Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 mei 2022

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 08/06/2022 numac 2022203101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022041210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 tot vaststelling van het statuut van het personeel van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032418 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 23/06/2022 numac 2022041302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2022 type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 31/08/2022 numac 2022041412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van verzoekers internationale bescherming in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1 type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 31/08/2022 numac 2022041413 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van de coördinatie van de "Vrijwillige begeleide terugkeer" - deel 1 type koninklijk besluit prom. 12/05/2022 pub. 12/10/2022 numac 2022015525 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 01/06/2022 numac 2022032119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 2016 - 2021 type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 05/08/2022 numac 2022041254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 11/08/2022 numac 2022032300 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie aan een lid van e-Wallonie-Bruxelles Simplification. - Uittreksel type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023200813 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 122 en 083 van de organisatieafdelingen 10 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 16/02/2023 numac 2023200811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 122 van organisatieafdeling 10 en programma 078 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022 type ministerieel besluit prom. 12/05/2022 pub. 16/02/2023 numac 2023200812 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 001, 080 en 081 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

decreet

type decreet prom. 12/05/2022 pub. 19/05/2022 numac 2022032100 bron franse gemeenschapcommissie Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 10 maart 2022 tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waals Gewest tot oprichting van FORMAFORM, multipartnercentrum voor de ontwikkeling van de competenties van beroepsbeoefenaars op het gebied van oriëntatie, opleiding, sociaal-professionele inschakeling en validatie van competenties type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032406 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds, gedaan te Tokio op 17 juli 2018 type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032409 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen, gedaan te Saint-Denis op 3 juli 2016 type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022032408 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds, gedaan te Brussel op 19 oktober 2018 type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022041244 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de filmovereenkomst van 16 mei 2004 tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Franse republiek, zoals gewijzigd op 29 december 2020 per briefwisseling type decreet prom. 12/05/2022 pub. 17/08/2022 numac 2022041245 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst van 17 mei 2008 tussen de Federale Bondsraad en de Regering van de Franse Gemeenschap van België op het gebied van de film, zoals gewijzigd op 24 april 2019 per Protocol

beschikking

type beschikking prom. 12/05/2022 pub. 09/06/2022 numac 2022032148 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de COVID-19-gezondheidscrisis type beschikking prom. 12/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022032145 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Leefmilieu Brussel voor het jaar 2020 type beschikking prom. 12/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022032146 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van Leefmilieu Brussel voor het jaar 2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 17/05/2022 numac 2022202716 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een nieuw lid van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Gewest in transitie, luchtkwaliteit en staat van het leefmilieu" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2022 pub. 19/05/2022 numac 2022032165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking van bepaalde voorwaarden inzake de bewerking van braakliggend land voor het jaar 2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022032174 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun aan de ondernemingen van de sectoren van de discotheken, de restaurants en cafés en hun voornaamste leveranciers, de evenementen, de cultuur, het toerisme, de sport en het personenvervoer, die hebben moeten sluiten of zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis in 2021 en 2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 24/05/2022 numac 2022202918 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een nieuw lid van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Communicatie en algemene aankopen" bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 24/05/2022 numac 2022202919 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van drie nieuwe leden van de selectiecommissie voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Bouwkundig patrimonium, Bos en Natuur" bij Leefmilieu Brussel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022032185 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de organisatie van telewerk type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2022 pub. 14/06/2022 numac 2022041266 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende het vakantiegeld type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022032314 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/05/2022 pub. 16/06/2022 numac 2022032186 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende het vakantiegeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022032365 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst met het uitzonderlijke onroerende erfgoed van Wallonië

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/05/2022 pub. 20/06/2022 numac 2022041323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2021 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 28/06/2022 numac 2022032537 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 2004 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan van de personeelsleden van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, van de Conseil supérieur de l'Audiovisuel en van de instellingen van openbaar nut die onder het Comité van sector XVII ressorteren

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2022 pub. 08/07/2022 numac 2022015149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten, van de ingedeelde installaties en activiteiten of van de installaties of activiteiten die een risico voor de bodem vormen, wat betreft de warmtekrachtkoppelingsinstallaties voor de vergassing van biomassa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2020 tot uitvoering van het decreet van 22 december 1994 betreffende de openbaarheid van het bestuur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 18/08/2022 numac 2022041269 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de bepalingen van het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs betreffende de territoriale polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022041246 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 2 bij de beheersovereenkomst van de "Office de la Naissance et de l'Enfance" 2021-2025

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2022 pub. 12/09/2022 numac 2022033185 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een steunregeling voor de verwezenlijking van investeringen tot bevordering van energiebesparing en van de renovatie van een woning

bericht

type bericht prom. 12/05/2022 pub. 13/06/2022 numac 2022041231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van twee normen, met als respectievelijke titel "Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:142 en 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen " en "Norm inzake de opdracht van de commissaris voorzien door de artikelen 5:143 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (Liquiditeitstest)"

erratum

type erratum prom. 12/05/2022 pub. 21/12/2022 numac 2022034689 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit van 12 mei 2022 houdende diverse wijzigingen inzake de selectie van het Rijkspersoneel. - Erratum

document

type document prom. 12/05/2022 pub. 12/09/2022 numac 2022032668 bron ederale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 12/05/2022 pub. 11/10/2022 numac 2022015220 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^