Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/12/2012 pub. 24/05/2013 numac 2013000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2012009452 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013000329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de verbindingsofficieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013003135 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende dringende schadevergoedingen en gerechtskosten en Optifed-projecten, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013009216 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, in werking tredend op 26 mei 2013 s avonds, is Mevr. De Ceulaer, J., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het arbeidshof te Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrok Bij koninklijk besluit van 7 mei 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1 Numéro d'agrément du centre de formation Erkenn(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan type ministerieel besluit prom. 22/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Technicus vervoer en logistiek specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie » en van het Getuigschrift « Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs » type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor bestuurswetenschappen en openbaar bestuur » gerangschikt op het niveau van het hoger economisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 02/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029320 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de afdeling secretariaat-bureautica in de inrichtingen voor secundair onderwijs en in de afdeling bureautica in het hoger onderwijs van het korte type type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 19/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 mei 2010 tot benoeming van de leden van het sturingscomité van het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202372 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5347 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 26 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogm Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202373 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5379 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 94quinquies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202394 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 46/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5382 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 318, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Gent. Het Grondwettelijk Hof samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechters L. Lavrysen, A. Alen, J.-(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202418 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 50/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5421 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 62, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 13 augustus 2011, gestel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202417 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 47/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5398 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 43quater en 60bis van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gesteld Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 55/2013 van 18 april 2013 Rolnummer 5455 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 16 december 2011 tot wijziging van de artikelen 80 en 92 va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202764 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5415 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 144ter, §§ 1 en 5, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde. He samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R Henneuse, en de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, (...) type arrest prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202776 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2013 van 28 maart 2013 Rolnummer : 5463 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 199 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap . - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2010 wordt Mevr. Corinne Soudan op 4 maart 2010 benoemd t(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 oktober 2010 wordt Mevr. Isabelle (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/02/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013031325 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2010/ 207 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2012009536 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief van 25/10/11 over de toepassing van de wapenwetgeving aanvulling 1 De evolutie van de wapenwetgeving maakt het noodzakelijk de omzendbrief van 25/10/11, die als doel heeft toelichting te geven bij de hele regelgeving, aan te vullen m 1. Grote laders (nieuw punt 3.1.5) Op basis van artikel 3, § 1, 15°, van de Wapenwet kan d(...)

bericht

type bericht prom. 09/04/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2013

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013014171 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrément de l'école de cond(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013203094 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs managementondersteuning (niveau A3) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (ANG13080) Na de selectie wordt een lijst met maximum 9 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013203104 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13060) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? geg(...) type lijst prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013203117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés administratieve geldboeten (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) (ANG13066) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 06/03/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 27/03/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013022273 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013203108 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (ANG13083) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...) type document prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013203116 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige veiligheidsassistenten-begeleiders (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13077) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? get(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013202967 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 april 2013 dat uitwerking heeft met ingang van 7 maart 2013 wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van h Bij hetzelfde besluit wordt de heer Elie VERPLANCKEN benoemd tot lid van het Beheerscomité van voor(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013021058 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid KONINKLIJKE INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Vacature (m/v) van eerstaanwezend assistent (klasse SW2 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S1316 (Studiecentrum Vlaamse Primitieven). - Erratum In het Belgisch Sta(...) « 10.1. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid KONINKLIJKE INSTITUUT VOOR HET KUNSTPATRIMONIUM Vacature (m/v) van assistent-stagiair (klasse SW1 van de wetenschappelijke loopbaan). - Vacaturenummer HRM S 1027 (Radiokoolstofdatering). - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 13 me(...) « 10.1. De kandidaturen moeten worden ingediend binnen 30 kalenderdagen volgend op de datum waarop (...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2013 numac 2013022267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Vlaams-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninkl Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij genoemde Gewestelijke commissie, als vertegenwoordige(...)
^