Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 24 mei 2013

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029319
pub.
24/05/2013
prom.
19/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/19/2013029319/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » (code 718501S32D1) gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd door het besluit van de Regent van 31 december 1949, inzonderheid op artikel 6 gewijzigd bij artikel 124 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, inzonderheid op de artikelen 47, 48, 75 en 137;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 november 2008 tot wijziging van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, ter bevordering van de integratie van zijn hoger onderwijs in de Europese ruimte van het hoger onderwijs, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt in het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 april 1992 houdende bevoegdheidsoverdracht inzake het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het advies van 22 februari 2013 van de Raadplegingcel vergaderd met toepassing van artikel 75 van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie;

Gelet op het eensluidend advies van de Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie van 1 maart 2013, Besluit :

Artikel 1.Het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » (code 718501S32D1), alsook de refertedossiers van de vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden goedgekeurd.

Deze afdeling wordt gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Zesendertig vormingseenheden waaruit deze afdeling bestaat, worden gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en één vormingseenheid wordt gerangschikt op het niveau van het hoger technisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type.

Art. 2.Het bekwaamheidsbewijs dat uitgereikt wordt op het einde van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » (code 718501S32D1) is het diploma van « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur ».

Art. 3.De progressieve omvorming van de betrokken bestaande structuren begint ten laatste op 1 september 2012.

De afdeling bedoeld in dit besluit vervangt de afdelingen van « Postgraduaat administratief beheer » (code 71800IS32SA), « Postgraduaat administratief beheer » (code 718001S32Sl) en « Gegradueerde in bestuurswetenschappen » (code 718504S32Cl).

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2012.

Brussel, 19 april 2013.

Mevr. M. -D. SIMONET

^