Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/09/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013000279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van het " una via "principe in de vervolging van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes. - Duitse vertaling type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013009183 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 16 april 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, **** **** koninklijk besluit van 16 april 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, wordt met ingang van 1 mei 2013, de Heer HOVART Stefan bevorderd in de titel van adviseur-generaal in de klasse A4 bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Over type koninklijk besluit prom. 13/11/2011 pub. 02/05/2013 numac 2013000288 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van de artikelen 104, 3°, d, en 14533, § 1, 1e lid, 1°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013003064 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van de artikelen 104, 3°, d en 14533, § 1, 1e lid, 1°, d, van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, tot wijziging van de bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008 betreffende het verloningssysteem type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het bijstandscontract voor werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden, tijdens hun professionele verplaatsingen met een bedrijfsvoertuig type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen, betreffende de schadevergoeding bij verlies van de medische schifting type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de betaalde volleybalspelers type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de medische schifting voor het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013012125 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor de periode 2006-2010 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013022235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor een pilootproject inzake ergonomische interventie, teneinde verergering van rugziekten te voorkomen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt de heer Erik Bruynseels, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 oktober 2012, eervol onts De heer Erik Bruynseels is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 oktober 2012, zijn aanspraken op een (...) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die welke tot de sector van de ondernemingen der metaalverwerking behoren (1) type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1997 tot oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap" en tot vaststelling van de statuten ervan, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomsten van 15 december 2000, 4 september 2007 en 19 maart 2009 type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2012, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013201495 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 28/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013202627 bron f.o.d. kanselarij van de eerste minister, min. van landsverdediging, f.o.d. buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, f.o.d. economie, k.m.o., middenstand en energie, f.o.d. binnenlandse zaken, f.o.d. sociale zekerheid, f.o.d. budget en beheerscontrole, f.o.d. werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en f.o.d. financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, § 1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013202688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 april 2013, is aan Mevr. Willemyns M.-A., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Hasselt. Bij koninklijk beslui Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijke besluiten va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013202689 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, is het aan de heer Philips A. vergund de titel van zijn ambt van notaris ter standplaats Koekelberg eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en verbod van het op de markt brengen van de rugzak van het merk « Super Mario », model « Mario », waarvan de producent de firma « Together plus LTD » is type ministerieel besluit prom. 28/11/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031224 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Trevion NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031225 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap « Energy Cluster NV » van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de intrekking van de leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de vennootschap Trianel Energie BV type ministerieel besluit prom. 23/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031284 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202461 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202463 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202465 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202462 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202464 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202466 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 20/12/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013202467 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

arrest

type arrest prom. 10/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2013 type arrest prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013202414 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5403 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 37 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, gesteld door de Vrederecht Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de organisatie van examens voor de toekenning van het getuigschrift van grondige kennis van een taal met het oog op het geven van taallessen door middel van onderdompeling

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031163 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 27 september 2012, wordt het vrijwillig ontslag van Mevr. Delauw, Magda, assistent bij de Diensten van het Verenigd College Vanaf 1 maart 2013, wordt betrokkene ertoe gemachtigd haar aanspraken op een rustpensioen te doen g(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013031286 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031288 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van administrateur-generaal van rang 16 van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 (...) De duur van de mandaatbetrekking is 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn man(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013014140 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Automobiel Club van België » te Brussel om type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000175 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000179 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum Het Laar » te Brussel om van 1 april 2013 tot en type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000177 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 2951, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Fondation Tanguy Moreau de Melen - Responsible Young Drive type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000182 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Belgische Rode Kruis » te Brussel om van 15 juni 2013 tot en type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000183 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The Word Wide Fund for Nature - Belgium » te Brussel o type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te Brusse type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om v type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is Vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Brailleliga, vereniging voor Hulp aan Blinde en Slecht type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Geneeskunde voor het Volk Nationaal », te Hoboken, om van type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Dynamo international », te Brussel, om van 1 juni 2013 to type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000188 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « UNICEF België », te Brussel, om van 15 april 2013 tot en met type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « SOS - Kinderdorpen België », te Elsene, om van 1 juni 2 type vergunning prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013009185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/09170 : - bl. 25375, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt(...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013020023 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Dinsdag 7 mei 2013, om 9.30 uur en om 14 uur 1. Installatie van een lid van het parlement. 2. Verkiezing en eedaflegging van de Minister-President v(...) 3. (Pro memorie) Installatie van een lid van het Parlement. 4. Regeringsverklaring (*). 5. B(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013020022 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 3 mei 2013 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*). __________ (*) Om 11 uur. type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013020021 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda : Vrijdag 3 mei 2013, om 9u.30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van de heren Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN en Didier GOSUIN) ertoe stre(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Françoise SCHEPMANS en de heer Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN) houde(...)

erratum

type erratum prom. 16/04/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013022252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 69 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering. - Erratum

registratie

type registratie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031248 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 31 januari 2013 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BEL FIBRES NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalsto(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001182744. Bij de beslissing van 16 januari 2013(...) type registratie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031247 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 4 december 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ARTHOM SRO gelegen Hranicna 18, te 82105 BRATISLAVA , geregistreerd als vervoerder van (...) De registratie draagt het nummer ENRDNDT012. Bij de beslissing van 20 november 2012 van de (...) type registratie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031280 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Camille Warzée gelegen chaussée d'Andenne 11, te 5363 EMPTINNE, geregistreerd als o(...) De registratie draagt het nummer ENR/ DND-C/001209644. type registratie prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031276 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Camille Warzée Indép. gelegen chaussée d'Andenne 11, te 5363 EMPTINNE, geregistreerd(...) De registratie draagt het nummer ENR/DND-T/001209571. Bij de beslissing van 3 april 2013, v(...)

erratum

type erratum prom. 19/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013202543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013202685 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Engineers & Managers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige System Engineers & Managers (niveau A2) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG12625) werd afgesloten op (...) Er zijn 2 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013009174 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 april 2013, wordt Mevr. Vanneste, Sylvie, attaché, geboren te Kortrijk op 9 januari 1978, bevorderd door verhoging naar de hogere klas Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013009176 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2013, wordt COMITO, Laura, geboren op 31 augustus 1977, benoemd(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013202684 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****12624) werd afgesloten op 19 ma(...) Er zijn 2 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 7 januari 2013, van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de NV REFOOD gelegen Wettersesteenweg 104, te 3520 Bavegem, geregistreerd als ophaler van dierlijk afval van categorieën De registratie draagt het nummer ENRDAC095. Bij de beslissing van 7 januari 2013, van de lei(...) type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031290 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van Bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Human Resources van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het College van de Franse Ge(...) De duur van de mandaatbetrekking is 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn man(...) type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031289 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Bijstand aan Gehandicapten van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het College van d(...) De duur van de mandaatbetrekking is 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn man(...) type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031292 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Culturele Zaken, Sport en Toerisme van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het Colle(...) De duur van de mandaatbetrekking is vijf jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn (...) type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031291 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Budgettaire, Financiële en Vermogensrechtelijke Zaken van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het be(...) De duur van de mandaatbetrekking is 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn man(...) type document prom. -- pub. 02/05/2013 numac 2013031294 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep met het oog op de toekenning van de mandaatbetrekking van bestuursdirecteur van rang 15 van het Directiebestuur van Onderwijs en Beroepsopleiding van de Franse Gemeenschapscommissie Krachtens het besluit van het College va(...) De duur van de mandaatbetrekking is 5 jaar. De mandataris wordt tijdens de uitoefening van zijn man(...)
^