Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 april 2021
gepubliceerd op 12 mei 2021

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021202113
pub.
12/05/2021
prom.
07/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2021. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


De Minister van Sociale Zaken, De Staatssecretaris voor Begroting, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, artikel 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022885 bron ministerie van economische zaken, van binnenlandse zaken, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, van tewerkstelling en arbeid, van middenstand en landbouw en van financien Koninklijk besluit inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 12 februari 2021;

Gelet op de gemotiveerde beslissing van toewijzing van 5 maart 2021 genomen ingevolge de procedure van beperkte offerteaanvraag bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2019 tot 2024, Besluiten :

Artikel 1.Mevrouw Déborah Fischer en de heer Kurt De Witte, bedrijfsrevisors, vertegenwoordigers van RSM InterAudit SC, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de bedrijfsrevisoren, worden benoemd tot revisors bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2019 tot 2024.

Art. 2.De maximale vergoeding per gecontroleerd begrotingsjaar mag het bedrag van EUR 50.000,00 (excl. B.T.W.) niet overschrijden.

Art. 3.De in artikel 2 vermelde prijs kan worden geïndexeerd op basis van de volgende formule: Pi = Pb X Io/I1 Pi = geïndexeerde prijs Pb = basisprijs van de offerte I1 = gezondheidsindexcijfer van de maand tijdens dewelke de offerte werd verstuurd I0 = gezondheidsindexcijfer van de maand tijdens dewelke het verslag, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/06/2001 pub. 21/09/2001 numac 2001022498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid sluiten tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 11/06/1997 numac 1997011154 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 02/08/1997 numac 1997000178 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/07/1997 numac 1997002238 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmakoterapeutische informatie » voor het jaar 1997 type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 05/06/1997 numac 1997016105 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels inzake de werkingskosten van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000198 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van vijf koninklijke besluiten betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 08/08/1997 numac 1997021144 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de beheerraad van het Nationaal Orkest van België type koninklijk besluit prom. 03/04/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997000179 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde sluiten houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 januari 2014, aan de Minister onder wie de instelling ressorteert, moet worden toegestuurd voor goedkeuring.

Art. 4.In afwijking van artikel 2 zal elke aanvullende prestatie die door de voogdijoverheid gevraagd wordt, en die in het onmiddellijke verlengde ligt van de toegewezen opdracht, vergoed worden op basis van de volgende forfaitaire bedragen: . Bedrijfsrevisor - Permanent vertegenwoordiger: EUR 120/uur (excl.

B.T.W.); . Medewerker: EUR 90/uur (excl. B.T.W.).

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 april 2021.

De Minister van Sociale Zaken, Fr. VANDENBROUCKE De Staatssecretaris voor Begroting, E. DE BLEEKER

^