Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 18 april 2013

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2013003072
pub.
18/04/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013003072/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, artikel 12bis;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bij dit besluit gevoegde reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

Bijlage bij het koninklijk besluit tot goedkeuring van het Reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013 De Nationale Bank van België, Gelet op artikel 12bis van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België;

Gelet op artikel 2 en artikel 10 van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen;

Gelet op artikel 1/1 en artikel 5, § 2 van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen, Besluit : TITEL I. - Definities

Artikel 1.Ten behoeve van het onderhavige Reglement wordt verstaan onder : (1) « NBB » : de Nationale Bank van België, zoals bedoeld in de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België;(2) « effectenafwikkelingssysteem » : een systeem zoals bedoeld in artikel 2, § 1, b) van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen;(3) « instelling » : een instelling zoals bedoeld in artikel 1/1, 2° van de wet van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 bron ministerie van financien Wet houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen sluiten houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen;(4) « onder toezicht staande financiële instellingen » : de rechtspersonen die worden gecontroleerd door een bevoegde autoriteit in de zin van Verordening nr.1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), een bevoegde autoriteit in de zin van Verordening nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), een bevoegde autoriteit in de zin van Verordening nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), een bevoegde autoriteit in de zin van artikel 22 van Verordening nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, of door een centrale bank.

TITEL II. - Vaststelling van het bestaan van een systeemrisico

Art. 2.§ 1. Zonder afbreuk te doen aan het toezicht dat zij uitoefent op de voorwaarden voor de toegang tot de effectenafwikkelingssystemen op grond van artikel 8 van de wet van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 bron ministerie van financien Wet tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België sluiten tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, stelt de NBB het bestaan vast van systeemrisico's die de gelijkstelling met een instelling rechtvaardigen : 1° van elke onder toezicht staande financiële instelling die deelneemt aan een effectenafwikkelingssysteem;2° van iedere andere rechtspersoon die deelneemt aan een effectenafwikkelingssysteem. § 2. In de gevallen zoals bedoeld in § 1, 2° van het onderhavige artikel, past de systeemoperator specifieke toegangsvoorwaarden toe, teneinde rekening te houden met de aanvullende risico's die zouden kunnen voortvloeien uit de deelname van dergelijke rechtspersonen aan het systeem.

Art. 3.De effectenafwikkelingssystemen delen aan de NBB elke wijziging mee in de lijst van hun deelnemers, en dit binnen een termijn van 15 dagen na die wijziging.

Brussel, 11 februari 2013.

De Gouverneur, L. COENE Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 14 april 2013 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, K. GEENS

^