Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 03 mei 2013

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten en de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen

bron
federale overheidsdienst budget en beheerscontrole
numac
2013003136
pub.
03/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013003136/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten en de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, inzonderheid artikel 2.03.2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2013;

Overwegende dat op het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 een provisioneel vastleggings- en vereffeningskrediet is ingeschreven van 384.259.000 euro, onder meer bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diversen;

Overwegende dat op de sectie 12 - FOD Justitie; 13 - FOD Binnenlandse zaken; 16 - Landsverdediging; 18 - FOD Financiën; 19 - Regie der Gebouwen; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; 25 - Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 32 - FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie; 33 - FOD Mobiliteit en Vervoer en 44 - FOD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste trimester van 2013;

Overwegende dat op de sectie 13 - FOD Binnenlandse Zaken; 16 - Landsverdediging; FOD - Financiën; 19 - Regie der Gebouwen; 23 - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 geen enkel krediet is uitgetrokken om de uitgaven te dekken in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het tweede trimester van 2013;

Overwegende dat de bovenvermelde FOD schadevergoedingen en/of gerechtskosten moet betalen en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Overwegende dat op de sectie 25 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 geen enkel krediet is uitgetrokken om de resterende uitgaven te dekken voor rekening van de afgeschafte strategische cellen;

Overwegende dat de resterende facturen van de afgeschafte strategische cellen moeten betaald worden en dat een laattijdige betaling nalatigheidsinteresten kan veroorzaken;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een vastleggingskrediet van 11.950.000,00 euro en een vereffeningskrediet van 11.950.000,00 euro worden afgenomen van het provisioneel krediet, ingeschreven op het programma 03-41-1 (basisallocatie 41.10.01.00.01) van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in deze tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten die onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2013.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Begroting is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, O. CHASTEL

^