Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 juni 1999
gepubliceerd op 26 juni 1999

Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012496
pub.
26/06/1999
prom.
09/06/1999
ELI
eli/besluit/1999/06/09/1999012496/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 JUNI 1999. - **** besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


VERSLAG AAN DE KONING ****, **** koninklijk besluit dat **** ter ondertekening wordt voorgelegd beoogt uitvoering te geven aan de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. **** datum van inwerkingtreding van voormelde wet, namelijk 1 juli 1999, wordt eveneens door dit koninklijk besluit vastgesteld.

Dit koninklijk besluit beoogt vooreerst een coördinatie van de reglementering op het vlak van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. **** materie wordt momenteel immers geregeld door een aantal koninklijke en ministeriële besluiten en door een reeks ministeriële omzendbrieven.

**** regeling voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers vervat in al deze teksten is ondoorzichtig en onlogisch opgebouwd. Dit leidt tot rechtsonzekerheid bij al diegenen die met deze reglementering te maken hebben.

**** beoogt dit besluit eveneens een **** van deze reglementering. **** huidige teksten dateren immers nog uit het eind van de jaren '60 en werden tot op heden weinig of niet aangepast aan een aantal evoluties op de arbeidsmarkt met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

**** van de artikelen.

Artikel 1 **** de punten 3°, 4° en 5° worden de definities hernomen uit de wet bedoeld in punt 2.

Het punt 6° geeft de definitie van het wettig verblijf (dat het begrip van regelmatig verblijf vervangt dat in de vroegere reglementering niet werd gedefinieerd). **** verwijst hiermee naar de wet van 15 december 1980.

**** definities onder punt 7° (arbeidsmarkt) en punt 8° (****) bestonden niet in de oude reglementering, zomin als die van **** (punt 11°).

**** definities onder punt 9° en 10° daarentegen (cabaret en ****) werden sedert 1993 in de reglementering opgenomen.

Artikel 2 **** eerste lid van dit artikel geeft in uitvoering van artikel 7 van de wet, de lijst van vrijstellingen van de verplichting een arbeidskaart te verkrijgen.

Het punt 3° bevindt zich reeds in de huidige reglementering.

In punt 4° wordt op het einde «*****» toegevoegd. **** gelijkaardige toevoeging werd gedaan in het punt 6° (bedienaars van de eredienst) waar ook het woord «*****» werd toegevoegd.

In punt 5° wordt een nieuwe categorie van vrijstelling ingevoerd voor de vluchtelingen.

Het punt 7° is een bepaling die reeds in de reglementering bestaat; hetzelfde geldt voor de punten 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14° en 15°.

In punt 12° wordt de verwijzing naar artikel 9 van het koninklijk besluit ****. 118 van 23 november 1982 betreffende de oprichting van **** toegevoegd. **** betreft daar een rechtzetting van een weglating.

Het punt 16° is quasi identiek aan de bestaande wetgeving; enkel de woorden «*****» werden toegevoegd.

In punt 17° werd de vrijstelling die reeds werd toegekend aan **** met **** faam, uitgebreid tot hun begeleiders en, bovendien, uit de overweging te harmoniseren, werd de formulering van de **** overgenomen van deze opgenomen in punt 15° en 16° «*****».

In punt 18° werd het woord «*****» weggelaten. **** bedoeling is om de jonge buitenlandse onderdanen die wettig in **** verblijven en die les volgen in het secundair onderwijs niet te bestraffen, temeer daar het al dikwijls over een benadeelde categorie ****.

In punt 19° heeft men «*****» toegevoegd.

De punten 20° en 21° beogen bepaalde categorieën van stagiairs en zijn nieuwe bepalingen.

In punt 22° (leerlingen) zijn de woorden «*****» vervangen door «*****».

Het laatste lid van artikel 2 laat de **** toe het begrip **** faam, bedoeld in punt 17°, verder te definiëren.

Artikel 3 **** artikel bepaalt de categorieën van ****. **** vergelijking met de huidige wetgeving herneemt men niet langer de arbeidskaart **** die totaal in onbruik is geraakt.

****, de definitie van de arbeidskaart **** is enigszins gewijzigd : men bepaalt een maximum duur van twaalf maanden en de kaart is beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever (en niet langer in één bedrijfstak).

Artikel 4 Paragraaf 1 herneemt, in zijn eerste en tweede lid, reeds bestaande bepalingen. **** heeft nochtans op het einde van het tweede lid het volgende eraan toegevoegd : « behalve indien deze afwezigheid niet het verlies van het recht op of machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 39, § 3 of § 5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, tot gevolg had ». **** doel is om de tegenstellingen tussen het arbeidsrecht en **** te vermijden.

**** eerste en tweede lid van paragraaf 2 stemmen overeen met het artikel 1 van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** derde lid is een nieuwe bepaling ingevoegd met de bedoeling een eventuele **** te vermijden tussen de reglementering van het verblijf van vreemdelingen en deze op hun toegang tot werk.

Artikel 5 **** artikel voorziet de afwijkingen op artikel 4, paragraaf 2, eerste lid van de wet. **** bedoeld, de personen voor wie geen rekening wordt gehouden met de arbeidsmarkt bij het afleveren van de arbeidskaart.

**** artikel 4, § 2, eerste lid van de wet enkel handelt over de arbeidsvergunning en niet over de voorlopige arbeidsvergunning (artikel 4, § 4 van de wet en artikel 4, § 3 van dit besluit), moet er geen afwijking voorzien worden in dit artikel 5.

Artikel 6 **** artikel beantwoordt aan artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

****, om de controle te vergemakkelijken, heeft men de mogelijkheid om de bijzondere voorwaarden bij ter post aangetekende brief te betekenen niet weerhouden.

**** woorden «*****» worden nader verklaard door de toekomstige formaten van de documenten betreffende de arbeidskaart (formaat van de identiteitskaart).

Artikel 7 **** artikel stemt overeen met artikel 13bis, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** **** reden wordt het niet opportuun geacht sancties te voorzien.

Artikel 8 **** fundamentele bepaling is bijna identiek aan artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** dient echter op gewezen te worden dat men nu spreekt van «*****» (zie artikel 1, 7°) en niet langer van «*****».

Artikel 9 **** artikel stemt overeen, zij het met meerdere wijzigingen, met artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969.

**** betreft de bepaling van de categorieën buitenlandse werknemers voor wie, in afwijking van artikel 8, geen rekening moet worden gehouden met de situatie van de arbeidsmarkt voor de uitreiking van de arbeidsvergunning.

**** dient in het bijzonder op te merken dat men het niet nuttig heeft geacht in deze lijst de inwonende dienstboden en **** nog langer op te nemen en dat, voor de studenten, de beperking van een 20-uren week, die reeds krachtens een omzendbrief werd toegepast, wordt bevestigd. **** beperking is logisch in de mate dat het **** om personen waarvan het verblijf wordt **** om studies te volgen in België.

**** verenigt dit artikel alle gevallen waar geen rekening wordt gehouden met de arbeidsmarkt, waar vroeger een deel van de vrijstellingen her en der verspreid stonden in de reglementering (stagiairs, au pair-jongeren, gespecialiseerde ****).

**** reden van duidelijkheid krijgt de term «*****» (punt 9) de voorkeur op «*****» daar de praktijk heeft aangetoond dat het niet enkel om industriële installaties ****.

De punten 11°, 12° en 13° (****, personen met een **** in een buitenlandse luchtvaartmaatschappij of een toeristische dienst van hun land) zijn eveneens een bevestiging van vrijstellingen die voorheen in omzendbrieven waren voorzien.

**** omschrijvingen van «*****» en van «*****», vermeld onder de leden 2° en 4°, werden opgesteld na raadpleging van de ****.

Artikel 10 **** artikel stemt overeen met artikel 6 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Artikel 11 **** artikel stemt overeen met artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969. **** men verwijst naar artikel 9, geldt het commentaar gegeven bij dit artikel eveneens voor artikel 11.

Artikel 12 **** eerste lid van dit artikel stemt overeen met artikel 2bis van het koninklijk besluit van 6 november 1967. Het tweede tot vijfde lid voeren de verplichting in van een specifiek contract voor bepaalde categorieën (artiesten, stagiairs, au pair-jongeren, voorlopige arbeidsvergunning).

Artikel 13 **** artikel stemt overeen met artikel 3bis van het ministerieel besluit van 15 juli 1969. **** opmerking als voor artikel 11 kan hier worden gemaakt.

Voor stagiairs en au pair-jongeren zijn bijzondere contracten voorzien.

Artikel 14 **** artikel stemt gedeeltelijk overeen met artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** heeft er een bepaling aan toegevoegd (lid 3) waarin de termijn wordt gepreciseerd binnen dewelke het geneeskundig getuigschrift moet worden opgesteld om de voorlegging van te oude getuigschriften te vermijden.

**** blijkt uit ervaring de noodzakelijkheid van de invoering van het vierde lid dat desnoods de vertaling eist van het geneeskundig getuigschrift in één van de talen van het bevoegd ****.

Artikel 15 **** combinatie met artikel 14 stemt dit artikel overeen met artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 november 1967 (voor punt 1°) en met artikel 21 van hetzelfde besluit (voor punt 2°).

Artikel 16 **** artikel bepaalt de categorieën van vreemdelingen die recht hebben op een arbeidskaart **** en stemt overeen met artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Het punt 1° behandelt het recht een arbeidskaart **** te verkrijgen op basis van het aantal jaren arbeid met een arbeidskaart ****. **** aantal **** is teruggebracht op vier in plaats van vroeger vijf maar, in feite betreft het een bevestiging van wat reeds van toepassing was krachtens artikel 10, 2° van het ministerieel besluit van 15 juli 1969.

**** bovendien op het gebruik van de term «*****», gedefinieerd in artikel 1 (in plaats van «*****»).

Het punt 2° behandelt het recht om de arbeidskaart **** te verkrijgen op basis van het aantal jaren «*****» (in plaats van «*****») en «*****».

Het punt 3° voorziet het recht op een arbeidskaart **** voor de echtgenoot van een persoon die ingevolge 1° of 2° recht heeft op een arbeidskaart ****. **** de bedoeling de reglementering in overeenstemming te brengen met de ****, heeft men er aan toegevoegd dat de echtgenoot moet beschikken over een **** op basis van artikel 10, eerste lid, 1° of 4° van de wet van 15 december 1980.

**** bedoeling is te vermijden dat een persoon een arbeidskaart **** ontvangt zolang hij enkel over een voorlopige **** beschikt die slechts kan worden bevestigd na één jaar samenwonen.

In punt 4°, buiten de invoering van het begrip van verblijf overeenkomstig artikel 10, eerste lid, 1° of 4° van de wet van 15 december 1980, past het het gebruik op te merken van het begrip «*****» zonder nog een onderscheid te maken tussen wettige, natuurlijke of geadopteerde kinderen.

**** uitzondering van punten 6° en 8° bestonden de overige punten reeds. Het punt 8° heeft eveneens tot doel **** en arbeidsrecht te harmoniseren. **** uitvoering van artikel 19, derde lid van de wet van 15 december 1980 werd het koninklijk besluit van 7 augustus 1995 houdende vaststelling van de gevallen waarin en van de voorwaarden waaronder een vreemdeling, wiens afwezigheid uit het Rijk langer dan één jaar duurt, kan gemachtigd worden er terug te keren gepubliceerd in het Belgisch **** van 2 september 1995.

Artikel 17 **** artikel voorziet, in paragraaf 1, in de gevallen waar de termijn van vier jaar, voorzien in artikel 16, 1° kan worden ingekort. Deze paragraaf stemt overeen met artikel 10, 1° van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 en met het tweede lid van artikel 13, 1° van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Paragraaf 2 stemt overeen met het laatste lid van artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Artikel 18 Het punt 1° van dit artikel behandelt de gelijkstellingen met de **** voor de toepassing van de artikelen 16, 1° en 17, paragraaf 1. **** bepaling stemt overeen met artikel 13, 1°, vierde lid van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

**** artikel 18, 2° beschrijft de gevallen waar het verblijf geacht wordt ononderbroken te zijn en stemt overeen met artikel 13, 1°, derde lid en 2°, tweede lid van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

**** werd artikel 18, 2°, ****) uitgebreid tot artikel 16, 2°.

De punten 3° en 4° van artikel 18 stemmen overeen met respectievelijk artikel 13, 1°, vijfde lid en 2°, derde lid van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Artikel 19 **** artikel behandelt de contingenten en stemt overeen met artikel 13 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969.

**** dient te worden opgemerkt dat men de verplichting heeft ingevoerd om het bevoegde paritaire comité te raadplegen.

Artikel 20 tot 23 **** artikelen stemmen overeen met artikel 17, paragrafen 1 tot 4 van het koninklijk besluit van 6 november 1967 (wijziging van 16 februari 1998).

Paragraaf 5 van voormeld artikel 17 betreffende de mogelijkheid om af te wijken inzake de leeftijd van de stagiair en de duur van de stage is voortaan voorzien in artikel 38, paragraaf 2.

Artikel 24 tot 29 **** artikelen betreffen de au pair-jongeren. Zij stemmen overeen met artikel 18 van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** wijzigen grondig deze bepaling zoals ze toen werd opgesteld. **** hernemen integraal de voorstellen die het voorwerp uitmaakten van het advies 97/1 van de **** voor buitenlandse arbeidskrachten maar die nog niet werden aangenomen.

**** betrekking tot meer bepaald artikel 26, 2° dient te worden opgemerkt dat deze bepaling tot doel heeft te beletten dat de au pair-jongere onthaald wordt in een gastgezin dat niet één van de drie nationale talen als omgangstaal gebruikt (bijvoorbeeld **** of ****). **** dergelijk geval zou het oogmerk de taalkennis van de au pair-jongere te vervolmaken niet bereikt worden daar er geen overeenstemming zou zijn tussen de taalcursussen die de au pair-jongere zou volgen en de omgangstaal gebruikt in het gastgezin.

Artikel 30 **** artikel betreft het ****. **** definitie van «*****» en «*****» wordt gegeven in artikel 1, 9°en 10°. **** artikel 30 stemt overeen met artikel 4 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 (versie van 19 maart 1993).

Artikel 31 **** artikel geeft, in lid 1, een definitie van hernieuwing, wat nog niet bestond in deze reglementering. Men preciseert vooral dat de hernieuwing het voortduren betreft van de tewerkstelling van eenzelfde werknemer in eenzelfde beroep (maar niet noodzakelijk bij dezelfde werkgever).

**** artikelen 31 tot 33 stemmen overeen met de artikelen 5 tot 9 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969.

Het tweede lid van artikel 31 voert een **** in voor het inleiden van de **** voor het verstrijken van de lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart.

Artikel 32 **** artikel preciseert dat de artikelen 8 tot 11 en 12, eerste lid, betreffende de verplichting van een overeenkomst, van toepassing zijn op de ****.

**** **** betekent dit dat de voorwaarde van het geneeskundig getuigschrift niet moeten worden vervuld.

Artikel 33 **** artikel voorziet, om sociale redenen, afwijkingen die reeds bestaan in artikel 31, eerste lid. **** deze afwijkingen worden echter de onvrijwillig werklozen niet meer hernomen. Inderdaad lijkt het onlogisch de hernieuwing voor een ander werk in dat geval toe te staan wanneer in principe de eerste arbeidskaart werd toegestaan juist omdat er een tekort op de arbeidsmarkt bestond van het beroep dat voorwerp uitmaakte van de arbeidskaart.

Artikel 34 **** artikel stemt overeen met de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 6 november 1967. **** gebruikte formulering bovenaan het artikel is echter duidelijker : «*****» in plaats van «*****» of «*****».

Het punt 1° betreft een nieuwe bepaling die zal toelaten de arbeidsvergunning en de arbeidskaart te weigeren om reden dat de aanvraag onvolledige of onjuiste gegevens bevat.

**** grond van het punt 2° zal het ****. mogelijk zijn de arbeidsvergunning en de arbeidskaart te weigeren wanneer niet voldaan wordt aan de vereisten inzake de gereglementeerde beroepen.

Het punt 6° laat niet langer toe de arbeidsvergunning en de arbeidskaart te weigeren omdat het geen **** tewerkstelling zou betreffen; alleen wanneer onvoldoende inkomsten zouden worden verworven door deze tewerkstelling wordt dit voortaan geweigerd.

Artikel 35 **** artikel betreft het terug intrekken van de arbeidsvergunning (paragraaf 1) en de arbeidskaart (paragraaf 2). Het stemt overeen met artikel 11 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

**** hier is de formulering bij de aanvang van de paragraaf duidelijker : «*****» in plaats van «*****».

Artikel 36 **** artikel stemt overeen met artikel 29 van het koninklijk besluit van 6 november 1967.

Artikel 37 **** artikel voorziet een voorlopige arbeidsvergunning voor de slachtoffers van de ****. **** wordt een juridische basis gegeven in de reglementering voor wat tot nu voorzien werd bij de ministeriële omzendbrieven, gepubliceerd in het Belgisch **** van 7 juli 1994 en 21 februari 1997.

Artikel 38 Paragraaf 1 legt aan de **** de verplichting op om, wanneer hij algemene regelen ter uitvoering van dit besluit uitvaardigt, de **** voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te raadplegen. **** raad wordt geïnstalleerd bij artikel 19 van de wet.

**** de dringende noodzakelijkheid wordt ingeroepen om dit advies niet te vragen zal deze zoals steeds gemotiveerd moeten worden.

Paragraaf 2 hergroepeert de ****. **** beslissing moet worden gemotiveerd. Onder «*****» dient te worden verstaan de bevoegde gewestelijke **** inzake tewerkstelling.

Artikel 39 **** artikel geeft de lijst van opgeheven bepalingen.

Artikel 40 **** huidige **** worden behouden tot uiterlijk 31 december 2000. **** moet toelaten een nieuwe procedure voor de uitreiking van een beveiligde arbeidskaart te kunnen ontwikkelen. **** **** aan het advies van de **** van **** werd besloten § 2 van het ontwerp betreffende de omzendbrief inzake de kandidaat-vluchtelingen niet nu te hernemen, aangezien deze overgangsbepaling toegevoegd werd nadat het ontwerp in de **** werd besproken en betrekking heeft op een materie die krachtens de artikelen 4, § 4 en 8, § 1 van de wet van 30 april 1999 in de **** overlegd dienen te worden.

**** artikel 8, § 2 van de wet van 30 april 1999 geldt dezelfde redenering niet voor artikel 40, § 1.

**** aan het advies van de **** van State te voldoen zal een in **** overlegd koninklijk besluit worden opgesteld om het voorliggend koninklijk besluit aan te vullen met de inhoud van bovengenoemde omzendbrief.

Artikel 41 **** datum van inwerkingtreding van de wet en van dit besluit wordt bepaald op 1 juli 1999.

**** heb de eer te zijn, ****, van Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, **** **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET

9 JUNI 1999. - **** besluit houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

**** op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

**** op het advies van de **** voor buitenlandse arbeidskrachten van 13 april 1994 en 30 juni 1998;

**** op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 14 juli 1998 en op 19 april 1999;

**** op de akkoordbevinding van de **** van **** van 23 juli 1998 en van 7 mei 1999;

**** op het verzoek om spoedbehandeling gemotiveerd door de omstandigheid dat de coördinatie en de **** van deze reglementering, vervat in de nieuwe wet van 30 april 1999 enerzijds en in voorliggend ontwerp van uitvoeringsbesluit anderzijds, zo spoedig mogelijk in werking moeten kunnen treden; dat de betrokken administraties en personen zo snel mogelijk op de hoogte moeten worden gebracht van een aantal nieuwe bepalingen inzake de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; dat het ****.****. dringend noodzakelijk is dat een juridische basis kan ingevoerd worden voor het verlenen van een voorlopige arbeidsvergunning voor slachtoffers van ****, dat de mogelijkheid om een buitenlandse werknemer voorlopig te werk te stellen nog vóór een arbeidsvergunning en -kaart wordt aangevraagd moet worden afgeschaft om misbruiken te voorkomen en dat erkende vluchtelingen en personen die in **** een stage lopen in het kader van een uitwisselingsprogramma of bij **** instellingen van publiek recht moeten kunnen vrijgesteld worden van de verplichting een arbeidskaart te bekomen; dat een aantal van deze bepalingen op 1 juli 1999 in werking moeten kunnen treden, ****.****. wat betreft de stagiairs in het kader van de uitwisselingsprogramma's, aangezien een groot deel van deze stages loopt tijdens de vakantiemaanden, en ook wat betreft de bepalingen inzake de au pair-jongeren;

**** op het advies van de **** van ****, gegeven op 20 mei 1999, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973, vervangen door de wet van 4 augustus 1996;

**** de voordracht van Onze **** van **** en **** en op het advies van **** in **** vergaderde ****, Hebben **** besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK ****. - Definities

Artikel 1.**** de toepassing van dit besluit en van zijn uitvoeringsbesluiten verstaat men onder : 1° wet van 15 december 1980 : de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;2° de wet : de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;3° buitenlandse onderdanen en werknemers : de onderdanen en werknemers die de **** nationaliteit niet bezitten;4° de **** : de **** van **** en Arbeid;5° de bevoegde overheid : de overheid bevoegd krachtens artikel 6, § 1, ****, 3° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, 6° wettig verblijf : de **** van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd werd te verblijven in het koninkrijk of die gemachtigd is er zich te vestigen krachtens de wet van 15 december 1980;7° arbeidsmarkt : de arbeidsmarkt van de drie ****, evenals de markt van de **** van de **** Economische ****;**** : de personen die het beroep van **** uitoefenen zoals omschreven in artikel 3, 2° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 genomen ter uitvoering van de wet van 27 juni 1969 ter herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid van werknemers;9° cabaret : wat ook de benaming, juridische vorm en sociale doelstelling zij, elke instelling waarvan de reële hoofd- of **** bestaat in het organiseren van spektakels onder de vorm van dans, zang of striptease;10° **** : elke met een arbeidsovereenkomst in dienst genomen persoon om **** te zijn in een cabaret;11° **** : de **** aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. HOOFDSTUK ****. - Vrijstellingen

Art. 2.**** vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidskaart : 1° de onderdaan van een **** van de **** Economische ****, en, mits zij zich met hem vestigen of komen vestigen : ****) zijn echtgenoot;****) zijn bloedverwanten in de **** lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn;****) zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn, met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van de studenten of die van hun echtgenoot;****) de echtgenoot van de personen bedoeld in ****) en ****);2° de echtgenoot van een **** en, mits zij zich vestigen of komen vestigen met één van hen : ****) de bloedverwanten in de **** lijn, beneden 21 jaar of ten laste, van de **** of zijn echtgenoot;****) de bloedverwanten in de opgaande lijn, ten laste, van de **** of zijn echtgenoot;****) de echtgenoot van de personen bedoeld in ****) en ****);3° de buitenlandse onderdanen die in het bezit zijn van een vestigingsvergunning;4° de buitenlandse onderdanen die in het bezit zijn van één van de documenten bepaald bij het koninklijk besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in **** van bepaalde vreemdelingen, voor de uitoefening van de ambten die recht geven op het verkrijgen van deze documenten;5° de in **** erkende vluchteling;6° de bedienaars van de erkende erediensten, voor zover hun activiteiten de bediening betreft;7° het aan de commissies voor militaire begraafplaatsen verbonden personeel, dat de graven van buitenlandse militairen onderhoudt;8° de werknemers die ingeschreven zijn in de **** der zeelieden van de **** koopvaardij;9° het rijdend of varend personeel dat voor rekening van een in het buitenland gevestigde werkgever **** is aan werken van vervoer te land, ter zee of in de lucht, op voorwaarde dat hun verblijf in **** geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;10° de handelsvertegenwoordigers met **** in het buitenland, die hun klanten in **** bezoeken, voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen zonder bijhuis in **** en die in het bezit zijn van de legitimatiekaart ingesteld bij artikel 10 van de **** overeenkomst voor de vereenvoudiging van de douane-formaliteiten ondertekend te ****, op 3 november 1923 en voor zover hun verblijf in **** geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;11° de personen die naar **** gekomen zijn om, voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming, door de **** nijverheid geleverde goederen in ontvangst te nemen, voor zover hun verblijf in het land geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;12° het kaderpersoneel en **** in dienst van een ****, dat geniet van de voordelen voorzien in het artikel 6 van het koninklijk besluit ****.187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van ****, of in dienst van een onderneming gevestigd in een **** die geniet van de voordelen voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit ****. 118 van 23 december 1982 betreffende de oprichting van de ****, voor de duur van hun tewerkstelling in het centrum of de onderneming gevestigd in de ****; 13° de dienstboden die toeristen vergezellen, op voorwaarde dat deze laatsten niet langer dan drie opeenvolgende maanden in **** verblijven;14° de werknemers, die geen onderdaan zijn van een **** van de **** Economische ****, die **** zijn door een in een **** van de **** Economische **** gevestigde onderneming die zich naar **** begeeft voor het verrichten van diensten op voorwaarde dat : ****) deze werknemers, in de **** van de **** Economische **** waar zij verblijven, beschikken over een recht op verblijf of een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden;****) deze werknemers op wettige wijze in de **** waar zij verblijven **** zijn en deze vergunning ten minste geldig is voor de duur van het in **** uit te voeren werk;****) deze werknemers in het bezit zijn van een regelmatige arbeidsovereenkomst;****) deze werknemers sedert ten minste een jaar ononderbroken in dienst zijn bij de onderneming;****) deze werknemers over een paspoort en een verblijfsvergunning beschikken geldig tot het einde van de dienstverlening vermeerderd met een periode van drie maanden, teneinde hun terugkeer naar hun land van oorsprong of verblijf te verzekeren.15° de in **** verblijvende journalisten die uitsluitend verbonden zijn aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde ****, radio- of televisiestations, alsmede de in het buitenland verblijvende journalisten verbonden aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde ****, radio- of televisiestations die naar **** komen voor de uitoefening van hun opdracht voor zover hun verblijf in het land niet langer dan drie opeenvolgende maanden duurt;16° personen die in het buitenland verblijven en naar **** komen om aan sportwedstrijden deel te nemen evenals de scheidsrechters, begeleiders, officiële vertegenwoordigers, personeelsleden en alle andere personen geaccrediteerd en/of erkend door **** of nationale ****, voor zover hun verblijf in het land niet langer dan drie opeenvolgende maanden duurt;17° de **** met **** faam evenals de begeleiders waarvan de aanwezigheid vereist is voor het schouwspel op voorwaarde dat hun verblijf in **** drie opeenvolgende maanden niet overschrijdt;18° de studenten die wettig in **** verblijven en die in een onderwijsinrichting in **** ingeschreven zijn voor het volgen van onderwijs met een volledig leerplan, uitsluitend voor de arbeidsprestaties tijdens de ****;19° de studenten, die wettig in **** verblijven en die ten behoeve van hun studies in België, stages moeten verrichten;20° personen, waaronder de studenten, die in **** een stage verrichten die niet langer dan twaalf maanden duurt en werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid;21° stagiairs die **** worden door een **** instelling van publiek recht in **** gevestigd en waarvan het statuut geregeld wordt door een inwerking getreden verdrag, voor zover de duur van de stage de 12 maanden niet overschrijdt;22° leerlingen die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in ****, aangeworven met een leerovereenkomst die, in voorkomend geval, moet zijn erkend door één van de ****. De **** kan de criteria bepalen die toelaten om het begrip **** faam bedoeld in lid 1, 17° te bepalen. HOOFDSTUK ****. - **** van **** en algemene bepalingen

Art. 3.**** arbeidskaart behoort tot een van de volgende categorieën : 1° de arbeidskaart **** : de arbeidskaart voor onbepaalde tijd en die voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen geldt;2° de arbeidskaart **** : de arbeidskaart voor bepaalde tijd, van ten hoogste twaalf maanden en beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever;

Art. 4.§ 1 - **** de werknemer houder is van een arbeidskaart ****, is geen arbeidsvergunning vereist in hoofde van de werkgever.

**** arbeidskaart **** verliest alle geldigheid als de houder van die kaart gedurende een periode van meer dan een jaar uit het land afwezig blijft, behalve indien deze afwezigheid niet het verlies van zijn recht op of machtiging tot verblijf, overeenkomstig artikel 39, § 3 of § 5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, tot gevolg had. § 2 - De toekenning aan de werkgever van de arbeidsvergunning, heeft automatisch tot gevolg dat ook de arbeidskaart **** aan de betrokken werknemer wordt toegekend.

**** geldigheidsduur van de arbeidskaart stemt overeen met de geldigheidsduur van de aan de werkgever toegekende arbeidsvergunning.

**** arbeidskaart **** verliest alle geldigheid indien de houder ervan zijn recht op of machtiging tot verblijf verliest. § 3 - **** een voorlopige arbeidsvergunning aan de werkgever wordt toegekend overeenkomstig dit besluit, wordt door de bevoegde overheid aan de werknemer een afschrift van de voorlopige arbeidsvergunning overhandigd.

Art. 5.**** afwijking van artikel 4, § 2, van de wet, mag de arbeidsvergunning worden toegekend aan de werkgever voor de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen bedoeld in artikel 9 die **** zijn binnengekomen om er **** te worden vooraleer de werkgever de arbeidsvergunning heeft bekomen.

Art. 6.**** arbeidsvergunning en de arbeidskaart kunnen aan bijzondere voorwaarden worden verbonden. **** voorwaarden worden in het formulier van toekenning van de arbeidsvergunning en indien mogelijk op de arbeidskaart aangegeven.

Art. 7.**** buitenlandse onderdaan die het land voorgoed verlaat, moet vóór zijn vertrek de arbeidskaart teruggeven aan het gemeentebestuur van zijn ****. HOOFDSTUK ****. - **** voor de arbeidsvergunning en voor de arbeidskaart Afdeling 1. - **** arbeidsvergunning

Onderafdeling 1. - **** arbeidsmarkt

Art. 8.**** arbeidsvergunning wordt alleen dan toegekend wanneer het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen gepaste beroepsopleiding, geschikt is om de betrokken arbeidsplaats op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden.

Art. 9.**** afwijking van artikel 8, wordt er voor de toekenning van de arbeidsvergunning geen rekening gehouden met de toestand van de arbeidsmarkt wanneer het **** om : 1° voor zover zij op wettige wijze in **** verblijven, werknemers die de **** nationaliteit hebben verloren krachtens artikel 22 van het **** van de **** nationaliteit, hun echtgenoot, evenals hun kinderen, op voorwaarde dat deze laatsten ongehuwd zijn, en minder dan 18 jaar oud zijn en deel uitmaken van het gezin;2° de echtgenoot, die op wettige wijze in **** verblijft, van een werknemer die in **** **** is geweest en die, terwijl hij er op wettige wijze verbleef, hetzij overleden, hetzij onbekwaam tot werken geworden is, evenals om hun kinderen die op wettige wijze in **** verblijven, op voorwaarde dat deze laatsten ongehuwd en minder dan 18 jaar oud zijn en deel uitmaken van het gezin;3° de kinderen, die op wettige wijze in **** verblijven, van de werknemer die op wettige wijze in **** verblijft of van zijn echtgenoot, op voorwaarde dat deze kinderen ongehuwd en minder dan 18 jaar oud zijn en deel uitmaken van het gezin;4° studenten die op wettige wijze in **** verblijven en die gedurende de periode van hun studies wensen **** te worden, op voorwaarde dat zij ingeschreven zijn in een onderwijsinrichting om er de cursussen te volgen die in de dag gegeven worden, dat die tewerkstelling buiten de vakantieperioden twintig uur per week niet overschrijdt en voor zover deze verenigbaar is met hun studies;5° stagiairs bedoeld in afdeling 1 van **** ****;**** personeel, voor zover de duur van hun tewerkstelling de vier jaar niet overschrijdt en hun jaarlijkse bezoldiging hoger ligt dan het in artikel 67 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aangegeven bedrag.**** voornoemde bedrag is berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet; 7° personen die een leidinggevende functie komen bekleden in een bijhuis of een filiaal van een firma uit hun land voor zover hun jaarlijkse bezoldiging hoger ligt dan het in artikel 69 van dezelfde wet aangegeven bedrag.**** voornoemde bedrag is berekend en aangepast volgens artikel 131 van dezelfde wet; 8° navorsers en **** **** in een universiteit, in een inrichting van hoger onderwijs, een erkende wetenschappelijke instelling of een **** van een onderneming, voor zover de duur ervan de 4 jaar niet overschrijdt;9° gespecialiseerde **** die door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever verbonden blijven en die naar **** komen om over te gaan tot de montage en het op gang brengen of de herstelling van een in het buitenland bij die werkgever vervaardigde installatie voor een periode van maximum 6 maanden;10° werknemers die verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever en die een specifieke beroepsopleiding volgen in een **** bedrijf in het kader van een opleidingsovereenkomst toegevoegd aan een **** gesloten tussen dit **** bedrijf en een buitenlandse firma, voor zover de duur van deze opleiding de zes maanden niet overschrijdt;11° **** van minstens 18 jaar oud en trainers, voor zover, voor beide gevallen, het bedrag van hun bezoldiging minstens het dubbele bedraagt van de bezoldiging bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 2, § 1 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;12° personen die een **** uitoefenen in een buitenlandse luchtvaartmaatschappij met een **** in België;13° personen die een **** uitoefenen in een toeristische dienst van hun land;14° au pair-jongeren, bedoeld in afdeling 2 van **** ****;15° personen die in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de **** op wettige wijze in **** verblijven;16° personen die gemachtigd zijn tot een verblijf in toepassing van artikel 9, lid 3 van de wet van 15 december 1980, voorzover de verlenging van de machtiging tot verblijf afhankelijk wordt gemaakt van tewerkstelling;17° personen die gemachtigd of toegelaten zijn tot een verblijf bij toepassing van artikel 9 of 10 van de wet van 15 december 1980, tenzij het verblijf beperkt is tot een bepaalde duur, zonder dat hierbij uitdrukkelijk de mogelijkheid voor een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur wordt voorzien. **** de toepassing van 8° moet onder navorsers worden verstaan, de personen die : - houder zijn van een doctoraat op proefschrift of een academische titel die hiermee gelijkgesteld kan worden of buitengewone wetenschappelijke verdiensten hebben die blijken uit een attest van de **** instelling; - door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling zijn geselecteerd en uitgenodigd; - **** deelnemen aan een programma of een project van wetenschappelijk onderzoek gevoerd in de **** instelling en hiervoor genieten van een wetenschappelijke ****; - een bezoldiging of een subsidie ontvangen die tenminste overeenstemt met het **** van assistent van de universiteiten, instellingen van hoger onderwijs of erkende wetenschappelijke instellingen.

**** moet onder **** worden verstaan, de personen die : - houder zijn van een doctoraat op proefschrift of een academische titel die hiermee gelijkgesteld kan worden of buitengewone wetenschappelijke verdiensten hebben die blijken uit een attest van de **** instelling; - uitgenodigd zijn door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling, met het oog op het verstrekken van onderwijs of het deelnemen aan het onderzoek binnen de **** instelling; - worden beschouwd als gekwalificeerd op het niveau van het onderwijzend personeel van de **** universiteiten of instellingen van hoger onderwijs of van het zelfstandig academisch personeel van de **** universiteiten of van dezelfde graad in de **** instellingen van hoger onderwijs; - een bezoldiging ontvangen in een **** van het onderwijzend personeel van de **** universiteiten of instellingen van hoger onderwijs of van het zelfstandig academisch personeel van de **** universiteiten of van dezelfde graad in de **** instellingen van hoger onderwijs.

**** de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van dit besluit, moet de in het derde lid, vierde streepje bedoelde bezoldiging niet worden toegekend voor zover kan bewezen worden dat de gasthoogleraar gedurende zijn verblijf verder bezoldigd wordt door zijn uitzendende instelling.

Onderafdeling 2. - **** **** overeenkomsten of akkoorden

Art. 10.**** arbeidsvergunning wordt alleen voor die werknemers toegekend die onderdaan zijn van de landen waarmede **** door **** overeenkomsten of akkoorden inzake de tewerkstelling van werknemers verbonden is.

Art. 11.**** afwijking van artikel 10 wordt de toekenning van de arbeidsvergunning niet beperkt tot de werknemers die onderdaan zijn van de landen waarmee **** verbonden is krachtens **** overeenkomsten of akkoorden inzake de tewerkstelling van werknemers wanneer het **** om de personen bedoeld in artikel 9.

Onderafdeling 3. - **** overeenkomst

Art. 12.**** de toekenning van de arbeidsvergunning dienen de werkgever en de werknemer een arbeidsovereenkomst te ondertekenen die de vermeldingen en de bepalingen bevat die voorkomen in bijlage **** van dit besluit.

**** het ****, met of zonder **** faam, betreft, bevat de overeenkomst de vermeldingen en de bepalingen die voorkomen in bijlage **** van dit besluit.

**** het stagiairs betreft, bevat de overeenkomst de vermeldingen en bepalingen die voorkomen in het artikel 22, 3° en 4° van dit besluit.

**** het au pair-jongeren betreft, bevat de overeenkomst de vermeldingen en bepalingen die voorkomen in bijlage **** van dit besluit.

**** het de voorlopige arbeidsvergunning betreft, geldt als voorwaarde voor de toekenning ervan dat werkgever en werknemer een geschreven arbeidsovereenkomst, conform de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten ondertekenen.

Art. 13.**** afwijking van artikel 12, eerste lid, wordt de toekenning van de arbeidsvergunning niet afhankelijk gesteld van de ondertekening van de overeenkomst bedoeld in hetzelfde artikel wanneer het **** om de personen bedoeld in artikel 9.

Onderafdeling 4. - **** geneeskundig getuigschrift

Art. 14.**** aanvraag om een arbeidsvergunning voor een buitenlandse werknemer die voor de eerste keer **** wordt in ****, moet vergezeld gaan van een geneeskundig getuigschrift waarbij verklaard wordt dat niets erop wijst dat de werknemer, wegens zijn gezondheidstoestand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden.

**** de werknemer zich in het buitenland bevindt, moet dit geneeskundig getuigschrift afgegeven worden door een geneesheer erkend door de **** diplomatieke of consulaire ambtenaren in het buitenland.

**** geneeskundig getuigschrift moet ten vroegste drie maanden voor de **** van de aanvraag worden opgesteld.

**** geneeskundig getuigschrift zal desnoods, door een beëdigd vertaler, in een van de talen van het ****, dat bevoegd is voor het afleveren van de arbeidskaart, moeten worden vertaald.

Art. 15.**** bepalingen van artikel 14 zijn niet van toepassing op de tewerkstelling : 1° van personen die minstens 2 jaar wettig in **** verblijven;2° van personen bedoeld in artikel 9, 9° en 10°. Afdeling 2. - **** arbeidskaart ****

Art. 16.**** arbeidskaart **** wordt toegekend : 1° aan de werknemer die bewijst dat hij, in de periode die onmiddellijk aan de datum van indiening van de aanvraag voorafgaat, vier jaar arbeid met een arbeidskaart **** heeft verricht in de loop van een wettig en ononderbroken verblijf;2° aan wie bewijst dat hij, in de periode die onmiddellijk aan de datum van de indiening van de aanvraag voorafgaat, vijf jaar wettig en ononderbroken heeft verbleven;3° aan de echtgenoot van een persoon die ingevolge 1° of 2° recht heeft op een arbeidskaart **** op voorwaarde dat die echtgenoot recht heeft op een verblijf op basis van artikel 10, eerste lid 1° of 4° van de wet van 15 december 1980;4° aan de kinderen van de persoon die ingevolge 1°, 2° of 3°, recht heeft op een arbeidskaart ****, op voorwaarde dat die kinderen recht hebben op een verblijf op basis van artikel 10, eerste lid, 1° of 4° van de wet van 15 december 1980 en ongehuwd en minder dan 18 jaar oud zijn;5° aan de in 3° en 4° genoemde echtgenoot en kinderen, van de persoon die op wettige wijze in **** verbleef en op het ogenblik dat hij overleed, recht had op de arbeidskaart **** ingevolge 1° of 2°;6° op voorwaarde dat ze op wettige wijze in **** verblijven, aan de echtgenoot van de in **** erkende vluchteling en aan hun kinderen;7° aan de personen die voldoen aan de wettelijke voorwaarden, met uitzondering van die betreffende het verblijf, om de **** nationaliteit door een **** of een **** te verkrijgen of om ze te herkrijgen;8° aan de personen die gemachtigd zijn om terug te keren in het ****, in toepassing van artikel 19, lid 3 van de wet van 15 december 1980;9° onder voorbehoud van de toepassing van artikel 2, § 1, 2° of 3°, aan de **** onderdanen die één of meer kinderen van **** nationaliteit hebben die op regelmatige wijze in **** verblijven.

Art. 17.§ 1. De termijn van vier jaar arbeid bepaald in artikel 16, 1° wordt teruggebracht tot drie jaar voor de onderdanen van de landen waarmee **** door **** overeenkomsten of akkoorden inzake de tewerkstelling van werknemers verbonden is. De termijn van vier jaar arbeid bedoeld in artikel 16, 1° en de termijn van drie jaar arbeid bedoeld in § 1, lid 1 van dit artikel worden respectievelijk verminderd met één jaar, indien de echtgenote of de kinderen van de werknemer samen met hem wettig verblijven. § 2. **** individuele behartigenswaardige gevallen kan de bevoegde overheid de leeftijdsgrens van 18 jaar, die in artikel 16, 4° en 5° vastgesteld wordt, op 25 jaar brengen.

Art. 18.**** de toepassing van respectievelijk de artikelen 16, 1° en 2° en 17, § 1 : 1° worden met **** gelijkgesteld de perioden van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte, een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze door een in **** gevestigde werkgever werd ****;2° wordt het verblijf geacht ononderbroken te zijn : ****) wanneer de onderbreking tussen twee opeenvolgende **** niet meer dan een jaar beloopt;****) wanneer de afwezigheid het gevolg is van de dienstplicht, op voorwaarde dat de betrokkene binnen zestig dagen na het volbrengen van de **** naar **** terugkeert;3° komen niet in aanmerking de jaren arbeid gedekt door **** die werden toegekend : ****) aan de gespecialiseerde ****, bedoeld in artikel 9, 9°;****) aan de stagiairs, bedoeld in afdeling 1 van hoofdstuk ****;****) aan de au pair-jongeren, bedoeld in afdeling 2 van hoofdstuk ****;****) tijdens een verblijf dat werd toegestaan om studies te doen;****) aan werknemers die door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever verbonden blijven;****) om te werken als navorser of gasthoogleraar aan een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling;****) om te werken als **** personeel, bedoeld bij artikel 9, 6°;****) tijdens een verblijf dat werd toegestaan om de persoon te vergezellen bedoeld in ****) tot en met ****).4° komen niet in aanmerking, de periodes waarvoor het verblijf werd toegestaan om de arbeid, de prestaties of de studies te verrichten, bedoeld in 3°, ****) tot en met ****) of om de in deze **** vermelde persoon te vergezellen, zoals bedoeld in 3°, ****). HOOFDSTUK ****. - Contingenten

Art. 19.**** de bepalingen van de wet en van dit besluit, is de toekenning van een arbeidsvergunning aan een contingent van minstens vijftien werknemers eveneens onderworpen aan een **** schriftelijke aanvraag gericht aan de bevoegde overheid.

**** voorgaande lid is niet van toepassing wanneer het de werknemers betreft, bedoeld in artikel 9.

**** bevoegde overheid vraagt het advies van het bevoegde paritaire comité. HOOFDSTUK ****. - **** categorieën van werknemers Afdeling 1. - De stagiairs

Art. 20.**** de toepassing van deze afdeling verstaat men onder stagiairs, de personen die een stage volgen, ****.****.****. de opleiding, bij een werkgever, als voortzetting van een **** vorming bevestigd door een diploma of een ****.

Art. 21.**** arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot een stagiair worden slechts toegekend op voorwaarde dat de betrokkene : 1° minstens achttien jaar oud en niet meer dan dertig jaar oud op de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;**** de verbintenis aan gedurende de stageperiode geen dienstbetrekking in **** uit te voeren;

Art. 22.De stage moet beantwoorden aan de volgende voorwaarden : 1° ze dient **** te zijn;2° de duur mag de twaalf maanden niet overschrijden en mag **** slechts worden verlengd voor zover de totale **** de twaalf maanden niet overschrijdt;3° ze dient het voorwerp uit te maken van een **** vertaald in de moedertaal van de betrokkene, of een andere taal die hij begrijpt, en die met name het aantal uren van opleiding vermeldt alsook het bedrag van het loon dat niet lager mag zijn dan het toepasselijk wettelijk gewaarborgd minimumloon, hierbij inbegrepen het bedrag van eventuele beurzen;4° ze dient vergezeld te zijn van een opleidingsprogramma.

Art. 23.**** artikel 21, 1° is niet van toepassing op stagiairs aangeworven door een universiteit, een instelling van hoger onderwijs of een erkende wetenschappelijke instelling; Afdeling 2. - **** au pair-jongeren

Art. 24.**** afdeling regelt de voorwaarden van toekenning van de **** en **** die betrekking hebben op een au pair-jongere.

**** au pair-jongere verstaat men, de jongere die tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte **** huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.

Art. 25.**** au pair-jongere moet : 1° tenminste achttien jaar en niet ouder dan drieëntwintig jaar oud zijn bij de datum van toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart;2° zich ertoe verbinden in **** geen dienstbetrekking uit te voeren gedurende de au pair-plaatsing;3° over een diploma beschikken dat gelijkwaardig werd erkend aan het diploma van het hoger secundair onderwijs;4° een basiskennis bezitten van één van de drie nationale talen waarvan hij de kennis komt vervolmaken;5° gedurende de au pair-plaatsing cursussen volgen in een erkende instelling, erkend of gesubsidieerd door één van de **** of bepaald door de **** die de tewerkstelling onder zijn bevoegdheid heeft, en die de gewesttaal of -talen onderwijst waarvan hij de kennis komt vervolmaken door **** een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat hij regelmatig deze lessen volgt;6° nog geen arbeidskaart hebben verkregen in ****, uit welke hoofde dan ook behalve het geval bepaald in art.28, 4°.

Art. 26.**** gastgezin moet : 1° de au pair-jongere een persoonlijke kamer ter beschikking stellen en hem de vrije toegang tot de woning verzekeren;2° één van de drie nationale talen waarvan de au pair-jongere zijn kennis komt vervolmaken, als omgangstaal gebruiken;3° ten gunste van de au pair-jongere een verzekering gesloten hebben voor het waarborgen van de risico's inzake de medische, farmaceutische en **** in geval van ziekte of ongeval;4° de au pair-jongere minstens over een volledige vrije dag per week laten beschikken en alle mogelijkheid geven deel te nemen aan de oefening van zijn eredienst of van zijn levensbeschouwingen;5° de au pair-jongere maandelijks, per overschrijving op zijn bankrekening, een bedrag als zakgeld uitkeren van ten minste twaalfduizend frank;6° zich er toe verbinden de kosten te betalen die voor de **** eventueel voortvloeien uit het verblijf van de au pair-jongere of zijn repatriëring.

Art. 27.**** deelneming van de au pair-jongere aan de **** taken waarvan sprake in artikel 24, tweede lid, de kinderoppas inbegrepen, mag niet meer dan vier uur per dag en twintig uur per week bedragen; zij mag niet het hoofddoel van het verblijf uitmaken.

Art. 28.De toekenning van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart is afhankelijk van de volgende voorwaarden : 1° de naleving van de voorwaarden bedoeld bij de artikelen 24 tot en met 27;2° het gastgezin heeft geen geldige arbeidsvergunning voor een andere au pair-jongere;3° het gastgezin heeft vroeger nog geen drie **** met betrekking tot au pair-jongeren toegekend gekregen;4° de geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart betreffende de au pair-jongere mag één jaar niet overschrijden;5° de arbeidsvergunning en de arbeidskaart met betrekking tot de au pair-jongere mogen slechts eenmaal worden vernieuwd voor zover de **** geen volledig jaar overschrijdt;6° een wijziging van gastgezin is slechts eenmaal mogelijk voor zover de totale duur van plaatsing van de au pair-jongere nog geen volledig jaar overschrijdt en indien aan alle andere **** van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart bedoeld in deze afdeling eveneens voldaan is;7° de aankomst in **** van de au pair-jongere mag slechts tijdens de maanden juli, augustus en september plaatshebben.

Art. 29.Bij niet-naleving van de voorwaarden bepaald in deze afdeling, wordt de au pair-jongere ten opzichte van het gastgezin beschouwd als te zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor dienstboden, zoals bedoeld in artikel 5 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Afdeling 3. - ****

Art. 30.**** arbeidsvergunning en de arbeidskaart **** voor het **** worden slechts afgeleverd op voorwaarde dat de in **** gelegen woonplaats van het **** zich in een ander gebouw dan dat van de arbeidsplaats bevindt. HOOFDSTUK ****. - **** van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart ****

Art. 31.**** hernieuwing wordt verstaan, het afleveren van een nieuwe arbeidsvergunning en een nieuwe arbeidskaart ****, met het oog op een verdere tewerkstelling van dezelfde werknemer in hetzelfde beroep, al dan niet bij dezelfde werkgever.

**** aanvraag tot hernieuwing dient door de werkgever te worden ingediend, uiterlijk één maand voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende arbeidsvergunning en arbeidskaart ****.

Art. 32.**** bepalingen van artikelen 8 tot 11 en 12, eerste lid zijn van toepassing op de aanvragen om hernieuwing van de **** of van de ****.

Art. 33.**** afwijking van artikel 31, eerste lid, is men niet verplicht hetzelfde beroep uit te oefenen waarvoor de eerste arbeidskaart **** werd toegekend, wanneer het **** om werknemers die een opleiding of herscholing genieten of genoten hebben, verstrekt in een centrum van een **** dienst voor arbeidsvoorziening of in een erkend centrum, of een **** verstrekt door het **** voor ****- en ****. HOOFDSTUK ****. - **** en intrekking van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart

Art. 34.**** arbeidsvergunning en de arbeidskaart worden geweigerd wanneer : 1° de aanvraag onvolledige of onjuiste gegevens bevat of wanneer de voorwaarden vermeld in de wet of in de **** niet zijn vervuld;2° de tewerkstelling strijdig is hetzij met de openbare orde of de openbare veiligheid, hetzij met de wetten en reglementen, hetzij met de **** overeenkomsten en akkoorden inzake de indienstneming en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;3° redenen van openbare orde of openbare veiligheid die gebaseerd zijn op het persoonlijk gedrag van de werknemer het noodzakelijk maken;4° de werkgever de wettelijke en de reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers niet naleeft;5° de tewerkstelling niet geschiedt overeenkomstig de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die voor de tewerkstelling van **** werknemers gelden;6° zij worden aangevraagd voor een betrekking wanneer aan deze tewerkstelling geen inkomsten verbonden zijn die de werknemer in staat stellen in zijn behoeften of in die van zijn gezin te voorzien.

Art. 35.§ 1. **** arbeidsvergunning wordt ingetrokken, wanneer : 1° de werkgever gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd om ze te verkrijgen;2° de tewerkstelling strijdig is, hetzij met de openbare orde of openbare veiligheid, hetzij met de wetten en reglementen, hetzij nog met de **** overeenkomsten en akkoorden inzake indienstneming en tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit;3° de werkgever de wettelijke en reglementaire verplichtingen betreffende de tewerkstelling van werknemers niet nakomt;4° de werknemer niet is **** overeenkomstig de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor de **** werknemers;5° de werkgever zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de arbeidsvergunning verbonden zijn;6° de arbeidskaart van de werknemer, die door de werkgever wordt ****, wordt ingetrokken. § 2. - **** arbeidskaart wordt ingetrokken wanneer : 1° de werknemer gebruik heeft gemaakt van bedrieglijke praktijken of onjuiste of onvolledige verklaringen heeft afgelegd om de arbeidskaart te verkrijgen;2° de tewerkstelling van de werknemer strijdig is hetzij met de openbare orde of met de openbare veiligheid, hetzij met de wetten en reglementen;3° een negatieve beslissing werd genomen inzake het recht op verblijf van zijn houder;4° de werknemer zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de toekenning van de arbeidskaart verbonden zijn;5° de arbeidsvergunning van de werkgever, door wie de werknemer wordt ****, wordt ingetrokken. HOOFDSTUK ****. - Toezicht

Art. 36.**** de bevoegdheden van de officieren van gerechtelijke politie, worden belast met het toezicht op de naleving van de wet en de uitvoeringsbesluiten ervan : 1° de sociaal bemiddelaars van het **** van **** en Arbeid;2° de inspecteurs van de **** van de **** van het **** van **** en Arbeid;3° de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de **** van de **** en -reglementering van het **** van **** en Arbeid;4° de ingenieurs, de industrieel- en technische ingenieurs en de technische controleurs van de **** **** van de **** van de **** van het **** van **** en Arbeid;5° de geneesheren-**** en de bezoekers-**** van de **** **** van de **** van **** en -geneeskunde van het **** van **** en Arbeid;6° de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de **** **** van het **** van Sociale ****;7° de inspecteurs en adjunct-inspecteurs van de **** voor **** ****;8° de ****, de controleurs en de adjunct-controleurs van de **** voor ****, alsmede de eerstaanwezend inspecteurs-hoofd van dienst, de eerstaanwezend inspecteurs, de inspecteurs, de eerstaanwezend adjunct-inspecteurs, de adjunct-inspecteurs 2**** klasse en de adjunct-inspecteurs 1**** klasse van de **** **** van de **** voor ****;9° de inspecteurs van het **** van Middenstand;10° de ambtenaren van de fiscale administraties;11° de ambtenaren van de **** Vreemdelingenzaken;12° de **** van de rijkswacht;13° de **** van de gemeentepolitie. HOOFDSTUK ****. - **** van de ****

Art. 37.**** voorlopige arbeidsvergunning kan aan de werkgever worden afgeleverd voor het tewerkstellen van een persoon die, in het kader van de strijd tegen de ****, een **** heeft ontvangen overeenkomstig artikel 5 van de wet van 15 december 1980.

**** voorlopige arbeidsvergunning verliest haar geldigheid wanneer een uitvoerbaar bevel om het grondgebied te verlaten werd betekend overeenkomstig artikel 7 van de wet van 15 december 1980. HOOFDSTUK ****. - ****- en Slotbepalingen

Art. 38.§ 1. **** de **** algemene regelen ter uitvoering van dit besluit uitvaardigt, raadpleegt hij, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid, de **** voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. § 2. - **** bevoegde overheid kan bij gemotiveerde beslissing voor individuele behartigenswaardige gevallen om economische of sociale redenen afwijken van de artikelen 8, 10, 12, 14, 21, 1° en 22, 2°.

Art. 39.§ 1. **** opgeheven vanaf 1 juli 1999 : 1° het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 februari 1968, 5 mei 1970, 10 december 1976, 5 oktober 1979, 27 juli 1983, 22 februari 1993, 18 maart 1993, 2 juni 1993, 11 juli 1996, 16 februari 1998 en 10 juni 1998, met uitzondering van de artikelen 3 en 4 en de bijlage bij dit besluit;2° het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 25 september 1969, 6 mei 1970, 19 maart 1993 en 11 februari 1998, met uitzondering van de artikelen 12, 13 en 14;3° het ministerieel besluit van 19 maart 1993 tot uitvoering van artikel 23bis van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit. § 2. **** bepalingen bedoeld in § 1 blijven evenwel van toepassing op de aanvragen van **** en **** ingediend vóór 1 juli 1999.

Art. 40.§ 1. **** indiening van de aanvragen om de **** en de **** blijven tot uiterlijk 31 december 2000 geregeld door de volgende bepalingen : 1° de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 6 november 1967 betreffende de voorwaarden van toekenning en intrekking van de **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit en de bijlage bij dit besluit;2° het ministerieel besluit van 19 december 1967 betreffende de modaliteiten van indiening en aflevering van de aanvragen om **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 15 juli 1969, 6 mei 1970, 19 maart 1993, 11 februari 1998 en 2 maart 1998, met uitzondering van artikel 1, vierde lid en de artikelen 5, 11, 16, 19 en 20 die niet meer van toepassing zijn op de aanvragen van **** en ****, ingediend na 1 juli 1999;3° de artikelen 12, 13 en 14 van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de **** en **** voor werknemers van vreemde nationaliteit; § 2 - De **** kan, in voorkomend geval, de in § 1, 2° en 3° bedoelde bepalingen wijzigen tijdens de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2000.

Art. 41.§ 1. **** wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers treedt in werking op 1 juli 1999. § 2 - **** besluit treedt in werking op 1 juli 1999 en is van toepassing op de aanvragen voor **** en **** ingediend vanaf deze datum.

Art. 42.Onze **** van **** en **** is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te ****, 9 juni 1999.

**** **** **** : De **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET

**** **** **** het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers **** en bepalingen die in de arbeidsovereenkomst van de buitenlandse werknemer moeten voorkomen 1. ****) **** van de werkgever of de onderneming : .. . . . ****) **** van de onderneming : .. . . . ........... ****) **** : .. . . . ................................. ****) **** en naam van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert : .. . . . 2. ****) **** en voornaam van de werknemer : .. . . . ****) **** en -datum : .. . . . ........... ****) Nationaliteit : .. . . . .............................. ****) Burgerlijke staat : ongehuwd - gehuwd - weduwnaar - gescheiden ****) Verblijf- of woonplaats : .. . . . ................. ****) Kwalificatie : .. . . . ............................... 3. **** werkgever neemt de werknemer in dienst als .. . . .

**** overeenkomst **** in op ......................... voor een duur van twaalf maanden (1).

**** werkgever verzekert de werknemer gedurende die periode regelmatige arbeid onder dezelfde voorwaarden als de **** werknemers van de onderneming.

**** werkgever helpt de werknemer, bepaaldelijk bij het vervullen van de administratieve formaliteiten. Bovendien treft hij alle gepaste maatregelen om hem aan te passen aan de arbeid die hij zal moeten verrichten en verstrekt hij hem alle nuttige inlichtingen over de **** en de indiening van mogelijke klachten.

**** werknemer verbindt er zich toe voor de duur van de overeenkomst bij de werkgever in dienst te blijven en zich te houden aan alle bepalingen van het arbeidsreglement die van toepassing zijn op al de werknemers van de werkgever en waarvan hij in kennis is gesteld in een taal die hij verstaat.

**** de partijen de overeenkomst blijven uitvoeren na de in het eerste lid bepaalde periode, worden zij geacht die overeenkomst voor een onbepaalde tijd te zullen verlengen. **** dat geval blijven de bepalingen van de punten 8 en 14 alleen dan na de in het eerste lid vastgestelde periode van toepassing, wanneer de partijen dat uitdrukkelijk overeenkomen (2). 4. **** werknemer geniet in **** dezelfde arbeidsvoorwaarden als de **** werknemer;evenals voor de **** werknemer gelden voor hem de voordelen en de verplichtingen die volgen uit de sociale wetgeving en met name uit de collectieve arbeidsovereenkomsten. 5. **** reiskosten vanaf de verblijfplaats van de werknemer in het land van aanwerving tot de plaats van tewerkstelling komen voor rekening van de werkgever, tenzij de werknemer bij zijn aankomst in het land van tewerkstelling verhinderd wordt te werken of weigert te werken. De kosten van het afgeven van de eerste arbeidskaart die voor zijn tewerkstelling in België nodig is, worden eveneens door de werkgever gedragen. 6. **** arbeidsduur wordt overeenkomstig de desbetreffende **** wetten, de uitvoeringsbesluiten daarvan, de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement vastgesteld. **** **** omvat ...... uur per week, die als volgt zijn verdeeld : 7. **** gelijke arbeid ontvangt de werknemer onder dezelfde voorwaarden als de **** werknemers een loon dat gelijk is aan dat van de werknemers van dezelfde categorie die in de onderneming dezelfde arbeid verrichten.**** dezelfde voorwaarden als de **** werknemers geniet hij eveneens alle premies en alle voordelen in natura of in geld.

**** de werknemer de taal van het Gewest niet kent, kan niet rechtvaardigen dat hij enige **** ondergaat of een arbeid te verrichten krijgt die niet in overeenstemming is met zijn bekwaamheid of met de scholing waarvoor hij in dienst is genomen.

**** de datum van deze overeenkomst beloopt het loon ........BEF /.........**** per .........

**** werknemer geniet bovendien de volgende bijkomende premies en voordelen : **** werknemer zal alle schommelingen en wijzigingen doorberekend krijgen die er na zijn tewerkstelling eventueel zullen komen in de loonstandaard, het bedrag van de premies en voordelen in natura of in geld. 8. Bij sluiting van de onderneming als gevolg van de jaarlijkse vakantie, waardoor de werknemer onvrijwillig werkloos wordt, betaalt de werkgever deze een vergoeding die gelijk is aan het bedrag van de **** voor zijn categorie, voor de dagen jaarlijkse vakantie die niet door vakantiegeld worden gedekt.**** voorwaarde geldt daarbij enerzijds dat de werknemer niet het aantal dagen heeft kunnen werken dat nodig is om voor de werkloosheidsverzekering in aanmerking te komen, rekening houdend met de sociale **** waarbij samenvoeging van de **** wordt toegestaan, en anderzijds dat hij geen recht heeft op een andere normale dagelijkse vergoeding. 9. **** de werknemer tijdens zijn tewerkstelling in **** onvrijwillig werkloos, dan betaalt de werkgever hem, totdat hij op de uitkeringen van de werkloosheidsverzekering in **** gerechtigd is, een vergoeding die gelijk is aan het bedrag van de werkloosheidsuitkering voor zijn categorie.**** voorwaarde daarbij is dat de werknemer niet meer dan één dag afwezig is geweest in de veertien dagen vóór zijn werkloos worden, en dat hij voor die **** geen andere gewaarborgde vergoeding ontvangt. 10. **** werkgever verbindt er zich toe, bij ziekte van de werknemer die, zodra hij in **** aankomt, medische en **** alsmede eventueel zijn opneming in een ziekenhuis te garanderen. **** de ziekte langer dan een maand duurt, zijn de in het vorige lid bepaalde verstrekkingen alleen dan verschuldigd als de werknemer echt **** is geweest.

**** ziekte die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft is de werknemer met een woongelegenheid die aan de werkgever toebehoort, vrijgesteld van het betalen van de huur voor zover hij geen gewaarborgde vergoeding geniet.

**** voorgaande bepalingen gelden maar totdat de werknemer op de prestaties van de ziekte-en **** gerechtigd is en op voorwaarde dat hij in **** verblijft. 11. **** de werknemer een blijvende invaliditeit van meer dan 66 procent als gevolg van een arbeidsongeval oploopt, worden hijzelf en eventueel zijn echtgenote en zijn kinderen ten laste die met hem onder één dak wonen en die vergunning hebben om in België te verblijven, desgewenst op kosten van de werkgever gerepatrieerd tot de woon- of verblijfplaats van de werknemer in het buitenland.**** voorwaarde geldt dat die repatriëring uiterlijk een maand na het eens worden van de partijen over het percentage van de bijkomende ongeschiktheid of het eindvonnis van de bevoegde rechtsmacht geschiedt. 12. **** de werknemer ten gevolge van een arbeidsongeval overlijdt, worden zijn echtgenote en zijn kinderen ten laste die vergunning hebben om in België te verblijven, desgewenst op kosten van de werkgever gerepatrieerd tot de woon- of verblijfplaats van de werknemer in het buitenland.13. **** de bepalingen van artikel 32 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten kan deze overeenkomst alleen om dringende redenen voor het verstrijken van de in punt 3 vastgestelde termijn beëindigd worden.14. **** de artikelen 35 en 40, § 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten moet de werkgever bij beëindiging van de overeenkomst om een aan de werkgever toe te rekenen dringende reden of bij ongegronde beëindiging van de overeenkomst door de werkgever voor het verstrijken van de in punt 3 vastgestelde termijn, de kosten betalen van de repatriëring van de werknemer vanaf de werkplaats tot zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland tenzij de werknemer bij of door een andere werkgever overeenkomstig de wetgeving betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit in dienst is of wordt genomen (3).15. **** de overeenkomst, om welke reden ook beëindigd wordt, wordt de werknemer op kosten van de werkgever gerepatrieerd vanaf de werkplaats tot zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland (3).16. **** hij **** wordt, moet de werknemer het door de **** wetgeving voorgeschreven geneeskundig onderzoek ondergaan opdat beslist wordt of hij geschikt is voor de arbeid die hij moet verrichten (4).17. **** werkgever verbindt er zich toe de alleenwonende werknemer op diens verzoek een passende woongelegenheid te bezorgen waarvoor een in de streek gebruikelijke huurprijs wordt betaald en die aan de **** van de **** wetgeving voldoet.18. **** werknemer erkent : - een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben; - de taal te verstaan waarin zij is opgesteld; (5) - een vertaling in een door hem verstane taal te hebben ontvangen (5).

**** erkent eveneens een exemplaar van het arbeidsreglement van de onderneming te hebben ontvangen.

**** om te worden gevoegd bij **** besluit van 9 **** 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

**** **** **** : De **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET _______ Nota's (1) **** de overeenkomst voor een andere bepaalde tijd dan twaalf maanden gesloten, dan moeten de woorden «*****» vervangen worden door de **** van de overeenkomst.(2) **** vermelding moet worden opgenomen in overeenkomsten die voor twaalf maanden worden gesloten;zij mag niet voorkomen in overeenkomsten die voor een bepaalde tijd van minder dan twaalf maanden worden gesloten. Zie punt 15 voor deze laatste. (3) **** die voor een duur van twaalf maanden of meer worden gesloten, moeten verplicht één van de punten 14 of 15 bevatten; overeenkomsten die voor een duur van minder dan twaalf maanden worden gesloten, moeten alleen punt 15 verplicht bevatten, met uitsluiting van punt 14. (4) **** artikel moet alleen dan verplicht in de overeenkomst worden opgenomen wanneer de **** wetgeving een geneeskundig onderzoek bij de indienstneming voorstelt.(5) **** wat niet van toepassing is. **** **** **** het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers **** en bepalingen die in de arbeidsovereenkomst van een buitenlandse **** moeten voorkomen 1. ****) **** van de werkgever of de onderneming (organisator van het schouwspel).****) **** van de onderneming.****) **** waar de voorstelling plaats heeft.****) **** **** van de werkgever bij de ****.2. ****) **** en voornaam van de artiest.****) **** en -datum.****) Nationaliteit.****) Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, weduwnaar, gescheiden).****) Verblijf- of woonplaats in het buitenland.****) **** in België. 3. **** overeenkomst **** in op ............ en eindigt op ..........................

Of : aantal, data en plaatsen van optreden waarvoor de artiest werd aangeworven. 4. **** beschrijving van de door de artiest te leveren prestaties. **** uren per dag en hun verdeling.

**** dagen per week en hun verdeling. 5. **** **** van het dag-, week- of maandloon en berekeningswijze van het loon. ****, **** en -periode van het loon in België. 6. **** werkgever staat in voor de toepassing van alle sociale wetten. **** voor de **** artiest die in **** in dezelfde onderneming **** wordt, gelden voor de buitenlandse artiest dezelfde voordelen en verplichtingen die volgen uit de sociale wetgeving en met name deze uit de collectieve arbeidsovereenkomsten. 7. **** reiskosten vanaf de verblijfplaats van de artiest in het buitenland tot de plaats van optreden komen voor rekening van de werkgever, tenzij de artiest bij zijn aankomst door eigen schuld niet optreedt. De kosten van het afgeven van de arbeidskaart die voor de tewerkstelling van de artiest in België nodig is, worden eveneens door de werkgever gedragen. 8. Bij sluiting van de onderneming tijdens de jaarlijkse vakantie of bij overmacht moet de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen die gelijk is aan het bedrag van de **** waarop hij aanspraak zou kunnen maken indien hij recht had op de werkloosheidsverzekering voor de dagen waarvoor hij geen vakantiegeld of **** ten laste van de werkloosheidsverzekering genoot.9. **** werkgever verbindt er zich toe, bij ziekte van de artiest zodra hij in **** aankomt, medische en **** alsmede eventueel zijn opneming in een ziekenhuis te garanderen. **** de ziekte langer dan één maand duurt, zijn de in het vorige lid bepaalde verstrekkingen alleen dan verschuldigd als de artiest echt **** is geweest.

**** ziekte die een arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft is de artiest met een woongelegenheid die aan de werkgever toebehoort, vrijgesteld van het betalen van de huur voor zover hij geen gewaarborgde loon geniet.

**** voorgaande bepalingen gelden maar totdat de artiest op de prestaties van de ziekte- en **** gerechtigd is en op voorwaarde dat hij in **** verblijft. 10. **** de artiest een blijvende invaliditeit van meer dan 66 percent als gevolg van een arbeidsongeval oploopt, worden hijzelf en eventueel zijn echtgenote en zijn kinderen ten laste die met hem onder één dak wonen en die vergunning hebben om in België te verblijven, desgewenst op kosten van de werkgever gerepatrieerd tot de woon- of verblijfplaats van de artiest in het buitenland.**** voorwaarde geldt dat die repatriëring uiterlijk één maand na het eens worden van de partijen over het percentage van de blijvende ongeschiktheid of het eindvonnis van de bevoegde rechtsmacht geschiedt. 11. **** de artiest ten gevolge van een arbeidsongeval overlijdt, worden zijn echtgenote en zijn kinderen ten laste die vergunning hebben om in België te verblijven, desgewenst op kosten van de werkgever gerepatrieerd tot de woon- of verblijfplaats van de artiest in het buitenland.12. **** werkgever moet bij de beëindiging van de overeenkomst om een aan de werkgever toe te rekenen dringende reden of bij ongegronde beëindiging van de overeenkomst door de werkgever voor het verstrijken van de in punt 3 vastgestelde termijn, de kosten betalen van de repatriëring van de artiest vanaf de werkplaats tot zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland, tenzij de artiest bij of door een andere werkgever overeenkomstig de wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in dienst is of wordt genomen (1).13. **** de overeenkomst, om welke reden ook, beëindigd wordt, wordt de artiest op kosten van de werkgever gerepatrieerd vanaf de werkplaats tot zijn woon- of verblijfplaats in het buitenland (1).14. **** werkgever verbindt er zich toe de alleenwonende artiest op diens verzoek een passende woongelegenheid te bezorgen waarvoor een in de streek gebruikelijke huurprijs wordt betaald en die aan de **** van de **** wetgeving voldoet.15. **** werkgever neemt de op het gebied van veiligheid en **** van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire voorschriften in acht.16. Indien, na het verstrijken van de in punt 3 voorziene periode, beide partijen de overeenkomst verder zetten, worden ze verondersteld de verbintenis voor een termijn van onbepaalde duur te willen hernieuwen.17. **** artiest erkent een exemplaar van deze overeenkomst evenals een exemplaar van de **** ontvangen te hebben : - de taal te verstaan waarin zij is opgesteld (2); - een vertaling in een door hem verstane taal te hebben ontvangen (2).

**** om te worden gevoegd bij **** besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

**** **** **** : De **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET _______ Nota's (1) **** die voor een duur van twaalf maanden worden gesloten, moeten verplicht één van de punten 12 of 13 bevatten; overeenkomsten die voor een duur van minder dan twaalf maanden worden gesloten, moeten alleen punt 13 bevatten, met uitsluiting van punt 12. (2) **** wat niet van **** is. **** **** **** het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers OVEREENKOMST VOOR DE PLAATSING VAN EEN AU PAIR **** overeenkomst voor de plaatsing van een au pair wordt afgesloten tussen het hierna genoemde gastgezin : - ****. / ***** te . . . . . - taal : . . . . . - tel. : . . . . . - **** bij de ****.S.****. : . . . . . en de hierna genoemde au pair-jongere : - ****. / ****. - geboren op . . . . . - te . . . . . - Nationaliteit . . . . . - Wonende te . . . . . - Tel. : . . . . . door bemiddeling van het hierna genoemd plaatsingsbureau (1) : - naam van de houder van de vergunning : . . . . . - adres : . . . . . - nummer van de vergunning : . . . . . - Tel. : . . . . .

****. ALGEMENE VOORWAARDEN **** au pair-jongere zal opgenomen worden in het gastgezin voor een periode van ............ maanden, onder de hierna vastgestelde voorwaarden.

**** de beoogde periode, wordt de au pair-jongere de mogelijkheid gelaten om zijn/haar taalkennis te vervolmaken : - **** - **** - **** (de onjuiste vermelding(en) doorhalen) **** overeenkomst treedt in werking op .................................................

****. VERPLICHTINGEN VAN HET GASTGEZIN 1. **** gastgezin verbindt er zich toe de au pair-jongere op te nemen in zijn/haar gezin en hem/haar te laten deelnemen aan het **** gezinsleven.**** geeft het gastgezin de volgende inlichtingen waarvan de au pair kennis neemt : ° de familie bestaat uit ....... personen waarvan........ volwassenen ........ jongen(s), ....... jaar oud ........ meisje(s), ........ jaar oud ° de familie woont in een afzonderlijk huis/appartement (het onjuiste doorhalen) dat bestaat uit ............ kamers, met inbegrip van ............ badkamer(s) gelegen op (2) ............................................. van een handelscentrum ............................................. van een onderwijsinstelling waar er cursussen worden ingericht betreffende . . . . . ° beroep van de verschillende leden van het gastgezin : (met vermelding van de ****) . . . . . ° er wordt in het huishouden het volgende **** **** : gedurende .......................... uren / week ° de gebruikelijke omgangstaal in het gezin is . . . . . 2. **** gastgezin voorziet in kost en inwoning voor de au pair-jongere. **** wordt een degelijke individuele kamer ter beschikking gesteld met . . . . . 3. **** maand zal het gastgezin aan de au pair-jongere op een bankrekening het bedrag van ......................BEF /...................... **** storten als zakgeld. 4. De tijdsbesteding zal zo worden geregeld dat de au pair-jongere de gelegenheid wordt geboden om cursussen te volgen en om de culturele kennis en de taalkennis te vervolmaken. **** cultureel programma zal door het gastgezin aan de au pair-jongere worden voorgesteld. 5. **** au pair-jongere zal over ......... rustdagen per week beschikken en heeft alle mogelijkheden om deel te nemen aan de oefening van zijn eredienst of van zijn levensbeschouwingen. 6. **** geval van ziekte of een ongeval van de au pair-jongere, zal het gastgezin verder kost en inwoning verschaffen en hem alle noodzakelijke zorgen verzekeren totdat de noodzakelijke regelingen kunnen getroffen worden.7. **** gastgezin verbindt zich er toe om de bezoeken en controles van de ambtenaren en beambten die bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de wettelijke bepalingen met betrekking tot de au pair-plaatsing mogelijk te maken en te vergemakkelijken. ****. VERPLICHTINGEN VAN DE AU PAIR-JONGERE 1. **** au pair-jongere verbindt zich er toe om deel te nemen aan de lichte **** huishoudelijke taken met name : (op nauwkeurige wijze een opsomming geven van de bezigheden waarvoor men gebruik zal maken van de diensten van de au pair-jongere) gedurende ......................... uren per dag. 2. **** au pair-jongere verbindt zich ertoe geen andere dienstbetrekking in België te bekleden, zowel gedurende de periode van de plaatsing als au pair als na het verstrijken van de arbeidsvergunning en van de arbeidskaart en verbindt zich ertoe vanaf dat ogenblik België te verlaten. **** overeenkomst wordt in drie exemplaren opgesteld waarvan er : - een wordt bewaard door het gastgezin, - een wordt bewaard door de au pair-jongere, - en een zal worden gevoegd bij de aanvraag van de arbeidsvergunning.

Gedaan te ......................, op . . . . .

**** van de au pair-jongere, **** van **** en ****, Gastgezin, **** om te worden gevoegd bij **** besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

**** **** **** : De **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET _______ Nota's (1) (aan te vullen indien een **** door het **** vereist is voor de plaatsing van een au pair) (2) Afstanden.

^