Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 juli 2011
gepubliceerd op 06 juli 2011

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13┬░, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie
numac
2011009491
pub.
06/07/2011
prom.
01/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/01/2011009491/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 JULI 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13┬░, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten houdende bepalingen van het sociaal strafrecht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, artikel 6;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financi├źn (aan de Minister van Sociale Zaken), gegeven op 1 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financi├źn (aan de Minister van Werk), gegeven op 1 juni 2011;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financi├źn (aan de Minister van Justitie), gegeven op 30 mei 2011;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 8 juni 2011;

Gelet op het advies 2011/001 van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, gegeven op 9 juni 2011, met toepassing van artikel 97, 4┬░, van het Sociaal Strafwetboek;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat op grond van artikel 111 van de wet van 6 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten tot invoering van het Sociaal Strafwetboek het Sociaal Strafwetboek op 1 juli 2011 in werking treedt; de Adviesraad van het sociaal strafrecht diende eerst zijn advies over het ontwerp van voorliggend uitvoeringsbesluit te geven; doch, gezien de lopende zaken, kon het ontwerp van het koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht niet eerder worden behandeld; het koninklijk besluit van 7 juni 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten7 heeft deze Raad ingesteld; gelet op de noodzaak de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren, en teneinde te vermijden dat met ingang van 1 juli 2011 er twijfel zou blijven bestaan over de mogelijkheid vanaf die datum op legale wijze toezicht te houden op de naleving van de sociale wetgeving en nog langer administratieve geldboeten op te leggen, wordt huidig ontwerp van koninklijk besluit voor dringend advies aan de Raad van State voorgelegd;

Gelet op het advies 49.892/1 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2011, met toepassing van artikel 84, ┬ž 1, eerste lid, 2┬░, van de wetten op de Raad van State, geco├Ârdineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Zelfstandigen en de Staatssecretaris voor de Co├Ârdinatie van de fraudebestrijding, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : TITEL I. - Bepalingen tot uitvoering van bepaalde artikelen van het Sociaal Strafwetboek HOOFDSTUK I. - Bepalingen genomen tot uitvoering van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de aanduiding van de met het toezicht belaste overheden

Artikel 1.De bepalingen die de ambtenaren aanduiden bevoegd om toe te zien op de naleving van de sociale wetten bedoeld in Boek 2 van het Sociaal Strafwetboek die vervat zijn in de van kracht zijnde koninklijke en ministeri├źle besluiten, opgenomen in bijlage, blijven van toepassing na de inwerkingtreding van voormeld Wetboek.

Art. 2.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, bedoeld in de artikelen 219, 221, 223 en 226 van het Sociaal Strafwetboek, en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1┬░de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; 2┬░ de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;3┬░ de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 3.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco├Ârdineerd op 14 juli 1994, bedoeld in de artikelen 222, 3┬░, 224, 225, 1┬░ en 3┬░ en 229 van het Sociaal Strafwetboek, en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1┬░ de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor de inbreuken bedoeld in artikel 120 van de voormelde geco├Ârdineerde wet van 14 juli 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het jaar 2007 type wet prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco├Ârdineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de afgifte door de werkgever aan de werknemer van de inlichtingenfiche bestemd voor zijn ziekenfonds bedoeld bij artikel 224 van het Sociaal Strafwetboek;2┬░ de sociaal inspecteurs van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 4.Zijn belast met het toezicht op de naleving van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, bedoeld in artikel 181 van het Sociaal Strafwetboek, en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1┬░ de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;2┬░ de sociaal inspecteurs van de algemene Directie Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;3┬░ de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;4┬░ de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;5┬░ de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 5.Zijn belast met de vaststelling van de inbreuken op de artikelen 106, ┬ž 4, en 107, ┬ž 4, van het Eerste Boek van het Sociaal Strafwetboek, alsook met de vaststelling van de inbreuken op de artikelen 209, 210 en 211 en op de artikelen 232 tot en met 235 van het voormeld Wetboek, de sociaal inspecteurs van de volgende diensten of instellingen : - de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - de algemene directie Sociale Inspectie van de federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; - het Fonds voor Arbeidsongevallen; - het Fonds voor de Beroepsziekten; - het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen; - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers; - de Rijksdienst voor Pensioenen; - de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Art. 6.Zijn belast met de vaststelling van de inbreuken op artikel 237 van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving waarop de inbreuk werd vastgesteld door het vonnis bedoeld in voormeld artikel 237 van het Sociaal Strafwetboek. HOOFDSTUK II. - Bepaling genomen tot uitvoering van artikel 20 van het Sociaal Strafwetboek betreffende het legitimatiebewijs

Art. 7.De legitimatiebewijzen van de sociaal inspecteurs, gebruikt v├│├│r de inwerkingtreding van het Sociaal Strafwetboek, blijven gelden als legitimatiebewijs na de inwerkingtreding van voormeld wetboek. HOOFDSTUK III. - Bepalingen genomen tot uitvoering van artikel 63 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de aanwijzing van de ambtenaar bevoegd om het tijdstip uit te stellen van de mededeling van een kopie van de tekst van het verhoor aan de verhoorde persoon

Art. 8.De ambtenaar die, met toepassing van artikel 63 van het Sociaal Strafwetboek, met een met redenen omklede beslissing, het tijdstip van de mededeling van een kopie van de tekst van het verhoor van de verhoorde persoon kan uitstellen, is de leidend ambtenaar van de betrokken inspectiedienst of de ambtenaren van niveau A die hij daartoe aanwijst. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen genomen tot uitvoering van de artikelen 16, 13┬░ en 70 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de aanduiding van de bevoegde administratie en van de ambtenaren van deze administratie die gemachtigd zijn om administratieve geldboeten op te leggen Art.9. De bevoegde administratie voor het opleggen van administratieve geldboeten is de Directie van de administratieve geldboeten van de Afdeling van de juridische studi├źn, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 10.Volgende ambtenaren van de Directie van de administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboeten : - de heer Jackie Van Damme, adviseur-generaal; - de heer Jan Vanermen, adviseur; - Mevr. Carine Boulanger, attach├ę; - de heer Hans Clauwaert, attach├ę; - Mevr. Murielle Fabrot, attach├ę; - Mevr. V├ęronique Verelst, attach├ę; - Mevr. Karla Waumans, attach├ę. HOOFDSTUK V. - Bepalingen genomen tot uitvoering van artikel 88 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de rekeningen waarop de administratieve geldboete moet betaald worden en de betalingsregels

Art. 11.De administratieve geldboete wordt voldaan door storting of overschrijving op de postrekening van de Directie van de administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 12.De administratieve geldboete dient in principe in ├ę├ęn keer betaald te worden.

In geval van onmogelijkheid voor de overtreder de hem opgelegde administratieve geldboete in ├ę├ęn keer te voldoen, kan hij met een schriftelijke en gemotiveerde vraag, verzoeken het verschuldigde bedrag in verschillende termijnen te betalen.

In geval van het niet naleven van het door de bevoegde administratie toegekende afbetalingsplan, zal het dossier, zonder enige betalingsherinnering, aan de Administratie van de btw, registratie en domeinen worden overgemaakt, met het oog op de inning van de boete via dwangbevel.

TITEL II. - Opheffingsbepaling

Art. 13.Het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten3 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 februari 2008 en bij het koninklijk besluit van 6 april 2010, wordt opgeheven.

TITEL III. - Bepaling betreffende de inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

Art. 14.De wet van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009590 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten houdende bepalingen van het sociaal strafrecht treedt in werking op 1 juli 2011.

TITEL IV. - Bepaling betreffende de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit

Art. 15.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2011.

Art. 16.De Minister bevoegd voor Sociale Zekerheid, de Minister bevoegd voor Werk; de Minister bevoegd voor Justitie en de Minister bevoegd voor Zelfstandigen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor de Co├Ârdinatie van de fraudebestrijding, C. DEVLIES

Bijlage Lijst met van kracht zijnde koninklijke en ministeri├źle besluiten die bepalingen bevatten tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de naleving van de sociale wetgeving bedoeld in het Sociaal Strafwetboek - het koninklijk besluit van 25 juni 1951 waarbij gepaste maatregelen om de veiligheid, hygi├źne en welvoeglijkheid van de arbeiders in mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, te verzekeren, worden voorgeschreven; - het koninklijk besluit van 27 december 1957 betreffende de verdeling van de bevoegdheden der ambtenaren en beambten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg en de Administratie der Mijnen, belast met de arbeidsinspectie; - het koninklijk besluit van 30 mei 1960 getroffen in uitvoering van de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouwwerken; - het koninklijk besluit van 23 april 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en agenten die het toezicht verzekeren op de uitvoering van de wet van 24 december 1963 en van de besluiten genomen in uitvoering van deze wet; - het koninklijk besluit van 10 mei 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht over de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; - het koninklijk besluit van 10 mei 1965 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht over de toepassing van de wet van 8 april 1965, tot instelling van de arbeidsreglementen; - het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers; - het koninklijk besluit van 21 oktober 1969 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst en de paritaire comit├ęs; - het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; - het koninklijk besluit van 10 november 1971 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de arbeidswet van 16 maart 1971 en op de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 25 maart 1974 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen en de uitvoering ervan; - het ministerieel besluit van 12 juni 1974 waarbij de inspecteurs en de adjunct-inspecteurs van de Sociale Inspectie van het Ministerie van Sociale Voorzorg belast worden met het toezicht over de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; - het koninklijk besluit van 4 juli 1975 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 12 april 1960 tot oprichting van een sociaal fonds voor de diamantarbeiders en op de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 5 januari 1978 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten, belast met het toezicht op de toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid en van de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 30 september 1980 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten en op de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 5 december 1983 tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met het toezicht op de toepassing van het koninklijk besluit nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comit├ę voor het bouwbedrijf ressorteren; - het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen; - het koninklijk besluit van 30 augustus 1985 houdende een nieuwe reglementering van toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; - het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen; - het koninklijk besluit van 20 augustus 1986 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; - het koninklijk besluit van 9 december 1987 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de uitvoering van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers en van de uitvoeringsbesluiten ervan en met het verlenen van de machtigingen bedoeld in deze wet; - het koninklijk besluit van 8 maart 1990 tot uitvoering van de bepalingen van de programmawet van 22 december 1989 die betrekking hebben op het toezicht op de afwijkingen van het normale werkrooster van de deeltijdse werknemers; - het koninklijk besluit van 9 juli 1990 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wetgeving betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen en de daarmee gelijkgestelde uitkeringen; - het koninklijk besluit van 17 oktober 1991 houdende aanwijzing van de sociale inspecteurs belast met het uitoefenen van het strafrechtelijk toezicht op de naleving van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van de uitvoeringsmaatregelen ervan; - het koninklijk besluit van 10 januari 1992 tot uitvoering van artikel 10 van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen; - het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen; - het koninklijk besluit van 4 juli 1994 tot aanwijzing van de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de toepassing van hoofdstuk III van titel I en van titel IV van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen; - het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de sociale balans; - het koninklijk besluit van 22 februari 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998022125 bron ministerie van binnenlandse zaken, van financien, van tewerkstelling en arbeid, van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart sluiten houdende uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart; - het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; - het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking sluiten tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; - het koninklijk besluit van 18 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002022549 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector sluiten houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector; - het koninklijk besluit van 28 augustus 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/08/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002013102 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 18 februari 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/02/2003 pub. 08/01/2004 numac 2003012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de informatie betreffende een stof of een preparaat die naar aanleiding van de levering aan de werkgevers moet worden verstrekt en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden, alsmede van haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot bepaling van de informatie betreffende een stof of een preparaat die naar aanleiding van de levering aan de werkgevers moet worden verstrekt en tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 28 januari 1999 betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden, alsmede van haar uitvoeringsbesluiten; - het koninklijk besluit van 17 februari 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten0 houdende erkenning van een organisatie van werkgevers in uitvoering van artikel 26 van de wet van 3 mei 2003 tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser; - het koninklijk besluit van 20 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten2 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen; - het koninklijk besluit van 23 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten1 tot uitvoering van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen; - het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten4 tot uitvoering van hoofdstuk XIV van Titel XIII van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende de mededeling aan de werknemersvertegenwoordigers van de inlichtingen over de voordelen betreffende de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling; - het koninklijk besluit van 16 december 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten5 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid en de uitvoeringsbesluiten ervan; - het koninklijk besluit van 8 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van het Sociaal Strafwetboek sluiten6 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit 1 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, S. DE CLERCK De Minister van Zelfstandigen, Mevr. S. LARUELLE De Staatssecretaris voor de Co├Ârdinatie van de fraudebestrijding, C. DEVLIES

^