Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 april 1999
gepubliceerd op 21 mei 1999

Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1999012338
pub.
21/05/1999
prom.
30/04/1999
ELI
eli/wet/1999/04/30/1999012338/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

30 APRIL 1999. - **** betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (1)


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

De **** hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK ****. - **** bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de ****. HOOFDSTUK ****. - **** en toepassingsgebied

Art. 2.**** de toepassing van deze wet, dient te worden verstaan onder : 1° buitenlandse onderdanen en werknemers : de onderdanen en werknemers die niet de **** nationaliteit bezitten;2° de minister : de minister van **** en Arbeid 3° de bevoegde overheid : de overheid bevoegd krachtens artikel 6, § 1, ****, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen.

Art. 3.Deze wet is van toepassing op de buitenlandse werknemers en op de werkgevers.

**** de toepassing van deze wet worden gelijkgesteld : 1° met buitenlandse werknemers : de buitenlandse onderdanen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;2° met werkgevers : de personen die de onder 1° genoemde personen tewerkstellen. **** de toepassing van deze wet worden de **** vermoed te zijn aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor bedienden, tenzij het tegendeel wordt bewezen. HOOFDSTUK ****. - **** en arbeidskaart

Art. 4.§ 1. De werkgever die een buitenlandse werknemer **** **** te stellen moet vooraf een arbeidsvergunning hebben verkregen van de bevoegde overheid.

De werkgever mag de diensten van deze werknemer enkel gebruiken binnen de perken van deze vergunning.

De **** kan, in de gevallen door **** bepaald, afwijken van het eerste lid. § 2. **** arbeidsvergunning wordt niet toegekend wanneer de buitenlandse onderdaan **** is binnengekomen om er te worden **** vooraleer de werkgever de arbeidsvergunning heeft bekomen.

De **** kan, in de gevallen door **** bepaald, afwijken van het voorgaande lid. § 3. De **** kan bepalen op welke voorwaarden een gemeenschappelijke arbeidsvergunning aan een werkgever kan worden toegekend. Deze gemeenschappelijke arbeidsvergunning mag de drie maanden niet overschrijden.

Onder «*****» dient te worden verstaan een arbeidsvergunning die aan een werkgever kan worden toegekend voor de tewerkstelling van meerdere buitenlandse werknemers tegelijk voor arbeidsprestaties van korte duur. § 4. De **** kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen op welke voorwaarden een voorlopige arbeidsvergunning kan worden toegekend aan een werkgever.

Art. 5.**** arbeid te verrichten, moet de buitenlandse werknemer vooraf een arbeidskaart hebben verkregen van de bevoegde overheid.

**** mag deze arbeid enkel verrichten binnen de perken van deze arbeidskaart.

Art. 6.**** in artikel 5 bedoelde arbeidskaart is niet vereist wanneer de werkgever één der volgende documenten heeft bekomen : 1° een gemeenschappelijke arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 3;2° een voorlopige arbeidsvergunning zoals bepaald in artikel 4, § 4.

Art. 7.De **** kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit de categorieën van buitenlandse werknemers die **** bepaalt, vrijstellen van de verplichting een arbeidskaart te verkrijgen.

De werkgevers van de buitenlandse werknemers bedoeld in het voorgaande lid worden vrijgesteld van de verplichting een arbeidsvergunning te verkrijgen. HOOFDSTUK ****. - **** en nadere regelen tot verkrijging van de **** en de ****

Art. 8.§ 1. De **** bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de categorieën alsmede de voorwaarden tot toekenning, geldigheid, verlenging, vernieuwing, weigering en intrekking van de **** en de ****.

Hij kan een geneeskundig onderzoek opleggen en, in voorkomend geval, een onderzoek naar de professionele bekwaamheid, voorafgaand aan de toekenning van de **** en de ****. § 2. De **** stelt de nadere regelen vast voor de indiening van de aanvragen om de **** en de **** en voor de verlenging of de vernieuwing ervan.

**** stelt eveneens de nadere regelen vast tot toekenning, weigering en intrekking van de **** en van de ****. § 3. **** bedrag van de kosten met betrekking tot de behandeling van de aanvragen van de **** en de **** alsmede het bedrag van de kosten met betrekking tot hun aflevering kunnen het voorwerp uitmaken van forfaitaire vergoedingen te betalen door de aanvrager aan de overheden die respectievelijk belast zijn met de verrichtingen van behandeling en aflevering.

**** bedragen van deze forfaitaire vergoedingen worden bepaald door de **** zonder dat elk van deze bedragen meer mag bedragen dan maximum 500 frank. HOOFDSTUK ****. - Beroep

Art. 9.**** buitenlandse werknemer die wettig in **** verblijft en wiens arbeidskaart wordt geweigerd of ingetrokken, alsmede de werkgever wiens arbeidsvergunning wordt geweigerd of ingetrokken, kunnen in beroep gaan bij de bevoegde overheid.

Art. 10.**** beroep wordt ingesteld bij ter post aangetekende brief binnen een maand na kennisgeving van de aangetekende brief waarbij de beslissing tot weigering of intrekking wordt betekend.

**** moet gemotiveerd zijn en opgesteld in één van de drie landstalen.

**** voorschriften uit de voorgaande leden zijn voorzien op straffe van nietigheid.

De **** kan de andere nadere regelen van de beroepsprocedure bepalen. HOOFDSTUK ****. - Toezicht

Art. 11.**** de plichten van de officieren van gerechtelijke politie houden de door de **** en door de bevoegde overheden aangewezen ambtenaren toezicht op de uitvoering van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

**** ambtenaren oefenen dit toezicht uit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie. HOOFDSTUK ****. - Strafbepalingen

Art. 12.**** de artikelen 269 tot 274 van het **** worden gestraft : 1° met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van 6 000 tot 30 000 frank of met één van die straffen alleen : ****) de werkgever, zijn **** of lasthebbers die, in strijd met de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan die niet is toegelaten of gemachtigd tot een verblijf in **** van meer dan drie maanden of tot vestiging;****) al wie een buitenlandse onderdaan België heeft laten binnenkomen om er te worden **** of tot dit binnenkomen heeft bijgedragen, voorzover de buitenlandse onderdaan geen houder is van een geldige arbeidskaart en zich niet bevindt in een van de gevallen, krachtens artikel 4, § 2, tweede lid, bepaald door de ****;****) al wie aan een buitenlandse onderdaan heeft beloofd, tegen betaling van welke vergoeding ook, hetzij een betrekking voor hem te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij formaliteiten te vervullen die bij deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan zijn voorgeschreven;****) al wie van een buitenlandse onderdaan een vergoeding in welke vorm ook heeft aangevraagd of aangenomen, hetzij om voor hem een betrekking te zoeken, hetzij hem een betrekking te bezorgen, hetzij om formaliteiten te vervullen die bij deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan zijn voorgeschreven;****) al wie als tussenpersoon is opgetreden tussen een buitenlandse onderdaan en een werkgever of de autoriteiten die zijn belast met de toepassing der bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, of ook tussen een werkgever en diezelfde autoriteiten, waarbij men daden heeft gesteld welke hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de genoemde autoriteiten op een dwaalspoor kunnen brengen;2° met gevangenisstraf van acht dagen tot een jaar en met een geldboete van 1 700 tot 6 000 frank of met één van die straffen alleen : ****) de werkgever, zijn **** of lasthebbers die, buiten het onder 1°, ****), bedoelde geval, in strijd met de bepalingen van deze wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan, arbeid doen of laten verrichten door een buitenlandse onderdaan;****) al wie het krachtens deze wet georganiseerde toezicht heeft verhinderd;****) de werkgever, zijn **** of lasthebbers die, in voorkomend geval, geweigerd hebben de arbeidskaart aan de buitenlandse werknemer te overhandigen of hem deze hebben bezorgd tegen betaling van een bedrag of vergoeding in welke vorm ook;****) de werkgever die heeft nagelaten om de bevoegde overheid onmiddellijk op de hoogte te brengen van het beëindigen van de tewerkstelling van een buitenlandse werknemer vóór het einde voorzien in de arbeidsovereenkomst en, in ieder geval, bij de beëindiging van de tewerkstelling vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de arbeidskaart. **** de werkgever in het onder 1°, ****), bedoelde geval wordt veroordeeld, kan de rechtbank de tijdelijke of definitieve, gedeeltelijke of volledige sluiting van de onderneming bevelen.

Art. 13.Al wie zich schuldig maakt aan een misdrijf bedoeld in artikel 12, is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van een forfaitaire vergoeding voor de kosten van repatriëring, alsmede een forfaitaire vergoeding voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van de betrokken buitenlandse werknemers en van de leden van hun gezin die onwettig in **** verblijven.

De **** bepaalt jaarlijks deze vergoedingen op basis van de gemiddelde kostprijs van twee jaar voordien, aangepast aan het indexcijfer der ****.

**** de minister die de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen tot zijn bevoegdheid heeft, de in het eerste lid bedoelde kosten heeft betaald in de plaats van de persoon die krachtens het eerste lid instaat voor deze kosten, vordert hij van deze persoon bij een ter post aangetekend schrijven de terugbetaling daarvan. **** deze persoon verzuimt het door hem verschuldigde bedrag van de kosten te betalen, draagt de bij dit lid bedoelde minister de invordering van die kosten op aan de administratie van de **** over de toegevoegde waarde, der **** en ****, die optreedt overeenkomstig artikel 3 van de domaniale wet van 22 december 1949.

**** ingevorderde sommen worden in de **** gestort.

De **** kan de nadere regelen van uitvoering van de bepalingen van dit artikel vastleggen.

Art. 14.**** de bij artikel 12 bepaalde misdrijven wordt de geldboete zoveel maal toegepast als er buitenlandse onderdanen betrokken zijn geweest bij de begane inbreuken.

Art. 15.Bij herhaling, binnen een termijn van drie jaar, van een der misdrijven bepaald in hoofdstuk **** van deze wet, worden de straffen gebracht op een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en op een geldboete van 6 000 tot 30 000 frank of één van deze straffen alleen.

Art. 16.De werkgever is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de geldboeten waartoe zijn **** of lasthebbers werden veroordeeld.

Art. 17.**** bepalingen van boek **** van het ****, met inbegrip van hoofdstuk ****, zijn toepasselijk op de misdrijven in deze wet omschreven.

Artikel 85 van voormeld **** is toepasselijk op de bij deze wet bepaalde inbreuken zonder dat, wat de in artikel 12, 1°, bedoelde inbreuken betreft, het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 80 % van het voorgeschreven **** en, wat de in artikel 12, 2°, bedoelde inbreuken betreft, het bedrag van de geldboete lager mag zijn dan 40 % van het voorgeschreven ****.

**** afwijking van artikel 42, 1°, van het **** kan de bijzondere verbeurdverklaring ook toegepast worden op roerende goederen en op onroerende goederen door incorporatie of bestemming, die het voorwerp van het misdrijf uitmaken of die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, zelfs wanneer deze niet in eigendom toebehoren aan de overtreder.

Art. 18.**** strafvordering met betrekking tot de in deze wet omschreven misdrijven verjaart door verloop van vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan.

**** afwijking van artikel 21, tweede lid, van de voorafgaande titel van het **** van strafvordering blijft de verjaringstermijn vijf jaar, ingeval een wanbedrijf wordt omgezet in een overtreding. HOOFDSTUK ****. - Advies

Art. 19.Ter uitvoering van de **** door de wet toegekende bevoegdheden, wint de **** het advies in van de **** voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, hier «*****» genoemd, behalve in geval van dringende noodzakelijkheid.

De **** bepaalt de opdrachten en de samenstelling van deze ****, alsmede de regels inzake de werking ervan. HOOFDSTUK ****. - Verslag over de toepassing van de wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Art. 20.De federale regering, in samenwerking met de bevoegde overheden, zal elk jaar verslag uitbrengen bij de **** Kamers over de toepassing van deze wet.

**** verslag zal worden medegedeeld aan de ****. HOOFDSTUK ****. - Slot- en overgangsbepalingen en opheffingen

Art. 21.Het koninklijk besluit ****. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit, gewijzigd bij de wetten van 10 oktober 1967 en 22 juli 1976, bij de **** van 2 juli 1981, bij de wet van 1 juni 1993, bij de koninklijke besluiten van 19 mei 1995 en 8 augustus 1997 en bij de wetten van 13 februari 1998 en 9 februari 1999, wordt opgeheven.

Art. 22.De **** bepaalt de datum waarop deze wet in werking treedt.

**** bepaalt eveneens de overgangsbepalingen die van toepassing zijn op de aanvragen ingediend vóór deze datum.

**** deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het **** Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

**** te ****, 30 april 1999.

**** **** **** : De **** van **** en Arbeid, ****. ****. SMET **** **** van Binnenlandse ****, ****. VAN DEN **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van ****, ****. VAN **** _______ Nota (1) Zitting 1998-1999. **** van volksvertegenwoordigers.

****. ****. van de **** van volksvertegenwoordigers. - Wetsontwerp, 2072, ****. 1. - Amendementen, 2072, ****. 2. - Verslag, 2072, ****. 3. - **** aangenomen door de commissie, 2072, ****. 4. - **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de ****, 2072, ****. 5.

**** van de ****. - 31 maart en 1 april 1999.

Senaat.

****. ****. van de ****. - Ontwerp overgezonden door de **** van volksvertegenwoordigers, 1-1359, ****. 1. - Ontwerp niet **** door de ****, 1-1359, ****. 2.

^