Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 24 september 2015
gepubliceerd op 21 oktober 2015

Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie

bron
vlaamse overheid
numac
2015036197
pub.
21/10/2015
prom.
24/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/24/2015036197/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie


24 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie


De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Gelet op de Wet van 1 juli 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie, Gelet op de wet 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen;

Gelet op de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;

Gelet op de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen;

Gelet op de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type wet prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003;

Gelet op de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het generatiepact Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het generatiepact;

Gelet op het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 betreffende de private arbeidsbemiddeling;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de voorwaarden van toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de werknemers die met goed gevolg, in een inrichting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting, een volledige tot het avondonderwijs behorende cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1965 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers die met goed gevolg een volledige tot het onderwijs beperkt leerplan behorende cyclus hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 december 1973 waarbij aan de werknemers die cursussen volgende ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juli 1974 waarbij aan de zelfstandigen en helpers, die cursussen volgen om hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende sociale bepalingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, artikel 17, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2006 pub. 01/08/2006 numac 2006012178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds sluiten tot de bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 betreffende de start- en stagebonus;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement werk en sociale economie;

Gelet op het advies van de inspectie van Financiën, gegeven op 17 juli 2015;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, raadzaam is om sommige bevoegdheden inzake het economisch migratiebeleid, de private arbeidsbemiddeling, het betaald educatief verlof, de dienstencheques, het Ervaringsfonds, de start- en stagebonus, het loopbaan- en diversiteitsbeleid en de sociale promotie te delegeren aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° inspectiedienst : de Afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie;2° leidend ambtenaar : de persoon die aan het hoofd staat van het Departement Werk en Sociale Economie;3° VDAB : de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. HOOFDSTUK 2. - Arbeidsmigratie

Art. 2.§ 1. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de reglementering tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten : 1° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten te verlenen met het oog op de tewerkstelling van vreemde werknemers of om die te weigeren, zowel met betrekking tot eerste aanvragen als hernieuwingaanvragen;2° verleende arbeidsvergunningen of arbeidskaarten in te trekken;3° bij aanvragen tot hernieuwing, in individuele behartenswaardige gevallen, met toepassing van artikel 38, § 2, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, af te wijken van artikel 8 en 10 van voornoemd koninklijk besluit;4° beroepen nietig te verklaren die niet beantwoorden aan de vormvereisten, vastgesteld in artikel 10 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Onder reglementering tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;2° het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers verstaan. § 2. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de specifieke reglementering in het kader van de regularisatieprocedure : 1° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B te verlenen overeenkomstig artikel 38, § 2, van koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers indien overeenkomstig de vastgestelde procedure blijkt dat er geen negatieve dossierelementen, inzonderheid inzake de werkgever, de werknemer of de betrekking, aanwezig zijn in de adviezen van het departement, de VDAB en de inspectiedienst;2° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B te weigeren indien overeenkomstig de vastgestelde procedure blijkt dat er minstens een negatief dossierelement, inzonderheid inzake de werkgever, de werknemer of de betrekking, aanwezig is in de adviezen van het departement, de VDAB of de inspectiedienst. Onder specifieke reglementering in het kader van de regularisatieprocedure wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;2° het koninklijk besluit van 7 oktober 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2 houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers.

Art. 3.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de reglementering zelfstandige beroepsactiviteiten : 1° de formulieren voor de aanvragen ter verkrijging, vernieuwing, verlenging, wijziging en vervanging van de beroepskaart ter beschikking te stellen;2° de aanvragen tot het bekomen van een beroepskaart en de beroepen tegen de weigering van een beroepskaart onontvankelijk te verklaren;3° beroepskaarten voor het uitoefenen van een zelfstandige activiteit te verlenen of te weigeren aan vreemdelingen, zowel met betrekking tot eerste aanvragen als tot hernieuwingsaanvragen;4° de houder van een beroepskaart voor de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen te dagen. Onder reglementering zelfstandige beroepsactiviteiten wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen;2° het koninklijk besluit van 2 augustus 1985 houdende uitvoering van de wet van 19 februari 1965Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten;3° het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 betreffende de toekenning van beroepskaarten en de samenstelling van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen. HOOFDSTUK 3. - Private Arbeidsbemiddeling

Art. 4.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de reglementering private arbeidsbemiddeling erkenningen te verlenen, te hernieuwen, in te trekken, te vervangen of om te zetten.

Onder reglementering private arbeidsbemiddeling wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 betreffende de private arbeidsbemiddeling;2° het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 4. - Dienstencheques

Art. 5.§ 1. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig hoofdstuk IIbis van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001013259 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 17/03/2006 numac 2006000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dienstencheques. - Duitse vertaling sluiten betreffende de dienstencheques : 1° een erkenning toe te kennen of te weigeren van een onderneming om buurtwerken of -diensten te leveren betreffende banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard;2° de erkenning van een onderneming om buurtwerken of -diensten te leveren betreffende banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard, uit te breiden;3° de erkenning van een onderneming om buurtwerken of -diensten te leveren betreffende banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard, onmiddellijk dan wel met uitstel in te trekken;4° de intrekking met uitstel van de erkenning van een onderneming om buurtwerken of -diensten te leveren betreffende banenscheppende activiteiten, met of zonder handelskarakter, die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden die zich in het raam van het dagelijkse leven laten gevoelen en die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard, op te heffen. § 2. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig het koninklijk besluit van 7 juni 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques : 1° een opleiding goed te keuren of te weigeren die aangevraagd werd door een erkende onderneming;2° een opleiding goed te keuren of te weigeren die aangevraagd werd door een verstrekker van een opleiding;3° de aanvraag tot terugbetaling van de opleidingskosten gedeeltelijk of volledig goed te keuren of te weigeren. HOOFDSTUK 5. - Ervaringsfonds

Art. 6.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de reglementering Ervaringsfonds : 1° een toelage toe te kennen die tot doel heeft acties te ondersteunen die betrekking hebben op de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers;2° een toelage te weigeren die tot doel heeft acties te ondersteunen die betrekking hebben op de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers;3° de opdracht te geven tot uitbetaling van de toelage die tot doel heeft acties te ondersteunen die betrekking hebben op de bevordering van de arbeidsmogelijkheden van de oudere werknemers, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden van de oudere werknemers of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers. Onder reglementering Ervaringsfonds wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de wet van 5 september 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers type wet prom. 05/09/2001 pub. 26/01/2017 numac 2017020055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie sluiten betreffende de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers;2° het koninklijk besluit 1 van juli 2006 tot de bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds verstaan. HOOFDSTUK 6. - Start- en stagebonus

Art. 7.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de reglementering start- en stagebonus : 1° aanvragen voor start- en stagebonussen goed te keuren of te weigeren;2° de opdracht te geven tot uitbetaling van de goedgekeurde aanvragen. Onder reglementering start- en stagebonus wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact type wet prom. 23/12/2005 pub. 19/09/2013 numac 2013000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het generatiepact Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het generatiepact;2° het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 betreffende de start- en stagebonus. HOOFDSTUK 7. - Loopbaan- en diversiteitsbeleid

Art. 8.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om inzake het loopbaan- en diversiteitsbeleid, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning van het loopbaan- en diversiteitsbeleid : 1° de plannen, vermeld in artikel 1, 13°, van voormeld besluit, goed te keuren voor zover alle overeenkomstig het besluit ingewonnen adviezen positief zijn;2° de beslissingen over de plannen, vermeld in 1°, aan de betrokkenen te betekenen;3° de beslissingen te nemen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1° ;4° de beslissingen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1°, aan de begunstigde te betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;5° de projecten, vermeld in artikel 17, § 4, 6°, van voormeld besluit goed te keuren, de beslissing te betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;6° de voorziene subsidies naar gelang het geval niet uit te betalen, te verminderen of terug te vorderen indien ingevolge de controle, vermeld in artikel 19 van voormeld besluit, wordt vastgesteld dat de begunstigde de bepalingen van het besluit of van het besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de algemene regels inzake subsidiëring niet naleeft of de voornoemde controle verhindert. HOOFDSTUK 8. - Sociale promotie

Art. 9.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de reglementering sociale promotie : 1° programma-aanvragen goed te keuren of te weigeren;2° de vergoedingen voor de goedgekeurde cursusprogramma's uit te betalen. Onder reglementering sociale promotie wordt de regeling verstaan die is vastgesteld bij : 1° de Wet van 1 juli 1963Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/07/1963 pub. 24/07/2009 numac 2009000482 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie;2° het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de voorwaarden van toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de werknemers die met goed gevolg, in een inrichting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting, een volledige tot het avondonderwijs behorende cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;3° het koninklijk besluit van 27 juli 1965 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers die met goed gevolg een volledige tot het onderwijs beperkt leerplan behorende cyclus hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;4° het koninklijk besluit van 28 december 1973 waarbij aan de werknemers die cursussen volgende ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend;5° het koninklijk besluit van 2 juli 1974 waarbij aan de zelfstandigen en helpers, die cursussen volgen om hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend. HOOFDSTUK 9. - Vervanging en subdelegatie

Art. 10.De delegatie die bij dit besluit wordt verleend, wordt tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van leidend ambtenaar is belast of die deze laatste vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

De leidend ambtenaar kan de aangelegenheden, vermeld in dit besluit, verder subdelegeren aan personeelsleden van het departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan.

Die subdelegatie wordt vastgelegd in een besluit waarvan een afschrift aan de minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, wordt bezorgd.

Art. 11.Over het gebruik van de verleende delegaties wordt aan de minister minimaal driemaandelijks gerapporteerd overeenkomstig zijn richtlijnen. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepalingen

Art. 12.Het ministerieel besluit van 23 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement werk en sociale economie wordt opgeheven.

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015, met uitzondering van artikel 3 dat uitwerking heeft op 1 januari 2015.

Brussel, 24 september 2015.

De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, Ph. MUYTERS

^