Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 april 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en aan sommige werknemers die het slachtoffer waren van een herstructurering. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 18/02/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van boek II, titel Iter van het Strafwetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 14/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. - Duitse vertaling type wet prom. 01/07/2011 pub. 18/04/2013 numac 2013000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013003115 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing van artikel 30 van de wet (...) type wet prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013009160 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, ****(...) Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013011198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning en intrekkingen van erkenningen Bij beslissing van 28 maart 2013, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgend 218902 CRELAN SA BOULEVARD SYLVAIN DUPUISLAA(...)

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 18/04/2013 numac 2013000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012206393 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds voor de afhandeling op luchthavens" type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012206433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel van het bijzonder geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012206432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het conventioneel brugpensioen in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012206450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012206454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van het rijdend personeel dat ongeregeld vervoer verricht type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012207029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de bijdrage verschuldigd aan het "Sociaal Fonds Transport en Logistiek" type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012207076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de beroepsopleiding in de subsector van de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 10/05/2009 pub. 18/04/2013 numac 2013000224 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen aangaande de afvalvoorzieningen van winningsindustrieën. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2012207539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de bedragen van de aanvullende sociale toelage, syndicale premie genaamd, voorzien in de statuten van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen van verhuizingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten" type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013009154 bron federale overheidsdienst justitie Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 21 maart 2013 wordt Mevr. Eveline VANDAMME benoemd tot rijksambtenaar in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013011197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/80801 Bij het koninklijk besluit van 3 april 2013 wordt de beslissing van het College van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen van 1 juni 2012 waarbij aan de NV Elia Asset, Keizersl type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de opheffing van het koninklijk besluit nr. A/01726/162/160 van 11 april 2012 houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van de privéoverweg nr. 160 op de spoorlijn nr. 162 te Autelbas, te realiseren type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022202 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022204 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Ombudsdienst pensioenen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013022205 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt, met ingang van 1 mei 2013, het mandaat van de heer Johan Janssens, houder van type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022203 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Verzekering, Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen erkenning wordt verleend om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en aan de personen bedoeld in artikel 32, eerste lid, 1° en 2° van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, tewerkgesteld buiten een arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022213 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1994 tot bepaling van de taken van de Kas voor betaalde verlofdagen in het Belgisch voedingsbedrijf type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Joseph Servotte als directeur-generaal van het departement Gezinnen van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers type koninklijk besluit prom. 21/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2009 betreffende de aanwijzing van ambtenaren, belast met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productie-stimulerende werking type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 18/04/2013 numac 2013024120 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2011-2012 voor het rijdend personeel van de ondernemingen die geregeld vervoer voor rekening van de SRWT verzekeren type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013200058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie in de ondernemingen van geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2008 tot invoering van een sociaal sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van geregeld, bijzonder vormen van geregeld en ongeregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013200126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koopkracht van het garagepersoneel en tot toekenning van ecocheques aan het garagepersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2012 pub. 18/04/2013 numac 2013000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van de raadpleging van het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 09/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013009161 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij ingesteld ingevolge artikel 12 van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 8 april 2013, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende PR/002-0327-05 : Gasfornuis 4 branders (aardgas/LPG) dubbele categorie WHIRLPOOL ACM 850(...) type ministerieel besluit prom. 15/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 06656/162 tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 160 op de spoorlijn nr. 162, baanvak Libramont - Sterpenich, gelegen te Autelbas, ter hoogte van de kilometerpaal 230.170 type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 46 op de spoorlijn nr. 123 Edingen-Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.417 type ministerieel besluit prom. 04/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 47 op de spoorlijn nr. 123 Edingen - Geraardsbergen, gelegen te Geraardsbergen ter hoogte van de kilometerpaal 24.898 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013029262 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen - Bij decreet van 1 maart 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, de loden antieke sarcofaag met een Bacchus decor te Doornik als schat gerangschikt ove - Bij decreet van 1 maart 2013 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Ge(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013202272 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 12 maart 2013 wordt het "Bureau économique de la province de Namur, avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namur" vanaf 12 maart 2013 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking Bij ministerieel besluit van 15 maart 2013 wordt de aan de intercommunale "AMENAGEMENT&quo(...)

beschikking

type beschikking prom. 19/02/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013031217 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot verbetering van de budgettaire toestand van de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Driejaarlijks plan van het Plaatselijk Bestuurplan. - Subsidie voor de periode 2013-2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013029263 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Vaste Inspectiecommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2011-2012, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 betreffende de gedifferentieerde financiering van de instellingen voor basisonderwijs en secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013035318 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik type besluit van de vlaamse regering prom. 22/03/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013202247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder de ambten van gemeentesecretaris, gemeentelijk financieel beheerder, secretaris van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn deeltijds kunnen worden uitgeoefend, en houdende vaststelling van sommige gevallen waarin de ambten van gemeentelijk financieel beheerder en van financieel beheerder van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen worden uitgeoefend door een gewestelijke ontvanger

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013011196 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de schorsing van de procedure voor de toekenning van de domeinconcessie ten zuiden van de Thorntonbank, grenzend aan de domeinconcessiezone toegekend aan de NV Norther Het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van Points/Punten N E A 51° 28' (...) type bericht prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013018178 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Bütgenbach heeft de nietigverklaring gevorderd Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 208.152/Vbis-104. Voor de Hoofdgriffier, Ch(...) type bericht prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013018188 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Fédération des Auto-Ecoles Agréées en consorten heb Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 januari 2013. Deze zaak is ingesc(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013003108 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft Deze overdracht werd in Ierland door de High Court of Justice toegestaan. Deze overdracht is teg(...) type mededeling prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013003112 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft Deze overdracht werd door de Franse toezichtshouder, ACP, toegestaan op 23 oktober 2012. Deze ov(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013018189 bron de federale ombudsman Adreswijziging De federale Ombudsman heeft sinds 1 april 2013 een nieuw adres : Leuvenseweg 48, bus 6, 1000 Brussel.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013003119 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt de heer Bert VANHULLE tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole in een betrekking van het Nederlands taalkader, m Bij koninklijk besluit van 19 maart 2013 wordt de heer Tom REINHARD tot rijksambtenaar benoemd (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013024096 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013 wordt Mevr. MAQUOI, Stéphanie, geboren op 23 april 1980, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2012, met als titel attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader Bij koninklijk besluit van 4 maart 2013 wordt Mevr. FOUILLIEN, Pauline, geboren op 3 oktober 19(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013031241 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacature voor een mandaatbetrekking bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Oproep tot kandidaten van de Franse taalrol Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het (...) De looptijd van het mandaat bedraagt vijf jaar. De mandaathouder wordt tijdens de uitoefening van z(...)

document

type document prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013011194 bron fedasil. - federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Europees Vluchtelingenfonds Projectoproep EVF 2013. - Programma 2008-2013 Inleiding Het Europees Vluchtelingenfonds geeft lidstaten de kans om projecten te ondersteunen ter verbetering van de asielprocedures en opvangvoorwaarden van (...) De acties in het kader van het EVF hebben betrekking tot : - de procedures voor de erkenning van(...) type document prom. -- pub. 18/04/2013 numac 2013202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 april 2013, dat in werking treedt de dag worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het (...)
^