Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014009114 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de wet van type wet prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking van erkenning. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2014, bl. 22054, akte nr. 2014/11165, moet gelezen worden : « 205924 SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS (...) type wet prom. 29/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014332150 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99b en F99c

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007061 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** militair personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 65 van 14 oktober 2013, wordt majoor van het vliegwezen ****. **** op 28 februari 2013 ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007064 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 69 van 14 oktober 2013 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt onderluitenant vlieger H. Decamps, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambtsw Voor verdere bevordering wordt hij gerangschikt na onderluitenant van het vliegwezen A. Decrock. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007065 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Tijdelijke ambtsontheffing van een officier van het actief kader Bij koninklijk besluit nr. 70 van 14 oktober 2013, wordt fregatkapitein M. Van Eyken met tijdelijke ambtsontheffing geplaatst voor een periode van drie maanden b type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007073 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 300 van 7 februari 2014, wordt de heer Martin De Maseneire, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit hee type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van een militair lid van de Raad van Beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007074 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 299 van 7 februari 2014, wordt de heer Dennis Willems, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft ui type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014009120 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, in werking tredend op 31 maart 2014 `s avonds, is de heer Boelaert, A., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Wetteren-Zele, op zijn verzoek in ruste geste Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden. Bij koninklijk besluit van 28 februa(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014009121 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt benoemd op datum van 15 november 1995 : - tot Ridder in de **** : De heer **** ****, **** bij de buitendiensten van de Veil Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 15 december 2013 wordt benoem(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014021038 bron grondwettelijk hof Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 december 2013 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan Baron Bossuyt, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als(...) Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninklijk besluit van 19 juni 2013 wordt het G(...) type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing voor de Federale Staat van de leden van het Forum Nationaal REACH, opgericht krachtens artikel 3, § 3, van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt aan de heer GUSTIN Michel, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het Arbeidshof van Luik. B type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201586 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt aan Mevr. LABONNE Marie op het einde van de maand december 2013, in de loop van dewelke zij de leeftijdsgrens heeft bereikt, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbe type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201585 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt aan de heer ALLOIN Karl op het einde van de maand augustus 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201861 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 14 januari 2014, wordt mevrouw Lien De Geyter, Referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend haar ambt te cum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022106 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022105 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 11/12/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014035224 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van resultaatgerichte indicatoren en de concretisering van de zorgaspecten voor de centra voor algemeen welzijnswerk en de centra voor teleonthaal type ministerieel besluit prom. 03/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201478 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement huisaansluitingen van TMVW in uitvoering van artikel 16, § 2, van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201760 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die coördinatie en -beoordelingsopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn type ministerieel besluit prom. 04/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201761 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die inspectieopdrachten zullen vervullen ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opvangen van de risico's inherent aan zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014200580 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2014 van 16 januari 2014 Rolnummer : 5488 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 15 maart 2012 « tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters E. (...)

decreet

type decreet prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035259 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/05/2013 pub. 21/03/2014 numac 2014031214 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2013/560 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van een mandataris van rang 16 - Directeur-Generaal - voor het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van drie statutaire personeelsleden van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan het agentschap Jongerenwelzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035253 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van één statutair personeelslid van het agentschap Jongerenwelzijn aan het agentschap Kind en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201795 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de voorzitter en aan de plaatsvervangende voorzitter van de Kamer van beroep van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale referent en de begeleidingsvoorwaarden van het begeleid gezin

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201729 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij vonnis van 5 februari 2014 in zake de nv « Editus Luxembourg » tegen de stad Marche-en-Famenne, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 « Schenden de artikelen 1017, 1018 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van d(...) type bericht prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201750 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 januari 2014 in zake het openbaar ministerie tegen J.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 14 februari 2014, heeft de Co « Schendt artikel 127 van het Wetboek van strafvordering betreffende de regeling van de rechtsplegi(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201803 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201802 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs dierenarts (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG14182) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 17/02/2012 pub. 21/03/2014 numac 2014201682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - ERRATUM

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007054 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 128 van 15 december 2013 : Wordt het koninklijk besluit nr. 8689 van 5 december 2011 tot benoeming Heeft volgende benoeming in de categorie van de beroepsofficieren uitwerking met ingang op 26 septe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007056 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 129 van 15 december 2013 : Worden de koninklijke besluiten nummers 8637 tot 8639, 8657, 8662 tot 8667 Landmacht Volgende benoemingen in de categorie van de beroepsofficieren hebben uitwerking met in(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007063 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 66 van 14 oktober 2013, wordt Mevr. Delphine Resteigne, doctor in de sociale en politieke wetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007062 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 67 van 14 oktober 2013, wordt de heer Rémy Denos, doctor in de toegepaste wetenschappen, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds docent aan de Koninklij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007069 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 251 van 3 februari 2014, wordt kolonel militair administrateur ****.****. **** op 26 maart 2014 benoemd in de graad van generaal-majoor. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007066 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 71 van 14 oktober 2013 : Marine **** de aangestelde vaandrig-ter-zee tweede klasse kandidaat-reserveofficier ****. **** **** ****'**** op 1 augustus **** dienst Wordt de aangestelde onderluitenant kandidaat-reserveofficier ****. **** **** op (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007068 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 250 van 3 februari 2014, wordt kolonel vlieger **** ****. **** op 26 maart 2014 benoemd in de graad van generaal-majoor vlieger. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007067 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 72 van 14 oktober 2013 : Wordt luitenant-kolonel vlieger **** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organiek Wordt luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. **** benoemd in het ambt van deelt(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007072 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 73 van 14 oktober 2013 wordt geneesheer luitenant-kolonel ****. **** benoemd in het ambt van tijdelijke medewerker belast met een leeropdracht in het tij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007070 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 311 van 21 februari 2014, wordt mijnheer Wouter Van Bael op 1 december 2013 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciën Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerkin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007075 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 298 van 7 februari 2014, wordt Mevr. Catherine Buyle, op 1 december 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking op 1 december 2013, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerkin(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014018094 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 maart 2014, bl. 20911, akte nr. 2014/18080, moet gelezen worden : « Gysegom, Peter », in plaats van : « Gyseghom, Peter ».

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014022090 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekend type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014022095 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. PANNEELS, Anne, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij g(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014022096 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij hetzelfde besluit, wordt de heer VAN BREMPT, Sean, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201587 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is de heer SURMONT Patrick benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer VAN DE WEYER Andr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201588 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is Mevr. DURAY Michèle benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het Arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer DANIAUX André wiens ma

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Vacature van Werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer HRM S 1796 (Conservator verzameling recente vertebraten) Sommige woorden in de jobomschrijvingstaa(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201675 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen: 1 (in associatie) (vanaf 1 september 2014) : - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1. Deze plaats vervangt deze gepub(...) - Koekelberg : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 janvi(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007057 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2014-2015, in het ****, 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 ****. 3. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007060 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het academiejaar 2014-2015, in het ****, 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 ****. 3. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014007059 bron ministerie van landsverdediging Werving van een **** docent «*****» voor de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die vanaf het **** 2. Plaats van de cursus Koninklijke Militaire ****, **** 30, 1000 ****. 3. ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201870 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** controle wegvervoer voor de **** **** en Vervoer De vergelijkende selectie van **** **** controle wegvervoer (niveau ****1) voor de **** ****(...) Er zijn 3 geslaagden. (...)

document

type document prom. 26/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 21/03/2014 numac 2014201714 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen Op 24 februari 2014, werd de heer CHARLIER Jean, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen, door de Voorzitter van deze rechtbank aangewezen om he
^