Etaamb.openjustice.be
Decreet van 13 december 2023
gepubliceerd op 20 maart 2024

Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2024

bron
waalse overheidsdienst
numac
2024002233
pub.
20/03/2024
prom.
13/12/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBER 2023. - Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2024 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De kredieten voor het dekken van de uitgaven van Wallonië tijdens het begrotingsjaar 2024 worden geopend en verdeeld in basisallocaties (vakdomeinen) overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde opgesomde programma's en begrotingstabel die hierna zijn samengevat.

Deze tabellen bevatten de raming van de verwachte uitgaven die in 2024 ten laste van de begrotingsfondsen dienen te worden aangerekend.

(Duizend EUR)

Vastleggingskredieten

Limitatieve vereffeningskredieten

Niet-limitatieve vereffeningskredieten

Uitgavenkredieten

21.085.206

21.092.737


Waaronder

Vastleggingsmiddelen

Vereffeningsmiddelen


Verwachte uitgaven ten laste van begrotingsfondsen

392.613

392.613


Art. 2.In de artikelen 8, 9, 13, 17, 21, 26, 28 en 29 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, stemt het woord "basisallocatie(s)" overeen met begrotingsadres.

Elk begrotingsadres zal bestaan uit: - - een begrotingsperiode (begrotingsjaar); - een fonds (indeling in klassieke kredieten, begrotingsfondsen, bijzondere afdeling, derdenfonds, enz.); - een financieel centrum dat overeen zal stemmen met de organisatie-afdeling; - een begrotingsrekening (met nadere opgave van de aard van de uitgaven en ontvangsten). De posities 2 tot 5 van de begrotingsrekening stemmen overeen met de economische classificering; - een vakdomein, bestaand uit het programmanummer (eerste drie posities van het vakdomein), gevolgd door een identificatienummer in het programma.

Art. 3.In 2024 wordt artikel 26, § 1, 3°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden opgeschort voor wat betreft de verdeling van de niet-limitatieve vastleggings- en vereffeningskredieten binnen de organisatieafdeling 02, de vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de organisatieafdeling 02 en de programma's 09.014, 09.016 en 09.017.

Art. 4.Krachtens artikel 2, 8°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de term "rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vanaf 1 januari 2013 vervangen door de term "penningmeester".

Onverminderd de bepalingen bedoeld in het eerste lid, krachtens de artikelen 2, 7° en 20, van hetzelfde decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1, wordt het woord "gewoon rekenplichtige" die in alle individuele akten van benoeming of aanwijzing voorkomen overeenkomstig de wetten op de Rijkscomptabiliteit gecoördineerd op 17 juli 1991, de uitvoeringsbesluiten of andere regelgevende, decretale of reglementaire bepalingen vervangen vanaf 1 januari door het woord "ontvanger-penningmeester".

Art. 5.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het informaticabeleid over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties (de vakdomeinen) van de WBFIN-programma's 12.001, 09.015 en 12.029 van de WOD Digital en programma 022 van organisatie-afdeling 10 en om kredieten over te dragen tussen voormelde programma's.

Art. 6.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de tenuitvoerlegging en instandhouding van de IT-dienstverleningsniveaus van het Waalse betaalorgaan - overeenkomstig de modaliteiten die zijn vastgesteld in het protocolakkoord over samenwerking tussen het BO en de WOD Digital - over te dragen van de begroting van organisatieafdeling 15, programma 01 (WBFIN-programma 001) (basisallocatie 74.05) (vakdomein 001.069) naar basisallocatie 74.03 (vakdomein 001.065) "Specifieke informatica" van het functionele programma 01 (WBFIN-programma 001) van organisatieafdeling 15.

Art. 7.In afwijking van artikel L1332-3 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt de enveloppe van het Bijzonder Fonds voor maatschappelijk welzijn voor de aanvankelijke begroting 2024 (vakdomein 091.046 van programma 17.091) vastgelegd op 87.718 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in oktober 2023 voor de inflatie 2022, 2023 en 2024 en van de structurele herfinanciering van 5.000 duizend euro die bij de aanvankelijke begroting 2010 is bekrachtigd.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van de enveloppe van het fonds zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2024 wanneer er rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2023.

Art. 8.In afwijking van artikel L1332-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie wordt de enveloppe van CRAC voor de aanvankelijke begroting 2024 (vakdomein 091.023 van programma 17.091) vastgelegd op 37.952 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federale Planbureau bekendgemaakt in oktober 2023 voor de inflatie 2023 en 2024.

De neutraliteit van deze maatregel betreffende de evolutie van het krediet toegekend aan CRAC zal worden gewaarborgd bij de aanpassing 2024 wanneer er rekening zal worden gehouden met de definitieve vastlegging van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het begrotingsjaar 2023.

Art. 9.In afwijking van artikel L1332-5 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisering, wordt de enveloppe van het Gemeentefonds voor de aangepaste begroting 2024 (vakdomein 091.027 van programma 17.091) vastgesteld op 1.587.890 duizend euro, rekening houdend met de ramingen van het Federaal Plan bekendgemaakt in oktober 2023 voor de inflatie 2022, 2023 en 2024 en met de structurele herfinanciering van het fonds waartoe beslist werd in 2009 en een bijkomende enveloppe van 11.189.000 euro, verminderd met 10 miljoen euro in 2023.

Deze maatregel zal gegarandeerd worden bij de aanpassing van de gewestelijke begroting in 2024, wanneer er rekening gehouden zal worden met het definitieve inflatiecijfer vastgesteld voor 2023 en de update van de inflatievoorspelling van het Federaal Planbureau voor 2024.

Art. 10.§ 1. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor de bezoldiging van het personeel over te dragen van de begrotingsprogramma's naar de basisallocaties 11.03 (de vakdomeinen 005.002, 006.002, 007.002, 008.002, 011.003, 014.003, 016.002, 031.005 (ESER-codes 11)) van de Waalse begroting alsook naar de basisallocaties 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.14 en 11.15 (vakdomeinen 031.003, 031.004, 031.005, 031.006, 031.007, 031.008, 031.009, 031.010, 031.027, 031.028, 031.030, 031.011 en 031.012 (ESER-codes 11)) van programma 02 (WBFIN-programma 031) van organisatieafdeling 11 alsook naar basisallocatie 11.11 (vakdomein 015.001 (ESER-code 11)) van programma 04 (WBFIN-programma 015) van organisatieafdeling 09 en naar basisallocatie 11.01 (vakdomein 123.002) van WBFIN-programma 123 van organisatieafdeling 09. § 2. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de reiskosten over te dragen van de programma's van de begroting naar de basisallocaties 12.03, 12.10, 12.11 en 12.15 (vakdomeinen 031.015, 031.018, 031.019 en 031.029 (ESER-code 12)) van programma 02 (WBFIN-programma 031) van organisatieafdeling 11.

Art. 11.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van de beslissingen van de Waalse Regering van de programma's van de begroting van het Waals Gewest over te dragen in het kader van de vergoedingen, subsidies en werkingskosten van de personeelsleden en hun administratieve structuur.

Art. 12.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de bezoldigingen en allocaties van de personeelsleden uit te voeren, tussen de verschillende programma's 01 (WBFIN-programma's 001) (functionele) van de organisatieafdelingen en programma 02 (WBFIN-programma 031) (personeelsbeheer) van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Waalse Gewest.

Art. 13.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de vakministers, ieder wat hem betreft, de Minister van Ambtenarenzaken en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de budgettaire overdrachten betreffende de werkingskredieten uit te voeren tussen programma 01 (WBFIN-programma 001) (functionele) en de andere programma's van elke organisatieafdeling.

Art. 14.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd kredieten over te dragen van de programma's van organisatieafdeling 02 en programma 06 (WBFIN-programma 016) van organisatieafdeling 09 naar basisallocatie 11.04 (vakdomein 014.004 (ESER-code 11)) van programma 03 (WBFIN 014), organisatieafdeling 09.

Art. 15.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd overdrachten uit te voeren tussen de programma's van organisatieafdeling 02.

Art. 16.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de kredieten nodig voor de uitvoering van het programma Evaluatie, Prospectief Onderzoek en Statistiek over te dragen van de begrotingsprogramma's naar programma 11 (WBFIN-programma 021) van organisatieafdeling 09.

Art. 17.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister-President, de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van BA 41.01 (van vakdomein 022.015 (ESER-code 41)) "Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding" van programma 10.02 (WBFIN-programma 10.022) naar de basisallocaties (van de vakdomeinen) met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten gebonden aan de ontsnapping uit de armoede.

Art. 18.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister-President, de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen van BA 41.02 (van vakdomein 022.016 (ESER-code 41)) "Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië" van programma 10.02 (WBFIN-programma 10.022) naar de basisallocaties (van de vakdomeinen) met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten gebonden aan de ontsnapping uit de armoede.

Art. 19.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggingskredieten van de basisallocaties (vakdomeinen) van de programma's 02 en 03 (WBFIN-programma's 078 en 079) van organisatieafdeling 16 overgedragen worden van een programma naar het andere door de Minister van Ruimtelijke Ordening, voor wat zijn bevoegdheden betreft, mits instemming van de Minister van Begroting, ongeacht het bedrag, in het kader van de uitvoering van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 20.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Ministers van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn en de Vice-Minister-President en Minister van Landbouw, voor de basisallocaties (vakdomeinen) die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 en 15 (WBFIN-programma's 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 et 064) van organisatieafdeling 15.

Art. 21.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Ministers van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn en de Vice-Minister-President en Minister van Landbouw, voor de basisallocaties (vakdomeinen) die tot hun bevoegdheden behoren, alsook de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor het voeren van het informaticabeleid of transversale werkingskosten van de programma's van organisatieafdeling 15 over te dragen naar de basisallocaties (vakdomeinen) van het functionele programma 01 (WBFIN-programma 001).

Art. 22.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Landbouw en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 03 en 04 (WBFIN-programma's 056, 057 en 058) van organisatieafdeling 15 en programma 23 (WBFIN-programma 111) van organisatieafdeling 18.

Art. 23.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, belast met duurzame ontwikkeling, en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 02, 11 en 12 (WBFIN-programma's 056, 060 en 061) van organisatieafdeling 15 en programma 10 (WBFIN-programma 085) van organisatieafdeling 10, alsook tussen deze 2 programma's.

Art. 24.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Ruimtelijke Ordening ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen basisallocaties 63.06, 51.02 en 63.14 (vakdomeinen 079.075 (ESER-code 63), 079.076 (ESER-code 51) en 079.070 (ESER-code 63)) van programma 16.03 (WBFIN-programma 16.079) en de artikelen 63.11, 61.10 en 51.01 (vakdomeinen 098.023 (ESER-code 63), 098.022 (ESER-code 61) en 098.024 (ESER-code 51)) van programma 18.04 (WBFIN-programma 18.098) om het programma SOWAFINAL III te financieren in functie van de behoeften van de verschillende actoren.

Art. 25.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Regering ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle basisallocaties (vakdomeinen) van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest naar de basisallocaties 41.01 en 61.01 (vakdomeinen 091.018 (ESER-code 41) en 091.089 (ESER-code 61)) van programma 02 (WBFIN-programma 091) van organisatieafdeling 17 en 41.01 en 61.01 (058.024 (ESER-code 41) en 058.049 (ESER-code 61)) van programma 04 (WBFIN-programma 058) van organisatieafdeling 15 met het oog op de toekenning van bijkomende dotaties aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) alsook naar basisallocatie 01.01 (vakdomein 121.001 `ESER-code 01)) van programma 01 (WBFIN-programma 121) van organisatieafdeling 36 en van programma 01 (WBFIN-programma 120) van organisatieafdeling 34 om de reserve in verband met Europese cofinanciering te verhogen.

Art. 26.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de volgende programma's: programma 10 van organisatieafdeling 10 (WBFIN-programma 085), de programma's 02, 03 en 11 (WBFIN-programma's 044, 045 en 049) van organisatieafdeling 14, programma 13 (WBFIN-programma 062) van organisatieafdeling 15 en de programma's 11, 31 en 41 (WBFIN-programma's 080, 083, 084 en 128) van organisatieafdeling 16.

Art. 27.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur en de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de volgende programma's: programma 10 (WBFIN-programma 085) van organisatieafdeling 10, de programma's 02, 03 en 11 (WBFIN-programma's 044, 045 en 049) van organisatieafdeling 14, de programma's 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14 en 15 (WBFIN-programma's 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063 en 064) van organisatieafdeling 15 en de programma's 11, 31, 41 (WBFIN-programma's 080, 083 en 084) van organisatieafdeling 16 in het kader van het herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Art. 28.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Huisvesting, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de programma's 11, 12 en 41 (WBFIN-programma's 080, 081 en 084) van organisatieafdeling 16.

Art. 29.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de betrokken leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 02 en van programma 06 (WBFIN-programma 016) van organisatieafdeling 09 en programma 03 (WBFIN-programma 014) van organisatieafdeling 09.

Art. 30.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd een subsidie toe te kennen aan de inrichtingen voor technisch secundair onderwijs, aan de onderwijsinrichtingen die het diploma industrieel ingenieur uitreiken en aan de Universiteiten Toegepaste Wetenschappen die fotovoltaïsche systemen verwerven (demonstratiematerieel en/of pedagogisch materieel). De subsidie bedraagt 20% van de globale kosten van het gekozen systeem en wordt rechtstreeks aan de derde-investeerder gestort.

Art. 31.De subsidies toegekend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 10 april 2003 betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en aan de niet-commerciële instellingen voor de verwezenlijking van studies en werken die een betere energieprestatie van de gebouwen beogen, mogen worden gestort aan de derde investeerder die de verrichtingen m.b.t. renovatie i.v.m. energiebesparing financiert in die instellingen.

Art. 32.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd het volgende bedrag te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de gemeenten met zware schuldenlast op 1 april 2024: 21.863.000 euro gelijk aan de interesten van leningen aangegaan in het kader van de sanering van gemeenten met zware schuldenlast krachtens de overeenkomst van 30 juli 1992 zoals gewijzigd bij haar aanhangsel nr. 16 van 15 juli 2008, namelijk 14.767.000 euro, aangepast, vanaf het verdelingsjaar 2009, met het evolutiepercentage, welke wordt verhoogd met 1% vanaf 2010.

Art. 33.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de volgende bedragen te storten op de bij Belfius Bank geopende gewestelijke rekening voor de sanering van de financiën van met schulden bezwaarde gemeenten: - op 1 augustus 2024: 73.356.000 euro die de aanvullende gewestelijke tegemoetkoming vormen (BA 41.05.40 (vakdomein 091.022 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091)); - op 1 oktober 2024: 37.952.000 euro d.i. de dotatie aan CRAC in het kader van de herfinanciering van het gemeentefonds (BA 41.06.40 (vakdomein 091.023 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091)); - uiterlijk op 31 december 2024: 20.000.000 euro die de steun aan gemeenten in het kader van de pensioenkwestie vormen (BA 41.07.40 (ESER-code 41)) van programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091)).

Art. 34.De Waalse Regering bepaalt de regels voor de verdeling van de kredieten ingeschreven in de basisallocaties 43.09.22, 43.12.12, 43.14.22, 43.15.22, 43.17.22, 43.20.22, 43.21.12, 43.32.12, 43.34.12, 43.35.52, 43.36.53 et 43.37.59 (vakdomeinen 091.031 (ESER-code 43), 091.034 (ESER-code 43), 091.036 (ESER-code 43), 091.037 (ESER-code 43), 091.039 (ESER-code 43), 091.042 (ESER-code 43), 091.060 (ESER-code 43), 091.066 (ESER-code 43), 091.072 (ESER-code 43), 091.073 (ESER-code 43), 091.074 (ESER-code 43) et 091.075 (ESER-code 43) van programma 02 (WBFIN-programma 091) van organisatieafdeling 17).

Art. 35.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de ordonnancerende Minister en de Minister van Begroting, in geval van ontoereikende kredieten in een programma van de algemene uitgavenbegroting, de nodige kredieten naar dit programma overdragen, tegen verschuldigde compensatie om de dringende uitgaven uit te betalen in geval van bijlegging van geschillen of om de betaling van nalatigheidsinterest te vermijden.

Art. 36.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor de door de Europese Unie gecofinancierde projecten inclusief btw in verband met uitgaven voor het Herstel- en veerkrachtplan over te dragen tussen de programma's.

Art. 37.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Begroting en de bevoegde Vakminister ertoe gemachtigd de nodige kredieten over te dragen van BA 01.02 (vakdomein 122.001 (ESER-code 01)) "Herstelplan voor Wallonië" en BA 01.03 (vakdomein 122.002 (ESER-code 01)) "Voorziening voor de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit (FRR)" van programma 10.11 (WBFin-programma 10.122), van BA 01.07 (vakdomein 028.007 (ESER-code 01)) "COVID-reserve", van BA 01.10 (vakdomein 028.008 (ESER-code 01)) "Voorziening Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08 (WBFIN-programma 10.028), van BA 01.01 (vakdomein 028.009 (ESER-code 01)) "Voorziening voor extra energiekosten", van BA 01.04 (vakdomein 122.074 (ESER-code 01)) "Reserve voor Oekraïne", van AB 01.05 (vakdomein 122.184 (ESER-code 01) "Reserve voor het EU-voorzitterschap" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) en van BA 01.01 (vakdomein 122.328 (ESER-code 01)) "Voorziening RepowerEU" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) naar de basisallocaties (vakdomeinen) met als doel de financiering van de uitgaven gebonden aan projecten die door de Waalse Regering worden goedgekeurd in het kader van het Economisch herstelplan, het Herstelplan van Wallonië, met het oog op de financiering van projecten in verband met de thema's Veerkracht/herstel/herstructurering of met het oog op de financiering van uitgaven in verband met COVID-19 of de gevolgen van de geopolitieke situatie in Oekraïne, of uitgaven in verband met het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, of uitgaven in verband met de energiecrisis, of uitgaven in verband met de Voorziening RepowerEU, of uitgaven in verband met het project RTE-T - SEE 2.2.

Art. 38.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de bevoegde Vakministers en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de nodige vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen van alle programma's van de begroting van het Waalse Gewest naar BA 01.02 (vakdomein 122.001 (ESER-code 01)) "Herstelplan van Wallonië" en van BA 01.03 (vakdomein 122.002 (ESER-code 01)) "Voorziening voor de Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit (FRR)", van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) en betreffende BA 01.07 (vakdomein 028.007 (ESER-code 01)) "COVID-reserve", BA 01.10 (vakdomein 028.008 (ESER-code 01)) "Voorziening Veerkracht, herstel en herstructurering" van programma 10.08 (WBFIN-programma 10.028), van BA 01.01 (vakdomein 028.009 (ESER-code 01)) "Voorziening voor extra energiekosten", van BA 01.04 (vakdomein 122.074 (ESER-code 01)) "Voorziening Oekraïne", van BA 01.05 (vakdomein 122.184 (ESER-code SEC 01) "Reserve i.v.m. het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) en van BA 01.01 (vakdomein 122.328 (ESER-code SEC 01)) "Voorziening RepowerEU" van programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122) of uitgaven in verband met het project RTE-T - SEE 2.2.

Art. 39.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd regels inzake de subsidieerbaarheid van de uitgaven te bepalen voor de door het EFRO gecofinancierde projecten (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO 2014-2020 van de "overgangsgebieden", van de "meer ontwikkelde gebieden" en "territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en de Europese Commissie. Deze machtiging zal ook nodig zijn voor de programmatie 2021-2027 (behalve steunregeling en behalve investeringen met rechtstreekse kredieten door het Waalse Gewest) in het kader van de programma's EFRO van de "minder ontwikkelde gebieden", "overgangsgebieden", "meer ontwikkelde gebieden" en "Europese territoriale samenwerking - luik A, B en C", zoals goedgekeurd door de Waalse Regering en door de Europese Commissie. Deze machtiging zal ook gelden voor het Herstel- en veerkrachtplan en de reserve voor de aanpassing aan de Brexit, waarvoor specifieke subsidiabiliteitsregels zullen worden vastgesteld en de uitgaven zullen worden verwerkt door de dienst Coördinatie Structuurfondsen.

Art. 40.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Huisvesting en de Minister van Energie, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 34.11 en 53.04 (vakdomeinen 080.011 (ESER-code 34) en 080.028 (ESER-code 53)) van programma 11 (WBFIN-programma 080) van organisatieafdeling 16 en de basisallocaties 34.03 en 53.02 (vakdomeinen 083.054 (ESER-code 34) en 083.019 (ESER-code 53)) van programma 31 (WBFIN-programma 083) van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 41.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden wordt de Minister van Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, mits akkoord van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen basisallocaties 63.02, 63.04, 63.08 en 63.20 (vakdomeinen 048.012, 048.014, 048.018 en 048.024 (ESER-code 63)) van programma 07 (WBFIN-programma 048) van organisatieafdeling 14 en basisallocaties 63.01, 63.02, 63.27, 63.28, 63.29, 63.30, 63.31, 63.32, 63.33, 63.34 en 63.35 (vakdomeinen 079.032 (ESER-code 63), 079.033 (ESER-code 63), 079.061 (ESER-code 63), 079.062 (ESER-code 63), 079.063 (ESER-code 63), 079.064 (ESER-code 63), 079.065 (ESER-code 63), 079.066 (ESER-code 63), 079.067 (ESER-code 63), 079.068 (ESER-code 63) en 079.069 (ESER-code 63) van programma 03 (WBFIN-programma 079) van organisatieafdeling 16) van de algemene uitgavenbegroting van het Waals gewest.

Art. 42.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering betrokken bij de Prioritaire Acties voor de Toekomst van Wallonië en bij het Marshall-Plan 2.Vert en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd kredietoverdrachten uit te voeren tussen de basisallocaties (vakdomeinen) die door de Waalse Regering worden geacht overeen te worden met de beleidsdomeinen van de plannen bedoeld bij dit artikel.

Art. 43.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met de Competitiviteitspolen en de coördinatie ervan, de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties (vakdomeinen) van programma 10 (WBFIN-programma 020) van organisatieafdeling 09 en de programma's 06, 22 en 31 (WBFIN-programma's 099, 110 en 114) van organisatieafdeling 18 met betrekking tot het beleid inzake de Competitiviteitspolen alsook tussen diezelfde basisallocaties (vakdomeinen) van de programma's 06, 22 en 31 (WBFIN-programma's 099, 110 en 114) van organisatieafdeling 18.

Art. 44.De Minister van Energie wordt ertoe gemachtigd, tot beloop van maximaal 90%, subsidies toe te kennen voor de financiering van investeringen van energetische aard in gebouwen met gemeenschappelijke, culturele, sportieve, associatieve of andere bestemming.

Art. 45.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Begroting en, in voorkomend geval, de bevoegde Vakministers ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's van organisatieafdeling 19 naar basisallocatie 01.01.00 (vakdomein 034.001 (ESER-code 01)) van programma 03 (WBFIN-programma 034) van dezelfde organisatieafdeling en omgekeerd.

Art. 46.Met instemming van de Regering is het Gewestelijke Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd, ten gunste van de inrichtende macht, de gemeenten, de OCMW's en het verenigingsleven, tot beloop van maximaal 90%, de financiering van werken ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen bestemd voor het onderwijs (internaten inbegrepen) alsook voor de sectoren van kinderopvang, van jeugd, van hulpzones, van sport en van cultuur te verzekeren.

Art. 47.Artikel 1, § 1, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut wordt aangevuld met het volgende lid: "De vzw "Les Lacs de l'eau d'Heure" is ertoe gehouden om, wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen, al haar financiële rekeningen en alle beleggingen toe te vertrouwen aan een door de Waalse Regering aangewezen kredietinstelling".

In artikel 1, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, worden de volgende vermeldingen toegevoegd: "Het Commissariaat-Generaal voor Toerisme", de "s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps", "SOWAFINAL", "de s.a. Wallonie Entreprendre voor de middelen toegekend in het kader van het Marshall-Plan 2.Vert, hetzij als ze de eindbegunstigde is, hetzij als ze deze niet is in afwachting van de storting ervan aan degene die voor de maatregel in aanmerking komt", "IWEPS", "de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke openbare Bestuursschool wat betreft de door het Waalse Gewest toegekende middelen", het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap), "het Agence du Numérique" en "het Betaalorgaan van Wallonië". § 3 van artikel 1 wordt vervangen als volgt: " § 2: De Waalse Regering is belast met de bepaling van de beheersmodaliteiten binnen de thesaurie van het Waalse Gewest, de rekeningen en de beleggingen van de instellingen bedoeld in § 1.".

In artikel 2, § 2, van het decreet van 19 december 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut, waarvan de opdrachten de in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheden aangaan, vervallen de vermeldingen "het Psychiatrische Ziekenhuis Le Chêne aux Haies".

Art. 48.Binnen de perken van de betrokken basisallocaties (vakdomeinen), zullen de bedoelde subsidies, met inbegrip van de met de Europese fondsen gecofinancierde tegemoetkomingen, kunnen worden verleend, alsook uitzonderlijke subsidies in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, subsidies in verband met de uitvoering van het Herstelplan van Wallonië, het Europees Herstel- en veerkrachtplan en de subsidies in verband met de overstromingen van juli 2021 die bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 juli en 29 augustus 2021 als natuurramp zijn erkend, subsidies in verband met de gevolgen van de geopolitieke situatie in Oekraïne, subsidies in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie en uitgaven in verband met de energiecrisis.

Programma 09.01 (WBFIN-programma 09.012): "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië): Bijkomende dotatie bestemd voor de dekking van de werkingskosten van de "Conseil wallon de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes" (Waalse raad voor kansengelijkheid tussen mannen en vrouwen).

Programma 09.02 (WBFIN-programma 09.013): Sociale Dienst: Subsidie om de Sociale dienst van de Diensten van de Waalse Regering in staat te stellen sociale acties te voeren ten gunste van de personeelsleden van alle diensten van de Waalse Regering en voor de technische werking van deze vzw te zorgen.

Programma 09.04 (WBFIN-programma 09.015): e-Wallonië-Brussel-Vereenvoudiging: Subsidies betreffende de uitvoering van prioriteiten inzake administratieve vereenvoudiging.

Subsidies aan de privé instellingen en verenigingen betreffende de uitvoering van de prioriteiten inzake administratieve vereenvoudiging.

Programma 09.08 (WBFIN-programma 09.018): Toerisme: Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor zijn werkingskosten.

Subsidie aan WBT voor zijn werkingskosten en voor het uitvoeren van bevorderingsacties Subsidies aan WBT betreffende de uitvoering van beslissingen van de Regering ter ondersteuning van de toeristische sector in het kader van de COVID-crisis.

Subsidies betreffende de uitvoering van de beslissing van de Regering ter ondersteuning van de toeristische sector in het kader van de COVID-crisis via het CGT. Subsidie aan het CGT in het kader van de programmatie 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie aan het CGT in het kader van de programmatie 2021-2027 van de Europese Structuurfondsen.

Programma 09.09 (WBFIN-programma 09.019): Buitenlandse Betrekkingen: Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan privé-instellingen.

Subsidies toegekend aan een Waals-Brusselse operator of aan een operator van een prioritair samenwerkingsland in het kader van zijn internalisering op het vlak van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie, in het kader van een cultureel akkoord of een samenwerkingsakkoord op wetgevend en uitvoerend vlak.

Subsidies die op jeugdgebied worden toegekend via het Bureau International Jeunesse, buiten de uitvoering, als nationaal agentschap, van het Europese Erasmus+-programma, en die niet voorzien zijn in het kader van de uitvoering van culturele of samenwerkingsovereenkomsten.

Toegekende subsidies, met name op het gebied van de Franstalige wereld, met het oog op de promotie van de Franse taal bij Belgische of buitenlandse overheids- of semi-overheidsactoren (toekenning van subsidies aan de Egmont Stichting voor de organisatie van stages voor diplomaten en ambtenaren van de ministeries van Buitenlandse Zaken van prioritaire samenwerkingslanden, toekenning van subsidies aan het Centre européen de langue française (CELF) - Alliance française de Bruxelles-Europe in het kader van het actieplan Franse taal 2002).

Subsidies die worden toegekend in een grensoverschrijdend kader, zowel op het niveau van de uitvoering als buiten de uitvoering van Interreg-programma's, ten gunste van Waals-Brusselse operatoren die met name instaan voor de opvolging, coördinatie of voorbereiding van specifieke projecten in het kader van alle bevoegdheden van het Waals Gewest via de uitoefening van zijn transversale bevoegdheid inzake internationale betrekkingen.

Subsidies die aan een Waals-Brusselse of buitenlandse begunstigde worden toegekend in het kader van een programma dat niet onder een gemengde permanente commissie valt, zoals met name: a. Aan een Waals-Brusselse doctoraatsstudent of onderzoeker met het oog op de ondersteuning van zijn/haar internationale mobiliteit in een buitenlands onderzoekscentrum van hoog niveau in het kader van de doelstellingen van de internationale beleidsnota's;b. Aan universiteiten die zomerstages organiseren, met name op het gebied van het leren van de Franse taal, voor stagiairs van wie het land niet valt onder een samenwerkingsovereenkomst of een culturele overeenkomst die voorziet in de toekenning van beurzen aan onderdanen van het betrokken land, op voorwaarde dat de subsidie in overeenstemming is met de doelstellingen van de internationale beleidsnota's;c. Aan operatoren op het gebied van wetenschap, technologie of innovatie in het kader van de bevoegdheden van het Gewest op het vlak van onderzoek;d. Aan een afstuderende student of afgestudeerde die stage wil lopen in een internationale organisatie die prioritair is voor het Waals Gewest of de Franse Gemeenschap, om hun inzetbaarheid te verhogen en de betrokken gefedereerde entiteiten in staat te stellen hun aanwezigheid binnen de betrokken internationale organisaties te versterken;e. Aan een afgestudeerde student of jonge werkzoekende die de eigen ondernemerservaring willen opwaarderen ten voordele van het Waalse economische weefsel;f. Alle andere subsidies die aan een operator worden toegekend in het kader van zijn internationalisering en in lijn met de doelstellingen die zijn uiteengezet in de internationale beleidsnota's.

Subsidies die in een multilateraal kader worden toegekend aan operatoren en met name multilaterale operatoren.

Subsidies toegekend na oproepen tot het indienen van projecten gevalideerd door de regeringen van Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel in het kader van een indirecte bilaterale of gedecentraliseerde samenwerking binnen het geheel van de bevoegdheden die aan beide entiteiten zijn toegekend.

Subsidies toegekend aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) om gezamenlijke acties tussen Wallonië en de IAO te promoten en te financieren om de sociale dialoog, tripartiet overleg, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen te promoten.

Transnationale en interregionale coöperatie - Subsidies aan openbare instellingen.

Bevorderingsacties voor de grensoverschrijdende betrekkingen EFRO - Subsidies aan openbare instellingen.

Dotatie aan W.B.I. Subsidie aan W.B.I. voor de aflossing van het lopend bedrag.

Subsidie aan W.B.I. in het kader van de programmatie 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen.

Subsidie voor acties van de internationale betrekkingen.

Overdracht van inkomsten aan de vzw's voor de Vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Programma 09.10 (WBFIN-programma 09.020): Buitenlandse handel en buitenlandse investeerders: Subsidie aan het "Agence pour le commerce extérieur" (Agentschap voor buitenlandse handel).

Programma 10.01 (WBFIN-programma 10.001): Functioneel: Steun voor acties die bijdragen tot de inrichting van een observatorium van de overheidsopdrachten binnen de dienst duurzame ontwikkeling.

Steun aan de oprichting van burgerschapshuizen.

Programma 10.02 (WBFIN-programma 10.022): Secretariaat-generaal: Dotatie aan het Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding.

Dotatie aan het Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië.

Subsidies en vergoedingen.

Subsidies toegekend voor de tegemoetkoming van de Kunstcommissie van Wallonië.

Subsidies inzake crisissituaties.

Subsidies aan de gemeenten in verband met de overstromingen van juli 2021.

Programma 10.03 (WBFIN-programma 10.023): Dienst Voorzitterschap en Kanselarij: Subsidies, vergoedingen en steun aan studies en acties inzake gewestelijke ontwikkeling.

Subsidies voor de plaatselijke organisatoren van de "Fêtes de Wallonie" (Waalse Feesten).

Subsidie aan de "Mouvement Wallon pour la Qualité" (Waalse Beweging voor Kwaliteit).

Subsidies ten gunste van plaatselijke toekomstverwachtingsoefeningen.

Subsidies aan de vzw "Tour de la Région wallonne Organisation".

Subsidies aan de privé-instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente bewoning.

Subsidies voor het "Réseau wallon de lutte contre la pauvreté".

Subsidies aan privé of publieke gespecialiseerde operatoren ter bevordering van een betere kennis van de systemen voor wapeninvoer, -uitvoer en -doorvoer.

Subsidies aan het "Centre de médiation des gens de voyage".

Subsidie aan de "RTBF" voor een gedeeltelijke kostenovername in verband met de Promotie van het Waalse Gewest.

Subsidie voor de vzw Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Subsidie voor evenementen en activiteiten geschikt voor de herwaardering van het Domein van Terhulpen.

Subsidies aan het Institut Jules Destrée.

Subsidie voor "Fondation Mons 2015".

Subsidies aan de openbare instellingen en verenigingen belast met het lokaal overleg - permanente bewoning.

Subsidies ten gunste van openbare instellingen ter bevordering van Wallonië.

Subsidie aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de operationalisering van het Plan Armoedebestrijding.

Subsidie aan de "Université catholique de Louvain" in het kader van het Waals platform voor het IPCC. Subsidie aan de "ASBL FEDEMOT".

Programma 10.04 (WBFIN-programma 10.024): Coördinatie van de dossiers in verband met de Structuurfondsen: Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - COFINANCIERING DOOR EFRO. Subsidie met het oog op de technische bijstand en de bevordering via openbare of privé-instellingen - COFINANCIERING DOOR ESF. Dotatie aan het Agentschap voor het Europees Sociaal Fonds.

Dotatie aan het Agentschap voor levenslang leren en vorming.

Programma 10.07 (WBFIN-programma 10.027): Geomatica: Subsidies voor geomatica.

Programma 10.10 (WBFIN-programma 10.085): Duurzame ontwikkeling: Ondersteuning van Belgische of internationale initiatieven gevoerd op het gebied van duurzame ontwikkeling en ecologische overgang, met inbegrip van de toekenning van prijzen. Ondersteuning van het duurzame overheidsaankopenbeleid en strijd tegen sociale dumping.

Ondersteuning voor de versterking van de certificerings/labelingstappen van de bedrijven inzake duurzame ontwikkeling.

Subsidies aan de privé en publieke sectoren in het kader van de Waalse strategie voor duurzame ontwikkeling en de strategie "Manger demain".

Steun voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemingen.

Steun voor initiatieven ter bevordering van het duurzamer voedsel.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Subsidies inzake verantwoorde overheidsaankopen.

Bewustmakingsacties inzake duurzame ontwikkeling voor het personeel van de Waalse Overheidsdienst en van de "UAP" (Waalse openbare bestuurseenheden).

Beheer- en opvolgingsacties van de milieu- en sociale prestaties in de Waalse Overheidsdienst.

Dynamisering van een meer duurzame mobiliteit binnen de Waalse Overheidsdienst.

Ondersteuning van het beleid inzake duurzame of verantwoorde overheidsaankopen en strijd tegen sociale dumping.

Steun voor circulaire aankopen.

Ondersteuning van sociale verantwoorde investeringen.

Opnieuw gecentreerde Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu.

Steun voor de ontwikkeling van indicatoren ter aanvulling van het BBP en het toezicht op de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies betreffende duurzaam huisvestingsbeheer.

Subsidies aan de privésector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Subsidies aan de niet-openbare sector inzake duurzame voeding.

Subsidies aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (lopende uitgaven).

Subsidies aan de gemeenten inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang.

Subsidies aan de openbare sector inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang (investeringen).

Allerhande initiatieven inzake duurzame ontwikkeling en ecologische overgang - intercommunales.

Steun aan de ontwikkeling van de CO2 prestatieladder.

Subsidies aan de openbare sector inzake duurzame voeding.

Subsidie aan IWEPS in het kader van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van synthetische indicatoren voor de toegang tot grondrechten (ISADF).

Programma 10.11 (WBFIN-programma 10.122): Relanceplan voor Wallonië (PRW) en Europese herstel- en veerkrachtfaciliteit (FRR): Diverse subsidies en vergoedingen.

Programma 10.50 (WBFIN-programma 10.030): Begrotingsfonds inzake de Loterij: Begrotingsfonds inzake de Loterij.

Programma 11.01 (WBFIN-programma 11.001): Functioneel: Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidie aan het "ISSEP" voor de studie van het energetisch beheer van gebouwen.

Programma 11.04 (WBFIN-programma 11.032): Human resources, Selectie, Opleiding, Ambtenarenzaken: Subsidies voor opleidingen voor personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst en van de I.O.P. waarvan het personeel aan de Gewestelijke Ambtenarencode onderworpen is en die door de School voor Overheidsbestuur van de Federatie Wallonië-Brussel en van Wallonië worden georganiseerd.

Subsidies voor de opleiding en de ontwikkeling van de bevoegdheden van openbare mandatarissen.

Subsidies aan Universiteiten met het oog op een betere opleiding van overheidsambtenaren.

Programma 11.31 (WBFIN 11.042-programma): Vestiging der gebouwen: Subsidies en vergoedingen aan de niet-openbare sector.

Subsidies voor de vzw Solvaydomein - Kasteel van Terhulpen.

Programma 14.02 (WBFIN-programma 14.044): Acties en coördinatie van het mobiliteitsbeleid en beleid inzake verkeersveiligheid: Subsidies voor opleidings-, onderzoeks-, bevorderings- en innovatie-activiteiten inzake vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn tegemoetkomingen ten gunste van het vervoer.

Subsidies voor de oprichting en de exploitatie van een centrum voor speerpunttelecommunicatie.

Subsidies voor de uitvoering van acties met het oog op de tenuitvoerlegging van gemeentelijke "handvesten" voor de mobiliteit en de plannen voor vervoer en voor de uitvoering van gezamenlijke acties inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit.

Bijkomende impulssubsidies aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van de gemeentelijke mobiliteitsplannen, de plannen voor leerlingenvervoer alsook voor de realisatie van inrichtingen ter bevordering van het openbaar vervoer, de intermodaliteit of de veiligheid van zwakke gebruikers, alsook voor de aankoop van schone voertuigen en voor radarinstallatie.

Subsidies aan de plaatselijke besturen voor de financiering van elke actie of verwezenlijking die tot doel hebben de verbetering van de verkeersveiligheid.

Subsidies aan exploitanten van taxi's en aan de plaatselijke besturen voor de aankoop van schone voertuigen.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies met betrekking tot de deelneming van het Gewest aan door de Europese Unie gecofinancierde programma's met het oog op de verbetering van de mobiliteit en de verkeersveiligheid.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan, het Waalse Overgangsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Subsidies aan buitenlandse instellingen met het oog op de bevordering van het gebruik van een alternatieve vervoerswijze.

Subsidies aan natuurlijke personen om duurzame mobiliteitskeuzes te stimuleren.

Subsidies aan exploitanten van maatschappijen voor personenvervoer ter ondersteuning van elk initiatief ter verbetering van de mobiliteit.

Subsidies aan verenigingen die de sector van het personenvervoer vertegenwoordigen, ter ondersteuning van elk initiatief ter verbetering van de mobiliteit.

Subsidies voor de financiering of ondersteuning van initiatieven ten behoeve van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Subsidies voor de financiering of de ondersteuning van alle initiatieven met het oog op een betere mobiliteit.

Subsidies aan de NMBS voor investeringen en maatregelen ter verbetering van de actieve mobiliteit en intermodaliteit.

Subsidies aan de plaatselijke besturen om het wegennet uit te rusten en te verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit, en voor de aanleg en oprichting van fietspaden in het kader van het regionale structurerende fietsnetwerk.

Subsidies aan gemeenten, aan verenigingen van gemeenten of aan publiekrechtelijke rechtspersonen voor de uitrusting en verbetering van het wegennet inzake verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit, alsook voor de aanleg en inrichting van fietspaden in het kader van het regionaal structurerend fietsnetwerk.

Subsidie bestemd voor het AWSR Programma 14.03 (WBFIN-programma 14.045): Stads-, interstedelijk en schoolvervoer: Subsidies aan verenigingen voor de bevordering van het openbaar vervoer.

Subsidies aan verenigingen die de mobiliteit inzake vervoer bestuderen en/of aanbevelen.

Subsidies ter ondersteuning van organisatoren van manifestaties in verband met vervoer.

Subsidies ter bevordering van het imago van het Waalse Gewest en zijn tegemoetkomingen ten gunste van het vervoer.

Subsidies aan "OTW" met het oog op de exploitatie van het net en op de realisatie van investeringen en acties ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het openbaar vervoer, het beheer van human resources, de mobiliteit en intermodaliteit van het personenvervoer, met inbegrip van de Europese cofinancieringen.

Subsidies aan "OTW" voor zijn projecten voor lokale mobiliteitsoplossingen. Exploitatiesubsidies aan erkende operatoren (andere dan overheidsbedrijven) van flexibele lokale mobiliteitsoplossingen met het oog op de totstandbrenging van een geïntegreerd systeem van openbaar personenvervoer in Wallonië.

Exploitatiesubsidies aan erkende operatoren (privé zonder winstoogmerk) van flexibele lokale mobiliteitsoplossingen met het oog op de totstandbrenging van een geïntegreerd systeem van openbaar personenvervoer in Wallonië.

Tegemoetkoming in het kader van de gewestelijke voorfinanciering van de projecten van spoorweginfrastructuren van de NMBS. Tegemoetkoming in het kader van de financiering van de uitvoering van structurerende vervoermiddelen.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Subsidies aan gemeenten, verenigingen van gemeenten of publiekrechtelijke rechtspersonen die het initiatief nemen om flexibele lokale mobiliteitsoplossingen uit te werken met het oog op de invoering van een geïntegreerd openbaarvervoerssysteem in Wallonië.

Programma 14.04 (WBFIN-programma 14.046): Gewestelijke luchthavens en vliegvelden: Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van de gewestelijke luchthavens en vliegvelden voor de bevordering en ontwikkeling van hun installaties.

Subsidies aan de vennootschappen belast met de exploitatie van gewestelijke luchthavens voor openbare opdrachten in het kader van de exploitatie van luchthavens.

Allerhande tegemoetkomingen voor de verwezenlijking van begeleidende maatregelen met het oog op de integratie van de economische ontwikkeling van de luchthavens in hun onmiddellijke omgeving.

Allerhande subsidies met het oog op de uitvoering van de geluidsisolatiewerken.

Subsidies betreffende de uitvoering van begeleidings- en voorlichtingsmaatregelen.

Subsidies voor voorlichtings-, bevorderings- of bewustmakingstudies en -acties wat betreft de gewestelijke luchthaveninfrastructuren.

Subsidies aan de vzw CAREX voor de oprichting van een hogesnelheidvrachtvervoerdienst verbonden met het luchthavenplatform van Luik-Airport en de verwezenlijking van de desbetreffende voorzieningen, met inbegrip van de gebieden of landen die door deze dienst zouden kunnen worden bediend.

Dotatie aan SOWAER voor de uitvoering van specifieke gemachtigde opdrachten inzake veiligheid en beveiliging.

Aanvullende dotatie aan SOWAER voor de uitvoering van veiligheidsopdrachten.

Dotatie aan SOWAER betreffende de dienst aangegane schuld voor de uitvoering van de begeleidings- en informatiemaatregelen.

Specifieke dotatie ter dekking van de exploitatiekosten van SOWAER in verband met de uitoefening van gedelegeerde milieuopdrachten.

Programma 14.06 (WBFIN-programma 14.047): Sportinfrastructuur: Subsidies en vergoedingen aan de openbare en privé sector wat betreft de sportinfrastructuren alsook de pilootacties in die sector alsook in het kader van het Programma voor Beroepsdoorstroming. Subsidie aan de vzw "Union Culturelle et sportive Wallonne".

Subsidie aan de intercommunale voor de exploitatie van het circuit Spa-Francorchamps.

Subsidie voor de aankoop van gebouwen en voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken van grote sportinfrastructuren en specifieke infrastructuren.

Subsidie voor investeringen betreffende de bouw, uitbreiding, renovatie en aanwerving van een onroerende installatie.

Subsidie voor de bouw of inrichting van cafetaria's en bars.

Subsidie voor de aankoop van de eerste sportuitrusting noodzakelijk voor de werking van de onroerende installatie.

Subsidie voor verrichtingen in verband met de bouw, renovatie en uitrusting van kleine sportinfrastructuren met inbegrip van straatsport en overdekte straatsport.

Subsidie aan de nv Hippodrome de Wallonie.

Subsidie aan de sportvereniging wielerploeg "Wallonie-Bruxelles" (Wallonië-Brussel).

Subsidie voor de aankoop, bouw, renovatie en uitrusting van sportinfrastructuren in het kader van het "Zwembadplan".

Steun aan straatsport.

Steun aan sportactiviteiten voor de bevordering van sportinfrastructuur.

Subsidies aan scholen van het middelbaar onderwijs, aan basisscholen, aan vzw's, aan cvba's, en "SCRLFS", voor kleine en middelgrote infrastructuren, straatsport en sportuitrusting op basis van de voorwaarden bepaald door de Regering.

Allerhande subsidies in het kader van het Waals Investeringsplan en van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Allerhande subsidies in het kader van het project "Wallonie: Ambitions or".

Programma 14.07 (WBFIN-programma 14.048): Gesubsidieerde werken: Subsidies aan de lagere openbare besturen om de verbetering van de leefomgeving, de begrafenisstructuren, de zachte vervoermiddelen en de onthaal- en toegankelijkheidsomstandigheden in openbare gebouwen en de sociale integratie te bevorderen.

Subsidie aan de Plaatselijke Besturen in het kader van de tenuitvoerlegging van fase II van het meerjaarlijkse actieplan ter vermindering van de permanente bewoning in de toeristische voorzieningen van Wallonië.

Subsidie aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten in het kader van gemeentelijke investeringen van openbaar nut op bovenlokaal vlak en van wegenbouwkundige werken.

Subsidies aan de lagere besturen in het kader van de uitvoering van het Lucht- en Klimaatplan (openbare verlichting).

Subsidies aan privé- of openbare instellingen voor onderzoek, bewustmaking, voorlichting en opleiding alsook voor acties in verband met wegeninfrastructuren op het gebied van gesubsidieerde werken.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en andere publiekrechtelijke personen voor werken of studies inzake wegen en openbare gebouwen of voor de aankoop van materieel.

Subsidies in het kader van het Mercureplan, de "PICverts" alsook de "Espaces Multi Services (EMS)".

Subsidie aan de intercommunales voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de gemeenten in het kader van het gewestelijk Fonds voor de gemeentelijke investeringen.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales, aan openbare of privé-instellingen in het kader van de cofinanciering van de Europese programma's.

Subsidies voor bovengemeentelijke investeringen.

Subsidie met het oog op de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen.

Subsidie aan de intercommunale IGRETEC voor de aankoop van gebouwen.

Subsidies aan de lagere openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - programmatie 2014-2020 - Hoofdlijn I. Subsidies aan de lagere openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - programmatie 2014-2020 - Hoofdlijn III. Subsidies aan de lagere openbare besturen voor werken en studies die in aanmerking komen voor de ondersteuning door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling - programmatie 2014-2020 - Hoofdlijn V. Subsidies aan de openbare besturen in het kader van de stedelijke herdynamisering via de duurzame mobiliteit en de geïntegreerde stedelijke ontwikkeling.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies aan de plaatselijke besturen en aan het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten in het kader van de oproep tot het indienen van projecten met betrekking tot de uitrusting van gebieden voor permanente bewoning.

Programma 14.11 (WBFIN-programma 14.049): Bouw en onderhoud van het autosnelwegen- en wegennetwerk en van het hydraulische netwerk: Subsidies voor de organisatie van tentoonstellingen en lezingen evenals voor studies.

Subsidies voor de bevordering van acties inzake verkeersveiligheid.

Subsidies aan diverse verenigingen en groeperingen voor acties met het oog op de bewustmaking, voorlichting en opleiding inzake openbare infrastructuur.

Subsidies aan het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN).

Subsidies aan de Permanente Internationale Vereniging voor Wegencongressen (PIVW).

Subsidies aan de "Chemins du Rail".

Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor toerisme voor de financiering van wegeninfrastructuren bestemd voor het toerisme.

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan, het Waalse Overgangsplan en het Infrastructuurplan 2019-2024.

Subsidies aan de "Association internationale permanente des Congrès de Navigation (AIPCN)" (Permanent International Association of Navigation Congresses).

Subsidies aan verenigingen die actief zijn voor de bevordering en herwaardering van de binnenvaart.

Subsidies aan verenigingen die sociale bijstand verlenen aan binnenschippers en hun gezinnen.

Tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van een derde instelling voor de uitvoering van baggerwerkopdrachten.

Werkingssubsidie aan de autonome havens.

Subsidies aan de plaatselijke besturen om het wegennet uit te rusten en te verbeteren op het gebied van verkeersveiligheid, intermodaliteit en mobiliteit, en voor de aanleg en oprichting van fietspaden in het kader van het regionale structurerende fietsnetwerk.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Programma 15.02 (WBFIN-programma 15.056): Overkoepelend en Coördinatie van landbouw- en het leefmilieubeleid: Subsidies voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen.

Subsidies in het kader van internationale betrekkingen, aankoop van materieel inbegrepen.

Subsidies voor acties en studies ten gunste van de bevordering van de belangen van de landbouw.

Subsidies aan landbouw- en tuinbouwmanifestaties.

Subsidies voor acties ten gunste van het gewestelijke, Europese en internationale landbouwbeleid en voor de studies ten gunste van het voeren van beheersboekhouding.

Subsidies aan de "Conseil Supérieur Wallon de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de l'Alimentation" (Waalse Hoge Raad voor Landbouw, Agrovoeding en Voeding).

Subsidies voor acties en studies inzake landbouw en plattelandsontwikkeling in het kader van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Subsidies voor studies, onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde en in het kader van de Permanente Cel Leefmilieu-Gezondheid.

Subsidies toegekend voor de tegemoetkoming van de Cel Leefmilieu-Gezondheid, openbare en privésector.

Subsidies inzake bewustmaking en bescherming van het leefmilieu.

Subsidies aan de "Centres régionaux d'initiation à l'environnement" (C.R.I.E.) (Gewestelijke centra voor een eerste kennismaking met leefmilieu).

Subsidies inzake bewustmaking en bescherming van de natuur en de landelijke aangelegenheden.

Subsidies aan milieuverenigingen.

Subsidies en specifieke vergoedingen voor de organisatie van beurzen en evenementen bestemd ter bevordering van de Waalse landbouw en zijn producten. Programma 15.03 (WBFIN-programma 15.057): Ontwikkeling en studie van het landelijk milieu: Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan natuurlijke personen of privé-instellingen voor de nuttige toepassing van de ondergrondse hulpbronnen.

Subsidies aan het "Musée de la Pierre" te Sprimont en aan het "Musée du Marbre" te Rance voor acties met het oog op de promotie van sierstenen.

Subsidies aan pilootcentra, aan landbouwkamers en -comicen en aan organen voor de begeleiding van landbouwers.

Subsidie ter dekking van de personeels- en werkingskosten van de "Fédération des Services de Remplacement Agricole de Wallonie asbl".

Subsidie aan "REQUASUD" ter dekking van personeels- en werkingskosten.

Subsidies aan het "Centre d'Economie Rurale de Marloie" (CER).

Subsidies aan de "Association wallonne d'Elevage".

Subsidie toegekend aan de vereniging VALBIOM voor de uitvoering van het FARR-WAL-programma.

Subsidies aan het "Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité (APAQ-W).

Subsidies aan het "Centre wallon de Recherches Agronomiques de Gembloux" (CRA-W). Subsidies inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidie aan referentie- en proefcentra.

Subsidies voor wetenschappelijk en technisch onderzoek.

Subsidies voor bouw-, uitbreidings- of verbouwingswerken in openbare slachthuizen of voor slachthuizen die een dienst van algemeen economisch belang ('service d'intérêt économique générale', SIEG) aanbieden.

Subsidies en premies toegekend voor de verbetering van de kwaliteit van dieren en dierenproducten.

Subsidie aan het Onderzoek en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) of aan BV-OECO (Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties).

Subsidie aan de vzw "Europees Paardencentrum van Mont-le-Soie".

Subsidies aan instellingen belast met vulgarisatie-, begeleidings- en bevorderingsopdrachten.

Subsidies aan instellingen die de bestaansonzekerheid in de landbouw bestrijden.

Subsidies waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidie aan de "Cellule de la Qualité des produits fermiers" (C.Q.P.F.). Subsidie aan de adviesinstellingen voor hun tussenkomst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS).

Subsidie aan de "Faculté universitaire des sciences agronomiques" van Gembloux. (Gembloux Agro Bio Tech).

Subsidie aan de privéverenigingen en -instellingen inzake landbouw en agro-voeding.

Specifieke subsidies en vergoedingen aan de openbare sector inzake ontwikkeling en onderzoek van het natuurlijk en landbouwmilieu.

Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Subsidies aan "ISSeP" in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Programma 15.04 (WBFIN-programma 15.058): Tegemoetkomingen aan de Landbouw: Subsidies aan de doorgangsgebouwen voor landbouwactiviteiten.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) - Afdeling "Fonds wallon des calamités agricoles" (Waals fonds voor landbouwrampen).

Dotatie aan het Betaalorgaan.

Gewestelijke steun aan veehouders, producenten en landbouwers voor de verwerking of afzet van producten van hun bedrijf en aan melkproducenten voor de verwerking en afzet van zuivelproducten.

Buitengewone tegemoetkoming ten gunste van de landbouw.

Vergoedingen voor de viskwekers voor de schade veroorzaakt door ongunstige klimaatverschijnselen.

Uitzonderlijke steun in het kader van de vogelgriep.

Gewestelijke steun aan landbouwers voor de verwerking of afzet van producten van hun bedrijf.

Uitzonderlijke steun (subsidie 100% WG).

Programma 15.05 (WBFIN-programma 15.059): Dierenwelzijn: Subsidies voor het onderzoek inzake dierenwelzijn.

Subsidies op het gebied van de dierenbescherming en het Dierenwelzijn.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de dierenbescherming en het Dierenwelzijn.

Steun voor Belgische initiatieven op het gebied van de dierenbescherming en het Dierenwelzijn.

Investeringssubsidie aan de plaatselijke besturen en hulpverleningszones om dierenmishandeling te bestrijden en dieren te redden.

Programma 15.11 (WBFIN-programma 15.060): Natuur, Bossen, Jacht en Visserij: Subsidies aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de bescherming en herwaardering van bossen.

Subsidies aan de lagere besturen voor de uitvoering van werken in bossen.

Subsidies aan de Faculteiten Landbouwkundige Wetenschappen om bosonderzoek te ontwikkelen.

Subsidies aan diverse verenigingen en private personen met het oog op het natuurbehoud.

Subsidies aan diverse verenigingen en particulieren of openbare rechtspersonen voor acties ten gunste van de biodiversiteit.

Subsidies voor het behoud van merkwaardige bomen en hagen op privé- en openbare eigendom.

Ondersteuning van pilootacties op gemeentelijk niveau inzake natuurbehoud.

Vergoedingen voor schade aangericht door beschermde diersoorten.

Subsidies aan de openbare sector voor de verwezenlijking van proefprojecten inzake natuurbescherming.

Subsidies aan instellingen die erkend zijn voor bewustmaking inzake leefmilieu.

Subsidies aan instellingen en vennootschappen in het kader van internationale betrekkingen.

Subsidies aan jagers- en vissersverenigingen.

Subsidies voor de ontwikkeling van de visteelt.

Subsidies aan de niet-publieke sector voor de verwerving, de inrichting of de bouw van vissershuizen.

Subsidies aan Jachtraden.

Compenserende subsidies en vergoedingen in het kader van Natura 2000.

Subsidie aan de "Office économique wallon du Bois".

Subsidie inzake dynamisering van het bosbeheer.

Bijdrage aan de werking van het Nationaal Secretariaat voor de bestrijding van invasieve exotische soorten.

Investeringssubsidies aan de visteeltsector.

Uitzonderlijke tegemoetkoming ten gunste van de bossector.

Ondersteuning van proefacties op gemeentelijk niveau inzake groene ruimten.

Subsidies aan de openbare sectoren en aan niet-openbare sectoren in het kader van de "Semaine de l'Arbre".

Subsidies aan de eigenaren en aan de vzw's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de aankoop van materieel voor het onderhoud van historische parken en tuinen.

Subsidies aan de eigenaren en aan de vzw's belast met het beheer van historische parken en tuinen voor de totstandbrenging van samenwerkingsverbanden met tuin- en bosbouwscholen.

Subsidies inzake groengebieden.

Subsidies in het kader van de Afrikaanse varkenspest.

Subsidies in het kader van de bestrijding tegen de schorskever.

Allerhande subsidies in het kader van het Herstel-, veerkracht- en overgangsplan.

Diverse subsidies voor de regeneratie van veerkrachtige bossen.

Programma 15.12 (WBFIN-programma 15.061): Landelijke en natuurlijke ruimte: Subsidies aan de "Fondation rurale de Wallonie" krachtens de kaderovereenkomst.

Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van de "Richtlijn nitraten".

Subsidie aan de "GREOA" en aan de "FGW" voor hun acties inzake plattelandsontwikkeling.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor verrichtingen ter bevordering, herwaardering, bewustmaking of voorlichting over plattelandsontwikkeling, ruilverkaveling of beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor initiatieven of acties met het oog op de bewustmaking over plattelandsleven, kennis van de landelijke aangelegenheden, plattelandsontwikkeling en beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor transgemeentelijke proefacties met het oog op de plattelandsontwikkeling. Subsidies voor originele en innoverende acties inzake plattelandsontwikkeling.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake landbouw en agro-voeding.

Subsidies aan de niet-openbare sector voor de verwezenlijking van werken met het oog op de restauratie van aquatische habitats, met inbegrip van het herstel van de vrije doorgaan van vissen en de studies nodig voor deze werken.

Subsidies aan de UCL en aan de ULg-Gembloux Agro-Bio Tech in het kader van het geïntegreerd beheer grond-erosie-afvloeiend water (Project GISER).

Allerhande uitgaven voor de vertegenwoordiging bij de Grote Regio.

Subsidies aan de niet-openbare sector inzake plattelandsontwikkeling, waterlopen met inbegrip van de alluviale vlakte.

Subsidies voor de oprichting van co-workingplekken en gedeelde kantoorruimten in landelijk gebied.

Subsidies aan de openbare besturen voor werken met het oog op de verbetering van landbouwwegen en voor de totstandbrenging van voorzieningen ter bescherming tegen de erosie van landbouwgrond en ter bestrijding van overstromingen en modderstromen als gevolg van afvloeiing.

Diverse subsidies voor de regeneratie van veerkrachtige bossen.

Subsidies aan natuurlijke personen, privé- of publieke instellingen voor acties met betrekking tot geïntegreerd bodem-, erosie en afvloeiingsbeheer, inclusief subsidies aan de UCL en ULg-Gembloux Agro-Bio Tech.

Programma 15.13 (WBFIN-programma 15.062): Preventie en Bescherming: Lucht, Water, Grond: Subsidies aan privé-instellingen voor acties in verband met het fenomeen "NIMBY".

Subsidies aan privé-instellingen zonder winstoogmerk voor investeringen.

Subsidies aan de riviercomités voor de financiering van de studieovereenkomst van het riviercontract.

Specifieke subsidies en vergoedingen inzake het beheer van de landelijke ruimte.

Subsidies voor de opvolging van de agromilieumethoden.

Tegemoetkomingen voor maatregel 10 van het programma voor landbouw en leefmilieu.

Subsidies in het kader van de integrale droogtestrategie.

Subsidies voor de bescherming van het leefmilieu.

Dotatie aan het Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat.

Subsidies aan de vzw Agra-Ost voor haar acties voor een agromilieulandbouw en valorisering van organische stoffen.

Werkingssubsidies aan de Internationale Maas- en Scheldecommissies alsook aan het Coördinatiecomité van het stroomgebiedsdistrict Rijn.

Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Programma 15.14 (WBFIN-programma 15.063): Politie en controle: Subsidies aan de lagere openbare besturen voor personeelsleden belast met vaststellingen.

Programma 15.15 (WBFIN-programma 15.064): Beleid inzake afval en grondstoffen: Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan en het Waals plan inzake afval en grondstoffen.

Allerhande subsidies inzake de nuttige toepassing van huishoudelijk en niet-huishoudelijk afval.

Allerhande subsidies inzake afvalpreventie.

Allerhande subsidies inzake het beheer van afval en grondstoffen.

Allerhande subsidies inzake het bodembeheer.

Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public- ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut). Subsidie toegekend aan REQUASUD. Programma 15.60 (WBFIN-programma 15.075): Fonds voor leefmilieubescherming: Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public - ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Subsidies voor exploitatiekosten en investeringsuitgaven van erkende ontwateringsinstellingen.

Subsidies aan openbare of gelijkgestelde instellingen voor de financiering van projecten tot valorisatie van bemalingswater van steengroeven voor de openbare distributie. Subsidie aan de begeleidingsstructuur in het kader van het Waalse reductieprogramma inzake pesticiden en de "Richtlijn Nitraten".

Subsidies inzake sensibilisering en/of investering voor individuele waterzuivering Subsidies voor onderzoeken en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Allerhande subsidies inzake het bodembeheer.

Allerhande subsidies inzake milieubescherming en inzake waterbevordering.

Programma 15.62 (WBFIN-programma 15.077): Fonds voor afvalbeheer: Allerhande subsidies inzake afvalbeheer.

Subsidies aan het "Institut Scientifique de Service Public - ISSEP" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut).

Programma 16.02 (WBFIN-programma 16.078): Ruimtelijke ordening en stedenbouw: Subsidies aan gemeenten voor de aanwerving van adviseurs inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Subsidies voor acties ter bevordering van een zorgvuldige ruimtelijke ordening zowel op plaatselijk als op gewestelijk vlak.

Subsidies voor een architectuur- en landschapsbijstand in het kader van de Europese operationele programma's.

Subsidies voor ruimtelijke ordening in het kader van het operationeel programma "INTERREG" en andere Europese operationele programma's.

Subsidies aan de gemeenten en grondbedrijven in het kader van hun grondaankopen en -ruiloperaties uitgevoerd in het kader van het door het Gewest bepaalde grondbeleid.

Subsidies aan de universiteitsinstellingen.

Subsidies aan privé-instellingen belast met de uitvoering van de projecten van het Programma Leader.

Subsidies voor: 1° de opmaak van het basisdossier voor de herziening van het gewestplan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 2° de opmaak of herziening, in het geheel of voor een deel, van een meergemeentelijk ontwikkelingsplan, een gemeentelijk plan, een plaatselijk beleidsontwikkelingsplan of een gemeentelijke stedenbouwkundige handleiding (Art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 3° de opmaak van een milieueffectenverslag ten aanzien van een ontwerp van herziening van een gewestplan, een meergemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijk ontwikkelingsplan of een gemeentelijk plan (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 4° de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ordening en de stedenbouw/de opmaak van een onderzoek inzake algemeen nut voor de ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke ordening en de stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 5° de organisatie van informatievergaderingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en stedenbouw;6° de werking van de gemeentelijke commissie en voor de opleiding van haar leden en het betrokken gemeentepersoneel;7° op verzoek van een gemeente of verschillende aangrenzende gemeenten, de indienstneming van een persoon die competenties aantoont in verband met het beheer van het betrokken grondgebied/op verzoek van een of verschillende aangrenzende gemeenten of een vereniging van gemeenten, voor de jaarlijkse indienstneming van één of verschillende adviseurs ter zake van ruimtelijke ordening en stedenbouw (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling); 8° voor de algemene onderzoeken inzake ruimtelijke ordening met name voor de permanente conferentie voor de ruimtelijke ordening die in het kader van het programma handelt (art.D.I.12 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling).

Subsidies voor de aankoop van onroerende goederen in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Plan "Habitat Permanent" (permanente bewoning).

Subsidies aan de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies aan Europalia.

Programma 16.03 (WBFIN-programma 16.079): Stadsvernieuwing en -heropleving, Stedenbeleid en afgedankte bedrijfsruimten: Subsidies en vergoedingen aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid".

Subsidies betreffende stedenbeleid.

Subsidies voor de stad Charleroi - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Luik - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Namen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Bergen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad La Louvière - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Doornik - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Seraing - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Moeskroen - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor de stad Verviers - Geïntegreerd stadsbeleid.

Subsidies voor acties met het oog op de bevordering en de aanmoediging van de herbestemming, de renovatie en de aanpassing van het bestaand patrimonium met het oog op een zuiniger gebruik van de bodem.

Subsidies voor acties en studies die bijdragen tot de uitvoering van de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel.

Tussenkomst, via een aan de "SPAQUE" gegeven opdracht voor de aankoop en de heraanleg van de gebieden voor landschappelijk en milieuherstel ten bate van operatoren die in het kader van een opdracht als afgevaardigd bouwheer optreden.

Subsidies aan gemeenten die voorkomen op de lijst van de Bevoorrechte initiatiefgebieden van type I, in het kader van het gewestelijk grondbeleid.

Deze subsidies zijn bestemd om: - de gemeente aan te sporen onroerende goederen geschikt voor stadsuitbreiding aan te kopen teneinde meer bebouwde of te bouwen onroerende goederen in het gebied aan te bieden;- de ruil of de verkoop aan te sporen van onroerende goederen die niet geschikt zijn voor stadsuitbreiding en die eigendom zijn van de gemeente teneinde onroerende goederen te kunnen kopen die geschikt zijn voor stadsuitbreiding of die, op stedenbouwkundig vlak, in het kader van een gemeentelijk beleid voor woonuitbreiding passen.

Subsidies voor de uitvoering van de beleidsvormen inzake stadsheropleving en -vernieuwing. Subsidies aan de gemeenten om de kosten te dekken van een adviseur inzake stadsvernieuwing, belast met de bijstandsopdrachten die nodig zijn voor de gemeente voor de erkenning en het beheer van een stadsvernieuwingsverrichting.

Subsidies en vergoedingen aan privé-instellingen die acties inzake het Stedenbeleid voeren.

Jaarlijkse subsidie aan de stad Luik voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Bergen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Jaarlijkse subsidie aan de stad Namen voor aantrekkelijkheidsbeleid (uitdagingen inzake grootstedelijke mobiliteit).

Subsidies en vergoedingen (personeel en werking) aan de grote Waalse steden inzake "Grootstedenbeleid" (overeenkomst duurzame steden).

Subsidies EFRO. Subsidies aan de openbare besturen in het kader van de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid.

Subsidies aan de grote Waalse steden voor investeringswerken inzake "Grootstedenbeleid".

Subsidies aan de Waalse steden van meer dan 50.000 inwoners voor de tenuitvoerlegging van het "Geïntegreerd stadsbeleid".

Programma 16.11 (WBFIN-programma 16.080): Huisvesting - privésector: Subsidies voor acties met het oog op een betere aanpassing van het woningbestand van de privésector aan de behoeften van de samenleving.

Subsidies aan privé-instellingen met het oog op de aankoop, de renovatie of verbouwing of het optrekken van woningen in specifieke wijken.

Subsidies met betrekking tot de privéwoning.

Subsidies en terugbetaalbare voorschotten aan het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" (Woningfonds van de grote gezinnen van Wallonië) bestemd aan instellingen met een sociaal doeleinde die tegen de leegstand van gebouwen strijden.

Subsidie aan het "Centre de recherche en habitat durable".

ELFPO-projecten.

Subsidies aan privé-instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmatie 2014-2020.

Subsidies aan openbare instellingen in het kader van de Europese operationele programma's - Programmatie 2014-2020.

Subsidies aan sociale steunpunten in het kader van hun opdrachten als huurwoningzoekers.

Tegemoetkoming ten gunste van de Waalse maatschappij voor sociaal krediet voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor lopende uitgaven.

Tegemoetkoming ten gunste van het huisvestingsfonds voor kroostrijke gezinnen van Wallonië voor schuldsaldo's voor gewestelijke tegemoetkomingen van voorgaande jaren - voor investeringsuitgaven.

Subsidie aan de "SWCS" en aan het "FLW" voor werkingskosten verbonden aan het beheer van de packregelingen.

Bijzondere dotatie de Waalse maatschappij voor sociaal krediet.

Subsidies voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - privésector.

Rentelasten betreffende de terugbetaalbare voorschotten voor de steun bij de aankoop/bouw voor de personen jonger dan 35 jaar en voor de aanpassingswerken van de woning van bejaarde personen - sociale leningen.

Subsidie aan de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Terugbetaalbare voorschotten voor steun bij aankoop - sociale leningen.

Terugbetaalbare voorschotten voor de huurwaarborg.

Subsidies aan SWCS en FLW voor acties gericht op het promoten van hun producten voor toegang tot huisvesting en/of het vergoeden van gerelateerde kosten.

Subsidies met betrekking tot studentenwoningen.

Subsidies met betrekking tot woningen voor ouderen.

Subsidies aan organisaties voor sociale huisvesting (OFS), gemeenten, intercommunales, OCMW's, verenigingen zonder winstoogmerk, 'Hoofdstuk XII'-verenigingen, stichtingen, sociale contactpunten en instellingen van openbaar nut, in het kader van de projectoproep "territoire zéro sans-abrisme" (grondgebied zonder dakloosheid). Werkings- en infrastructuursubsidies voor sociale contactpunten en verenigingen voor huisvestingsbevordering.

Programma 16.12 (WBFIN-programma 16.081): Huisvesting - openbare sector: Subsidies voor acties van de overheid inzake bouw, renovatie, voorziening van infrastructuur en bevordering van de sociale integratiewoningen en middelgrote woningen.

Subsidies aan de openbare instellingen voor de aankoop, renovatie, verbouwing of oprichting van woningen in specifieke woonwijken.

Subsidies voor de inrichting en de verbetering van de door de huisvestingsmaatschappijen (SLSP) beheerde woonwijken.

Subsidies aan de SLSP voor de inbeheer- of inhuurneming van huurwoningen.

Subsidies aan de "SWL" in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Subsidies voor investeringsuitgaven ter facilitering van de toegang tot huisvesting - overheidssector.

Subsidies m.b.t. de openbare woning.

Subsidies betreffende het renovatieplan.

Subsidies aan de gemeenten voor de Huisvestingsadviseurs.

Participatie in het kapitaal van de openbare bouwmaatschappijen, de "guichets du crédit social" (sociaal kredietloketten) en de "SWL" (Waalse Huisvestingsmaatschappij).

Allerhande subsidies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies voor de innovatieve creatie van woningen van openbaar nut.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende het renovatieplan.

Terugbetaalbare voorschotten betreffende de openbare woning.

Subsidies met betrekking tot studentenwoningen.

Subsidies met betrekking tot woningen voor ouderen.

Subsidies aan organisaties voor sociale huisvesting (OFS), gemeenten, intercommunales, OCMW's, verenigingen zonder winstoogmerk, 'Hoofdstuk XII'-verenigingen, stichtingen, sociale contactpunten en instellingen van openbaar nut, in het kader van de projectoproep "territoire zéro sans-abrisme" (grondgebied zonder dakloosheid). Werkings- en infrastructuursubsidies voor sociale contactpunten en verenigingen voor huisvestingsbevordering.

Programma 16.21 (WBFIN-programma 16.082): Monumenten, landschappen en opgravingen: Subsidies aan het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap).

Programma 16.31 (WBFIN-programma 16.083): Energie: Subsidies met het oog op de bevordering of ondersteuning van acties inzake bevordering, demonstratie en ondersteuning van een rationeel gebruik van energie en alternatieve energie, met inbegrip van de subsidies die in het kader van het Energiefonds worden uitbetaald.

Subsidies aan ondernemingen en particulieren voor de renovatie in verband met energiebesparing van woonwijken, in het bijzonder in het kader van projectenoproepen met het oog op de verwezenlijking van de renovatie in verband met energiebesparing van woonwijken.

Subsidies om de uitgaven met betrekking tot de cofinanciering samen met de EEG van door partners van het Gewest gevoerde acties in het kader van Europese programma's te dekken.

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies aan universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau, en aan onderzoekscentra voor de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van energie, met inbegrip van uitgaven voor de infrastructuur, de aankoop van uitrustingen en voor het uitbrengen van adviezen inzake technologie.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Subsidies die in het kader van oproepen tot het indienen van projecten worden toegekend aan bedrijven en universitaire onderzoekseenheden of onderzoekseenheden van universitair niveau en onderzoekscentra voor de financiering van onderzoekprojecten op het gebied van energie.

Studies en bewustmakingsinitiatieven om de energierekening onder controle te houden en een elektriciteitstarifering te ontwikkelen die de ladingsverplaatsing stimuleert.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie.

Ontwikkeling van instrumenten om gelijktijdige consumptie en productie aan te moedigen. Subsidie voor de installatie van apparatuur die de ladingsverplaatsing in de handwerkt en zelfconsumptie of een vermindering van het eigen verbruik aanmoedigt.

Subsidies ten gunste van de privésector - Uitvoering van vereenvoudigde sectorovereenkomsten (bedrijfscheques).

Deelneming van het Waalse Gewest aan de acties van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA).

Subsidie AMURE - voor bedrijven en federaties die zich in het bijzonder richten op het uitvoeren van audits, haalbaarheidsstudies en, voor bepaalde activiteitensectoren, investeringen in energie-efficiëntie.

Subsidie UREBA voor niet-commerciële Instellingen en Privaatrechtelijke personen om het energieverbruik van gebouwen te verminderen.

Subsidie voor actoren die sensibiliseringsopdrachten leiden voor verschillende doelgroepen (energieadviseurs, energieloket, enz.).

Subsidies die worden toegekend om de opdrachtgevers aan te moedigen gebouwen te bouwen of te renoveren met inachtneming van de vereistenniveaus die strenger zijn dan de geldende wettelijke eisen.

Studies met betrekking tot de ontwikkelingen en steunregelingen van hernieuwbare energie.

Studies met betrekking tot de uitvoering van de omzetting van de Europese Richtlijnen (SER, EE EPB, energiemarkt, enz.) en van het Nationaal Energie Klimaat Plan.

Ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning van hernieuwbare energie via het mechanisme van de groene certificaten.

Onderzoek betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteits- en gasmarkten.

Onderzoek betreffende de energie-efficiëntie, met name in bedrijven.

Onderzoek betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Subsidies voor het kwetsbaar publiek.

Subsidies aan bedrijven en huishoudens voor het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden.

Subsidies voor actoren en verenigingen die gebruikers (burgers, professionals, leerlingen, bedrijven) bijstaan of ondersteunen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Subsidies aan de distributienetbeheerders in het kader van het 'prosumer'-tarief.

Subsidies aan distributienetbeheerders ter ondersteuning van de installatie van slimme meters.

Subsidies aan de producenten van elektriciteit (gezinnen en bedrijven) om het eigen verbruik van energie te maximaliseren.

Subsidies aan de producenten van elektriciteit (gezinnen en bedrijven) in het kader van het 'prosumer'-tarief.

Subsidie aan de beheerders van de energiedistributiesystemen voor de uitbreiding van de lijst van beschermde klanten bedoeld in artikel 33, § 2, van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de organisatie van de regionale elektriciteitsmarkt.

Dotatie aan het "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie).

Subsidie aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van waterstofprojecten.

Subsidie aan bedrijven, "UAP" en plaatselijke besturen ter ondersteuning van de oprichting van hernieuwbare energiegemeenschappen.

Subsidies aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen voor de uitvoering van duurzame energie- en klimaatprojecten, met name in het kader van het Energie- en Klimaatactieplan.

Subsidie aan gezinnen en bedrijven, aan "UAP" en aan de plaatselijke besturen om de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen op het openbare domein te versnellen.

Programma 16.41 (WBFIN-programma 16.084): Eerste Alliantie Tewerkstelling - Leefmilieu: Initiatieven om de gebruikskosten van de woningen drastisch te verminderen.

Financiering van het renovatieplan, van de procedures m.b.t. de renovatie en de oprichting van woningen van openbaar nut.

Renovatieplan van het openbare woningbestand met het oog op de verbetering van de energieprestatie.

Renovatieplan met het oog op de bevordering van de energieprestatie van de gebouwen van de openbare sector en van de niet-commerciële sector.

Projectenoproepen met het oog op de snelle terbeschikkingstelling van woningen van openbaar nut, van innoverende woningen (woningen voor bejaarden/ gehandicapten "connects", enz.) en sociaal huurvruchtgebruik.

Financiering van acties ter bevordering van eco-bouwmaterialen en ter stimulering van de circulaire economie in de bouw.

Programma 16.42 (WBFIN-programma 16.085): Duurzame ontwikkeling: Subsidie in het kader van het beleid inzake duurzame overheidsaankopen in verband met socioprofessionele inschakeling, opleiding en creatie van banen.

Programma 16.53 (WBFIN-programma 16.089): Energiefonds: Subsidies voor distributienetbeheerders om de werkelijke kosten van de openbare dienstverleningsverplichting te dekken.

Subsidies aan ondernemingen voor de ontwikkeling tot de productie van elektriciteit en warmte uit hernieuwbare energiebronnen.

Subsidies voor iedere activiteit ter bevordering van het onderzoek, de innovatie en de technologische ontwikkeling op het gebied van energie.

Subsidies en premies aan bedrijven, vzw's en huishoudens voor het uitvoeren van energiebesparende werkzaamheden.

Ondersteuning van acties voor de demonstratie van wetenschappelijke en originele toepassingen van speerpunttechnologie op het gebied van energie, bestemd voor sectoren waar deze technologie niet of weinig gebruikt wordt.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de bevordering van het beheer van de energiefactuur.

Studies en sensibilisatieacties met het oog op de steun van de autoproductie van energie.

Subsidies, premies toegekend aan bedrijven, vzw's, huishoudens, administraties, intercommunales, ION's, met het oog op ondersteuning in energiezaken.

Programma 17.02 (WBFIN-programma 17.091): Binnenlandse aangelegenheden: Subsidies voor de werking van het Gewestelijk hulpcentrum voor gemeenten en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies voor de werking van het Gewestelijk centrum voor de vorming van personeelsleden van de plaatselijke en provinciale besturen van Wallonië en voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intercommunales, OCMW's, andere plaatselijke besturen en openbare of privé-instellingen die bedenkings-, bewustmakings- en opleidingsacties voeren in verband met het beheer van de plaatselijke besturen, de burgerzin, de participatieve democratie, de maatschappelijke integratie en de algemene doelstellingen van het programma.

Subsidies ten gunste van Namen-Hoofdstad.

Subsidies voor bovengemeentelijke pilootacties. Subsidies aan CRAC in het kader van het "Plan Bien-Etre".

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, provincies, intergemeentelijke organisaties, OCMW's, andere plaatselijke overheden en publieke of particuliere organisaties die op gemeentelijk en supragemeentelijk niveau acties uitvoeren die gericht zijn op toenadering en/of burgerschap.

Subsidies aan de plaatselijke besturen in het kader van het Digitaalfonds voor plaatselijke besturen.

Subsidies aan de gemeenten voor acties ter bevordering van de sociale integratie, het onderhoud van het erfgoed, de veiligheid en de werkgelegenheid.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé-instellingen in het kader van de steun aan het beheer.

Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare of privé instellingen voor de beroepsopleiding van het gemeentepersoneel en van de mandatarissen.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten voor de uitvoering van mechanismen voor de verbetering van hun eigen diensten en van de aan de burgers verleenden diensten Subsidies en vergoedingen aan de gemeenten, intercommunales en aan openbare instellingen in het kader van de cofinanciering van in de gemeenten ontwikkelde Europese programma's.

Subsidies en vergoedingen aan gemeenten, intercommunalen en aan openbare instellingen voor de bevordering, op alle gebieden, van de burgerlijke betrokkenheid en het partnerschap inzake buurtpreventie.

Subsidies aan gemeenten en provincies met het oog op de toekenning van een compensatie van de forfaitarisering van de verminderingen van de onroerende voorheffing.

Subsidies voor de beroepsopleiding van het personeel van de plaatselijke besturen.

Subsidie aan de Ombudsdienst in het kader van de bemiddeling van de Plaatselijke Besturen.

Subsidie voor de ontwikkeling van de Informatie- en Communicatietechnologieën en het e-Gemeenteplan.

Subsidie in het kader van het vormingsplan.

Subsidies aan gemeenten en vzw's voor de organisatie van de etappes van de "Tour de la Région wallonne".

Subsidies in het kader van de mutualisering van de informatica in de plaatselijke besturen.

Financiering van de cel voor de verificatie van de verenigbaarheid van de mandaten.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Subsidies in het kader van sectorovereenkomsten.

Subsidies aan de gemeenten voor acties gevoerd in het kader van het Plan voor maatschappelijke cohesie.

Kapitaalsubsidies in het kader van het onderhoud van de openbare infrastructuren van de lagere besturen.

ELFPO-projecten.

Dotatie aan het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds).

Subsidies en vergoedingen aan de intercommunales voor acties ter verbetering van de openbare netheid en ter bevordering van tewerkstelling.

Studies, communicatie en bewustmakingsacties van de Plaatselijke besturen inzake de uitwisseling van gegevens.

Subsidies voor bovenlokale beheersverrichtingen.

Compensatie voor de plaatselijke besturen in het kader van de afschaffing van de belasting op de masten, pylonen en antennes.

Subsidie aan de stad Namen voor investeringen in verband met de functie van gewestelijke hoofdstad.

Subsidies aan de provincies in het kader van de overname van de hulpverleningszones.

Subsidies aan gemeenten en provincies voor de responsabiliseringsbijdrage pensioen ('Cotisation Responsabilisation Pension', CRP).

Dotatie aan CRAC voor ondersteuning aan gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek.

Uitzonderlijke subsidies aan gemeenten, provincies, OCMW's, intercommunales en andere plaatselijke besturen.

Subsidie voor de steun aan de gemeenten in het kader van de pensioenproblematiek.

Subsidies en compensaties voor gemeenten, provincies, intergemeentelijke organisaties, OCMW's, andere lokale overheden en openbare of particuliere instanties om energiesteun te verlenen.

Subsidies om ervoor te zorgen dat het democratische proces in het kader van de verkiezingen soepel verloopt.

Subsidies voor acties ten gunste van jongeren en hun integratie in de maatschappij (été solidaire, Well'camp, enz.).

Gewestelijke verkiezingen (door het Waals Gewest aan de Federale regering te betalen aandeel voor de organisatie van de gewestelijke verkiezingen van 2024).

Subsidie aan IWEPS in het kader van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van synthetische indicatoren voor de toegang tot grondrechten (ISADF).

Programma 17.11 (WBFIN-programma 17.092): Overkoepelend sociaal en gezondheidsbeleid: Steun aan transversale initiatieven.

Steun aan het "Tandem-plan".

Subsidies aan de instellingen die actief zijn in de prostitutiewereld en/of inzake bestrijding van AIDS. Subsidies aan de gemeenten in het kader van het beheer van het Plan voor maatschappelijke cohesie in de Waalse steden en gemeenten.

Overkoepelende subsidies in uitrusting in de openbare en privésectoren.

Ondersteuning van sportinitiatieven op sociaal- en gezondheidsgebied.

Subsidies voor studies, onderzoek en acties op het gebied van de milieugezondheidskunde.

Programma 17.12 (WBFIN-programma 17.093): Allerhande dotaties voor het beleid inzake Gezondheid, Sociale bescherming, Handicap en Gezinnen: Subsidie aan CRAC in het kader van de bevoegdheden inzake Gezondheid, Handicap en Gezinnen.

Programma 17.13 (WBFIN-programma 17.094): Sociale actie: Ondersteuning van initiatieven op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor de financiering van onderzoek op sociaal gebied.

Werkings-, personeels- en uitrustingssubsidies aan openbare en privé sociale steunpunten Subsidies aan instellingen waarvan de opdracht erin bestaat immigranten te helpen op godsdienstig of moreel gebied.

Steun aan initiatieven van het Europees Vluchtelingenfonds (EVF).

Steun aan het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (IFMB) Subsidies voor de sociale integratie van de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies voor onderzoeks-, informatie-, denk- en actie-instellingen met een gewestelijke, transregionale en transnationale aard inzake de integratie van migranten.

Subsidies aan opvanghuizen en gemeenschapshuizen.

Subsidies aan de gewestelijke centra voor de integratie van vreemdelingen of de bevolking van buitenlandse herkomst.

Subsidies aan coördinatie- en documentatie-instellingen op sociaal vlak.

Ondersteuning van specifieke initiatieven van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van andere openbare besturen.

Ondersteuning voor de opleiding van sociale interveniënten en van ambtenaren.

Ondersteuning van het toezicht in de sector welzijnswerk, sociale en gezondheidsactie alsmede medisch-sociale sector.

Subsidies aan de diensten voor hulpverlening aan gedetineerden.

Steun van het nationaal plan voor gelijke kansen.

Steun aan coördinaties van rechterlijk arrondissement.

Steun aan de reflectiegroep inzake hulp aan slachtoffers.

Subsidies inzake de inschakeling in het arbeidscircuit van de gerechtigden op sociale integratie.

Subsidies voor voorzieningen op het gebied van sociale actie.

Subsidies voor uitrusting en inrichting ten gunste van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en Hoofstukken XII. Subsidies voor de aankoop, de inrichting en de voorzieningen van gronden voor rondtrekkende bevolkingsgroepen.

Steun aan privé- en openbare diensten voor sociale integratie.

Steun aan privé- en publieke initiatieven inzake gelijke kansen.

Subsidies aan de vzw's die partner zijn van de sociale steunpunten die men aan het oprichten is.

Subsidies aan de vzw "l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement".

Subsidies aan de vzw "Osiris-Crédal-Plus" Subsidies aan de sociale Contactpunten van Namen en Doornik.

Subsidies aan de centra voor maatschappelijke hulpverlening.

Ondersteuning van privé-initiatieven inzake schuldbemiddeling.

Subsidies ter ondersteuning van initiatieven met het oog op een betere werking van de OCMW's.

Ondersteuning van sportinitiatieven inzake Sociale Actie. Subsidie aan de OCMW's in het kader van de inschakeling van de gerechtigden op een financiële sociale tegemoetkoming overeenkomstig de wet van 2 april 1965 (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidie aan de OCMW's in het kader van de inschakeling van de gerechtigden van het Leefloon (Federale dienst) - Art. 60-61.

Subsidies voor de integratie van buitenlanders of personen van buitenlandse herkomst.

Bijdrage aan de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

Subsidies aan organisaties voor opdrachten met betrekking tot vrouwenrechten of de bestrijding van huiselijk geweld.

Subsidies aan organisaties voor de bestrijding van discriminatie tegenover vrouwen.

Subsidies aan instellingen die strijden tegen elke vorm van discriminatie.

Burgerdienst - subsidie aan de "asbl Plateforme pour le Service Citoyen".

Burgerdienst - vergoedingen van de stagiairs.

Subsidies betreffende permanente bewoning.

Subsidie aan IWEPS in het kader van de doelstellingen inzake de ontwikkeling van synthetische indicatoren voor de toegang tot grondrechten (ISADF).

Programma 17.14 (WBFIN-programma 17.095): Kinderkribben en jeugd: Subsidie voor de infrastructuren van privé of openbare instellingen met betrekking tot kind en gezin.

Subsidies in het kader van de buitenschoolse opvang van jonge kinderen.

Programma 18.02 (WBFIN-programma 18.096): ONDERNEMINGEN - Investeringssteun: Financiering van de maatregel "Carbon Leakage".

Premies in het kader van de begeleidende maatregelen in verband met de kilometerheffing.

Subsidies voor acties in het kader van het Waalse steunplan aan de alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer.

Programma 18.03 (WBFIN-programma 18.097): ONDERNEMINGEN - Economische en Financiële Instrumenten: Subsidies aan s.a. Wallonie Entreprendre.

Subsidie voor de werking van de Beeldindustrie - werkingskosten en gedelegeerde opdrachten.

Subsidie aan de "SPAQuE" voor het beheer van de gemachtigde opdracht NORDION. Strategische interventies in de bedrijfssector en ten gunste van ondernemingen in herstructurering.

Actiemiddelen - leningen en waarborg - voor "Outil Régional" met als doel de consolidatie en de ontwikkeling van de Waalse ondernemingen.

Tegemoetkoming in de activiteit leningen/waarborgen van de s.a.

Wallonie Entreprendre.

Subsidies en premies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Ondersteuning van innovatie, ontwikkeling en groei van de ondernemingen.

Leningen en waarborgen in het kader van de begeleidende maatregelen in verband met de kilometerheffing.

Tegemoetkomingen met betrekking tot de werkingsuitgaven van door de Europese Unie gecofinancierde projecten.

Programma 18.04 (WBFIN-programma 18.098): Bedrijfsruimten: Subsidies aan operatoren inzake economische ontwikkeling voor de verwezenlijking van diverse onderzoeken en andere maatregelen met betrekking tot de ontwikkeling van bedrijfsruimtes.

Subsidies aan universiteiten of groeperingen van universiteiten in het kader van de ontwikkeling van bedrijfsruimten.

Gewestelijke tussenkomst ten gunste van SOWAFINAL ter dekking van de jaarlijkse lasten die voortkomen uit de alternatieve financiering van de onthaalinfrastructuren voor economische activiteiten en van de herstructurering van de economische activiteit.

Financiering van industriële opvanginfrastructuur en andere maatregelen voor de ontwikkeling van de bedrijfsruimten die door de Europese Unie worden gecofinancierd.

Subsidies in het kader van proefprojecten in verband met de rehabilitatie van bedrijfsruimten.

Subsidies voor operatoren inzake economische ontwikkeling die vallen onder het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken in het kader van de specifieke maatregelen die getroffen werden na de overstromingen.

Programma 18.06 (WBFIN-programma 18.099): ONDERNEMINGEN - Competitiviteit, Innovatie, Ontwikkeling: Subsidie voor de stimulering van circulaire economie in het Waalse Gewest.

Subsidies om de oprichting van activiteiten, de groei en de innovatie bij de ondernemingen en de structurering van het productieapparaat te stimuleren.

Subsidies aan de operationele cellen van de competitiviteitspolen.

Subsidies in het kader van de ontwikkeling en steun aan handelszaken, ambachtslui en voor de herdynamisering van de stadscentra waaronder de beheersstructuren van de stadscentra.

Door ELFPO gecofinancierde subsidies met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van plaatselijke acties in verband met de economische activiteit.

Subsidies voor activiteiten ter ondersteuning van de sector logistiek.

Subsidie aan CESE voor de werkingskosten van het Waarnemingscentrum voor de Handel.

Programma 18.07 (WBFIN-programma 18.100): Acties gecofinancierd in het kader van de structuurfondsen: Subsidies voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie gecofinancierde projecten.

Programma 18.11 (WBFIN-programma 18.101): Bevordering van de tewerkstelling: Subsidies aan IWEPS voor de financiering van werkingsuitgaven van het Waarnemingscentrum inzake werkgelegenheid.

Bijdrage van Wallonië aan het programma "LEED" van de O.E.S.O. Subsidies voor de financiering van de overdracht van de bevoegdheid "Tewerkstelling" naar de Duitstalige Gemeenschap.

Subsidies in het kader van de begeleiding en de bewustmaking voor het management van diversiteit.

Subsidies ter bevordering van gelijke kansen inzake de toegang tot werkgelegenheid.

Subsidies met betrekking tot vrouwelijk ondernemerschap en post-creatie.

Subsidies voor diverse acties op het gebied van werkgelegenheid.

Waalse cofinanciering van de hoofdlijn ELFPO van het Waalse programma voor plattelandsontwikkeling.

Subsidies om stimulansen voor tot lering strekkende levenservaringen aan te moedigen.

Subsidies aan andere internationale instellingen dan de EU. Subsidies aan buitenlandse overheidsbedrijven buiten sector 13.

Programma 18.12 (WBFIN-programma 18.102): FOREm: Subsidies voor specifieke acties met het oog op de tewerkstelling in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies voor de verwezenlijking van een begeleidingsplan voor werkzoekenden.

Subsidies voor de financiering van de Cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies voor de instanties van de gebieden kwalificerend onderwijs - vorming - tewerkstelling.

Subsidies voor de financiering van de "Maisons de l'emploi" (Huizen van de tewerkstelling).

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt: Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidie voor de ontwikkeling van een kwalitatief aanbod.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidies voor acties ter bevordering van tewerkstelling en inschakeling.

Subsidie voor Premies en Complementen.

Opleidings-, werkervarings- en vestigingsvergoedingen.

Subsidie voor het "Fonds de l'expérience professionnelle" (Werkervaringsfonds).

Subsidie voor het verstrekken van opleidingen en studies.

Inschakelingsovereenkomst.

Subsidies voor de inschakeling van nieuwkomers in de samenleving en het beroepscircuit en het preventiebeleid tegen het radicalisme.

Subsidies voor begeleidende maatregelen - kilometerheffing - luik tewerkstelling.

Programma 18.13 (WBFIN-programma 18.103): Door de administratie beheerd plan voor de werkloosheidsbestrijding waarvan de kostenovername echter door FOREm verzekerd wordt: Steun ter Bevordering van Tewerkstelling ('Aides à la Promotion de l'Emploi', A.P.E.).

Maatregel SESAM. Programma 18.15 (WBFIN-programma 18.104): Sociale economie: Subsidies voor proefacties en de bevordering van sociale economie, met inbegrip van de ontwikkeling van coöperatieven en de bevordering van nieuwe economische, creatieve en samenwerkingsmodellen.

Subsidie voor de vzw "Réseau de lutte contre la pauvreté en Wallonie".

Subsidie aan bouwmaatschappijen met sociaal oogmerk in de sector van de sociale economie.

Subsidies voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie gecofinancierde projecten.

Subsidies voor microkredietprojecten, met inbegrip van coöperatieve microkredieten en de begeleiding daarvan.

Subsidies voor acties betreffende de invoering van sociale, milieu- en ethische clausules in de overheidsopdrachten ten gunste van ondernemingen van de sociale economie.

Subsidies aan W. ALTER. Programma 18.19 (WBFIN-programma 18.108): Buurtbanen: Loopbaanonderbrekingen.

Programma 18.21 (WBFIN-programma 18.109): Beroepsopleiding: Subsidies voor de opleiding inzake informatie- en communicatietechnologieën.

Subsidie aan CESE. Subsidies ter bevordering van informatie, begeleiding en uitvoering van opleidingen voor beroepskwalificaties.

Allerhande subsidies om opleiding mogelijk te maken.

Subsidies aan de ELFPO-projecten.

Subsidies voor de dekking van de vergoedingen voor sociale promotie.

Subsidie verleend in het kader van de non-profit akkoorden.

Subsidies voor de ondersteuning voor het opstarten van nieuwe vormingsvoorzieningen. Subsidies om investeringen in opleiding mogelijk te maken.

Subsidie voor het platform voor het aanleren van talen dat toegankelijk is voor alle Waalse burgers.

Programma 18.22 (WBFIN-programma 18.110): FOREm - Opleiding: Subsidies voor acties betreffende de uitvoering van de gemeenschappelijke verklaring van de Regering en de sociale partners.

Subsidies met het oog op de financiering van projecten voor de sociale integratie, de inschakeling in het arbeidsproces en de beroepsopleiding.

Subsidies voor specifieke acties met het oog op de beroepsopleiding in de cellen voor collectieve reconversie.

Subsidies ter bevordering van de beroepen in de non-profit sector.

Subsidies voor de financiering van de werking van de competentiecentra.

Subsidies voor de financiering van opleidingscheques Subsidie voor de aanpassingskredieten.

Subsidies ter bestrijding van de gebreken aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Subsidies voor de antwoorden op de behoeften van de markt: Talenplannen, Knelpuntberoepen.

Subsidies ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten.

Financiering van de werking en van de investeringen van het luik "Opleiding van de competitiviteitspolen".

Subsidie voor het alternerend leren en de zelfcreatie van activiteiten.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie om de maximale bereikbaarheid van de competentiecentra in verband met het onderwijs te garanderen.

Subsidies voor de financiering van investeringen in verband met de centra voor beroepsvorming.

Subsidie ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Subsidie voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Subsidie met het oog op de versterking van de band tussen het opleidingsaanbod en de beroepen met toekomstperspectief.

Subsidie voor de financiering van opleidingen van de Competentiecentra aansluitend op de projecten van de polen en de digitalisering van de beroepen. Subsidie ter ondersteuning van de innovatie van de bedrijven.

Subsidie met het oog op de financiering van opleidingen van de Competentiecentra inzake digitalisering.

Subsidie voor het project "Maison des Langues".

Subsidies voor begeleidende maatregelen - kilometerheffing - deel Vorming.

Subsidies voor de projecten van de samenwerkingsovereenkomst Waals Gewest, FOREm en OCMW. Subsidies aan CISP. Subsidie ter bevordering van de zelfcreatie van activiteiten (AIRBAG).

Subsidie FORMAFORM. Programma 18.23 (WBFIN-programma 18.111): Landbouwopleiding: Subsidies aan de centra voor beroepsopleiding in de landbouw voor de organisatie van de cursussen en andere verwante activiteiten.

Programma 18.24 (WBFIN-programma 18.112): IFAPME: Subsidies voor de tenuitvoerlegging van de bevordering en opleiding van zelfstandigen.

Subsidies aan IFAPME voor investeringen voor vormings- en dienstencentra van IFAPME. Financiering van het taalplan in het kader van het alternerend leren.

Subsidie voor de ontwikkeling van trajecten voor alternerend leren en beroepsstages.

Subsidie voor de verbetering en versterking van de oriëntatie (beroepen uitproberen).

Subsidie voor de bevordering van de harmonisatie van het statuut van de alternerende leerlingen en voor de ondersteuning van hun begeleiding in het bedrijf.

Subsidie ter ondersteuning van de Tutorat-opleidingen.

Subsidie voor acties betreffende de validering van de vaardigheden.

Subsidie voor de valorisatie van beroepsopleidingen.

Subsidie voor de opleiding knelpuntberoepen en alternerend leren.

Subsidie voor het taalplan.

Subsidie digitale strategie.

Programma 18.25 (WBFIN-programma 18.113): Gekruiste beleidsvoeringen in het kader van de opleiding: Allerhande subsidies in het kader van het alternerend leren.

Werkingssubsidies aan de "Office francophone de la Formation en Alternance".

Subsidie voor alfabetiseringsacties.

Allerhande subsidies in het kader van de validering van de vaardigheden.

Subsidies aan de "Service francophone des Métiers et Qualifications".

Subsidies in het kader van de projecten "Beroepsoriëntering" en "Cité des métiers".

Subsidies voor de promotie van beroepen.

Subsidies aan Collectieve structuren voor Hoger onderwijs.

Subsidie aan "AEF - Europe" (opdracht "CFC").

Subsidie aan FORMAFORM. Programma 18.31 (WBFIN-programma 18.114): ONDERZOEK - Steun, Promotie, Verspreiding en Valorisatie: Subsidies voor de werkingsuitgaven met name van door de Europese Unie gecofinancierde projecten.

Subsidie aan het "Parc d'aventures scientifiques (le PASS)".

Subsidies en premies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies aan het "FNRS" en bijbehorende fondsen ("FRIA", "WelRI").

Programma 18.32 (WBFIN-programma 18.115): Digitale Technologieën: Subsidies en premies in het kader van het Waalse Investeringsplan.

Subsidies in het kader van het programma "Digital Wallonia".

Subsidies voor de projecten "Digitale school".

Subsidie aan het "Agence du Numérique".

Subsidies in het kader van de "Conseil numérique".

Programma 18.52 (WBFIN-programma 18.118): Fonds bestemd voor de ondersteuning van onderzoek, ontwikkeling en innovatie: Subsidies betreffende iedere actie die op significante wijze bijdraagt tot de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië.

Art. 49.De Regering wordt gemachtigd een specifieke financiële tussenkomst op te zetten voor kmo's of zelfstandigen, met inbegrip van de vrije beroepen, die getroffen zijn door de overstromingen van juli 2021 die bij de besluiten van de Waalse Regering van 28 juli en 29 augustus 2021 als natuurramp zijn erkend.

Art. 50.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles", binnen de perken van de basisallocaties (van de vakdomeinen) bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van Gezondheid en Welzijn en met betrekking tot: Subsidies aan het "onderzoekscentrum voor bescherming van de maatschappij" van het Psychiatrisch Ziekenhuis "Les Marroniers".

Subsidies voor onderzoeken, studies en acties op het gebied van gezondheid en geestelijke gezondheid.

Subsidies aan de tele-onthaalcentra.

Subsidies aan instellingen en groepen die door hun acties tot de voorlichting met betrekking tot gezondheid bijdragen.

Subsidies aan de instellingen voor studies, experimenten en acties op het vlak van geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies voor palliatieve zorg.

Investeringssubsidie op het gebied van gezondheid, geestelijke gezondheid, drugsgebruik en zorgcircuits.

Subsidies inzake schoolziektes.

Subsidies voor de uitrusting en inrichting van de Diensten voor geestelijke gezondheid die ressorteren onder de privé- en openbare sector.

Subsidies aan de Contactpunten op gezondheidsgebied.

Subsidies toegekend in het kader van tegemoetkomingen in de niet-gesubsidieerde lasten van de ziekenhuizen van Doornik.

Subsidies aan hulp- en zorgnetwerken en aan verslavingsdiensten.

Subsidies voor de herstructurering van het ziekenhuisaanbod.

Subsidies voor de versterking van de centra voor coördinatie van thuisverzorging en thuisdiensten in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Subsidie voor de versterking van de hulp- en opvangnetwerken van de drugsverslaafden in het kader van het Plan voor Sociale Inclusie.

Uitgaven verbonden met de werking van het waarnemingscentrum inzake gezondheid.

Subsidies aan de geïntegreerde gezondheidsverenigingen.

Subsidies aan de centra voor de coördinatie van thuiszorg en thuisdienstverlening van de privésector en van de openbare sector.

Subsidies inzake chronische nierinsufficiëntie.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van de gezondheid.

Proefprojecten gevoerd in het kader van de zorgtrajecten.

Subsidies voor initiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding, van de openbare en privésector.

Subsidies voor de permanente vorming van de maatschappelijke werkers.

Bijkomende subsidie aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp per uur gepresteerd ten gunste van gebruikers die wonen in dunbevolkte gemeenten.

Infrastructuursubsidies inzake huisvesting voor de 3e leeftijd.

Investeringssubsidies op het gebied van het gezin en de 3e leeftijd Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen voor de aanwerving van contraceptieve middelen in het kader van het Plan voor sociale inclusie Subsidies aan erkende diensten voor gezinshulp en thuishouding uit de privésector voor hun tegemoetkoming in de reiskosten. Subsidies toegekend voor acties in het kader van de bestrijding van de mishandeling van de bejaarden.

Subsidies voor de versterking van de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen in het kader van het Plan voor sociale inclusie.

Subsidies voor de begeleiding van bejaarden en particulieren ter bevordering van hun samenwonen.

Subsidies aan de centra voor gezinsplanning en de centra voor levens- en gezinsvragen.

Subsidies aan dagonthaalcentra voor bejaarden van de openbare en privésector.

Subsidies voor de bouw, de aanleg en de uitrusting van onthaalinstellingen voor bejaarden beheerd door vzw's of openbare besturen. Ondersteuning van sportinitiatieven inzake gezin en derde leeftijd.

Bijdrage van Wallonië voor de financiering van de "Algemene Cel voor het Beleid inzake Drugs".

Proefprojecten inzake de eerste verzorgingslijn.

Subsidies aan instellingen die kwaliteit binnen de verzorgingsinstellingen bevorderen.

Uitzonderlijke subsidies in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.

Subsidies in verband met de energiecrisis.

Art. 51.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles", binnen de perken van de basisallocaties (van de functionele domeinen) bestemd voor het ministeriële beheer, voor acties op het gebied van de Gehandicapte persoon en met betrekking tot: Subsidies voor de mobiliteit en toegankelijkheid van gehandicapten.

Subsidies voor de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van telecommunicatie voor gehandicapten.

Subsidies voor acties met betrekking tot de bevordering en sociale integratie van gehandicapten.

Subsidies voor initiatieven op het gebied van de gebarentaal en goed leesbare en begrijpelijke vertalingen.

Investeringssubsidies inzake de toegang van gehandicapte personen tot telecommunicatie, gebouwen, enz.

Ondersteuning van sportinitiatieven op het gebied van het gehandicaptenbeleid.

Uitzonderlijke subsidies in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis.

Subsidie in verband met de energiecrisis.

Art. 52.De Minister van Gezondheid en Sociale Actie wordt ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen door middel van de begroting van het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen), binnen de perken van de basisallocaties (van de vakdomeinen) bestemd voor het ministeriële beheer, voor gezamenlijke acties voor verschillende afdelingen van het Agentschap en met betrekking tot: IT-ontwikkeling met betrekking tot Waalse sociale bescherming.

Subsidies aan de adviseringsdiensten voor de inrichting van de woning en aan de technische hulp van de privésector en van de openbare sector.

Subsidie aan vzw's in het kader van de begeleiding van personen met diepe cognitieve stoornissen.

Tegemoetkoming in het kader van het "Plan wallon de Nutrition Santé et Bien-être".

Subsidie voor studies, acties en onderzoeken op het gebied van de Bevordering van de Gezondheid en van het Gezin.

Subsidies aan sociale fondsen.

Subsidies voor de "Maisons de ressourcement".

Subsidies aan de coördinatiecel van de lokale klinische netwerken.

Subsidies voor verpleegconsortia.

Uitzonderlijke subsidies in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis. Subsidies in verband met de energiecrisis.

Art. 53.In afwijking van artikel 28, lid 2, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid worden de volgende dotaties aan het "Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles" (Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, handicap en gezinnen) voor het jaar 2024 vereffend onder de volgende voorwaarden: 1° een werkingsdotatie van 83.558.000 euro wordt toegerekend op vakdomein 093.015 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 2° een werkingsdotatie van 7.879.000 euro wordt toegerekend op vakdomein 093.022 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 3° een dotatie van 1.671.522.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op vakdomein 093.016 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 4° een dotatie van 2.915.090.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op vakdomein 093.023 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 5° een dotatie van 1.582.511.000 euro voor het beheer van de gereglementeerde opdrachten wordt toegerekend op vakdomein 093.017 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 6° een dotatie van 39.494.000 euro voor het beheer van de gereglementeerde opdrachten wordt toegerekend op vakdomein 093.024 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest voor de afdeling Gezin; 7° een dotatie van 37.719.000 euro voor het beheer van de facultatieve opdrachten i.v.m. Gezondheid en Welzijn wordt toegerekend op vakdomein 093.018 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 8° een dotatie van 8.099.000 euro voor het beheer van de facultatieve opdrachten i.v.m. de gehandicapte persoon wordt toegerekend op vakdomein 093.019 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 9° een dotatie van 4.297.000 euro voor het beheer van de gemeenschappelijke facultatieve opdrachten i.v.m. de gehandicapte persoon wordt toegerekend op vakdomein 093.020 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 10° een dotatiekapitaal van 585.000 euro voor de dekking van zijn investeringskosten wordt toegerekend op vakdomein 093.029 (Begrotingsrekening 86141000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 11° een dotatiekapitaal van 90.000 euro voor de dekking van zijn investeringskosten wordt toegerekend op vakdomein 093.033 (Begrotingsrekening 86141000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest;

Deze 11 dotaties worden in twaalf schijven uitbetaald: - 529.238.000 euro maximum, overeenkomstig het tijdpad 2024, uiterlijk op de dag die voorafgaat aan de 1e van elke maand van januari tot november 2024; - het saldo uiterlijk de dag die voorafgaat aan 1 december 2024. 12° een dotatiekapitaal van 1.466.000 euro voor het beheer van de facultatieve opdrachten i.v.m. Gezondheid en Welzijn wordt toegerekend op vakdomein 093.031 (Begrotingsrekening 86141000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 13° een dotatie van 260.000 euro voor het beheer van de facultatieve opdrachten i.v.m. de gehandicapte persoon wordt toegerekend op vakdomein 093.032 (Begrotingsrekening 86141000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest; 14° een dotatie van 1.750.000 euro voor het beheer van de opdrachten in het kader van de Europese structuurfondsen wordt toegerekend op vakdomein 093.021 (Begrotingsrekening 84140000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest.

Deze drie dotaties worden vastgelegd bij de ondertekening van de besluiten; 15° een dotatiekapitaal van 6.481.000 euro voor het beheer van de paritaire opdrachten wordt toegerekend op vakdomein 093.034 (Begrotingsrekening 86141000) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 (WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest;

Alle kapitaaldotaties worden in één keer betaald, uiterlijk op 1 december 2024 na ontvangst van een aangifte van het Agentschap, met uitzondering van de in punt 15° bedoelde dotatie, die in één keer wordt betaald, uiterlijk op 1 maart 2024.

Art. 54.In afwijking van artikel 44, tweede lid van het decreet van 8 februari 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen, wordt de werkingsdotatie van 36.877.000 euro, toegekend aan de "Caisse publique d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (FAMIWAL), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Boulevard Mayence 1 te 6000 Charleroi, vereffend volgens de volgende modaliteiten: Het bedrag van 36.877.000 euro wordt toegerekend op artikel 41.05 (van vakdomein 093.008 (ESER-code 41)) van Organisatieafdeling 17 van Programma 12 ( WBFIN-programma 093) van de begroting 2024 van het Waalse Gewest wordt betaald in tien schijven: - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 februari 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 maart 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 april 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 mei 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 juni 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 juli 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 augustus 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 september 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 oktober 2024; - 3.687.700 euro uiterlijk op 1 november 2024.

Art. 55.De Minister van Toerisme wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het Commissariaat-generaal voor Toerisme binnen de perken van de betrokken basisallocaties, met inbegrip van de door de Europese fondsen gecofinancierde tegemoetkomingen: Subsidies inzake toeristische promotie.

Subsidies aan toeristische verenigingen, locaties en attracties voor toeristenactiviteiten.

Bijkomende subsidies voor specifieke opdrachten voor de bevordering van het toerisme die aan toeristische instellingen en operatoren worden toevertrouwd. Werkingssubsidie aan de erkende Instelling belast met het beheer van het label "kampplaats".

Investeringssubsidies voor kampplaatsen.

Subsidies voor de uitwerking en tenuitvoerlegging van toeristische strategieën.

Subsidie aan de "Office de la Naissance et de l'Enfance".

Subsidie voor werking, toeristische valorisatie en werken van openbaar belang met toepassing van het percentage van 100% aan de vzw "Les Lacs de l'eau d'Heure".

Subsidie aan de vzw "Les Lacs de l'eau d'Heure" in het kader van de uitvoering van het Relanceplan voor Wallonië met toepassing van het 100%-percentage.

Subsidie aan het "Centre d'Ingénerie Touristique en Wallonie" (CITW).

Werkingssubsidie aan Immowal.

Subsidies voor de ontwikkelingsprojecten van bosgebieden en van recreatiegebieden.

Premies in het kader van het actieplan "Habitat Permanent" (permanente bewoning) in de toeristische voorzieningen.

Subsidie in het kader van het herstelplan van Wallonië.

Subsidie voor de wederopbouw en ondersteuning van toeristische bedrijven na de overstromingen.

Subsidie voor door het CGT erkende of geaccrediteerde toeristische actoren die worden getroffen door een crisissituatie die door de Waalse regering is erkend.

Subsidie van 60% aan verenigingen zonder winstoogmerk die toeristische spoorlijnen beheren of exploiteren, voor het onderhoud van spoorlijnen die voor toeristische doeleinden worden geëxploiteerd.

Art. 56.De Minister van Erfgoed wordt ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne du Patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap) binnen de perken van de betrokken basisallocaties (van de vakdomeinen), met inbegrip van de door de Europese fondsen gecofinancierde tegemoetkomingen: Subsidies voor voorafgaande studies, bescherming, herwaardering, herbestemming, restauratie en bevordering van het monumenten-, natuurlijk en archeologisch patrimonium van het Waalse Gewest.

Subsidies voor de tenuitvoerlegging van samenwerkingsovereenkomsten.

Dotatie aan de C.E.S.W. ter dekking van de werkingskosten van de C.R.M.S.F. Subsidie aan het Commissariaat-generaal voor Toerisme in het kader van de valorisatie van de site van de "Abbaye d'Aulne".

Subsidie ten gunste van een referent erfgoed binnen een groep gemeenten.

Art. 57.De Minister van Klimaat en de Minister van Leefmilieu, ieder wat hem betreft, worden ertoe gemachtigd om subsidies toe te kennen uit middelen van de begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor acties op het gebied van klimaat, leefmilieu en duurzame ontwikkeling en met betrekking op: Subsidie aan de privésector met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen in het bijzonder in het kader van de uitvoering van het "Politique locale Energie Climat (POLLEC)" (Plaatselijk Beleid Energie Klimaat).

Subsidie aan de plaatselijke besturen voor de klimaatbescherming of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Subsidie aan universiteiten, stichtingen of andere overheidsinstanties voor onderzoek op het gebied van klimaatverandering, aanpassing aan klimaatverandering of overgang, inclusief aspecten van een rechtvaardige overgang.

Subsidie voor onderzoeken op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Subsidie aan de privésector en aan ondernemingen in het kader van de ontwikkeling, de uitvoering en de follow-up van sectorale overeenkomsten of andere vrijwillige overeenkomsten in Wallonië.

Subsidies voor de financiering van klimaatinvesteringen, met inbegrip van aanpassing aan de klimaatverandering en overgang.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten, enz.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan multilaterale instellingen ter versterking van de capaciteiten van ontwikkelingslanden of ter versterking en coördinatie van de acties van het Gewest in het kader van internationale overeenkomsten.

Subsidie in het kader van het programma Fast start en tegemoetkoming in de financiering van internationale projecten inzake duurzame ontwikkeling of elk ander financieringsprogramma van de projecten "Noord Zuid".

Subsidie aan het ISSEP voor de exploitatie van de meetnetten voor luchtkwaliteit, het referentielaboratorium en microanalyse, alsook voor de aankoop van materieel in verband met deze opdrachten.

Ad-hocsubsidie aan het "ISSEP" in het kader van specifieke opdrachten in verband met luchtkwaliteit met inbegrip van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Subsidie voor de installatie van nieuwe bemonsteringspunten voor de meting van de luchtkwaliteit in Wallonië.

Subsidies aan bedrijven en personen voor bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van luchtkwaliteit, met inbegrip van de luchtkwaliteit binnenshuis. Subsidie aan de plaatselijke besturen voor luchtbescherming.

Vrijwillige of verplichte bijdrage aan nationale en internationale instellingen met inbegrip van de financiële verplichtingen van het Gewest in het kader van de Verdragen, Overeenkomsten, Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten, enz.

Opleidingssubsidie.

Subsidies aan de vzw's, stichtingen en universiteiten met het oog op de bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van klimaatveranderingen of de aanpassing aan de klimaatveranderingen.

Subsidies aan vzw's, stichtingen en universiteiten voor bewustmaking van het publiek en acties op het gebied van luchtkwaliteit, met inbegrip van de luchtkwaliteit binnenshuis.

Subsidie voor acties die bijdragen tot het bereik van het Plan Lucht Klimaat Energie.

Subsidies aan bedrijven, onderzoekscentra, geaccrediteerde onderzoekscentra, universitaire eenheden, eenheden voor hoger onderwijs, publieke onderzoeksinstellingen of onderzoekspartnerschappen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling op het gebied van klimaat, aanpassing of preventie.

Art. 58.De Regering kan presentiegelden, waarvan zij het bedrag bepaalt, toekennen aan de deelnemers van het klimaatpanel georganiseerd door het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat). Deze bedragen komen ten laste van de begroting van bedoeld Agentschap.

Art. 59.De Regering kan presentiegelden toekennen, waarvan zij het bedrag bepaalt, aan niet-ambtelijke leden en niet-ambtelijke externe specialisten van de Kunstcommissie van Wallonië.

Art. 60.§ 1. De Minister van Sportinfrastructuur wordt gemachtigd om specifieke en uitzonderlijke steun te verlenen voor de renovatie en de wederopbouw van sportinfrastructuur die overeenkomstig het decreet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur voor steun in aanmerking komst en die is getroffen door de overstromingen van juli 2021 die zijn opgenomen in het kadaster dat op 20 augustus 2021 door de administratie Sportinfrastructuur is opgesteld. § 2. De specifieke en uitzonderlijke steun wordt verleend in de vorm van een rechtstreekse subsidie die wordt berekend op basis van het saldo van de raming van de werkzaamheden, na tussenkomst van de verzekering en/of het rampenfonds.

De gecombineerde tussenkomst van de verzekering, het rampenfonds en de steun mag niet meer bedragen dan 100% van het totale bedrag van de werken. § 3. Toegang tot het steunmechanisme wordt afhankelijk gesteld van de volgende drie cumulatieve criteria: a) de energetische verbetering van de sportinfrastructuur;b) de tenuitvoerlegging van maatregelen om de op de overstromingsgevaarkaart aangegeven risico's te ondervangen;c) de resultaten van een bezinning over de mogelijkheid om bovengemeentelijke projecten uit te voeren of sportaccommodaties op dezelfde plaats te groeperen met het oog op het poolen ervan, ter vervanging van de door de schade getroffen infrastructuren; § 4. Het kader en de controleprocedures voor deze specifieke en uitzonderlijke subsidies zullen de beginselen volgen die zijn vastgelegd in het decreet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 en zijn uitvoeringsbesluit, met de volgende bepalingen die erop gericht zijn rekening te houden met de hoogdringendheid en de specifieke kenmerken van de situatie: - systematische afwijking van artikel 15 van het decreet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4, waardoor contracten kunnen worden aangegaan en met de werkzaamheden kan worden begonnen voordat een vaste subsidietoezegging is gedaan; - afschaffing van de fasen van ontvankelijkheid en indiening van een voorlopig projectdossier; - afschaffing van de periode van 6 jaar tussen twee subsidies voor de betrokken sportinfrastructuur; - vaststelling van één enkel subsidiepercentage van 70% dat moet worden toegepast op het door de projecteigenaar te betalen saldo, na aftrek van verzekerings- en rampenfondsen; - de periode van tien of vijftien jaar voor de handhaving van de toewijzing van een subsidie die vóór de overstromingen is ontvangen, is niet van toepassing op de infrastructuur waarop deze steun betrekking heeft. § 5. Er zal een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling worden gelanceerd onder de kandidaten die voor specifieke en uitzonderlijke steun in aanmerking komen.

Art. 61.Voor subsidieaanvragen ingediend in 2024 wordt artikel 5 van het decreet van 3 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur en tot opheffing van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur als volgt gewijzigd: 1° in paragraaf 1, 1°, wordt het woord "tien" vervangen door het woord "twintig";2° paragraaf 1 wordt aangevuld met een 6° dat luidt als volgt: "6° Twintig procent wanneer het gaat om een zwembad."; 3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt: " § 3.In afwijking van § 1 geldt een maximaal subsidiepercentage van tachtig procent voor sportinfrastructuur die voldoet aan zowel de prioriteiten opgesomd in 1° als 6°.

In afwijking van artikel 4, § 4, wordt het subsidiabele maximumbedrag voor de begunstigden bedoeld in artikel 3, 1° en 2°, vastgesteld op 5.000.000 euro excl. btw wanneer de sportinfrastructuur voldoet aan alle opgesomd in 1° en 6°. " ".

Art. 62.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 41.17 tot 41.19 tot 61.03 tot 61.04 (de vakdomeinen 093.018 tot 093.020 (ESER-codes 41) en 093.031 tot 093.032 (ESER-codes 61)) van programma 12 (WBFIN-programma 17.093), 33.01 (092.005 (ESER-code 33)) van programma 11 (WBFIN-programma 17.092) en 33.01, 33.23 en 52.82 (094.009 (ESER-code 33), 094.028 (ESER-code 33) en 094.061 (ESER-code 52)) van programma 13 (WBFIN-programma 17.094).

Art. 63.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Sociale actie en Gezondheid en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.01 (van vakdomein 092.001 (ESER-code 01)) van programma 17.11 (WBFIN-programma 17.092) naar de basisallocaties (vakdomeinen) die vergoedingen inhouden in dezelfde organisatieafdeling, programma's 11 tot 13 (WBFIN-programma's 092 tot 094) en vastleggings- en vereffeningskredieten van basisallocatie 01.01 (van vakdomein 092.001 (ESER-code 01)) van programma 17.11 ( WBFIN-programma 092) naar basisallocatie 41.02 (vakdomein 080.014 (ESER-code 41)) van programma 11 (WBFIN-programma 080) van organisatieafdeling 16 naar basisallocatie 33.02 (vakdomein 101.004 (ESER-code 33)) van programma 11 (WBFIN-programma 101) van organisatieafdeling 18 en naar de basisallocaties 33.12 en 43.02 (vakdomeinen 109.004 (ESER-code 33) en109.021 (ESER-code 43)) van programma 21 (WBFIN-programma 109) van organisatieafdeling 18.

Art. 64.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Sociale Actie, Gezondheid en Gelijke Kansen, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vanuit de begrotingsprogramma's die onder zijn bevoegdheid vallen de kredieten die inspelen op opkomende vraagstukken die een dringende reactie op het vlak van gezondheid, volksgezondheid en sociale materies zoals volgt vergen, over te dragen naar de programma's 12 en 13 (WBFIN-programma's 093 en 094) van organisatieafdeling 17: de prioritaire gevallen inzake handicap, sociale contactpunten, opvangtehuizen, gemeenschapshuizen, ambulante diensten, integratie van vluchtelingen. Het dringend karakter wordt telkenmale behoorlijk gemotiveerd.

Art. 65.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd de kredieten nodig voor het voeren van het communicatiebeleid over te dragen tussen de basisallocatie 12.02 (vakdomein 026.002 (ESER-code 12)) van Programma 06 (WBFIN-programma 026) Communicatie, archief en documentatie van Organisatieafdeling 11 (Secretariaat-generaal) en de basisallocaties 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 (vakdomeinen 125.001, 125.002, 125.003, 125.004, 125.005 et 125.006 (ESER-codes 12)) van Programma 03 (WBFIN-programma 125) Dienst Voorzitter: Communicatie van Organisatieafdeling 11.

Art. 66.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de gewestelijke tegemoetkoming bedoeld in de basisallocaties 41.01, 41.02 en 41.07 tot 41.12 (vakdomeinen 093.004, 093.005 et 093.009 tot 093.014 (ESER-codes 41)) van programma 12 (WBFIN-programma 093) aan CRAC toe te kennen.

Art. 67.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd om de presentiegelden en de vergoedingen vast te stellen die de Beleidsgroep "Leefmilieu" aan zijn leden kan verlenen.

Art. 68.De Waalse Regering wordt gemachtigd de presentiegelden en vergoedingen vast te stellen die worden toegekend aan deskundigen die geen deel uitmaken van de diensten van de Waalse Regering in het kader van het herstelplan van Wallonië van de Waalse Regering.

Art. 69.Onverminderd de arbeidsovereenkomsten die, op de inwerkingtredingsdatum van dit decreet, de "Société Wallonne du Crédit Social" (Waalse Sociale Kredietmaatschappij) verbinden met haar contractuele personeelsleden en zonder wijziging van de aard van de banden tussen de Maatschappij en dezelfde personeelsleden, wordt genoemde Maatschappij, tot de dag van de inwerkingtreding van het besluit van de Regering betreffende het specifieke statuut van het personeel dat toepasselijk is op de Maatschappij, geacht onderworpen te zijn aan de toepassing van het decreet van 22 januari 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten6 betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren.

Art. 70.De gewestelijke tegemoetkomingen bedoeld bij het besluit van de Waalse Regering betreffende de financiering van installaties voor het afvalstoffenbeheer maken het voorwerp uit van jaarlijkse vastleggingen en vereffeningen die overeenkomen met de annuïteiten van de toegestane leningen in het kader van een globaal investeringsprogramma in het kader van het Waalse plan voor afvalstoffen.

Art. 71.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd, de lasten verbonden met de voorfinanciering ten belope van 75% over te nemen van de operatoren die door het E.S.F. worden betaald en die op het grondgebied van Wallonië aanwezig zijn.

Art. 72.De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling) kan de voorzitters van de Onderwijsregio's Kwalificerend onderwijs - Vorming - Tewerkstelling gelegen in het Waalse Gewest en de voorzitters van de dienovereenkomstige subregionale kamers tewerkstelling - vorming hun reiskosten terugbetalen volgens de voorwaarden en het percentage die van toepassing zijn op de ambtenaren van het Waalse Gewest.

Art. 73.Paragraaf 6 van artikel 27 van het decreet betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) van 6 mei 1999 wordt vervangen als volgt: " § 6. De in de begroting opgenomen subsidies worden ter beschikking van de Dienst gesteld in twaalf maandelijkse schijven die niet gelijk hoeven te zijn aan elkaar. Deze bepaling is niet van toepassing op de artikelen 41.05 (vakdomeinen 103.003 (ESER-code 41)) van programma 18.13 (WBFIN-programma 18.103), 41.15 (110.012 (ESER-code 41)) van programma 18.22 (WBFIN-programma 18.110) van de begroting waarvoor het ritme van de vereffening door de Minister bevoegd voor werkgelegenheid en opleiding wordt bepaald.".

Art. 74.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie en Digitale Technologieën en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de basisallocaties 12.04 en 74.03 (vakdomeinen 001.066 (ESER-code 12) en 001.098 (ESER-code 74)) van programma 18.01 (WBFIN-programma 18.001) en de basisallocaties (vakdomeinen) van de economische codes 12 en 74 van de programma's 18.02, 18.04, 18.06 en 18.31 (WBFIN-programma's 18.096, 18.098, 18.099 en 18.114).

Art. 75.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, mits instemming van de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen programma 04 (WBFIN-programma 015) van organisatieafdeling 09, programma 21 (WBFIN-programma 029) van organisatieafdeling 12 en WBFIN-programma 027 van de organisatieafdeling 12.

Art. 76.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME, en de Competentiecentra en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen basisallocatie 31.18 (vakdomein 099.007 (ESER-code C 31)) van programma 18.06 ( WBFIN-programma 18.099) en de basisallocaties (vakdomeinen) van programma 10 ( WBFIN-programma 020) van organisatieafdeling 09 die verband houden met de tegemoetkomingen bedoeld bij het decreet houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portefeuille.

Art. 77.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting, ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen enerzijds, basisallocaties 12.03, 12.04, 74.02 en 74.03 (vakdomeinen 001.057 (ESER-code 12), 001.061 (ESER-code 12), 001.058 (ESER-code 74) en 001.065 (ESER-code 74)) van programma 01 (WBFIN-programma 001) van organisatieafdeling 15, basisallocatie 12.03 (vakdomein 058.001 (ESER-code 12)) van programma 04 (WBFIN-programma 058) van organisatieafdeling 15, allocaties 12.16 en 74.07 (vakdomeinen 078.011 (ESER-code 12) en 078.034 (ESER-code 74)) van programma 02 (WBFIN-programma 078) van organisatieafdeling 16, en anderzijds, basisallocaties 12.06, 74.01 en 74.02 (vakdomeinen 027.002 (ESER-code 12), 027.006 (ESER-code 74) en 027.007 (ESER-code 74)) van programma 07 (WBFIN-programma 027) van organisatieafdeling 10 van de begroting in het kader van het gecentraliseerd beheer van geomatica van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 78.In afwijking van artikel 26, § 1van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting er voor het jaar 2024 toe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de programma's 11.001 van organisatieafdeling 11, 11.125 van organisatieafdeling 11, programma 11.026 van organisatieafdeling 11, programma 11.032 van organisatieafdeling 11, programma 11.033 van organisatieafdeling 11, en programma 11.124 van organisatieafdeling 11.

Art. 79.Overeenkomstig artikel 13 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, is de Waalse Regering vrijgesteld van de onmiddellijke neerlegging van een specifiek ontwerp van decreet tot aanpassing als de begrotingsberaadslaging dat zij goedkeurt houdende opening van de nodige kredieten, hetzij voor de vastlegging, hetzij voor de vereffening, hetzij voor de vastlegging en de vereffening van uitgaven, cumulatief per aard van krediet lager is dan 5.000.000 euro.

Art. 80.In afwijking van artikel L2333-2 van het Wetboek van Plaatselijke Democratie en Decentralisering bedraagt de gewestelijke dotatie toegekend aan het Provinciefonds (vakdomein 091.025 van programma 17.091) in 2024 156.335.000 euro.

Art. 81.§ 1. In § 1, 1°, van artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren), ingevoegd bij het decreet van 4 februari 1999 en gewijzigd bij het decreet van 27 november 2003, wordt littera c opgeheven. § 2. De Regering bepaalt de datum waarop dit decreet in werking treedt.

Art. 82.De in de voorgaande jaren aan de OCMW's te veel uitgekeerde bedragen in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, kunnen voor het begrotingsjaar 2024 verrekend worden als voorschotten voor het lopende jaar.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 7 augustus 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot instelling van het recht op een bestaansminimum - Duitse vertaling sluiten tot instelling van het recht op een bestaansminimum, en van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Het beschikbare saldo van de vorige jaren in het kader van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, mag worden gebruikt om de uitgaven inherent aan het lopende begrotingsjaar te dekken.

Art. 83.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om tussen de programma's 11, 19 en 25 (WBFIN-programma's 101, 108 et 113) van organisatieafdeling 18 vastleggingskredieten over te dragen tussen de verschillende basisallocaties (vakdomeinen) met betrekking tot de overdracht van bevoegdheden, tot stand gekomen in het kader van de Zesde Staatshervorming ter uitvoering van de bijzondere wet van 6 januari 2014 of overgeheveld, ten gevolge van die staatshervorming, door de Federatie Wallonië-Brussel krachtens het decreet van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening overgedragen is aan het Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 84.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister van Tewerkstelling en Vorming en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om in het kader van de "Hervorming van de werkgelegenheidssteun", vastleggingskredieten over te dragen tussen volgende basisallocaties (vakdomeinen) van de organisatieafdeling 18: 41.23 en 41.24 (102.010 en 102.011 (ESER-codes 41)) van programma 12 (WBFIN-programma 102), 41.05 en 41.06 (103.003 en 103.004 (ESER-codes 41)) van programma 13 (WBFIN-programma 103), 41.01 (107.001 (ESER-code 41) van programma 18 (WBFIN-programma107) Art.85. In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om van de begrotingsprogramma's de kredieten nodig voor de uitvoering van het nieuwe administratieve vereenvoudigingsbeleid of buitengewone uitgaven over te dragen naar de basisallocaties (vakdomeinen) van programma 09.04 (WBFIN-programma 09.015) "e-Wallonie-Bruxelles-Simplification" (e-Wallonië-Brussel-Vereenvoudiging).

Art. 86.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister van Begroting en de Leden van de Waalse Regering ertoe gemachtigd, de nodige kredieten over te dragen tussen de basisallocaties ter financiering van de begeleidende maatregelen in verband met de kilometerheffing.

Art. 87.De bijlage bij het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015 tot wijziging van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) en het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen wordt vervangen als volgt: "De instellingen bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn ingedeeld als volgt:

Nr. ECB

BENAMING

TYPE

0

"Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne" (Egalisatiefonds voor begrotingen van het Waalse Gewest)

Type 1

0

"Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie" (Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië)

Type 1

0

"Fonds post-COVID-19 de sortie de la pauvreté" (Post-COVID-19 Fonds voor de armoedebestrijding)

Type 1

0

"Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie)

Type 1

241530493

Institut scientifique de Service public - Wissenschaftliches Institut Offentlicher Dienststelle - Wetenschappelijk Instituut van Openbare Dienst

Type 1

254714773

"Centre régional d'aide aux communes" (CRAC)

Type 1

262172984

"CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES" (WAALS CENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK)

Type 1

772472960

"Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals Fonds Natuurrampen)

Type 1

810888623

"Wallonie-Bruxelles International" (Wallonië-Brussel Internationaal)

Type 1

866518618

IWEPS

Type 1

898739543

"COMMISSARIAT GENERAL AU TOURISME" (COMMISSARIAAT-GENERAAL VOOR TOERISME)

Type 1

202414452

"PORT AUTONOME DE LIEGE" (AUTONOME HAVEN VAN LUIK)

Type 2

208201095

"Port autonome de Charleroi" (Autonome haven van Charleroi)

Type 2

218569902

"PORT AUTONOME DE NAMUR" (AUTONOME HAVEN VAN NAMEN)

Type 2

236363165

"Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling)

Type 2

267314479

"Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen)

Type 2

267400492

"AGENCE WALLONNE POUR LA PROMOTION D'UNE AGRICULTURE DE QUALITE" (WAALS AGENTSCHAP VOOR DE BEVORDERING VAN EEN KWALITEITSLANDBOUW)

Type 2

475273274

"PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST" (AUTONOME HAVEN VAN HET CENTRUM EN HET WESTEN)

Type 2

693771021

"Caisse publique wallonne d'allocations familiales" (Waals kinderbijslagfonds) (FAMIWAL)

Type 2

849413657

"Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne" (Bestuursschool voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest)

Type 2

869559171

"Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et des petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen)

Type 2

202268754

"CREDIT SOCIAL LOGEMENT" (SOCIAAL HUISVESTINGSKREDIET)

Type 3

216754517

"Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië)

Type 3

219919487

"Société régionale d'Investissement de Wallonie" (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië)

Type 3

227842904

"SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES" (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE FINANCIERING EN DE WAARBORG VAN DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN)

Type 3

231550084

"SOCIETE WALLONNE DU LOGEMENT" (WAALSE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ)

Type 3

240365703

"SOCIETE DE GESTION DU FRI DE LA REGION WALLONNE" (BEHEERMAATSCHAPPIJ VAN HET IOF VAN HET WAALS GEWEST)

Type 3

242069339

"Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse vervoersoperator)

Type 3

243929462

SPAQuE

Type 3

252151302

"SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES" (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR DE AANVULLENDE FINANCIERING VAN DE INFRASTRUCTUREN)

Type 3

260639790

"SOCIETE D'ASSAINISSEMENT ET DE RENOVATION DES SITES INDUSTRIELS DU BRABANT WALLON" (MAATSCHAPPIJ VOOR DE SANERING EN DE RENOVATIE VAN INDUSTRIELE SITES VAN WAALS-BRABANT)

Type 3

400351068

"CREDIT SOCIAL DE LA PROVINCE DU BRABANT WALLON" (SOCIAAL KREDIET VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT)

Type 3

401122615

"SOCIETE TERRIENNE DE CREDIT SOCIAL DU HAINAUT"

Type 3

401228127

"Crédit à l'épargne immobilière" (Krediet voor vastgoedsparen)

Type 3

401412625

PROXIPRET

Type 3

401465578

CREDIALYS

Type 3

401553373

"LA MAISON OUVRIERE DE L'ARRONDISSEMENT DE CHARLEROI ET DU SUDHAINAUT"

Type 3

401609593

"LE CREDIT SOCIAL ET LES PETITS PROPRIETAIRES REUNIS"

Type 3

401632260

BUILDING

Type 3

401731339

"Tous Propriétaires"

Type 3

401778057

"La Prévoyance"

Type 3

402324326

"SOCIETE DE CREDIT POUR HABITATIONS SOCIALES" afgekort als "S.C.H.S" in het Duits "EIGENHEIMKREDITGESELLSCHAFT" afgekort als "E.H.K.G"

Type 3

402436568

"TERRE ET FOYER"

Type 3

402439340

"Le Travailleur chez Lui"

Type 3

402495065

"CREDISSIMO HAINAUT"

Type 3

402509715

"LE PETIT PROPRIETAIRE"

Type 3

403977482

CREDISSIMO

Type 3

404370630

"CREDIT SOCIAL DU LUXEMBOURG" (SOCIAAL KREDIET VAN LUXEMBURG)

Type 3

405631729

"LE CREDIT HYPOTHECAIRE O. BRICOULT"

Type 3

413193670

Abdij van Villers-la-Ville

Type 3

413255038

Vzw "Domaine régional Solvay - Château de La Hulpe"

Type 3

415371816

SOGESTIMMO

Type 3

419202029

B.E. Fin

Type 3

421102536

"Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie" (Huisvestingsfonds kroostrijke gezinnen van Wallonië);

Type 3

426091207

"SOCIETE WALLONNE DE LOCATION-FINANCEMENT"

Type 3

426516918

"WE Environnement"

Type 3

426887397

"SOCIETE WALLONNE DE GESTION ET DE PARTICIPATIONS"

Type 3

427724963

IMMOWAL

Type 3

433766083

"SERVICE SOCIAL DES SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON" (SOCIALE DIENST VAN DE DIENSTEN VAN DE WAALSE REGERING)

Type 3

435532572

"SOCIETE DE RENOVATION ET D'ASSAINISSEMENT DES SITES INDUSTRIELS" (MAATSCHAPPIJ VOOR DE HERNIEUWING EN DE SANERING VAN BEDRIJFSRUIMTEN)

Type 3

437249076

"Synergies WALLONIE"

Type 3

450305870

Riviercontract "Haute Meuse"

Type 3

452116307

SPARAXIS

Type 3

454183890

SOCARIS

Type 3

455653441

W. ALTER. Type 3

458220674

TECHNIFUTUR

Type 3

462311896

SPARKOH!

Type 3

463308424

RIVIERCONTRACT OURTHE

Type 3

466071439

WSL

Type 3

466557627

"SOCIETE DE FINANCEMENT DES EAUX"

Type 3

471517988

"Société d'Investissement Agricole de Wallonie"

Type 3

472062970

MUURBEELD

Type 3

473771754

"SOCIETE WALLONNE DU CREDIT SOCIAL" (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL KREDIET)

Type 3

475247837

"SOCIETE WALLONNE DES AEROPORTS" (WAALSE MAATSCHAPPIJ VOOR LUCHTHAVENS)

Type 3

475355824

Vzw Riviercontract voor de Amblève

Type 3

475627325

GEMEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT VAN HET PROGRAMMA INTERREG IV FRANKRIJK - WALLONIE - VLAANDEREN

Type 3

476800629

TECHNISCH TEAM INTERREG FRANKRIJK - WALLONIE - VLAANDEREN

Type 3

478614430

"LE POLE DE RECONVERSION" (DE RECONVERSIEPOOL)

Type 3

480028848

SAMANDA

Type 3

480753576

"TRIAGE-LAVOIR DU CENTRE"

Type 3

505741370

"AGENCE POUR L'ENTREPRISE ET L'INNOVATION"

Type 3

544978266

123CDI

Type 3

552710255

"SOLAR CHEST"

Type 3

553753006

"ESPACE FINANCEMENT"

Type 3

554780018

"FONDS DE PARTICIPATION WALLONIE" (PARTICIPATIEFONDS WALLONIE)

Type 3

568575002

"AGENCE DU NUMERIQUE"

Type 3

652991825

Riviercontract Moezel vzw

Type 3

657816980

"WALLONIA OFFSHORE WIND"

Type 3

657881714

"VAL SAINT-LAMBERT OFFICE PARK"

Type 3

667687820

IMBC 2020

Type 3

667964566

"FONDS DE CAPITAL A RISQUE 2020"

Type 3

669741844

"NAMUR INVEST INNOVATION ET CROISSANCE"

Type 3

669955343

B2START

Type 3

670937716

"LUXEMBOURG DEVELOPPEMENT EUROPE DEUX"

Type 3

672421123

WAPI 2020

Type 3

695982819

"Parentia Wallonië"

Type 3

697584804

"Caisse Wallonne d'Allocations Familiales Camille"

Type 3

697754256

"Kidslife Wallonië"

Type 3

697784445

"INFINO WALLONIE"

Type 3

705942145

"SOCIETE WALLONNE D'INVESTISSEMENT ET DE CONSEIL DANS LES SECTEURS DE LA SANTE, DES HOPITAUX, DE L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES, DE L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPEES"

Type 3

713671758

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Chrétiennes" voor het Waals Gewest

Type 3

713674629

"Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Neutres" voor het Waals Gewest

Type 3

713670867

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Socialistes - Solidaris" voor het Waals Gewest

Type 3

715609778

"Société Mutualiste Régionale de l'Union Nationale des Mutualités Libérales" voor het Waals Gewest

Type 3

713671461

"Société Mutualiste Régionale des Mutualités Libres" voor het Waals Gewest

Type 3

787693943

"FormaForm"

Type 3

793630244

"Wallonie Entreprendre"

Type 3

807763936

"Société de Financement de Projets Structurants de l'Est du Brabant Wallon" (Financieringsmaatschappij voor Structurerende Projecten in Oostelijk Waals-Brabant)

Type 3

808269425

"Agence wallonne de lutte contre la maltraitance des ainés" (Waalse Agentschap belast met de bestrijding van mishandeling van bejaarde personen)

Type 3

811443701

GELIGAR

Type 3

811463495

"Caisse d'Investissement de Wallonie"

Type 3

812008774

NOVALLIA

Type 3

812367476

"WEL Research Institute"

Type 3

816595290

"Filière Bois Wallonie"

Type 3

816917469

"SOCIETE MIXTE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER"

Type 3

817847382

RIVIERCONTRACT VAN HET ONDERSTROOMGEBIED SEMOIS-CHIERS

Type 3

817922707

Riviercontract Dijle-Gete

Type 3

823228409

FuturoCité

Type 3

826929552

Riviercontract van de stroomafwaartse Maas en zijrivieren

Type 3

828207477

Riviercontract Dender

Type 3

830804802

RIVIERCONTRACT SAMBRE & ZIJRIVIEREN

Type 3

836794452

Riviercontract Schelde-Leie

Type 3

841609612

"Centre d'Etudes en Habitat Durable de Wallonie asbl"

Type 3

843107667

"Durobor Real Estate"

Type 3

847284310

IMMO-DIGUE

Type 3

851101358

RIVIERCONTRACT VOOR HET DEELSTROOMGEBIED VAN DE VESDER

Type 3

860662588

"SOCIETE WALLONNE DE FINANCEMENT DE L'EXPORTATION ET DE L'INTERNALISATION DES ENTREPRISES WALLONNES - SOFINEX"

Type 3

861927053

"SOCIETE DES CAUTIONS MUTUELLES DE WALLONIE"

Type 3

862775210

"La Terrienne du Crédit Social"

Type 3

865732522

ARCEO

Type 3

867271753

Epicuris

Type 3

871229947

GEPART

Type 3

872191039

Riviercontract Zenne

Type 3

873260316

"SOCIETE LIEGEOISE DE GESTION FONCIERE"

Type 3

873769961

"FINANCIERE D'ENTREPRISE ET DE RENOVATION IMMOBILIERE"

Type 3

877938090

"SOCIETE WALLONNE POUR LE FINANCEMENT DES INFRASTUCTURES DES POLES DE COMPETITIVITES"

Type 3

877942347

"SOCIETE WALLONNE POUR LA GESTION D'UN FINANCEMENT ALTERNATIF"

Type 3

880827009

Riviercontract voor het deelstroomgebied van La Haine

Type 3

881746727

"WE Accompagnement et Stratégie"

Type 3

883921903

BIOTECH COACHING

Type 3

888366085

"WALLONIE - BELGIQUE tourisme"

Type 3

890497612

HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPINOUT

Type 3

894160351

Riviercontract voor de Lesse

Type 3


Gezien om gevoegd te worden bij het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1, houdende organisatie van de begroting, de boekhouding, en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.".

Art. 88.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met de digitale Technologieën, de betrokken Leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggingskredieten over te dragen tussen basisallocatie 01.03 (vakdomein 115.001 (ESER-code 01)) van programma 32 (WBFIN-programma 115) van organisatieafdeling 18 en de basisallocaties (vakdomeinen) toegespitst op de maatregelen van het Digitaal Plan Wallonia opgenomen in de programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 89.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de Minister belast met informatica en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd, met het akkoord van de betrokken vakministers, om van de programma's van de begroting de nodige kredieten over te dragen voor de financiering van de nieuwe informaticaoplossing in budgettaire en boekhoudkundige materies (oplossing "WBFIN") naar basisallocaties 12.03 en 74.02 van (vakdomeinen 001.009 (ESER-code 12) en 001.020 (ESER-code 74)) van programma 01 (WBFIN-programma 001) (functioneel) van organisatieafdeling 19.

Art. 90.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de Minister belast met het beheer van de onroerende en roerende goederen (met inbegrip van hun voertuigen en hun onderhoud) ertoe gemachtigd om kredieten over te dragen tussen de basisallocaties (vakdomeinen) betreffende de aankoop van duurzame goederen (al dan niet specifiek, met inbegrip van voertuigen en hun onderhoud, reparatie, verzekering en brandstof), uitrustingen (met inbegrip van beschermings- en werkuitrustingen, uniformen), vermogensgoederen (met inbegrip van het onderhoud van gebouwen) van de verschillende programma's van de uitgavenbegroting.

Art. 91.In afwijking van artikel 27 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de verdeling van de kredieten van een oprichtingsfonds binnen zijn operationeel programma over de basisallocaties (vakdomeinen) (fondsallocaties) waaruit het bestaat (en omgekeerd), toegestaan volgens de door de minister van Begroting vastgestelde modaliteiten en met inachtneming van de volgende regels: 1° wat de vastleggings- en vereffeningskredieten betreft, vindt de stijving van de artikelen van het fonds plaats door middel van een overdracht van inkomsten uit het begrotingsfonds van hetzelfde programma;2° wat de vastleggings- en vereffeningskredieten betreft, kan een nieuwe verdeling plaatsvinden tussen de basisallocaties (vakdomeinen) (fondsallocaties) van éénzelfde programma;3° zowel voor de vastleggingskredieten als voor de vereffeningskredieten moeten de kredietverhogingen worden gecompenseerd door overeenkomstige kredietverminderingen wanneer een nieuwe verdeling plaatsvindt. Tussen de begrotingsfondsen mag er geen overdracht van middelen plaatsvinden.

Art. 92.In afwijking van artikel 22, § 1 en § 3, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, zoals nader bepaald in artikel 9, § 1, van het BWR houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest, worden uitgaven in verband met overheidsopdrachten van geringe waarde (minder dan 8.500 euro exclusief btw) die op basis van een aanvaarde factuur zijn gesloten, alsmede uitgaven voor bezoldigingen die in de algemene uitgavenbegroting zijn opgenomen, niet aan de eenheid voor de controle van de vastleggingen voorgelegd.

Art. 93.In het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten3 betreffende de overdrachten van bevoegdheden in de Waalse Overheidsdienst wordt een artikel 74/1 ingevoegd, luidend als volgt: "Een ontvanger-penningmeester, daartoe aangewezen door de Minister van begroting, wordt ertoe gemachtigd om een op zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid geregistreerde vooruitbetaalde betaalkaart van geldmiddelen te voorzien, waarvan hij het gebruik aan het Rekenhof verantwoordt.".

Art. 94.In artikel 21, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten1 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden worden de woorden "Een exemplaar van de jaarlijkse beheersrekening en de oorspronkelijke stavende bewijsstukken" vervangen door de woorden "Een exemplaar van de jaarlijkse beheersrekening en de originele gedigitaliseerde stavende bewijsstukken".

Art. 95.Artikel 37, § 4, 1°, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten1 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden wordt aangevuld met een tweede lid: "Elk origineel bewijsstuk dat overeenkomstig § 4, eerste lid, wordt toegezonden, kan volgens de door de diensten Begroting en Financiën vastgestelde procedures worden gedigitaliseerd met het oog op de dematerialisatie van het betalingsproces. De digitalisering van gegevens moet de betrouwbaarheid, leesbaarheid, integriteit en authenticiteit van de inhoud waarborgen. Het op papier ontvangen originele bewijsstuk wordt bewaard volgens de door de genoemde diensten vastgestelde procedures. Het kan worden gedigitaliseerd om overeenkomstig artikel 40, § 2, tweede lid, op zuiver elektronische wijze te worden opgeslagen en gearchiveerd".

Art. 96.Artikel 40, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten1 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden wordt aangevuld met een tweede lid: "Vanaf 1 januari 2022 worden originele bewijsstukken die gedigitaliseerd zijn, uitsluitend elektronisch gearchiveerd ".

Art. 97.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden worden de Minister bevoegd voor de coördinatie van het plan "Permanente bewoning in de toeristische uitrustingen" en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de begrotingsartikelen 63.06 en 63.07 (vakdomeinen 048.016 (ESER-code 63) en 048.017 (ESER-code 63)) van programma 14.07 (WBFIN-programma 14.048), 63.04 (078.031 (ESER-code 63)) van programma 16.02 (WBFIN-programma 16.078) en 43.07 (094.044 (ESER-code 43)) van programma 17.13 (WBFIN-programma 17.094).

Art. 98.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kan de Minister van sportinfrastructuur vastleggings- en vereffeningskredieten overdragen van BA 01.01 (vakdomein 047.011 (ESER-code 01)) van programma 14.06 (WBFIN-programma 14.047) naar BA 33.18 (vakdomein 023.035 (ESER-code 33) van programma 10.03 (WBFIN-programma 10.023) van de Minister-President.

Art. 99.In artikel D.330-1 van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, worden de woorden "de winningsbijdrage bedoeld in artikel D.254, § 3, voor de in 2024 gewonnen volumes, en" ingevoegd tussen de woorden "met uitzondering van" en de woorden "de belasting".

Art. 100.In artikel D.403 van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, worden na "het gefactureerde verbruik" de woorden "gedeeld door het aantal dagen in de factureringscyclus" toegevoegd.

Art. 101.Artikel 61 van het decreet van 9 maart 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende de afvalstoffen, het circulair gebruik van de materialen en de openbare netheid wordt aangevuld met een paragraaf die als volgt luidt: "Op voorwaarde dat het dekkingspercentage van de kosten voor het beheer van huishoudelijk afval tussen 95% en 110% wordt gehandhaafd, worden gemeenten die van oordeel zijn dat zij conjuncturele stijgingen ten opzichte van de reële kostprijs 2023 niet kunnen doorrekenen in de reële kostprijs 2024, niettemin geacht te hebben voldaan aan dit artikel en de uitvoeringsmaatregelen ervan, met name voor de toekenning in 2024 van de subsidies bedoeld in de artikelen 22, 30 en 31 van dit decreet. Deze mogelijkheid creëert echter geen recht op eender welke gewestelijke compensatie in hoofde van de gemeenten die er gebruik van zouden maken.".

Art. 102.In artikel D.163 van Boek I van het Milieuwetboek, laatst gewijzigd bij het decreet van 27 oktober 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten2, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het vijfde lid, worden de woorden "honderdtachtig dagen" vervangen door de woorden "twee jaar" en de woorden "driehonderd vijfenzestig dagen" worden vervangen door de woorden "drie jaar";2° in het zesde lid, worden de woorden "honderdtachtig dagen" vervangen door de woorden "twee jaar" en de woorden "driehonderd vijfenzestig dagen" worden vervangen door de woorden "drie jaar".

Art. 103.In artikel D.28-19, van Boek I van het Milieuwetboek, worden volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, worden de woorden: "De afdeling "Financiering van de milieuverenigingen" bedoeld in artikel D.170 stort jaarlijks op de vijfde werkdag van de maand januari fondsvoorschotten" vervangen door de woorden: "De Regering of haar afgevaardigde stort jaarlijks fondsvoorschotten uit de afdeling "Financiering van de milieuverenigingen" van het in artikel D.170 bedoeld milieubeschermingsfonds of uit de algemene uitgavenbegroting,"; 2° in paragraaf 3, worden de woorden "De voorschotten worden toegekend binnen de perken van de kredieten waarover het Fonds beschikt." vervangen door de woorden: "In geval van gebruik van het in artikel D.170 bedoeld milieubeschermingsfonds, worden voorschotten toegekend binnen de grenzen van de uit dat fonds beschikbare kredieten"; 3° in paragraaf 4, worden de woorden "In geval van gebruik van het in artikel D.170 bedoeld Milieubeschermingsfonds," ingevoegd aan het begin van de paragraaf.

Art. 104.In artikel 2, § 1, van het decreet van 17 januari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten1 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het 1° wordt vervangen als volgt: "1° vanaf 1 januari 2025, het verkeer van een voertuig dat voldoet aan geen enkele euronorm of dat aan euronorm 1, euronorm 2 of euronorm 3 voldoet;"; b) 2° en 3° worden opgeheven; HOOFDSTUK 2. - Machtigingen

Art. 105.De Minister bevoegd voor het luchthavenbeheer kan de vastleggingskredieten in de luchthavensector die betrekking hebben op kapitaalinbrengen en die toegestaan zijn door de Waalse Regering, beperken tot de bedragen die effectief volgestort worden tijdens het lopende boekjaar.

Art. 106.In het kader van het herstructureringsplan van de openbare huisvestingsmaatschappijen, mag de Regering overgaan tot de herschikking van de schulden van de maatschappijen.

Art. 107.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen aan de s.a. Wallonie Entreprendre voor de dekking van de vastleggingen in verband met het verkrijgen of de waarborg van kredietlijnen voor een bedrag van hoogstens 270 miljoen euro, in het kader van herstructureringsverrichtingen in de bedrijfssector.

Art. 108.De als commissaris, voorzitter of inspecteur-generaal van de Aankoopcomités aangewezen ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst worden ertoe gemachtigd om de handelingen van de rechtspersonen bedoeld in artikel 6quinquies van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen te authentificeren. Bovendien zullen zij, zonder dat de ambtenaren die als lid van de aankoopcomités optreden, enig mandaat aan derden moeten verantwoorden, als vertegenwoordigers van de genoemde rechtspersonen optreden in de opdrachten die hun worden toevertrouwd.

Art. 109.Artikel 66, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt vervangen als volgt: "

Art. 66.§ 1. Onverminderd de toepassing van bijzondere wettelijke bepalingen, moeten de aan de entiteit toebehorende roerende goederen die kunnen worden verkocht, die leegstaan en die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, tegen betaling worden vervreemd.

Onverminderd de toepassing van bijzondere wettelijke bepalingen, moeten de aan de entiteit toebehorende onroerende goederen die kunnen worden verkocht, die leegstaan en die niet opnieuw kunnen worden gebruikt, tegen betaling worden vervreemd of worden geruild voor onroerende goederen van gelijke waarde.". HOOFDSTUK 3. - Gewestelijke waarborgen

Art. 110.De Waalse Regering wordt gemachtigd om het beroep op de lening te bepalen in toepassing van de modaliteiten van het beheerscontract dat tussen de Waalse Regering en het Fonds van de Huisvesting van de kroostrijke gezinnen van Wallonië is gesloten. Voor 2024 mag het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen in geen geval hoger zijn dan 224.000.000 euro.

De waarborg dekt tevens de financiële beheersoperaties die betrekking hebben op deze leningen. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de verrichtingen van financieel beheer van de vanaf 2002 tot 2024 door het "Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie" aangegane leningen die door het Gewest gewaarborgd zijn.

Art. 111.§ 1. De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aanvullende waarborg van het Waalse Gewest tot 31 december 2024 toe te kennen voor de gehele of gedeeltelijke terugbetaling in hoofdsom, rente en bijkomende kosten, van leningen voor buitengewone tegemoetkoming, die als zodanig aangerekend zijn en die door gemeenten en provincies bij Belfius Bank worden aangegaan. Deze waarborg zal evenwel slechts worden toegekend aan de gemeenten en provincies die een beheersplan voor hun financiën voorleggen en dwingendere toezichtsregels dan die van de geldende wetten aanvaarden om voor de uitvoering ervan te zorgen. § 2. De krachtens dit artikel toegekende aanvullende waarborgen mogen het totaalbedrag van 297.472.000 euro niet overschrijden.

Art. 112.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest toe te kennen voor de door landbouwers en landbouwbedrijven aangegane leningen voor investeringen of roulerende fondsen in land- en tuinbouw in het kader van het Fonds voor Landbouwinvestering en van de steun voor investeringen in de landbouwsector, voor een totaalbedrag van 23.877.081,04 euro.

Art. 113.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen van de "Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO)" ten belope van maximum 350 miljoen euro.

Art. 114.De Minister van Begroting, in overleg met de Minister van Landbouw, kan de Thesaurie machtigen om financiële middelen te gebruiken ten belope van 190.000.000 euro om de uitgaven te dekken die gedaan zijn namens het Europees Garantiefonds voor de Landbouw (EOFGL) met inbegrip van de interventies m.b.t. de openbare opslag, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Bedoelde financiële middelen worden gemobiliseerd in functie van: - de behoeften van het betaalorgaan dat erom gemachtigd is die uitgaven te betalen; - de door de Europese Commissie betaalde voorschotten; - de met die financiële middelen gedane uitgaven.

De Minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de beschikbare kredieten te vereffenen om de betalingen krachtens artikel D.255, § 2, van het Landbouwwetboek uit te voeren.

De penningmeester, de ontvanger en de boekhouder van het betaalorgaan van Wallonië worden aangewezen door de Minister van Landbouw en vervullen hun taken mits inachtneming van de Europese wetgeving ter zake.

De Minister van Landbouw wordt ertoe gemachtigd de beschikbare kredieten op de basisallocaties (vakdomeinen) die betrekking hebben op de gecofinancierde steun Programma voor plattelandsontwikkeling 2014-2020 van programma 15.04 (WBFIN-programma 15.058) om de betaling te waarborgen van de steun bedoeld in de vooruitzichten van de jaarlijkse uitgaven bekendgemaakt aan de Europese Commissie.

De Minister van Landbouw is gemachtigd om op de rekening van het Betaalorgaan van Wallonië de kredieten te storten die op grond van basisallocatie 34.01 (ESER-code 34.41) (vakdomein A03.002) van programma 03 (WBFIN-programma A03) van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals fonds voor natuurrampen) beschikbaar zijn voor steun aan de niet-openbare sector om de betaling te waarborgen van de vergoedingen bedoeld in het kader van de erkende landbouwrampen of rampen die op het punt staan te worden erkend.

Vanaf het schooljaar 2017-2018, bestaat het Europees programma in scholen uit een steunprogramma dat door de Europese Commissie wordt gecofinancierd. Dit programma is bestemd voor onderwijsinstellingen die door de Franse of Duitse Gemeenschap worden ingericht of gesubsidieerd, en gelegen op het grondgebied van het Waalse Gewest. De Europese begroting zal hoofdzakelijk worden bestemd voor deze uitgaven. Wallonië zal minstens de btw van deze uitgaven ten laste nemen. Het betaalorgaan wordt ertoe gemachtigd om het bedrag van de btw te prefinancieren en, in voorkomend geval, het gewestelijke deel van de steun.

De financiële lasten die voortvloeien uit die voorfinanciering zijn ten laste van de begroting van het betaalorgaan.

Art. 115.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen voor de financieringen van de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator), in verband met de investeringen inzake openbaar vervoer, met inbegrip van de in de hoedanigheid van bus- en/of materieelhuurder gedane verrichtingen, voor de leningen aangegaan voor de vervroegde terugbetaling van andere leningen, voor de swaptransacties, van intresten, alsook voor de transacties voor de dekking van het risico van de interestenschommeling, en dit voor een maximumbedrag van 91.000.000 euro in hoofdsom (eenennegentig miljoen euro).

Art. 116.De Minister van Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door het Psychiatrisch ziekenhuis ('Centre Hospitalier Psychiatrique', CHP) "des marronniers" aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 2.000.000 euro.

Art. 117.De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen kan, met de toestemming van de Minister van Begroting, de gewestelijke waarborg toekennen voor de leningen die door de Psychiatrische ziekenhuizen aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 200.000.000 euro.

Art. 118.In het kader van een type-overeenkomst tussen het Gewest en de financiële instellingen wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd om de gewestelijke waarborg toe te kennen voor de leningen die door de niet-commerciële rustoorden aangegaan zijn voor de aankoop, de bouw, de renovatie en de uitrusting van medisch-sociale structuren ten belope van een maximum bedrag van 33.845.341 euro.

Art. 119.Mits de hypotheek op de wijk "Gailly" wordt behouden wordt de Waalse Regering ertoe gemachtigd het saldo van de waarborg van het Waalse Gewest niet te doen uitvoeren bij de aankoop van het onroerend goed door de associatie van het OCMW van Charleroi en het "I.O.S." zolang de gebouwen voor medisch-sociale of maatschappelijke doeleinden gebruikt worden.

Art. 120.In het kader van het project dat tijdens het jaar 2003 is aangesneden inzake leningen op het gebied van sociaal krediet, wordt de Minister van Gezondheid, Sociale actie en Gelijke kansen ertoe gemachtigd om de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen tot een maximaal bedrag van 800.000 euro.

Art. 121.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de "Société wallonne de crédit social" (Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet). Voor 2024 mag het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen in geen geval hoger zijn dan 423.360.000 euro.

De waarborg dekt tevens de financiële beheersoperaties die betrekking hebben op deze leningen.

Art. 122.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de aan te gaan leningen te bepalen naargelang de staat van de geldmiddelen van de Waalse Huisvestingsmaatschappij. Het totaalbedrag van de onder dekking van de gewestelijke waarborg toegestane leningen mag in geen geval hoger zijn dan 231.000.000 euro.

De waarborg dekt tevens de financiële beheersoperaties die betrekking hebben op deze leningen.

Art. 123.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de nieuwe leningen van SOWAER voor de uitvoering in 2024 van de investeringsprogramma's goedgekeurd door de Regering ten belope van maximum 20 miljoen euro.

De leningen van de SOWAER zullen de vorm kunnen aannemen van gewone bankleningen, obligatieleningen, privé-leningen.

De Waalse Regering wordt bovendien ertoe gemachtigd de gewestelijke waarborg toe te kennen voor rente-swaptransacaties alsook voor de transacties voor de dekking van het risico voor veranderingen in de wisselkoers voor de leningen 2024, ten belope van 51 miljoen euro.

Art. 124.De "Société wallonne d'investissement et de conseil" in de sectoren gezondheid, ziekenhuizen, huisvesting van bejaarde personen, opvang van gehandicapten, afgekort "Wallonie Santé" wordt ertoe gemachtigd om waarborgen te verlenen ten belope van 100 miljoen euro.

Art. 125.De Waalse Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Waalse Gewest te verlenen voor de leningen voor de leningen van "SA B.E.FIN", dochteronderneming van de groep SRIW in het kader van de uitvoering van het project Renowatt voor een maximum bedrag van 4 miljoen euro. HOOFDSTUK 4. - Toekenning van voorschotten

Art. 126.De Minister-President en de Leden van de Waalse Regering mogen voorschotten toekennen op de tegemoetkomingen van het Gewest in de uitgaven voor werken voor zuivering van afvalwater en ruilverkaveling.

Deze voorschotten mogen niet hoger zijn dan: a) 30% van het bedrag van de gegunde opdrachten van minder dan 1.239.467 euro; b) 25% van het bedrag van de gegunde opdrachten tussen 1.239.467 en 4.957.870 euro; c) 20% van het bedrag van de gegunde opdrachten van meer dan 4.957.870 euro.

Het bedrag van de tegemoetkoming van het Gewest, dat bepaald wordt bij de aanwijzing van de aannemer, dient als referentie voor de berekening van het voorschot.

Deze som zal aan de rechthebbende instelling worden gestort wanneer de administratie het bevel tot aanvang der werken heeft verkregen.

Art. 127.De Minister van Begroting kan de Thesaurie ertoe machtigen de bedragen, zoals bepaald in het protocolakkoord gesloten door het Gewest en de "Société publique de Gestion de l'Eau" (Openbare maatschappij voor waterbeheer), ten laste van basisallocatie 15.60 (WBFIN-programma 15.075) (Fonds voor de Milieubescherming), met voorschotten te storten binnen de perken van de begrotingskredieten.

Art. 128.De Waalse Regering is ertoe gemachtigd kapitaalinbreng te doen bij de SPGE (openbare maatschappij voor waterbeheer), namelijk om de investeringen te bevorderen, de schuldenlast te beperken en de uitvoering van gemachtigde opdrachten toe te laten. HOOFDSTUK 5. - Schuldenlast

Art. 129.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, kunnen de vastleggingskredieten van de programma's 04, 05, 06 en 07 (WBFIN-programma's 035, 036, 037 en 038) van organisatieafdeling 19 worden overgedragen door de Minister van Begroting.

Art. 130.De Minister van Begroting kan de Thesaurie machtigen om de uitgaven m.b.t. de schuld, ten laste van de basisallocaties (van de vakdomeinen) van programma's 04, 05, 06 en 07 (WBIN-programma's 035, 036, 037 en 038) van organisatieafdeling 19 met voorschotten te betalen binnen de perken van de begrotingskredieten of, in voorkomend geval, van de voor het financieel beheer van sommige leningen aan te wenden ontvangsten, mits latere regularisatie. HOOFDSTUK 6. - Afzonderlijke afdeling

Art. 131.De bepalingen van artikel 4 van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden zijn niet van toepassing tijdens 2024 op de fondsen waarvan sprake onder Titel IV van de bij dit decreet gevoegde tabel.

Art. 132.Buiten de perken van de beschikbare ontvangsten en ten belope van de door de Europese Gemeenschap bepaalde bedragen voor tegemoetkomingen kan de Minister van Begroting uitgaven vastleggen en ordonnanceren ten laste van de allocaties 60.02.A.01 (Fonds SAP 3001) (EFRO-programmatie 2014-2020), 60.02.A.03 (SAP-Fonds 3002) (ESF-programmatie 2014-2020), 60.02.A.05 (SAP-Fonds 3003) (IFOP), 60.02.A.06 (SAP-Fonds 3004) (LIFE-programmatie 2014-2020), 60.02.A.07 (SAP-Fonds 3005) (TEN-V Waterwegen), 60.02.A.09 (Fonds SAP 3007) (Brexit-aanpassingsreserve), 60.02.A.10 (Fonds SAP 3008) (EFRO-programmatie 2021-2027), 60.02.A.11 (SAP-Fonds 3009) (ESF- programmatie 2021-2027) en 60.02.A.12 (SAP-fonds 3010) (LIFE-programmatie 2021-2027) en 60.02.A.12 (SAP-fonds 3011) (ELFPO-programmatie 2021-2027) van afdeling 10 van Titel IV.

Art. 133.De uitgaven bedoeld in allocatie A.60.02.A.01 (SAP-fonds 3001 EFRO-programmatie 2014-2020) van de bijzondere afdeling kunnen worden vastgelegd en vereffend overeenkomstig de ingevoerde regeling voor de toepassing van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio. HOOFDSTUK 7. - Administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie

Art. 134.In het opschrift van het decreet van 5 maart 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende oprichting van het "Agence wallonne de l'air et du climat" (Waals Agentschap voor lucht en klimaat) als dienst met afzonderlijk beheer worden de woorden "als dienst met afzonderlijk beheer" opgeheven.

Art. 135.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Agence wallonne de l'Air et du Climat" (Waals agentschap voor Lucht en Klimaat) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 61.914.000 euro voor de ontvangsten en 23.142.000 euro voor de uitgaven.

Art. 136.De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting van het "Agence wallonne du patrimoine" (Waals Erfgoedagentschap) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 57.469.000 euro voor de ontvangsten en 61.758.000 euro voor de uitgaven.

Art. 137.De bij dit decreet gevoegde begroting van het Betaalorgaan voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 89.090.000 euro voor de ontvangsten en 111.790.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK 8. - Instellingen

Art. 138.De bij dit decreet gevoegde begroting van "Wallonie-Bruxelles International" voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 103.208.000 euro voor de ontvangsten en 104.012.000 euro voor de uitgaven.

Art. 139.De bij dit decreet gevoegde werkingsbegroting van het "Centre régional d'Aide aux Communes" (Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 7.965.000 euro voor de ontvangsten en 7.965.000 euro voor de uitgaven.

Art. 140.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 42.241.000 euro voor de ontvangsten en 52.702.000 euro voor de uitgaven.

Art. 141.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Centre wallon de recherches agronomiques" voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 52.382.000 euro voor de ontvangsten en 53.841.000 euro voor de uitgaven.

Art. 142.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Institut wallon d'évaluation, de prospective et de statistique" (Waals instituut voor evaluatie, toekomstverwachting en statistiek) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 9.512.000 euro voor de ontvangsten en 12.466.000 euro voor de uitgaven.

Art. 143.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 84.157.000 euro voor de ontvangsten en 81.296.000 euro voor de uitgaven.

Art. 144.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds wallon des calamités naturelles" (Waals natuurrampenfonds) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 20.439.000 euro voor de ontvangsten en 111.639.000 euro voor de uitgaven.

Art. 145.De bij dit decreet gevoegde begroting van het "Fonds bas carbone et résilience" (Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie) voor 2024 wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 25.000.000 euro voor de ontvangsten en 25.000.000 euro voor de uitgaven.

Art. 146.De begroting van het Post-COVID-19 Fonds voor armoedebestrijding voor 2024, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 3.873.000 euro voor de ontvangsten en 3.873.000 euro voor de uitgaven.

Art. 147.De begroting van het Post-COVID-19 Fonds voor de uitstraling van Wallonië 2024, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd, wordt hierbij goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.140.000 euro voor de ontvangsten en 1.140.000 euro voor de uitgaven. HOOFDSTUK 9. - Diverse bepalingen

Art. 148.Overeenkomstig artikel 46 van de wet van 22 juli 1970 houdende de wettelijke herverkaveling van landbouwgoederen zijn de saldo's van de rekeningen van de ontbonden ruilverkavelingscomités ten laste van basisallocatie 85.02 (van vakdomein 061.043 (ESER-code 85) van programma 15.12 (WBFIN-programma 15.061) - Beheer van het landelijk gebied, van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest.

Art. 149.Overeenkomstig artikel 3 van het programmadecreet van 10 december 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten5 houdende verschillende maatregelen betreffende de wegenisretributie, de bezoldiging van de gewestelijke garantie, de dotaties en subsidies aan bepaalde instellingen onder beheerscontract, en een pilootproject inzake trekkingsrecht, ten gunste van de gemeenten, voor de investeringssubsidies betreffende de onderhoudswerken van de wegen en overeenkomstig artikel 14 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten6 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, administratieve vereenvoudiging, begroting en vorming voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet, worden de bedragen van de dotaties en subsidies, voor 2024, waarover elke rechtspersoon onder beheerscontract met het Waalse Gewest beschikt, vastgesteld overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel.

Art. 150.De subsidies met betrekking tot de opdrachten van openbare dienst waarover de beheersmaatschappijen van de luchthavens van Luik en Charleroi beschikken krachtens de concessieovereenkomsten gesloten respectievelijk op 4 januari 1991 en 9 juli 1991, alsook krachtens hun opeenvolgende aanhangsels, worden vastgelegd overeenkomstig de bij dit decreet gevoegde begrotingstabel, niettegenstaande elke andersluidende bepaling in voornoemde overeenkomsten.

De clausules van de concessiecontracten tot vastlegging van de bedragen en tot bepaling van de aanpassingsregels van de subsidies toegekend aan de in voornoemd lid bedoelde rechtspersonen, worden opgeschort.

Art. 151.De Regering wordt ertoe gemachtigd, voor elk investeringsprogramma genomen bij toepassing van artikel 405 van deel II van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, om af te wijken van de betalingsmodaliteiten bedoeld in artikel 1468 van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid.

In voorkomend geval bepaalt de Regering, in het kader van het betrokken investeringsprogramma, het betalingsritme van de subsidies.

Art. 152.In artikel 2 van het kader decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet, wordt 3° vervangen door wat volgt: "3° "Commission dans le cadre du décret du 20 juillet 2022 relatif à la formation de base au numérique" (Commissie in het kader van het decreet van 20 juli 2022 betreffende de basisopleiding digitale vaardigheden);". ".

Art. 153.Artikel 7 van het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten4 betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen, gewijzigd bij het decreet van 28 november 2013, wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 7.Na afloop van de oorspronkelijke erkenningsperiode van drie jaar, kan de erkenning worden verlengd voor hernieuwbare periodes van zes jaar."

Art. 154.In artikel 17, § 3, 1° en 2°, van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling en in artikel 31, § 4, 1° en 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 15 december 2016 tot uitvoering van het decreet van 10 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten3 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling, worden de woorden "op basis van een vorderingsverklaring" geschrapt.

Art. 155.In het zesde lid van artikel 116 van het programmadecreet van 22 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten6 houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken, worden de woorden "80%" vervangen door "100%".

Art. 156.Bij wijze van overgangsmaatregel worden, in 2024, de volgende bepalingen van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden opgeschort: - artikel 61 betreffende de toekenning van subsidies en prijzen voor wat betreft de bepalingen in verband met de toekenning van subsidies.

Ten slotte blijven de bepalingen betreffende de controle op de aanwending van de subsidies bij wijze van overgangsmaatregel onderworpen aan de bepalingen van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991.

Voorts worden in artikel 41 eerste lid, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid worden de woorden "31 maart" vervangen door de woorden "15 juni".

In artikel 44, § 1, van hetzelfde decreet worden de eerste en tweede leden vervangen als volgt : " § 1. De Regering maakt uiterlijk op 30 juni de overeenkomstig de artikelen 41 tot en met 43 opgestelde algemene rekening van de eenheid, en uiterlijk op 15 april de overeenkomstig artikel 97 opgestelde jaarlijkse algemene rekeningen van de organen van type 1 en van de gewestelijke ondernemingen aan het Rekenhof over.

Het Rekenhof zendt deze algemene rekeningen, vergezeld van zijn opmerkingen en de certificeringen die het overeenkomstig de artikelen 52 en 102, § 1, verleent, uiterlijk eind juni van het volgende jaar toe aan het Parlement wat betreft de algemene jaarrekeningen van de organen van het type 1 en van de gewestelijke ondernemingen, en uiterlijk op 31 oktober wat betreft de algemene rekening van de eenheid.".

In artikel 44, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "31 augustus" vervangen door de woorden "30 november" en de woorden "31 oktober" worden vervangen door de woorden "31 december".

Art. 157.In afwijking van artikel 21, § 3, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, worden de schuldvorderingen die niet aan de oorspronkelijke begunstigde kunnen worden betaald wegens een juridische of administratieve belemmering die naar behoren is gemeld of uitvoerbaar is gemaakt, voor het jaar 2024 behandeld door de Directie Controle van de uitgaven (voormalige Directie administratieve Boekhouding), van de Directie Financiering en Ontvangsten of de Directie Geschillen van de Thesaurie, overeenkomstig de door de Minister van Begroting vastgestelde modaliteiten.

Art. 158.In geval van ontoereikende kredieten op de basisallocaties (vakdomeinen) die voor de bezoldiging van het personeel en voor de daarmee verbonden subsidies dienen, kan de betaling uitgevoerd worden door middel van geldvoorschotten en in de boekhouding geregulariseerd worden.

Art. 159.De leden van de Regering worden ertoe gemachtigd om prijzen toe te kennen.

Art. 160.Artikel R.419, § 1, van het Waterwetboek wordt aangevuld als volgt: "12° De financiering van internationale ontwikkelingsprojecten voor de toegang tot water of de sanering van afvalwater in derdewereldlanden, alsook van de projecten met betrekking tot de strijd tegen de klimaatopwarming".

Art. 161.De uitwerking van de artikelen 453 tot 456 van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2008 betreffende de toekenning van subsidies voor handelingen en werken in herin te richten locaties wordt behouden voor wat betreft de voorwaarden voor de toekenning van subsidies, de procedure voor de toekenning van subsidies, de berekeningsgrondslag, het percentage, de procedure voor de uitbetaling en de terugvordering van subsidie tot de definitieve oplevering van de handelingen en werken ten opzichte van de inrichtingen opgenomen door de Regering in de alternatieve financieringsplannen SOWAFINAL vóór de inwerkingtreding van het decreet van 20 juli 2016 tot opheffing van het decreet van 24 april 2014 tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Erfgoed en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling.

Art. 162.Wijzigingsbepaling van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling waarvan de inwerkingtreding op 1 juni 2017 wordt bepaald.

In artikel D.IV.9, eerste lid, punt 1°, van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling, worden de woorden " vóór de inwerkingtreding van het gewestplan " ingevoegd tussen de woorden " tussen twee opgetrokken woningen " en de woorden " of tussen een woning die is opgetrokken".

Art. 163.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de "SOFICO" als opdrachtgever, waarbij de dienstverlener de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Waalse Gewest moet ontwerpen, moderniseren, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen van de "SOFICO", in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010, zoals gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 24 april 2014, 11 juni 2015, 24 maart 2016 en 23 februari 2017;2° dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten;3° "Sofico": de "Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures" (Waalse maatschappij voor de aanvullende financiering van de infrastructuren);en 4° Gewest: het Waalse Gewest. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de "SOFICO" van alle door laatstgenoemde verschuldigde bedragen, aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de PPS-overeenkomst met betrekking tot de voorzieningen inzake openbare verlichting van het structurerend netwerk van het Gewest.

Art. 164.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° PPS-overeenkomst: de overeenkomst gesloten door de "OTW" als opdrachtgever, op grond waarvan de dienstverlener rollend materieel moet bouwen, financieren, beheren, onderhouden en ter beschikking stellen;2° dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de PPS-overeenkomst is gesloten;3° "OTW": de "Opérateur de Transport de Wallonie" (Waalse Vervoersoperator); en 4° Gewest: het Waalse Gewest. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door de "OTW" van alle verschuldigde bedragen aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de PPS-overeenkomst met betrekking tot de ontwikkeling van een tramlijn in Luik.

Art. 165.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel en van de uitvoeringsbepalingen ervan, dient te worden verstaan onder: 1° CPE-overeenkomst: de overeenkomst gesloten door het Gewest of een "UAP" (Waalse openbare bestuurseenheid) als opdrachtgever, op grond waarvan de dienstverlener de woningen moet renoveren, financieren en onderhouden;2° dienstverlener: de privé-dienstverlener met wie de CPE-overeenkomst is gesloten;3° Gewest: het Waalse Gewest;4° "UAP" : Waalse openbare bestuurseenheid. § 2. De Regering wordt ertoe gemachtigd de waarborg van het Gewest toe te kennen onder de vorm van een borgsom in de zin van de artikelen 2011 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarvan de voorwaarden en modaliteiten contractueel worden bepaald, om de betaling door het Gewest of een "UAP" van alle verschuldigde bedragen aan de dienstverlener te waarborgen overeenkomstig de CPE-overeenkomst.

Art. 166.Artikel 3, § 1, 6°, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheid wordt aangevuld met de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)".

In de artikelen 52/1, 79, § 2, en 87, § 6, van hetzelfde decreet worden de woorden "de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In de artikelen 55, § 2, 56, § 2 en 57, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten1 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting, de algemene en de begrotingsboekhouding en de rapportering van de Waalse openbare bestuurseenheden, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In het opschrift van het besluit van de Waalse Regering van 8 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten1 houdende organisatie van de controle en de interne audit inzake de begroting, de boekhouding en de administratieve en begrotingscontrole van de diensten van de Waalse Regering, de administratieve diensten met een zelfstandige boekhouding, de gewestelijke ondernemingen, de instellingen en de Ombudsdienst van het Waalse Gewest, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In artikel 2 van hetzelfde besluit, worden de woorden "op de Ombudsdienst bedoeld in artikel 3, § 1, 6°, van hetzelfde decreet" vervangen door de woorden "op de Ombudsdienst en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" bedoeld in artikel 3, § 1, 6, van hetzelfde decreet.".

In de artikelen 27 en 28 van hetzelfde besluit, worden de woorden "en de "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Commissie voor Energie)" telkens ingevoegd na de woorden "de Ombudsdienst".

In afwijking van artikel 51ter, § 2, van het decreet van 12 april 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten0 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, wordt de dotatie van de "Commission wallonne pour l énergie" (CWAPE) (Waalse Commissie voor Energie) vastgesteld op 7.900.000 euro in 2024.

In afwijking van artikel 51bis van bovenvermeld decreet is de dotatie van de CWAPE ten laste van de basisallocatie 41.01.40 (van vakdomein 083.010 (ESER-code 41)) van programma 16.31 (WBFIN-programma 16.083).

Art. 167.Artikel 6, tweede lid, van het decreet van 1 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten7 houdende oprichting van de publiekrechtelijke nv " SARSI " wordt gewijzigd als volgt: "Het kadastrale inkomen van de goederen van de vennootschap wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing voor zover die goederen zelf onproductief zijn of het voorwerp uitmaken van een herbestemming.".

Art. 168.Artikel 2, paragraaf 3, van het decreet van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 oktober houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: "11° de verhuur, de aankoop en het onderhoud van materieel voor bedrijven met het oog op het onderhoud van het wegen- en autowegennetwerk.".

Art. 169.Artikel 3, paragraaf 3, 2°, van het decreet van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: "2° het onderhoud, de bouw en de renovatie van voornoemd netwerk, met inbegrip van de tegemoetkomingen ten gunste van de "SOFICO";".

Art. 170.Artikel 3, paragraaf 3, van het decreet van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 oktober houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt vervangen door wat volgt: "9° de aankoop van kleding en uniformen voor de personeelsleden van de Domaniale politie en de sluiswachters; 10° de aankoop van technische voertuigen, met name voor de steengroeve van Gore;11° de valorisatie en het herstel van huizen van de Waalse Overheidsdienst Mobiliteit en Infrastructuren; 12° de aankoop en de opvolging van de zogenaamde "slimme" meters.".

Art. 171.Artikel 3, eerste lid, van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.E.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest), wordt aangevuld met de woorden: "5° Leefmilieu-Gezondheid".

Art. 172.Artikel 7 van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van "Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.e.P.)" (Wetenschappelijk Instituut van Openbare dienst in het Waalse Gewest), wordt aangevuld met een derde paragraaf luidend als volgt: " § 3. De Regering kan subsidies toekennen, binnen de perken van de begrotingskredieten, voor acties op het gebied van milieu-gezondheid.

Deze subsidies kunnen worden ingezet in het kader van de uitvoering van de maatregelen van een plan inzake milieu-gezondheid (ENVIeS), dat door de Regering is goedgekeurd, en worden toegekend aan de privésector, aan de openbare sector of aan universiteiten.

De Regering bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten voor de toekenning van de subsidies.".

Art. 173.In artikel 10 van het decreet van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten8 betreffende de milieuvergunning, laatst gewijzigd bij het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudeliquentie worden de woorden "en wanneer deze verhoging van dien aard is dat ze het welzijn van de dieren aantast" ingevoegd na de woorden "of wanneer ze het aantal dieren van de inrichting verhoogt".

Art. 174.§ 1. Voor het boekjaar 2024 worden de bedragen in de tabel van artikel 318 van het reglementair deel van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid geïndexeerd en met één procent verhoogd. § 2. Voor de centra die tussen 1 januari 2014 en 31 december 2018 worden erkend, wordt het eerste forfaitair bedrag toegekend op basis van § 7 van artikel 313 van het Reglementair deel van Sociale actie en Gezondheid geïndexeerd en met één procent verhoogd. § 3. Voor de centra die vanaf 1 januari 2019 worden erkend, wordt het eerste forfaitair bedrag toegekend op basis van paragraaf 7 van artikel 313 van het Reglementair deel van Sociale actie en Gezondheid, geïndexeerd.

Art. 175.Artikel 469 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 469.Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, verleent de Regering of diens afgevaardigde, aan het erkende coördinatiecentrum, een subsidie voor de uitvoering van de opdrachten bepaald bij dit hoofdstuk, volgens de voorwaarden en modaliteiten die zij vaststelt.

Deze subsidie wordt gebruikt om de bezoldigingskosten van de geschoolde beroepskrachten bedoeld in de artikelen 448 tot 450 alsook de werkingskosten. Het aantal geschoolde beroepskrachten dat in aanmerking wordt genomen, wordt bepaald in het besluit tot erkenning van het erkende centrum.

De subsidie bestaat uit een forfaitair gedeelte en een variabel gedeelte.

Het forfaitair gedeelte is gelijk aan 85% van de subsidie.

Het variabele gedeelte, dat met het saldo van de subsidie overeenstemt, neemt het dynamisme van het erkende coördinatiecentrum in aanmerking.

De criteria voor de berekening van dit gedeelte houden rekening met de gemiddelde activiteit van elk erkend coördinatiecentrum. De Regering wordt ertoe gemachtigd om de activiteit van elk centrum nader te bepalen aan de hand van indicatoren die in overleg met de federaties worden ontwikkeld, rekening houdend met de werklast die inherent is aan elk type opdracht.

De Regering bepaalt de modaliteiten betreffende de verdeling van het variabele gedeelte."

Art. 176.§ 1. Dit artikel is van toepassing op toeristische operatoren die hun activiteiten niet meer volledig kunnen voortzetten als gevolg van de door de overstromingen van juli 2021 veroorzaakte schade.

Om het bestaan van hun schuldvordering en de totale onmogelijkheid om hun activiteiten voort te zetten aan te tonen, moeten de toeristische operatoren de volgende documenten en stukken per aangetekende brief zoals bedoeld in artikel 1.D.22° van het Waalse Toerismewetboek, aan het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-generaal voor Toerisme) zenden: 1° de volledige gegevens van de toeristische operator die de schorsing vraagt van de voorwaarden met betrekking tot het behoud van zijn vergunning of erkenning bedoeld in artikel 3 van dit "boek";2° een uittreksel uit de kadastrale legger ter illustratie van de situatie van de infrastructuren of uitrustingen waarvan het gebruik ten gevolge van de ramp onmogelijk is gemaakt;3° de aangifte van de schade bij de verzekeringsmaatschappij van de toeristische operator. § 2. Bepaalde voorwaarden voor het behoud van de vergunning of de erkenning van de toeristische operator, bepaald in het Waalse Toerismewetboek, worden geschorst vanaf 14 juli 2021 voor een periode van maximum één jaar of op de datum van de vervroegde hervatting van de activiteit, die aan het "Commissariat Général au Tourisme" moet worden gemeld per aangetekende brief zoals bedoeld in artikel 1.D.22° van het Waalse Toerismewetboek. 1° met betrekking tot toeristische organisaties en attracties, gaat het om voorwaarden met betrekking tot de toegankelijkheid van de lokalen voor het publiek, de openingsuren, de aanwezigheid van een personeelslid in de lokalen;2° wat toeristische logiesverstrekking betreft, gaat het om voorwaarden met betrekking tot het toeristisch gebruik van de logiesverstrekking of het verstrekken van logies aan toeristen of via verenigingen voor sociaal toerisme en hun aangeslotenen. Behalve in het geval van een bij ministerieel besluit toegestane afwijking blijven de overige voorwaarden voor handhaving van de vergunning of erkenning van toeristische ondernemingen van toepassing.

De in § 2, eerste lid, bedoelde voorwaarden worden eveneens opgeschort wat betreft de voortzetting van het voordeel van de aan deze toeristische actoren toegekende subsidies vanaf 14 juli 2021 voor een maximumperiode van één jaar of op de datum van de verwachte hervatting van de activiteit. § 3. In geval van totale vernietiging van het voorwerp waarop het subsidiebesluit betrekking heeft en de onmogelijkheid om het te herstellen, vervalt de voorwaarde om het gebruik ervan als toeristische attractie te handhaven voor het resterende deel van de periode waarin de subsidie is verleend en gehandhaafd.

Dit artikel treedt met terugwerkende kracht in werking op 14 juli 2021.

Art. 177.In het Waalse Toerismewetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht: In artikel 34.D, worden de woorden "voor de aanneming van de programma-overeenkomst" vervangen door de woorden "voor de aanneming en de hernieuwing van de programma-overeenkomst".

In artikel 34/2.AGW, wordt een nieuw paragraaf 5 ingevoegd, luidend als volgt: " § 5. Na afloop van de periode van drie jaar bedoeld in artikel 34.D, eerste lid, 5°, wordt een nieuw programma-overeenkomst gesloten die het voorwerp uitmaakt van een nieuwe goedkeuring volgens de procedure bedoeld in paragraaf 1, tenzij de Minister in een vereenvoudigde procedure voor deze goedkeuring voorziet.".

Artikel 207 wordt aangevuld als volgt: "Voor de ruimten voor de ontvangst op de hoeve bedoeld in artikel 252/1, 1°, van het Wetboek, kan het "Commissariat Général au Tourisme" (Commissariaat-Generaal voor Toerisme) de bevoegde autoriteit verzoeken om een attest van vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning in de zin van het Wetboek van Ruimtelijke ontwikkeling.".

In artikel 252, 2°, worden de woorden "in de onmiddellijke nabijheid van" vervangen door de woorden "bij".

In artikel 402/2, laatst lid, worden de woorden "tien jaar" vervangen door de woorden "vijf jaar".

In artikel 434.D, worden de woorden "voor gebouwen en in twee categorieën voor terreinen" ingevoegd tussen de woorden "in drie categorieën" en "volgens de normen die".

In artikel 438.AGW, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Het bedrag van de forfaitaire bijdrage bedoeld in artikel 437.D bedraagt :a) wat gebouwen betreft: - 170 euro voor een plaats waar minder dan 40 jongeren worden opgevangen; - 205 euro voor een plaats waar 40 tot minder dan 60 jongeren worden opgevangen;- 250 euro voor een plaats waar méér dan 60 jongeren worden opgevangen; b) wat terreinen betreft: - 170 euro voor een plaats waar minder dan 50 jongeren worden opgevangen; - 205 euro voor een plaats waar 50 tot minder dan 80 jongeren worden opgevangen; 250 euro voor een plaats waar méér dan 80 jongeren worden opgevangen.".

Artikel 440.BWR, tweede lid, wordt gewijzigd als volgt: - In punt 1°, worden de woorden "en voor gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "van artikel 332.D" en de woorden ", een afschrift van het brandveiligheidsattest;";i - in punt 2°, worden de woorden "en voor gebouwen" ingevoegd tussen de woorden "van artikel 347.D" en de woorden ", een afschrift van het vereenvoudigd controleattest;"; - een punt 6° wordt toegevoegd, luidend als volgt: "6° het bewijs dat de betrokken bevoegde gemeentelijke overheid toestemming heeft verleend om jeugdbewegingen op het terrein te ontvangen.".

Artikel 452.D wordt aangevuld als volgt: "De normen van het label kunnen verschillend zijn voor een gebouw of een terrein.".

Artikel 453.D wordt aangevuld als volgt: "Als één enkele vzw aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 455 en 457 van het Wetboek kan voldoet, dan is de verlenging niet beperkt tot één keer.".

In artikel 462.D worden de volgende wijzigingen aangebracht: - In het eerste lid, worden de woorden "van de soort "gebouw"" ingevoegd tussen de woorden "van een kampplaats" en de woorden "is afhankelijk van"; - Het artikel wordt aangevuld als volgt met een derde en een vierde lid: "Het label voor de kampplaatsen van de soort "terreinen" wordt onderworpen aan de naleving van de voorwaarden bepaald door de Regering.

Die voorwaarden kunnen betrekking hebben op: 1° de kenmerken van het terrein en de omgeving ervan, zoals meer bepaald de opvangcapaciteit ten opzichte van de grondoppervlakte, de toegankelijkheid van het terrein, de afbakening ervan;2° de uitrusting van het terrein, zoals de toegang tot drinkwater, de terbeschikkingstelling of bouw van sanitaire voorzieningen";3° de situatie in de nabijheid van het terrein;4° het zedelijk gedrag van de aanvrager, van de labelhouder en van de persoon belast met het dagelijks beheer van het terrein;5° de overeenkomst die bij elke bezetting moet worden ondertekend;6° de maximale prijs van de overnachting per persoon en de voor de lasten verlangde kostprijs;7° de minimale duur van de terbeschikkingstelling van het terrein;8° de naleving van de kalmte van de buurt;9° het afvalbeheer. ".

Artikel 463.BWR wordt gewijzigd als volgt: - in het eerste lid, worden de woorden "Elke kampplaats moet de volgende criteria vervullen" vervangen door de woorden " § 1. Elke kampplaats van de soort "gebouw" moet de volgende criteria vervullen". - in paragraaf 1 wordt een nieuw tweede lid opgesteld als volgt: "Elke kampplaats van de soort "terrein" moet de volgende criteria vervullen": 1° hij stemt overeen met de door de Minister bepaalde minimale normen; 2° hij is niet gelegen op hetzelfde terrein als een toeristische logiesverstrekkende inrichting die gemachtigd is om één van de benamingen bedoeld in artikel 1.D, 11° en 12° te gebruiken; 3° hij is inderdaad beschikbaar als kampplaats tijdens een minimale duur van 6 weken in de zomer;4° het terrein ziet er verzorgd uit, is in goede staat;voor elke verhuring wordt hij gemaaid; 5° ofwel hij buiten een bewoonde kern gelegen is, op een afstand die de kalmte van de omwoners verzekert, ofwel de labelhouder of de persoon belast met het dagelijkse beheer van de kampplaats, of bij gebrek een behoorlijk gemachtigde verantwoordelijke, ter plaatse voortdurend woont, of in de onmiddellijke nabijheid en, in dit geval, zorgt hij voor de goede toepassing van de huurovereenkomst en voor de strikte naleving van de rust van de omwoners. De Minister van Toerisme kan de hierboven opgesomde criteria aanvullen."; - - in paragraaf 2, wordt het eerste streepje aangevuld als volgt: "in afwachting van de herziening van bijlage 27 wat de terreinen betreft, kan de Minister beslissen over de elementen die moeten worden opgenomen in de overeenkomsten voor kampplaatsen van de soort "terrein" op basis van een aanpassing van bijlage 27"; - - in paragraaf 2, wordt het tweede streepje gewijzigd als volgt: "de verhuurprijs per persoon en per nacht is kleiner dan 3,5 euro lasten niet inbegrepen, voor gebouwen en 1,5 euro, lasten niet inbegrepen, voor terreinen." Artikel 464.BWR wordt aangevuld als volgt: "In afwachting van de herziening van bijlage 26 wat de terreinen betreft, kan de Minister van Toerisme beslissen over de normen waaraan de kampplaatsen van de soort "terrein" moeten voldoen met het oog op hun indeling per categorie, op basis van een aanpassing van bijlage 26.".

In artikel 465.D, worden de woorden "van de soort "gebouw"" ingevoegd tussen het woord "kampplaatsen" en de woorden "moeten voldoen".

Artikel 467.AGW, eerste lid, wordt aangevuld als volgt: "De Minister bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de zichtbaarheid van het schild voor de kampplaatsen van het soort "terrein".".

Art. 178.Voor 2024 wordt artikel 594.D van het Waalse Toerismewetboek vervangen door de volgende bepaling: "Art. 594.D. § 1. Wat betreft de federaties voor toerisme, bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584. D 30% van de kostprijs van de actie of de toeristische promotiecampagne. § 2. Wat betreft de "maisons du tourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584. D 100% van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. § 3. Wat betreft de "offices du tourisme", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584. D 30% van de kostprijs van de actie of de toeristische promotiecampagne.

In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met het "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 40% gebracht. § 4. Wat betreft de "syndicats d'initiative", bedraagt het subsidiepercentage bedoeld in artikel 584. D 40% van de kostprijs van de actie of toeristische promotiecampagne. In het geval van het sluiten van een partnerschapsovereenkomst met het "maison du tourisme" van zijn ambtsgebied, die de rol van iedereen bepaalt ten opzichte van de verschillende opdrachten die hen worden toegekend, wordt het subsidiepercentage op 50% gebracht. § 5. Voor de acties of toeristische promotiecampagnes opgenomen in de thema's die jaarlijks of meerjaarlijks door de Regering worden bepaald of in het geval van samenwerking met "Wallonie Belgique Tourisme", wordt het subsidiepercentage bedoeld in de paragrafen 1, 3 en 4 op 50% gebracht."

Art. 179.In artikel 124 van het decreet van 1 maart 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten9 betreffende bodembeheer en bodemsanering, wordt een tweede lid ingevoegd, luidend als volgt: "De aanvragen om stedenbouwkundige vergunning, globale vergunningen of geïntegreerde vergunning bedoeld in artikel 23 die vóór de inwerkingtreding van dit decreet worden ingediend, alsmede de desbetreffende administratieve beroepen worden behandeld volgens de op datum van indiening van de aanvraag vigerende regels.".

Art. 180.Artikel 5, § 3, van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest wordt opgeheven.

Art. 181.In afwijking van artikel 16, eerste lid, 1° en 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, bedraagt de bezoldiging van de onderdaan van een derde land voor 2024 minstens: 1° 50.310 euro voor hooggekwalificeerde personen en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 2° 83.936 euro voor leidinggevend personeel en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Art. 182.In afwijking van artikel 83 van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten4 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, bedraagt de bezoldiging van de onderdaan van een derde land voor 2024 minstens: 1° 65.053 voor ICT-leidinggevenden en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 2° 52.042 euro voor ICT-deskundigen en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken; 3° 32.527 voor ICT-stagiair-werknemers en is niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig de geldende wetgeving, collectieve overeenkomsten of gebruiken.

Art. 183.Artikel 10/4, § 1, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: " § 1. Het Agentschap stort een bedrag aan de Waalse verzekeringsinstellingen om de uitgaven gebonden aan de prestaties en tussenkomsten bedoeld in artikel 43/7 van het Wetboek te dekken via: 1° vier driemaandelijkse voorschotten tijdens het jaar N;2° een regularisering van de bedragen betreffende het jaar N in de loop van het jaar N+1. De eerste drie voorschotten komen overeen met een globale enveloppe die het vierde van de begroting van de paritaire opdrachten betrokken voor het lopende jaar N vertegenwoordigt. Deze enveloppe wordt verdeeld tussen de Waalse verzekeringsinstellingen op basis van de uitgaven aangegeven in de modellen N bedoeld in paragraaf 2 van het jaar N-2.

Het bedrag van het vierde en laatste voorschot, gefinancierd uit het saldo van de begroting voor de paritaire opdrachten van het lopende jaar N en dat niet hoger mag zijn dan het bedrag, wordt door het Agentschap vastgesteld op basis van de laatste simulaties van de interventies voor het jaar N door de Waalse verzekeringsinstellingen.

Indien het bedrag van de uitgaven lager is dan de voorschotten, betaalt de Waalse verzekeraar het verschil aan het Agentschap terug.".

Art. 184.Artikel 43/11, § 3, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: " § 3. Om de in artikel 43/7 bedoelde opdrachten te vervullen, stort het Agentschap op de eerste werkdag van elk kwartaal een voorschot aan de Waalse verzekeringsinstellingen, dat gelijk is aan één vierde van de jaarlijkse uitgaven vermeld in de begroting vastgesteld door het Agentschap om de in hetzelfde artikel bedoelde prestaties en tussenkomsten te dekken.

Op de eerste dag van het vierde kwartaal betaalt het Agentschap aan de Waalse verzekeringsinstellingen een bedrag dat door het Agentschap wordt vastgesteld aan de hand van de door de Regering vastgestelde criteria en waarvan het bedrag ligt tussen het bedrag dat in elk van de voorgaande kwartalen van het jaar is gestort en een bedrag dat overeenstemt met een nauwkeuriger raming van de werkelijke uitgaven die met dit voorschot moeten worden gedekt. De betaling van dit vierde voorschot doet geen afbreuk aan de aanvullende voorschotten bedoeld in het vierde lid van deze paragraaf.

De Regering bepaalt de berekening van de voorschotten, de verdeling ervan over de Waalse verzekeringsinstellingen alsook de opstelling van de voorlopige en definitieve rekeningen die recht kunnen geven op regularisatie. Ze stelt de criteria vast voor het bepalen van het bedrag van het voorschot voor het vierde kwartaal. Dit voorschot mag niet meer bedragen dan een vierde van de jaarlijkse uitgaven opgenomen in de door het Agentschap opgestelde begroting ter dekking van de in dat artikel bedoelde prestaties en tussenkomsten.

Indien een verzekeringsinstelling niet over de nodige liquiditeiten beschikt om zijn in artikel 43/7 omschreven taken uit te voeren, kan hij het Agentschap om een aanvullend voorschot naast het in lid 1 bedoelde voorschot verzoeken. Het Agentschap kan dit voorschot toekennen en stelt het College voor financiële en budgettaire monitoring daarvan binnen vijf werkdagen in kennis.".

Art. 185.Het tweede lid van artikel 28/1 van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid wordt gewijzigd als volgt: "De kredieten toegekend voor de paritaire opdrachten zijn niet-limitatief.".

Art. 186.In artikel 11/1, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, worden de woorden "of diens afgevaardigde" telkens ingevoegd na het woord "Regering".

Art. 187.In artikel 18/1, § 1, tweede lid, van het Waalse Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, worden de woorden "of diens afgevaardigde" telkens ingevoegd na het woord "Regering".

Art. 188.§ 1. In afwijking van artikel 4, § 1, van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleidingen voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, is de alternerende opleiding toegankelijk voor elke niet-werkende werkzoekende ingeschreven bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder niet-werkende werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a) geen betaalde beroepsactiviteit uitoefent;b) een onvrijwillig deeltijdse werknemer is, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering;c) uitsluitend een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige in bijberoep; In afwijking van het eerste lid is de alternerende opleiding niet toegankelijk voor de werkzoekende die als leerling ingeschreven is voor een gelijksoortig beroep bij een onderwijsoperator, noch bij een erkende operator alternerende opleiding. § 2. Wanneer de uitvoering van de alternerende opleiding plaatsvindt tijdens de periode van de inschakelingsstage bedoeld in artikel 36, § 1, eerste lid, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering, in afwijking van artikel 7, eerste lid, van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, bedraagt de duur ervan minder dan negen maanden.

In afwijking van artikel 5 van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en wanneer de niet-werkende werkzoekende bedoeld in artikel 7, § 1, eerste lid, 2°, niet in aanmerking komt voor een inschakelings-, werkloosheids- of beschermingsuitkering krachtens het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering noch voor een leefloon ingevoerd door de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, moet de alternerende opleiding: 1° minder dan 150 uur opleiding op jaarbasis bij een opleidingsoperator omvatten;2° en minder dan 20 uur opleiding op weekbasis bij de werkgever omvatten. Het in het eerste lid, 1°, bedoelde aantal uren wordt berekend in verhouding tot de totale duur van de opleiding. § 3. De paragrafen 1 en 2 zijn van toepassing op elke overeenkomst voor alternerende opleiding gesloten tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 en voor de hele duur ervan.

Art. 189.§ 1. FOREm organiseert opleidingen om werkzoekenden in staat te stellen hun rijbewijs categorie B of categorie AM voor 2-wielers te behalen.

De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° een cheque "theoretisch rijbewijs" die omvat: a) voor het rijbewijs categorie B: - 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform; - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef; b) voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: - 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform; - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef; 2° een cheque "praktisch rijbewijs" die omvat: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 30 uur praktijkopleiding; - de kosten van de risicoperceptietest; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen; b) voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: - 8 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen.

De cheques bedoeld in lid 2, 1° en 2°, zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen door FOREm tegelijkertijd in één en dezelfde beslissing worden toegekend.

FOREm kan het oefenhandboek bedoeld in paragraaf 2, 1°, a), tweede streepje ter beschikking stellen. In dit geval is de kostprijs niet ten laste van de rijschool.

FOREm kan op basis van de door de Minister bevoegd voor Vorming vastgestelde voorwaarden een subsidie toekennen aan de operatoren bedoeld in § 3, eerste lid, 4°, a) tot h) om didactische of pedagogische instrumenten te ontwikkelen of te verbeteren en om de kwaliteit van het pedagogische aanbod bij deze operatoren te verbeteren. § 2. FOREm stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de werkzoekende de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door FOREm vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2° de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 150 inclusief belastingen; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van € 1.830 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 210 inclusief belastingen. b) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie AM: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 100 inclusief belastingen; - 8 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 520 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 130 inclusief belastingen. 4° de rijschool vergoedt de werkzoekende de volgende gemaakte kosten: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens tegen het tarief van twee mogelijke tests;b) de kosten van de risicoperceptietest;c) de inschrijvingskosten voor de praktische examens op basis van twee mogelijke tests. De tarieven bedoeld in lid 2, 3°, zijn van toepassing bij de toekenning van de cheque door FOREm.

De tarieven, vermeld in paragraaf 2, 3°, kunnen in februari van elk jaar geïndexeerd worden door de Minister bevoegd voor Vorming, met dien verstande dat de indexering niet hoger mag zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

FOREm deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke geselecteerde werkzoekende bedoeld in § 4, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B of van categorie AM voor 2-wielers. § 3. Onverminderd § 4, kan de werkzoekende onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in § 1 bedoelde opleiding: 1° een niet-werkende werkzoekende zijn die als zodanig geregistreerd staat bij FOREm;2° in het bezit zijn van ten hoogste het einddiploma middelbaar onderwijs of een gelijkwaardig diploma;3° zijn hoofdverblijfplaats in het Franse taalgebied hebben;4° tot één van de volgende doelgroepen behoren: a) in 2024 een kwalificerende of prekwalificerende opleiding van ten minste 4 weken hebben voltooid of volgen in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het decreet van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, in het kader van een overeenkomst opleiding-inschakeling met een werkgever in de zin van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de individuele beroepsopleiding of in het kader van een overeenkomst voor alternerende opleiding in de zin van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien;b) in de loop van het jaar 2024, een opleiding in een centrum voor socioprofessionele inschakeling ("CISP") hebben afgerond of volgen;c) in het jaar 2024 ondersteund zijn of worden door een gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling of door een begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling;d) in de loop van het jaar 2024 een leefloon of een financiële tegemoetkoming hebben ontvangen of ontvangen en in de loop van het jaar 2024 het voorwerp zijn geweest of zijn van gezamenlijke begeleidingsacties door een jobcoach van het OCMW en een FOREm-medewerker in het kader van de kaderovereenkomst tussen FOREm en de OCMW's;e) een arbeidsovereenkomst hebben in het kader van de artikelen 60, § 7 en 61 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 op het moment van inschrijving in de rijschool;f) in de loop van het jaar 2024 een kwalificerende opleiding tot huishoudelijke hulp in het kader van een beroepsopleidingscontract in de zin van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding hebben voltooid of volgen;g) in 2024 een kwalificerende opleiding hebben gevolgd of volgen in een opleidings- en socioprofessioneel inschakelingscentrum dat erkend is door het Waals Agentschap voor de Levenskwaliteit en in 2021 het voorwerp uitmaken of uitmaken van begeleidingsacties in het kader van de overeenkomst tussen FOREm en AVIQ;h) in het jaar 2024 ondersteund zijn of worden door een Buurtregie;i) geslaagd zijn voor het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B na het volgen van een opleiding "theoretisch rijbewijs" in 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 of 2024 bij een plaatselijke openbare overheid, een vzw gesubsidieerd door het Waals Gewest of een school gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap en behoren tot één van de categorieën van het doelpubliek bedoeld in de punten a), b), c), d), e), f), g) of h). In afwijking van lid 1 zijn niet-werkende werkzoekenden die in aanmerking komen voor een opleiding voor een rijbewijs, georganiseerd door IFAPME overeenkomstig artikel 195 van dit decreet of door FOREm overeenkomstig artikel 202 van dit decreet, uitgesloten van de in paragraaf 1 bedoelde opleiding.

In afwijking van lid 1 wordt de werkloze werkzoekende die een opleiding voor een theoretisch rijbewijs heeft genoten door middel van een door FOREm in 2020, 2021, 2022 of 2023 toegekende rijbewijs-cheque, uitgesloten van het voordeel van de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°.

In afwijking van lid 1 wordt de werkloze werkzoekende die een opleiding voor een praktisch rijbewijs heeft genoten door middel van een door FOREm in 2020, 2021, 2022 of 2023 toegekende rijbewijs-cheque, uitgesloten van het voordeel van de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°.

Onder prekwalificerende opleiding in de zin van lid 1, 4°, a) wordt verstaan een opleiding die de verwerving mogelijk maakt van de kennis die nodig is voor de inschrijving voor een kwalificerende opleiding.

Onder kwalificerende opleiding in de zin van het eerste lid, 4°, a), f) en g) wordt verstaan een opleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep.Het is voldoende om één module, groep van modules, eenheid van leerresultaten of groep van leereenheden van een vakopleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep af te ronden.

Voor de toepassing van de voorwaarde bedoeld in het eerste lid, 1°, worden de werkzoekenden, vermeld in het eerste lid, 4°, e), gelijkgesteld met niet-werkende werkzoekenden die ingeschreven zijn bij FOREm.

De werkzoekende die in aanmerking komt onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in § 1, tweede lid, 1° of 2°, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van FOREm aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de werkzoekende is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° het rijbewijs van de werkzoekende is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, selecteert FOREm werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 3 en die de opleiding bedoeld in paragraaf 1 kunnen volgen, op basis van de volgende criteria: 1° de motivatie van de kandidaat met betrekking tot de opleiding en met betrekking tot het behalen van het betrokken rijbewijs, in het bijzonder met betrekking tot het werkplan of het zoeken naar werk van de kandidaat, beoordeeld tijdens een fysiek of afstandsgesprek;2° de haalbaarheid van de opleiding met betrekking tot de middelen waarover de kandidaat beschikt om de cursussen te volgen, om te rijden tijdens de periode van het behalen van het voorlopig rijbewijs en om over een voertuig te beschikken;3° de toegankelijkheid van zijn of haar woning met betrekking tot gebieden die worden bediend door het openbaar vervoer. Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 3, eerste lid, 3°, b), en c) wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met de betrokken gewestelijke zending voor arbeidsbemiddeling of het betrokken centrum voor socioprofessionele inschakeling of de betrokken begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling.

Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, d) en e), wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Met betrekking tot de kandidaat bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 3°, g), wordt de selectie van de kandidaat gecoördineerd met het betrokken opleidings- en socioprofessioneel inschakelingscentrum erkend door het betrokken "Agence wallonne pour une Vie de Qualité" (Waalse Agentschap voor de Kwaliteit van het Leven).

Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B of AM, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, a) en 2°, b). Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, a), 1e, 3e en 4e streepje. § 5. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de door FOREm overeenkomstig paragraaf 4 geselecteerde werkzoekende zich in bij een rijschool die voorkomt op de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 190.De Minister van Tewerkstelling verleent een subsidie ten laste van de begroting 2024 aan de vzw's AIGS en Artikel XXIII, of aan elke andere begunstigde, met het oog op de begeleiding van de meest kwetsbare werkzoekenden met meervoudige problemen van psycho-medisch-sociale aard, via multidisciplinaire en gecoördineerde zorg, met het oog op professionele inschakeling. De modaliteiten voor de subsidiering zijn vastgelegd in een meerjarenovereenkomst tussen de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), het Agentschap voor een Kwaliteitsvol Leven en de vzw's AIGS en/of Artikel XXIII.

Art. 191.Wijziging van het decreet van 23 maart 1995 houdende oprichting van een Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten dat moet zorgen voor de opvolging en de controle op de beheersplannen van de gemeenten en provincies en dat het financiële evenwicht van de gemeenten en provincies van het Waalse Gewest moet helpen handhaven: Artikel 5 van het decreet van 23 maart 1995 wordt aangevuld met een paragraaf 15: " § 15. Met instemming en onder de voorwaarden van de Waalse Regering, is het Gewestelijk Hulpcentrum voor gemeenten ertoe gemachtigd om, ten gunste van de inrichtende machten van de voorzieningen voor de opvang van rondreizende bevolkingsgroepen, de uitbetaling te verzekeren van de investeringen die in aanmerking zijn gekomen voor de toekenning door de Waalse Regering van een subsidie.".

Art. 192.§ 1. Artikel 6, § 1, eerste lid, van het Decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein wordt het eerste lid vervangen als volgt: "

Art. 6.§ 1. Onverminderd de bevoegdheden van de ambtenaren van de federale politie en de lokale politie voor de toepassing van de bepalingen van dit decreet kunnen de controle, de opsporing en de vaststelling van de volgende overtredingen toevertrouwd worden aan statutaire of contractuele gewestelijke agenten aangewezen overeenkomstig § 2: 1° de overtredingen bepaald in de artikelen 5 en 5bis van dit decreet;2° de overtredingen van de communautaire regelgeving zoals bepaald in artikel 5, 16°, van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg, van dezelfde wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 3° de overtredingen van de communautaire regelgeving zoals bepaald in artikel 5, 16°, van de wet van 15 juli 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr.1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006, van dezelfde wet en de uitvoeringsbesluiten ervan; 4° de overtredingen van de bepalingen van het Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, opgenomen als bijlage bij Aanhangsel C van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF), gesloten te Vilnius op 3 juni 1999, zoals gewijzigd, van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, getekend te Genève op 30 september 1957, zoals gewijzigd en van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december 2013; 5° de overtredingen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten2 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, zoals gewijzigd.". § 2. In het decreet van 19 maart 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein wordt een artikel 8ter ingevoegd, luidend als volgt: "

Art. 8ter.De domaniale politieagenten kunnen door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep worden gemachtigd om de procedure toe te passen die in de volgende koninklijke besluiten wordt geregeld: 1° het koninklijk besluit van 24 maart 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/03/1997 pub. 04/07/1997 numac 1997000200 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee wetten tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, zoals gewijzigd;2° het koninklijk besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000014182 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg sluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, zoals gewijzigd;3° het koninklijk besluit van 1 september 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten1 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 4° het koninklijk besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten3 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van sommige overtredingen."

Art. 193.De uitgaven bedoeld in artikel 31.01 (vakdomein 099.024 (ESER-code 31)) van programma 18.06 (WBFIn-programma 18.099) kunnen worden vereffend overeenkomstig de ingevoerde regeling voor de toepassing van het decreet van 21 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten6 houdende de toekenning van steun via een in het Waalse Gewest geïntegreerd steunportfolio aan projectontwikkelaars en kleine en middelgrote ondernemingen, ter vergoeding van de diensten ter bevordering van het ondernemerschap of de groei, en strekkende tot de oprichting van een databank van authentieke bronnen die verbonden is met die geïntegreerde portfolio.

Art. 194.In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 van 16 juni 2020 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "wordt de referentieperiode die loopt van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de dagverzorgingscentra voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "worden de referentieperiodes die lopen van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van de forfaitaire bedragen van de dagverzorgingscentra voor de jaren 2022 en 2023";2° in het tweede lid worden de woorden "van het forfaitaire bedrag voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "van de forfaitaire bedragen voor de jaren 2022 en 2023". Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt gewijzigd als volgt: 1° in het eerste lid worden de woorden "wordt de referentieperiode die loopt van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van het forfaitaire bedrag van de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "worden de referentieperiodes die lopen van 1 juli 2020 tot de door de Minister vastgestelde datum geneutraliseerd voor de berekening van de forfaitaire bedragen van de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor de jaren 2022 en 2023";2° in het tweede lid worden de woorden "van het forfaitaire bedrag voor het jaar 2022" vervangen door de woorden "van de forfaitaire bedragen voor de jaren 2022 en 2023".

Art. 195.§ 1. IFAPME organiseert voor de leerlingen die zijn ingeschreven voor opleidingen binnen het IFAPME-netwerk, de toegang tot opleidingen die hen in staat stellen hun rijbewijs categorie B of categorie AM voor 2-wielers te behalen.

De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° voor het rijbewijs categorie B: a) een theoretisch opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform;b) een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit: - 30 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de leerling niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; c) een examenonderdeel bestaande uit: - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de leerling niet slaagt voor de eerste theoretische proef; - de kosten van de risicoperceptietest; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de leerling niet slaagt voor het eerste praktijkexamen; 2° voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: a) een theoretisch opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform;b) een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit: - 8 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de leerling niet slaagt voor het eerste praktijkexamen; c) een examenonderdeel bestaande uit: - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de leerling niet slaagt voor de eerste theoretische proef; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de leerling niet slaagt voor het eerste praktijkexamen. § 2. IFAPME stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de leerling de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door IFAPME vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2° de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 150 inclusief belastingen; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 1.830 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 210 inclusief belastingen. b) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie AM: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 100 inclusief belastingen; - 8 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 520 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 130 inclusief belastingen. 4° de rijschool vergoedt de leerling de volgende gemaakte kosten: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens tegen het tarief van twee mogelijke tests;b) de kosten van de risicoperceptietest;c) de inschrijvingskosten voor de praktische examens op basis van twee mogelijke tests. De tarieven, vermeld in paragraaf 2, 3°, kunnen in februari van elk jaar geïndexeerd worden door de Minister bevoegd voor IFAMPE, met dien verstande dat de indexering niet hoger mag zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

IFAPME deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke leerling die voldoet aan de in paragraaf 3 bedoelde voorwaarden, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B of van categorie AM voor 2-wielers. § 3. Onverminderd paragraaf 4, kan de leerling onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in § 1 bedoelde opleiding: 1° ingeschreven zijn in een IFAPME-opleiding in de sectoren bouw, hout en elektrotechniek, waarvan de lijst door IFAPME wordt opgesteld;2° na tussen 1 september 2022 en 30 november 2023 een minimumduur van drie maanden alternerende opleiding hebben gevolgd en een alternerende opleiding volgen op het ogenblik van de aanvraag tot opleiding voor het rijbewijs, volgens de modaliteiten bepaald door IFAPME: a) hetzij in het kader van een alternerende overeenkomst in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de alternerende overeenkomst;b) hetzij in het kader van een stageovereenkomst in de zin van het besluit van de Waalse regering van 16 juli 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten8 betreffende de stageovereenkomst in het kader van de permanente vorming van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen;3° de leeftijd hebben van: a) 15 jaar en 9 maanden voor het volgen van het theoretisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, a), en het theoretisch examen bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, c), eerste streepje;b) 16 jaar voor het volgende van het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, b), en het praktijkexamen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, c), derde streepje ;c) 17 jaar voor het volgen van de opleidingsonderdelen bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, a) en b), en het afleggen van het theoretisch examen bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, c), eerste streepje;d) 18 jaar voor het afleggen van de risicoperceptietest en het praktijkexamen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, onder 1°, c), tweede en derde streepje;4° zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franse taalgebied. De minderjarige leerling moet de ouderlijke toestemming aan IFAPME bezorgen om de in paragraaf 1 bedoelde opleiding te kunnen volgen.

De leerling kan slechts één enkele opleiding volgen voor het rijbewijs bedoeld in paragraaf 1, alle categorieën inbegrepen.

De leerling kan een opleiding volgen voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, b), en voor de risicoperceptietest en het praktijkexamen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, c), tweede en derde streepje, indien hij reeds in het bezit is van een getuigschrift voor het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B. De leerling die in aanmerking komt met betrekking tot de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° of 2°, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van IFAPME aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de leerling is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° de leerling is in het bezit van een voorlopig rijbewijs in het kader van een rijopleiding van het type "vrije begeleiding";3° het rijbewijs van de leerling is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. Indien de leerling reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B of AM, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, b) en 2°, b) en voor de risicoperceptietest en het praktisch examen bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, c), 2e en 3e streepje en 2°, c), 2e streepje.

Indien de leerling reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, b) en voor het praktisch examen bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 1°, c), 3e streepje. § 5. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de leerling zich overeenkomstig paragraaf 4, in bij een rijschool die voorkomt op de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 196.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden van dit artikel, kent IFAPME een heropbouwpremie van maximaal 2.000 euro toe aan de leerling die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° ingeschreven zijn als leerling in een IFAPME-centrum voor het opleidingsjaar 2023-2024: a) hetzij als instapper en een alternerende overeenkomst in de zin van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten9 betreffende de alternerende overeenkomst hebben gesloten en vóór 30 september 2024 ten minste drie maanden een alternerende opleiding hebben gevolgd;b) hetzij in het tweede leerjaar zitten en op het ogenblik van de toekenning van de eerste schijf van de heropbouwpremie tijdens het lopende opleidingsjaar ten minste drie maanden hebben gewerkt in het kader van een alternerende overeenkomst;c) hetzij in het derde leerjaar zitten en op het ogenblik van de toekenning van de eerste schijf van de heropbouwpremie tijdens het lopende opleidingsjaar ten minste drie maanden hebben gewerkt in het kader van een alternerende overeenkomst;2° een opleiding volgen die leidt tot beroepen met een tekort aan arbeidskrachten in de sectoren bouw, hout en elektrotechniek, waarvan de lijst door IFAPME wordt opgesteld;3° voor de instapper in een opleiding die leidt tot een beroep met een tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector, het voordeel hebben genoten van een maandelijkse verhoging van ten minste 100 euro toegekend door een onderneming uit de bouwsector bovenop de minimumschalen bepaald in artikel 2ter, § 2 van het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, afgesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie. Onder instapper de zin van paragraaf 1, eerste lid, 1°, a), en 3°, wordt verstaan een leerling die zich in een bepaald opleidingsjaar voor het eerst voor een leertijd inschrijft en een eerste alternerende overeenkomst sluit. § 2. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden van dit artikel, kent IFAPME een heropbouwpremie van maximaal 2.000 euro toe aan de leerling die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° ingeschreven zijn als leerling in een IFAPME-centrum voor het opleidingsjaar 2023-2024: a) hetzij als instapper en gedurende ten minste drie maanden vóór 30 september 2024 een stageovereenkomst in de zin van het besluit van de Waalse regering van 1 juni 2023 betreffende de stageovereenkomst, de stageovereenkomst professionele praktijkervaring, de erkenning van ondernemingen, de stage voor het vertrouwd maken met ambachten en de verplichte observatiestage in de alternerende opleiding en in de opleiding van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen hebben gesloten;b) hetzij in het tweede jaar van de ondernemersopleiding zitten en op het ogenblik van de toekenning van de eerste schijf van de heropbouwpremie tijdens het lopende opleidingsjaar ten minste drie maanden hebben gewerkt in het kader van een stageovereenkomst;c) hetzij in het derde jaar van de ondernemersopleiding zitten en op het ogenblik van de toekenning van de eerste schijf van de heropbouwpremie tijdens het lopende opleidingsjaar ten minste drie maanden hebben gewerkt in het kader van een stageovereenkomst;2° een opleiding volgen die leidt tot beroepen met een tekort aan arbeidskrachten in de sectoren bouw, hout en elektrotechniek, waarvan de lijst door IFAPME wordt opgesteld;3° voor de instapper in een opleiding die leidt tot een beroep met een tekort aan arbeidskrachten in de bouwsector, het voordeel hebben genoten van een maandelijkse verhoging van ten minste 100 euro toegekend door een onderneming uit de bouwsector bovenop de minimumschalen bepaald in artikel 13ter van het besluit van de Waalse regering van 1 juni 2023 betreffende de stageovereenkomst, de stageovereenkomst professionele praktijkervaring, de erkenning van ondernemingen, de stage voor het vertrouwd maken met ambachten en de verplichte observatiestage in de alternerende opleiding en in de opleiding van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen. Onder instapper de zin van paragraaf 2, eerste lid, 1°, a), en 3°, wordt verstaan een leerling die in een bepaald opleidingsjaar in een van de bij 2° beoogde sectoren voor het eerst wordt ingeschreven voor een voorbereidingsjaar, een coördinatie- en managementopleiding of een opleiding in ondernemerschap § 3. De in paragraaf 1 en in paragraaf 2 bedoelde leerling heeft recht op een premie van maximaal 2.000 euro, verdeeld in maximaal drie schijven van respectievelijk 700 euro, 600 euro en 700 euro.

Voor de instapper bedoeld in paragraaf 1, lid 1, 1°, a) en paragraaf 2, lid 1, 1°, a) worden de bij lid 1 beoogde schijven volgens de volgende modaliteiten betaald: 1° de eerste schijf van 700 euro wordt vóór 31 december 2024 betaald aan een leerling die in 2023 geen enkele tranche van de premie heeft ontvangen;2° de tweede schijf van 600 euro wordt uiterlijk eind januari 2025 betaald aan een leerling die in 2024 een eerste tranche van 700 euro heeft ontvangen, mits hij het opleidingsjaar 2023-2024 met goed gevolg heeft afgesloten en een opleiding voortzet die in aanmerking komt voor de heropbouwpremie;3° voor de opleidingen met een duur van een jaar wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2025 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2023-2024 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij IFAPME indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en IFAPME elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren waarop de heropbouwpremie betrekking heeft;4° voor de opleidingen met een duur van twee jaar wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2026 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2024-2025 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij IFAPME indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en IFAPME elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren waarop de heropbouwpremie betrekking heeft;5° voor de opleidingen met een duur van drie jaar wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2027 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2025-2026 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij IFAPME indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en IFAPME elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren waarop de heropbouwpremie betrekking heeft. Voor de leerling bedoeld in paragraaf 1, lid 1, 1°, b) en paragraaf 2, lid 1, 1°, b) worden de bij lid 1 beoogde schijven volgens de volgende modaliteiten betaald: 1° de tweede schijf van 600 euro wordt betaald, vóór eind januari 2024, aan de leerling die zijn eerste schijf van de premie heeft ontvangen in 2023 of aan de leerling die zijn leerlingschap heeft beëindigd in 2023-2024 en die heeft beslist om zijn opleiding verder te zetten in een ondernemersopleiding of een opleiding coördinatie en beheer en die slechts één schijf van de premie van 700 euro heeft ontvangen vóór 2023;In afwijking van 1° zal de leerling bedoeld in paragraaf 1 en paragraaf 2 die niet voldoet aan de voorwaarden voor een instapper en die de eerste schijf van de premie niet heeft ontvangen in 2023, rechtstreeks genieten van een tweede schijf van 700 euro betaald ten laatste voor eind januari 2024; 2° voor de opleidingen met een duur van twee jaar wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2025 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2023-2024 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij het Instituut indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en het instituut elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren die bij paragraaf 1, lid 1, 2° beoogd worden;3° voor de opleidingen met een duur van drie jaar wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2026 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2024-2025 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij IFAPME indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en IFAPME elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren die bij paragraaf 1, lid 1, 2° beoogd worden; Voor de bij paragraaf 1, lid 1, 1°, c) en bij paragraaf 2, lid 1, 1°, c) beoogde leerling wordt de derde schijf van 700 euro uiterlijk op 31 januari 2025 betaald op basis van de sluiting van een arbeidsovereenkomst of, voor de in paragraaf 1 bedoelde leerlingen, van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst, op voorwaarde dat de leerling het opleidingsjaar 2023-2024 met succes heeft voltooid en de aanvraag bij het Instituut indient, overeenkomstig de door deze laatste vastgestelde procedures, en het Instituut elk document verstrekt waaruit blijkt dat een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst is gesloten in een van de sectoren die bij paragraaf 1, lid 1, 2° beoogd worden; § 4. IFAPME schort de betaling van elke schijf van de heropbouwpremie op zodra het vaststelt dat de leerling niet meer voldoet aan de voorwaarden die voor zijn toekenning zijn vastgesteld. IFAPME stelt de leerling elektronisch in kennis daarvan. § 5. De leerling ontvangt de heropbouwpremie slechts eenmaal.

Indien de leerling een opleidingsjaar herhaalt, geeft het herhaalde jaar geen recht op de overeenkomstige schijf. § 6. De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde heropbouwpremie kan niet worden gecumuleerd met de premie waarin is voorzien bij het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen.

De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde heropbouwpremie kan niet worden gecombineerd met de in artikel 215 bedoelde stimulans tot heropbouw.

Art. 197.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen organiseert FOREm opleidingen ten behoeve van werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, zoals gedefinieerd in artikel 7bis van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, met het oog op de bevordering van de ontwikkeling van de buurtdiensten en-banen, met het oog op het behalen van een rijbewijs categorie B. De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° een theoretisch opleidingsonderdeel bestaande uit 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform;2° een praktisch opleidingsonderdeel bestaande uit: a) 30 uur praktijklessen;b) een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de betrokkene niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen;3° een examenonderdeel dat bestaat uit: a) de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de betrokkene niet slaagt voor de eerste theoretische proef ;b) de kosten van de risicoperceptietest;c) de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de betrokkene niet slaagt voor het eerste praktijkexamen. FOREm kan het oefenhandboek bedoeld in paragraaf 2, 1°, ter beschikking stellen. In dit geval is de kostprijs niet ten laste van de rijschool. § 2. FOREm stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de in paragraaf 5 bedoelde werknemer de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door FOREm vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2° de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 150 inclusief belastingen; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 1.950 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 220 inclusief belastingen. 4° de rijschool betaalt de werknemer terug: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische tests (2 mogelijke tests, tot € 15 per test, inclusief belastingen);b) de inschrijvingskosten voor de risicoperceptietest, tot € 15 inclusief belastingen;c) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens, twee mogelijke tests, tot € 36 inclusief belastingen per test. De tarieven, bedoeld in paragraaf 2, 3°, kunnen in februari van elk jaar geïndexeerd worden door de Minister bevoegd voor Tewerkstelling, met dien verstande dat de indexering niet hoger mag zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

FOREm deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke geselecteerde werknemer bedoeld in paragraaf 4, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B. § 3. Onverminderd de paragrafen 4 en 5, kan de werknemer onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in paragraaf 1 bedoelde opleiding: 1° een werknemer zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques die in het Waalse Gewest woont;2° tewerkgesteld zijn in een erkende dienstencheque-onderneming bedoeld in artikel 2, § 1, 6°, van de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten tot bevordering van buurtdiensten en -banen, waarvan de maatschappelijke zetel in het Waals Gewest is gevestigd;3° een anciënniteit van minimum 6 maanden hebben in de onderneming bedoeld in 2°.4° gedurende de laatste drie jaar jaarlijks ten minste één buurtwerk of -dienst hebben uitgevoerd die aanleiding geeft tot de toekenning van een dienstencheque. De werknemer kan slechts eenmaal de in paragraaf 1 bedoelde opleiding genieten.

De werknemer die in aanmerking komt onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van FOREm aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de werknemer is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° de werknemer is in het bezit van een voorlopig rijbewijs in het kader van een rijopleiding van het type "vrije begeleiding";3° het rijbewijs van de werknemer is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. De in het vorige lid bedoelde werknemers vragen de afgifte van de rijbewijsopleiding uitsluitend aan met behulp van het daartoe door FOREm opgestelde elektronische formulier. FOREm bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen 10 dagen.

Indien de aanvraag onvolledig is, vraagt FOREm de ontbrekende elementen op bij de werknemer, die tien dagen heeft om zijn aanvraag aan te vullen.

Wanneer de aanvraag niet binnen de in lid 2 genoemde termijn door de werknemer wordt ingevuld, wordt de werknemer door FOREm binnen 30 dagen na de datum van indiening van het opleidingsaanvraagformulier in kennis gesteld van het besluit om de aanvraag zonder gevolg te klasseren. § 5. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingsmiddelen selecteert FOREm de werknemer die voldoet aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 3, die de subsidie overeenkomstig paragraaf 4 heeft aangevraagd, en die de opleiding bedoeld in paragraaf 1 kan volgen.

Binnen dezelfde erkende onderneming kan de opleiding worden gevolgd door maximaal twee werknemers die via een arbeidsovereenkomst dienstencheque met elkaar verbonden zijn. FOREm controleert deze voorwaarde alvorens over te gaan tot de in lid 1 bedoelde selectie.

Voor de in lid 1 bedoelde selectie gaat FOREm te werk in de chronologische volgorde van indiening van de aanvragen, rekening houdende met de dag, het uur en de minuut van indiening of van codering. § 6. De door FOREm overeenkomstig paragraaf 5 geselecteerde werkzoekende heeft eerst recht op het theoretisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° en het theoretisch examen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, a).

Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2, 2°, en voor de risicoperceptietest en het praktisch examen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, b) en c).

Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2, 2°, en voor het praktisch examen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, c). § 7. Om in aanmerking te komen voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, de risicoperceptietest en het praktijkexamen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, b) en c), moet de door FOREm geselecteerde werkzoekende, overeenkomstig paragraaf 4, het bewijs leveren dat hij houder is van een geldig certificaat van het met goed gevolg afleggen van het theoretisch examen voor een rijbewijs van categorie B of AM. Teneinde een follow-up te verzekeren van de sollicitaties van werkzoekenden die het theoretische opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, en het theoretische examen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, a), hebben genoten, verzoekt FOREm deze werkzoekenden met alle wettelijke middelen.

De werkzoekende bedoeld in lid 3 die niet reageert op het derde verzoek van FOREm wordt de toegang geweigerd tot de praktische opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, en tot de risicoperceptietest en het praktische examen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 3°, b). § 8. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de door FOREm overeenkomstig paragraaf 5 geselecteerde werknemer zich in bij een rijschool die voorkomt op de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 198.Mits naleving van de toekenningsvoorwaarden bedoeld in artikel 3 van het decreet van 14 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen, beschikt de onderneming die tussen 1 maart 2020 en 15 juli 2021, en waarvan de beslissing vóór 1 september 2021 verstreken is, over een nieuwe beslissing tot toekenning van de subsidie krachtens hetzelfde decreet, op aanvraag ingediend overeenkomstig artikel 4, paragraaf 1, van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2019 tot uitvoering van het decreet van 14 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de subsidies ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden bij sommige ondernemingen.

Het bedrag van de subsidie met betrekking tot deze bijkomende aanvraag is gelijk aan het bedrag bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 3°.

Dit bedrag komt overeen met de voltijdse aanwerving van een niet-werkende werkzoekende als bedoeld in artikel 2 van hetzelfde decreet. Het kan verhoogd worden, overeenkomstig artikel 5, § 2, van hetzelfde decreet.

De in lid 1 bedoelde aanvraag dient uiterlijk tegen 31 december 2021 ingediend te worden.

Bij het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn wordt de aanvraag zonder gevolg geklasseerd.

De in lid 1 bedoelde subsidie wordt voor een periode van één jaar aan de onderneming toegekend.

De in het eerste lid bedoelde subsidie wordt toegekend voor de aanwerving van een niet-werkende werkzoekende of voor de werknemer die in dienst is van de werkgever in het kader van de beslissing tot toekenning van de subsidie die verstreken is tussen 1 maart 2020 en 15 juli 2021.

De verplichting bedoeld in artikel 12, paragraaf 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 14 februari 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2, is niet van toepassing op de in lid 1 bedoelde beslissing tot toekenning van de subsidie.

Art. 199.In artikel 10 van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun ten behoeve van de doelgroepen worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° lid 1 wordt aangevuld met 3° : "3° de werknemer wordt tijdelijk werkloos gesteld."; 2° lid 3 wordt aangevuld met 3° : "3° De tijdelijke werkloosheid neemt een einde.".

Art. 200.In afwijking van artikel 461, lid 1, van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt de planning van de coördinatiecentra voor thuiszorg en -hulp 2016-2021 met twee jaar verlengd en is van toepassing voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

Art. 201.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 1° niet-werkende werkzoekende: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a) geen betaalde beroepsactiviteit uitoefent;b) een onvrijwillig deeltijdse werknemer is, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering;c) uitsluitend een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige in bijberoep;2° situatie van een alleenouderschap: gezinssituatie van een persoon die het alleen of beurtelings gezag over een kind heeft;3° FOREm: het "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling);4° BVT-statuut: de begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van gezondheidszorg en medicatie. § 2. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten kan FOREm aan de niet-werkende werkzoekende die in een alleenouderschap situatie verkeert en die niet geniet van gratis opvang in het kader van het BVT-statuut, de volgende financiële voordelen toekennen: 1° een forfaitaire dagvergoeding van 6 euro ter dekking van de kosten voor kinderopvang tot de leeftijd waarop zij tot de kleuterschool kunnen worden toegelaten;2° een forfaitaire dagvergoeding van 4 euro om de kosten van buitenschoolse opvang te dekken voor kinderen die naar de kleuterschool of de lagere school gaan; De in lid 1 bedoelde financiële uitkeringen kunnen worden toegekend wanneer de niet-werkende werkzoekende: 1° een opleiding, stage of studies volgt waarvoor hij, als volledig werkloze, een vrijstelling van beschikbaarheid geniet toegekend door FOREm krachtens de artikelen 92 tot 94 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering zoals gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2022;2° een beroepsopleiding doorloopt gedekt door een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het besluit van 12 mei 1987 van de Franse Gemeenschapsexecutieve betreffende de beroepsopleiding. De in lid 1 bedoelde financiële voordelen worden toegekend overeenkomstig lid 2, op voorwaarde dat de werkzoekende het bewijs van de realiteit van de opvangkosten levert door aan FOREm de bewijsstukken met betrekking tot de betaalde kosten over te maken aan een van de volgende instanties: a) instellingen of voorzieningen die zijn erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de "Office national de l'Enfance";b) instellingen of inrichtingen die zijn erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd door de Gemeenten, Provincies, Gemeenschappen of Gewesten;c) crèches of onafhankelijke pleeggezinnen onder toezicht van de "Office national de l'Enfance";d) kleuter- of basisscholen, dan wel instellingen of opvangstructuren die verbonden zijn aan de school of de inrichtende macht. De verificatie van de situatie van alleenouderschap wordt door FOREm verricht op basis van gegevens uit authentieke bronnen waartoe hij toegang heeft en, bij ontstentenis van beschikbare gegevens, op basis van een kopie van een bewijs van samenstelling van het huishouden of enig ander document dat door de niet-werkende werkzoekende wordt verstrekt en aan de hand waarvan de situatie van alleenouderschap kan worden vastgesteld.

De in lid 1 bedoelde financiële voordelen mogen niet worden gecombineerd met andere tegemoetkomingen in dezelfde opvangkosten. § 3 FOREm berekent het bedrag van de financiële uitkeringen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, per dag dat de werkloze werkzoekende een beroepsopleiding volgt of met een beroepsopleiding gelijkgesteld onderwijs volgt en waarop zich een van de situaties bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, voordoet en per kind waarvoor de niet-werkende werkzoekende zich in een alleenouderschapssituatie bevindt. § 4. De in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde financiële uitkeringen worden door FOREm maandelijks in één keer uitbetaald. § 5. FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten die hem krachtens dit artikel zijn toevertrouwd. FOREm centraliseert, aggregeert en bewaart de gegevens die het mogelijk maken het alleenouderschap van de niet-werkende werkzoekende vast te stellen, alsook de gegevens van de personen die het huishouden vormen en die noodzakelijk zijn voor de berekening van het bedrag van de financiële uitkeringen overeenkomstig artikel 4/1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 betreffende de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) .

Art. 202.§ 1. FOREm organiseert opleidingen om werkzoekenden in staat te stellen hun rijbewijs categorie B of categorie AM voor 2-wielers te behalen.

De opleiding bedoeld in het eerste lid omvat: 1° een cheque "theoretisch rijbewijs" die omvat: a) voor het rijbewijs categorie B: - 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform; - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef; - de kosten van de risicoperceptietest; b) voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: - 12 uur theoretische lessen, het ter beschikking stellen van een handboek en toegang tot een online oefenplatform; - de inschrijvingskosten voor één theoretische proef of twee theoretische proeven indien de werkzoekende niet slaagt voor de eerste theoretische proef; 2° een cheque "praktisch rijbewijs" die omvat: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 30 uur praktijkopleiding; - de kosten van de risicoperceptietest; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen; b) voor het rijbewijs categorie AM 2-wielers: - 8 uur praktijklessen; - een begeleiding bij het praktijkexamen of twee begeleidingen bij het praktijkexamen ingeval de werkzoekende niet slaagt voor het 1ste praktijkexamen; - de inschrijvingskosten voor één praktijkexamen of twee praktijkexamens indien de werkzoekende niet slaagt voor het eerste praktijkexamen.

De cheques bedoeld in lid 2, 1° en 2°, zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen door FOREm tegelijkertijd in één en dezelfde beslissing worden toegekend. § 2. FOREm stelt op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling een lijst op van erkende rijscholen waarbij de werkzoekende de in paragraaf 1 bedoelde opleiding kan volgen.

Onverminderd de door FOREm vastgestelde voorwaarden van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling, zijn de voorwaarden waaraan de rijschool moet voldoen om in de in het eerste lid bedoelde lijst te worden opgenomen, de volgende: 1° de rijschool is erkend voor haar rijschoolactiviteiten;2° de rijschool maakt het mogelijk dat de opleiding op het grondgebied van het Franse taalgebied wordt gegeven;3° de rijschool past het volgende tarief toe: a) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie B: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 150 inclusief belastingen; - 30 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 1.830 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 210 inclusief belastingen. b) voor de opleiding voor het rijbewijs van categorie AM: - 12 uur theoretische lessen, inclusief het handboek dat toegang geeft tot een online oefenplatform, ter hoogte van maximum € 100 inclusief belastingen; - 8 uur praktijkopleiding ter hoogte van maximum € 520 inclusief belastingen; - twee begeleidingen naar de praktijkexamens tegen het tarief van twee mogelijke tests, ter hoogte van maximum van € 130 inclusief belastingen. 4° de rijschool vergoedt de werkzoekende de volgende gemaakte kosten: a) de inschrijvingskosten voor de theoretische examens tegen het tarief van twee mogelijke tests;b) de kosten van de risicoperceptietest;c) de inschrijvingskosten voor de praktische examens op basis van twee mogelijke tests. De tarieven bedoeld in lid 2, 3°, zijn van toepassing bij de toekenning van de cheque door FOREm.

De tarieven, vermeld in paragraaf 2, 3°, kunnen in februari van elk jaar geïndexeerd worden door de Minister bevoegd voor Vorming, met dien verstande dat de indexering niet hoger mag zijn dan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

FOREm deelt de lijst van de in het eerste lid bedoelde rijscholen mee aan elke geselecteerde werkzoekende bedoeld in paragraaf 4, opdat hij de rijschool kan kiezen waarbij hij zich wenst in te schrijven voor een opleiding met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B of van categorie AM voor 2-wielers. § 3. Onverminderd § 4, kan de werkzoekende onder de volgende voorwaarden in aanmerking komen voor de in § 1 bedoelde opleiding: 1° een niet-werkende werkzoekende zijn die als zodanig geregistreerd staat bij FOREm;2° zijn hoofdverblijfplaats in het Franse taalgebied hebben;3° een kwalificerende opleiding hebben gevolgd of in de loop van het jaar 2024 zullen volgen, die leidt tot een beroep in de bouwsector waaraan een tekort bestaat en waarvan de lijst door FOREm wordt vastgesteld, en die ten minste vier weken duurt in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst in de zin van het decreet van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding, in het kader van een overeenkomst voor een instapopleiding met een werkgever in de zin van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de individuele beroepsopleiding of in het kader van een overeenkomst inzake alternerende opleiding in de zin van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien. In afwijking van lid 1 wordt de werkloze werkzoekende die een opleiding voor een theoretisch rijbewijs heeft genoten door middel van een door FOREm in 2023 toegekende rijbewijs-cheque, uitgesloten van het voordeel van de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°.

In afwijking van lid 1 wordt de werkloze werkzoekende die een opleiding voor een praktisch rijbewijs heeft genoten door middel van een door FOREm in 2023 toegekende rijbewijs-cheque, uitgesloten van het voordeel van de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°.

In afwijking van lid 1 zijn niet-werkende werkzoekenden die in aanmerking komen voor een opleiding voor een rijbewijs, georganiseerd door IFAPME overeenkomstig artikel 195 van dit decreet, uitgesloten van de in § 1 bedoelde opleiding.

Onder "kwalificerende opleiding" in de zin van het eerste lid, 3°, a), wordt verstaan een opleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep. Het is voldoende om één module, groep van modules, eenheid van leerresultaten of groep van leereenheden van een vakopleiding die leidt tot de uitoefening van een beroep af te ronden.

De in lid 1, 3°, a) bedoelde lijst is van toepassing op de dag van de inschrijving voor de in de overeenkomst inzake alternerende opleiding vermelde opleiding of van de toegang tot de in de overeenkomst inzake alternerende opleiding vermelde opleiding.

De werkzoekende die in aanmerking komt onder de voorwaarden bedoeld in het eerste lid, kan niet in aanmerking komen voor de opleiding bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, 1° of 2°, indien hij zich, wat betreft de vergunning waarvoor hij een opleiding van FOREm aanvraagt, in een van de volgende situaties bevindt: 1° de werkzoekende is reeds ingeschreven bij een erkende rijschool en is daar met de praktische opleiding begonnen;2° de werkzoekende is in het bezit van een voorlopig rijbewijs in het kader van een rijopleiding van het type "vrije begeleiding";3° het rijbewijs van de werkzoekende is ingetrokken, waardoor hij gedwongen is opnieuw het volledige rijbewijs te halen. § 4. Binnen de perken van de beschikbare begrotingsmiddelen, selecteert FOREm werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden bedoeld in paragraaf 3 en die de opleiding bedoeld in paragraaf 1 kunnen volgen, op basis van de volgende criteria: 1° de motivatie van de kandidaat met betrekking tot de opleiding en met betrekking tot het behalen van het betrokken rijbewijs, in het bijzonder met betrekking tot het werkplan of het zoeken naar werk van de kandidaat, beoordeeld tijdens een fysiek of afstandsgesprek;2° de haalbaarheid van de opleiding met betrekking tot de middelen waarover de kandidaat beschikt om de cursussen te volgen, om te rijden tijdens de periode van het behalen van het voorlopig rijbewijs en om over een voertuig te beschikken;3° de toegankelijkheid van zijn of haar woning met betrekking tot gebieden die worden bediend door het openbaar vervoer. Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B of AM, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, a) en 2°, b). Indien de door FOREm geselecteerde kandidaat reeds in het bezit is van een geldig bewijs van het behalen van het theoretisch examen voor het rijbewijs van categorie B en van de geldige risicoperceptietest, wordt de opleiding enkel gegeven voor het praktisch opleidingsonderdeel bedoeld in paragraaf 1, lid 2, 2°, a), 1e, 3e en 4e streepje. § 5. Om aan een opleiding te kunnen deelnemen, schrijft de door FOREm overeenkomstig paragraaf 4 geselecteerde werkzoekende zich in bij een rijschool die voorkomt op de in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde lijst.

Art. 203.In afwijking van artikel 12, 9°, van het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleidingen voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, bedraagt het bedrag van de door de werkgever betaalde financiële tussenkomst, bedoeld in artikel 12, 9°, van hetzelfde decreet, 450 euro wanneer de alternerende opleiding gericht is op een beroep dat is opgenomen in de door FOREm opgestelde lijst van beroepen met een tekort aan arbeidskrachten.

Lid 1 is van toepassing op elke tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024 gesloten overeenkomst inzake alternerende opleiding. Onverminderd lid 2 is lid 1 van toepassing op alternerende opleidingen die bij de sluiting van de overeenkomst inzake alternerende opleiding of bij de daadwerkelijke aanvang van de alternerende opleiding leiden tot een beroep dat voorkomt op de in lid 1 bedoelde lijst.

Art. 204.Voor de toepassing van artikel 91 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering vormt de alternerende opleiding georganiseerd door het besluit van 20 februari 2014 betreffende de alternerende opleidingen voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien, een beroepsopleiding in de zin van artikel 27, 6°, van hetzelfde besluit.

Art. 205.§ 1. Onverminderd de bij de bestaande decreten en hun uitvoeringsbesluiten ingevoerde subsidieregelingen kan de Dienst, binnen de perken van de voor dit doel in zijn begroting opgenomen beschikbare kredieten, na een oproep tot het indienen van projecten en met inachtneming van de beginselen van billijkheid en transparantie, financiële steun verlenen voor acties die gericht zijn op de integratie van langdurig werklozen in het arbeidsproces.

De in lid 1 bedoelde subsidie is bestemd voor de financiering van alle of een deel van de kosten van acties die gericht zijn op de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt, met inbegrip van de bezoldigingskosten van hun arbeidscontracten, de kosten van toezicht en ondersteuning, de exploitatie- en investeringskosten en de bezoldigingskosten van de projectcoördinatie. § 2. De subsidie dekt ten hoogste de daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van qua doel en duur beperkte acties. De begunstigden van de subsidie voeren een afzonderlijke boekhouding van de kosten en ontvangsten die voortvloeien uit de uitvoering van elke gesubsidieerde actie.

De subsidie kan door de begunstigde niet worden overgedragen zonder voorafgaande toestemming van FOREm.

De Minister van Werk bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de paragrafen 1 en 2 en stelt de regels vast met betrekking tot: 1° de organisatie van oproepen tot het indienen van projecten;2° de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van de subsidie;3° de vaststelling van het bedrag van de subsidie;4° de modaliteiten voor het gebruik van de subsidie;5° de modaliteiten voor de betaling van de subsidie;6° de bewijsstukken die door de begunstigde van de subsidie moeten worden verstrekt;7° specifieke regelingen voor de controle, de herziening en de terugbetaling van het geheel of een deel van de subsidie.

Art. 206.De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" betaalt aan de werkgevers het saldo van de maandelijkse subsidie toegekend krachtens artikel 229 van het decreet van 21 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten6 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2023.

De "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" zal elk onverschuldigd betaald bedrag met alle rechtsmiddelen terugvorderen.

Art. 207.Het decreet van 4 november 1993 houdende oprichting van een begrotingsfonds voor arbeidsbemiddeling, laatst gewijzigd bij het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, wordt opgeheven.

Art. 208.§ 1. Binnen de grenzen van de kredieten die daartoe op haar begroting zijn ingeschreven, kent "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) aan de representatieve organisaties van de werknemers die reeds met haar samenwerken, via door hen geïnformeerde ad-hocstructuren met rechtspersoonlijkheid, een subsidie toe voor de opbouw en de verwezenlijking van een sociaal-professionele begeleiding "Nieuwe Boost" die verschillende acties van begeleiding, mobilisatie, opleiding en individuele en collectieve inschakeling ten uitvoer legt met het oog op de professionele inschakeling van de in paragraaf 2 bedoelde werkzoekende.

De sociaal-professionele begeleiding "Nieuwe boost" bestrijkt vier locaties in het Franse taalgebied. § 2. De werkzoekende die wordt begeleid in het kader van de in lid 1 bedoelde sociaal-professionele begeleiding "Nieuwe Boost" voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° is jonger dan 30 jaar;2° is niet-werkende;3° volgt geen onderwijs of opleiding;4° ondervindt belangrijke belemmeringen voor zijn beroepsinschakeling die geen verband houden met zijn beroepsbekwaamheden of die verder gaan dan dit soort belemmeringen. § 3. De in paragraaf 1 bedoelde steun beantwoordt op een zo volledig en geïntegreerd mogelijke wijze aan de specifieke behoeften en verwachtingen van de in paragraaf 2 bedoelde werkzoekenden in termen van sociaal-professionele inschakeling, met name door het wegnemen van de belangrijkste hindernissen die hun duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt belemmeren of verhinderen.

De in paragraaf 1 bedoelde sociaal-professionele ondersteuning wordt, onder coördinatie van FOREm, uitgevoerd door een multidisciplinair team van consulenten van FOREm en maatschappelijk werkers die door de representatieve werknemersorganisaties of de in paragraaf 1 bedoelde ad-hocstructuren zijn aangesteld. § 4. De in paragraaf 1 bedoelde subsidie bedraagt 140.000 euro voor een volledig dienstjaar van twee voltijdsequivalente "sociale begeleiders", geïndexeerd volgens het indexcijfer der consumptieprijzen en berekend naar rato van het aantal maanden dienst voor het jaar waarvoor de subsidie wordt toegekend.

De in paragraaf 1 bedoelde subsidie wordt aangevuld met een bedrag van 95.000 euro per jaar voor een voltijdsequivalente "coördinator".

De in lid 1 bedoelde subsidie dient ter gehele of gedeeltelijke dekking van de salariskosten van de sociale begeleiders en de coördinator die door de representatieve werknemersorganisaties of de in paragraaf 1 bedoelde ad-hocstructuren zijn belast met de uitvoering van de sociaal-professionele ondersteuning, alsmede van de daarmee verband houdende werkingskosten, structurele kosten en administratiekosten, die daadwerkelijk door hen worden gedragen, voor het dienstverleningsjaar waarvoor de subsidie wordt verleend en binnen de grenzen van het in paragraaf 1 bedoelde voorwerp. § 5. FOREm en de vertegenwoordigende organisaties van de werknemers, via hun ad-hocstructuren met rechtspersoonlijkheid, sluiten een overeenkomst waarin de volgende elementen worden gespecificeerd: 1° de modaliteiten voor de betaling van de subsidie;2° de bewijsstukken die door de begunstigde van de subsidie moeten worden verstrekt;3° de specifieke modaliteiten van de controle en de terugbetaling van het geheel of een deel van de subsidie.

Art. 209.Voor de toepassing van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen wordt met een langdurige werkzoekende in de zin van artikel 4 van het voornoemde decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 gelijkgesteld, de werkzoekende die in de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van zijn indienstneming arbeidsprestaties onderworpen aan de sociale zekerheid voor werknemers heeft verricht als kunstenaar of als technicus in de artistieke sector.

Een werkzoekende die als artiest arbeid heeft verricht die onderworpen is aan de sociale zekerheid voor werknemers, is elke persoon die op de dag vóór zijn tewerkstelling als werkloze werkzoekende is ingeschreven bij de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Tewerkstelling, hierna FOREm genoemd, en die artistieke werken heeft gecreëerd en/of uitgevoerd of vertolkt in de sectoren audiovisuele en beeldende kunsten, muziek, literatuur, spektakel, theater en choreografie.

Onder werkzoekende die als technicus in de artistieke sector arbeid heeft verricht die onderworpen is aan de sociale zekerheid voor werknemers, wordt verstaan eenieder die op de dag vóór zijn tewerkstelling als werkloze werkzoekende is ingeschreven bij de Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling, hierna FOREm genoemd, en die arbeidsprestaties heeft verricht die bestaan uit de samenwerking: 1° de voorbereiding of uitvoering in het openbaar van een werk van de geest waaraan ten minste één podiumkunstenaar lichamelijk deelneemt of de registratie van een dergelijk werk;2° de voorbereiding of uitvoering van een cinematografisch werk;3° de voorbereiding of uitzending van een radio- of televisieprogramma van artistieke aard;4° de voorbereiding of uitvoering van een openbare tentoonstelling van een artistiek werk op het gebied van de beeldende kunsten.

Art. 210.In afwijking van artikel 30, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2020 houdende bijzondere machten nr. 58 met betrekking tot de verschillende maatregelen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 worden genomen op het vlak van tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, onder meer op het vlak van de sociale economie, wordt het totale aantal subsidies dat wordt toegekend in toepassing van artikel 30, lid 1, van hetzelfde besluit, voor alle werkgevers, opgetrokken tot maximum 750 voltijdse equivalenten in plaats van 600 voltijdse equivalenten.

Art. 211.Artikel 31 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt vervangen als volgt: "

Art. 31.Om in aanmerking te komen voor de in artikel 30 bedoelde subsidie moeten de werkgevers over een inrichtingseenheid beschikken dat in het Franse taalgebied gevestigd is, met uitzondering van de volgende werkgevers: 1° universitaire onderwijsinstellingen voor de tewerkstelling van een werkloze werkzoekende als lid van het academisch en wetenschappelijk personeel;2° een andere onderwijsinstelling voor de tewerkstelling van een werkloze werkzoekende als lid van het onderwijzend personeel;3° de federale Staat, met inbegrip van de rechterlijke macht, de Raad van State, het leger en de federale politie;4° een Gemeenschap of een Gewest, met uitzondering van een onderwijsinstelling, voor de inschakeling van een werkloze werkzoekende die niet bedoeld is in 1° en 2° ;5° de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;6° een instelling van openbaar nut of een openbare instelling die onder het gezag staat van de entiteiten bedoeld in 4° of 5°.".

Art. 212.In afwijking van artikel 32, paragraaf 1, van het besluit van de Waalse Regering van 1 december 2020 houdende bijzondere machten nr. 58 met betrekking tot de verschillende maatregelen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 worden genomen op het vlak van tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, onder meer op het vlak van de sociale economie, wordt de subsidie bedoeld in artikel 30 van hetzelfde besluit toegekend voor het in dienst nemen van een niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° ingeschreven zijn bij FOREM en zich in een periode van werkloosheid van ten minste 24 maanden bevinden;2° zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franse taalgebied. Een periode van inactiviteit in de zin van lid 1, 1° is de periode waarin de werkzoekende noch een arbeidsovereenkomst heeft noch in een arbeidsrelatie van statutaire aard staat en niet hoofdzakelijk als zelfstandige werkzaam is. De periode gedurende welke een arbeidsovereenkomst, een arbeidsrelatie van statutaire aard of een hoofdwerkzaamheid als zelfstandige wordt uitgeoefend, wordt als periode van inactiviteit beschouwd, mits de totale duur ervan, ongeacht of die continu of discontinu is, niet meer dan eenendertig dagen bedraagt. De perioden van tewerkstelling in het kader van een tewerkstelling overeenkomstig artikel 60, § 7, of artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden gelijkgesteld met perioden van inactiviteit.

Art. 213.In artikel 34 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 58 van 1 december 2020 betreffende verschillende bepalingen die in het kader van "de plan rebond" COVID-19 zijn genomen inzake werkgelegenheid en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen, wordt in paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt: " § 3. Wanneer de overeenkomstig § 1 in dienst genomen werknemer niet in staat is te werken, kan de werkgever de beslissing tot toekenning van de subsidie blijven genieten op voorwaarde dat hij een niet-werkende werkzoekende in dienst neemt die aan de in artikel 32 bedoelde voorwaarden voldoet."

Art. 214.In artikel 79bis, § 3, van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt een punt 6° toegevoegd, luidend als volgt: "6° ten behoeve van de personen bedoeld in 1° tot 4°, de activiteiten die een structuur, actief op het grondgebied van het betrokken PWA en geselecteerd in het kader van de door FOREm gelanceerde oproep tot het indienen van projecten in het kader van het proefproject "Territoire zéro chômeur de longue durée", voornemens is uit te voeren in het kader van het proefproject."; 2° in het tweede lid worden de woorden "in het eerste lid 1, 3° en 4° " vervangen door de woorden "in het eerste lid, 3°, 4° en 6° ".

Art. 215.§ 1. innen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden van dit artikel kent FOREm een wederopbouwpremie toe aan de stagiair die voldoet aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 1° een bij FOREm ingeschreven niet-werkende werkzoekende zijn en zijn hoofdverblijfplaats in het Franse taalgebied hebben;2° volgen of eindigen in 2024: a) een kwalificerende opleiding bij een opleidingsoperator, met een duur van ten minste vier maanden en betrekking hebbend op een vakgebied waaraan een tekort bestaat in de bouw-, de hout- en de elektriciteitssector, waarvan de lijst door FOREm wordt opgesteld, in het kader van een beroepsopleidingsovereenkomst en volgens een voltijds regime of in het kader van een overeenkomst inzake alternerende opleiding zoals bedoeld in het decreet van 20 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten4 betreffende de alternerende opleiding voor werkzoekenden en tot wijziging van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien;b) een opleiding van ten minste vier maanden in een tekortberoep in de bouw-, de hout- en de elektriciteitssector, waarvan de lijst door FOREm wordt opgesteld, in het kader van een opleidingsovereenkomst met een werkgever in de zin van het decreet van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de individuele beroepsopleiding;3° slagen voor de opleiding. Onder niet-werkende werkzoekende in de zin van 1° wordt verstaan: elke werkzoekende in de zin van artikel 1bis, 2°, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9, die voldoet aan één van de volgende voorwaarden: a) geen betaalde beroepsactiviteit uitoefent;b) een onvrijwillig deeltijdse werknemer zijn, zoals bedoeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 25 november 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten4 houdende de werkloosheidsreglementering;c) uitsluitend een bezoldigde beroepsactiviteit uitoefent als zelfstandige in bijberoep; Onder opleidingsoperator in de zin van lid 1, 2°, a), wordt verstaan: FOREm, de kenniscentra, het Onderwijs voor sociale promotie voor beroepsopleidingen georganiseerd door of krachtens de kaderovereenkomst voor samenwerking tussen FOREm en het Onderwijs voor sociale Promotie, de beroepsopleidingsactoren waarop FOREm een beroep doet, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling) en de opleidingscentra van het IFAPME-netwerk die zijn erkend overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur.

Het eerste lid is van toepassing op elke opleidingsovereenkomst bedoeld in het eerste lid, 2°, die bij de sluiting van de betrokken opleidingsovereenkomst of bij de daadwerkelijke aanvang van de opleiding leidt tot een beroep dat is opgenomen in de lijst bedoeld in het eerste lid, 2°.

Voor de toepassing van paragraaf 1, eerste lid, 2°, a) en 3°, wordt het feit dat een niet-werkende werkzoekende ten vroegste na de eerste zes maanden van de opleiding de opleiding verlaat om rechtstreeks tewerkgesteld te worden, d.w.z. binnen de vijf dagen na het einde van de opleiding, gelijkgesteld met de voltooiing van de opleiding, met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde of bepaalde duur van ten minste drie maanden voor een beroep waar er een tekort bestaat van de lijst bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, of om zich als zelfstandige als hoofdberoep te vestigen in een beroep met een tekort van diezelfde lijst.

Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, b) en 3°, wordt onder het met succes voltooien van de opleiding mede verstaan het feit dat de werkloze werkzoekende de overeenkomst tot inschakeling in het arbeidsproces voortzet, of de vervroegde indienstneming door de werkgever van de niet-werkende werkzoekende die vóór het einde van de opleidingsperiode alle voor de functie vereiste bekwaamheden heeft verworven. § 2. Het bedrag van de wederopbouwpremie is: 1° voor de opleidingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, a): a) 2.000 euro na afloop van een opleiding van ten hoogste zes maanden, op voorwaarde dat de niet-werkende werkzoekende in 2024, aan het einde van zijn opleiding, een getuigschrift van de tijdens de opleiding verworven competenties over alle leereenheden of een beroepscertificaat heeft behaald; b) 600 euro na afloop van het eerste halfjaar van een opleiding van meer dan zes maanden, op voorwaarde dat de niet-werkende werkzoekende in het kader van deze opleiding, in 2024, hetzij een getuigschrift van geslaagde competenties met betrekking tot ten minste één eenheid van de leerresultaten, hetzij een beroepscertificaat heeft verworven;en 1.400 euro na afloop van de genoemde opleiding, op voorwaarde dat hij het getuigschrift van geslaagde competenties met betrekking tot alle eenheden van de leerresultaten, hetzij een beroepscertificaat met betrekking tot deze resultaten, heeft behaald; c) 600 euro aan het eind van de eerste zes maanden van een opleidingscursus van meer dan zes maanden, op voorwaarde dat de werkzoekende in het kader van deze opleiding in 2024 hetzij een slaagattest inzake de tijdens de opleiding verworven vaardigheden met betrekking tot ten minste één leereenheid, hetzij een beroepscertificering heeft verkregen;en 1.400 euro indien de werkloze werkzoekende de opleiding vóór het einde ervan verlaat om rechtstreeks, d.w.z. uiterlijk binnen vijf dagen na het einde van de opleiding, in dienst te treden door middel van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde of bepaalde duur van ten minste drie maanden in een beroep met een tekort aan arbeidskrachten van de lijst bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, of om zich als zelfstandige in hoofdberoep in een beroep met een tekort aan arbeidskrachten van dezelfde lijst te vestigen; 2° voor de opleidingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, b), 2.000 euro aan het einde van het contract voor de inschakeling in het arbeidsproces of in geval van vervroegde aanwerving door de werkgever van de niet-werkende werkzoekende die voor het einde van de opleidingsperiode alle voor de functie vereiste vaardigheden heeft verworven.

Onder eenheid van leerresultaten wordt verstaan: het samenhangend geheel van leerresultaten dat kan worden beoordeeld en gevalideerd, overeenkomstig artikel 1, 9°, van het samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten8 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" (afgekort SFMQ); § 3. Voor de opleidingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, a), verstrekt de stagiair de opleidingsoperator uiterlijk op de dag van de inschrijving voor de opleiding, behalve wanneer de opleidingsoperator via authentieke gegevensbronnen toegang heeft tot de informatie, een kopie van het door FOREm afgegeven getuigschrift waaruit blijkt dat hij een bij FOREm ingeschreven niet-werkende werkzoekende is.

Binnen vijftien dagen na de afgifte van het slaagattest van de tijdens de opleiding verworven vaardigheden of van de beroepscertificering doet de opleidingsoperator FOREm de volledige lijst toekomen van de deelnemers aan de opleiding en voor elke deelnemer aan de opleiding een kopie van het slaagattest van de tijdens de opleiding verworven vaardigheden of van de overeenkomstige beroepscertificering.

De in lid 2 bedoelde lijst is volledig wanneer zij het volgende bevat: 1° de naam, voornaam, adres van de hoofdverblijfplaats, rijksregisternummer en bankrekeningnummer van elke stagiair die voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van het recht bedoeld in paragraaf 1;2° in de bijlage, de verklaring op erewoord waarmee de opleidingsoperator verklaart dat hij heeft nagegaan of elke in de lijst opgenomen stagiair voldoet aan de toekenningsvoorwaarden bedoeld in paragraaf 1, en de kopieën van de identiteitskaart en de bankkaart van elke stagiair. Binnen dertig dagen na ontvangst van de volledige lijst van stagiairs en de bijlagen, bedoeld in paragraaf 3, brengt FOREm de stagiair op de hoogte van de toekenning van de wederopbouwpremie en betaalt het hem het bedrag uit overeenkomstig paragraaf 2, eerste lid, 1°. § 4. In afwijking van paragraaf 3 zendt de opleider, in geval van voortijdige beëindiging van de opleiding als bedoeld in paragraaf 1, vijfde lid, aan FOREm binnen vijftien dagen na de voortijdige beëindiging van de opleiding, de lijst van stagiairs die een opleiding als bedoeld in paragraaf 1, 2°, verlaten, alsmede de bijlagen daarbij.

De in lid 5 bedoelde lijst is volledig wanneer zij het volgende bevat: 1° de naam, voornaam, adres van de hoofdverblijfplaats, rijksregisternummer en bankrekeningnummer van elke stagiair die voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van het recht bedoeld in paragraaf 1;2° in bijlage, de verklaring op eer waarmee de opleidingsoperator bevestigt dat hij elke in de lijst opgenomen stagiair in kennis heeft gesteld van de verplichting om aan FOREm de elementen over te maken die bewijzen dat hij voldoet aan de toekenningsvoorwaarde bedoeld in paragraaf 1, alsook de kopieën van de identiteitskaart en de bankkaart van elke stagiair. Binnen dertig dagen na ontvangst van de volledige lijst van stagiairs en de bijlagen, bedoeld in lid 6, geeft FOREm kennis van de toekenning van de stimulans aan de voormalige stagiair die voldoet aan de toekenningsvoorwaarden bedoeld in paragraaf 1 en betaalt hem het bedrag, mits hij in het bezit is van documenten waaruit blijkt: 1° de aanwerving van de gewezen stagiair, in het kader van een arbeidsovereenkomst voor een betrekking in een beroep met een tekort aan arbeidskrachten opgenomen in de door FOREm opgestelde lijst;2° de vestiging van de gewezen stagiair als zelfstandige in hoofdberoep voor een activiteit die betrekking heeft op een beroep waarvoor een tekort aan arbeidskrachten bestaat dat is opgenomen in de door FOREm opgestelde lijst. Indien FOREm binnen dertig dagen na ontvangst van de volledige lijst van stagiairs bedoeld in paragraaf 5 niet beschikt over de documenten bedoeld in paragraaf 6, 1° of 2°, geeft FOREm kennis van de toekenning van de stimulans aan de eerstgenoemde stagiair, op voorwaarde dat deze binnen zes maanden vanaf de dag waarop hij de opleiding heeft verlaten, de documenten bedoeld in paragraaf 6, 1° of 2°, en het onderzoek ervan door FOREm, overlegt.

FOREm betaalt de wederopbouwpremie zodra de reservering is opgeheven. § 5. Voor de opleidingen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, 2°, b), stelt FOREm de stagiair in kennis van de toekenning van de wederopbouwpremie en betaalt hem het bedrag overeenkomstig de procedures bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 2°, op basis van gegevens uit authentieke bronnen waartoe het toegang heeft. § 6. De stagiair ontvangt de wederopbouwpremie slechts eenmaal, ongeacht of hij het maximumbedrag van 2.000 euro heeft ontvangen. § 7. De wederopbouwpremie bedoeld in de paragrafen 1 en 2 kan niet worden gecumuleerd met de incentive voorzien in het besluit van de Waalse Regering van 28 februari 2019 betreffende de financiële incentive met het oog op doorstroming van de werkzoekenden naar opleidingen.

De in de paragrafen 1 en 2 bedoelde wederopbouwpremie kan niet worden gecumuleerd met de wederopbouwpremie die door IFAPME wordt toegekend op grond van artikel 196 van dit decreet. § 8. FOREm is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de stagiair die noodzakelijk zijn voor de verificatie van de voorwaarden voor de toekenning van de wederopbouwpremie, alsmede van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening en de betaling van de premie.

FOREm en de opleidingsoperatoren wisselen de gegevens bedoeld in paragraaf 3, leden 2 en 3, en de gegevens bedoeld in paragraaf 4, leden 1 en 2, uit via de door FOREm opgezette middelen.

De opleidingsoperatoren zijn gemachtigd om, ter identificatie van de stagiair in hun uitwisselingen met FOREm, gebruik te maken van: 1° het identificatienummer in het Rijksregister, indien het gaat om gegevens betreffende een in het Rijksregister ingeschreven natuurlijke persoon;2° het identificatienummer van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 8, § 1, 2°, van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, indien de gegevens betrekking hebben op een natuurlijke persoon die niet in het Rijksregister is ingeschreven. FOREm centraliseert, aggregeert en bewaart de gegevens van de stagiair in zijn eenmalig dossier, zoals bedoeld in artikel 4/1 van het decreet van 6 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten9 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling).

Art. 216.Voor de diensten die tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022 genoten hebben van de immunisatie voorzien in artikel 25 van het Besluit van de Waalse Regering nr. 36 van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de financiering van de operatoren in de gehandicaptensector, in afwijking van de punten 1°, b), en 2°, b), van paragraaf 2 van artikel 1255 van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid (CWASS), is voor het jaar 2024 het toegekende bedrag gelijk aan het voor het jaar 2020 aangepaste bedrag, behalve indien het theoretisch bedrag hoger is dan of gelijk is aan dit laatste, in welk geval het toegekende bedrag gelijk is aan het theoretisch bedrag.

De aanpassingscoëfficiënt waarnaar in het vorig lid wordt verwezen, is vastgesteld op 115,44.

Indien een index na 1 september 2023 heeft plaatsgevonden, wordt de aanpassingscoëfficiënt vermenigvuldigd met 1,02 procent zoveel keer als er indexen zijn geweest na 1 september 2022. Deze coëfficiënt wordt vervolgens afgerond op de tweede decimaal.

Art. 217.In het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wordt een artikel 43/31/1 ingevoegd dat als volgt luidt: "Art. 43/31/1. De Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand kunnen de volgende opdrachten uitvoeren voor de hele Waalse bevolking: 1° tijdens niet-epidemische periodes en naargelang van de door het Agentschap vastgestelde behoeften, ondersteunende diensten voor de preventie van ziekten die vallen onder de programma's voor preventieve geneeskunde en de door het Agentschap georganiseerde preventiecampagnes;2° tijdens een epidemie en naargelang van de door het Agentschap vastgestelde behoeften, ondersteunende diensten voor de opdrachten van de cel voor toezicht op besmettelijke ziekten van het Agentschap in verband met de opvolging van de indexgevallen, de melding van de contacten en de interventies op het terrein met het oog op de bewustmaking van de geldende profylactische maatregelen en de controle van de strikte naleving ervan. De opdrachten van de erkende Waalse gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in 1° en 2° worden bepaald door de Regering.

Binnen de perken van de begrotingskredieten kent de Regering aan de erkende gewestelijke maatschappijen van onderlinge bijstand een subsidie toe om hen in staat te stellen de in 1° en 2° bedoelde opdrachten uit te voeren en die bestemd zijn om geheel of gedeeltelijk te dekken: 1° de personeelskosten; 2° de werkingskosten.".

Art. 218.§ 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 1° motorhome : motorhome in de zin van artikel 1, 37°, van het Waalse Toerismewetboek;2° lagere besturen: provincies, gemeenten en intercommunales. § 2. Dit artikel bepaalt de aanbestedingen die de subsidiëring mogelijk maken van projecten inzake toeristische infrastructuur en uitrustingen in het kader van de uitvoering van het Herstelplan van Wallonië zoals aangenomen door de Waalse Regering in haar zitting van 2 oktober 2021.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op lagere besturen en autonome havens, met uitzondering van privépersonen, natuurlijke of rechtspersonen. § 3. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten bedraagt het subsidiëringspercentage voor de in dit artikel bedoelde projecten tachtig procent. § 4. Binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten en door middel van een aanbesteding kan de Regering overeenkomstig dit artikel een subsidie verlenen aan de lagere besturen voor de ontwikkeling van openbare ruimten voor de ontvangst van motorhomes. § 5. Om de subsidie te ontvangen moet de projectleider een verslag opstellen waarin het project wordt beschreven en bewijsstukken indienen.

De Regering kan bepalen hoe het verslag moet worden opgesteld en welke bewijsstukken moeten worden ingediend. § 6. De in dit artikel bedoelde subsidiëringen zijn onderworpen aan een administratieve controle en een controle ter plekke door het Commissariaat-generaal voor Toerisme om de werkelijkheid en de overeenstemming van het gesubsidieerde project met het besluit tot toekenning van de subsidie te verifiëren.

Indien de uitvoerbaarheid en het concrete karakter van het project aan het einde van de controle niet zijn vastgesteld, moet de begunstigde de subsidie terugbetalen.

De toeristische bestemming van het goed moet gedurende 15 jaar worden gehandhaafd, met ingang van 1 januari van het jaar volgend op de definitieve afwikkeling van de subsidie. Bij gebreke daarvan moet de subsidie naar rato van de overblijvende jaren worden terugbetaald. § 7. Voor de projectenoproepen bepaalt de Waalse Regering de procedures voor het indienen van kandidaturen, de inhoud van het dossier, de indiening van kandidaturen, de ontvankelijkheidscriteria voor projectleiders, de selectie-, evaluatie- en toekenningscriteria. § 8. Het bedrag van de in § 4 bedoelde subsidie bedraagt maximaal 350.000 euro. De Regering kan in het kader van het projectenoproep maxima vaststellen voor bepaalde subsidiabele uitgaven en specifieke voorwaarden vaststellen voor uitgaven in verband met de rechtverkrijgenden.

De subsidie wordt in 4 schijven uitbetaald: - een eerste schijf van 20% na goedkeuring van de projectselectie door de Regering; - een tweede schijf van 30%; - een derde schijf van 30%; - een saldo van 20%.

De Regering kan de modaliteiten voor de toekenning en uitvoering van de subsidiëring bepalen. § 9. De in paragraaf 4 bedoelde subsidiëring is uitsluitend bestemd voor de Waalse lagere besturen die op het betrokken gemeentelijk grondgebied niet beschikken over een voor motorhomes ingerichte openbare overnachtingsplaats.

Steden met meer dan 50.000 inwoners kunnen een project voor de aanleg van een tweede ruimte indienen onder de voorwaarden bepaald in paragraaf 10 van dit artikel. § 10. De in dit artikel bedoelde subsidiabele uitgaven zijn: - alle uitgaven van onroerende aard in verband met de werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de aanleg en de exploitatie van de verplichte voorzieningen in verband met het project en de niet-verplichte voorzieningen, met uitzondering van ruimten of voorzieningen voor commercieel gebruik; - de uitgaven voor de bewegwijzering en/of signalisatie van de ruimte in een straal van 5 kilometer; - de kosten van projectleiders en assistentie bij het projectbeheer.

De dienstverleners en leveranciers waarop de projectleider voor de uitvoering van het gesubsidieerde project een beroep zal doen, moeten worden geselecteerd na afloop van een transparante, niet-discriminerende en onvoorwaardelijke aanbestedingsprocedure.

Hierna volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor de subsidie: - de personeelsuitgaven; - de kosten in verband met het onderhoud van de ruimte; - uitgaven in verband met de organisatie van een eventuele aanbesteding voor diensten, met uitzondering van die welke zijn opgenomen in de in paragraaf 10, lid 1, bedoelde subsidiabele uitgaven.

Art. 219.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden, wordt de leidend ambtenaar van het betaalorgaan van Wallonië ertoe gemachtigd vastleggings- en vereffeningskredieten over te dragen tussen de begrotingsadressen die tot de bevoegdheden van de Minister van Landbouw behoren en tussen de begrotingsadressen die tot de bevoegdheden van de Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn behoren, binnen het programma 01 van de begroting van het betaalorgaan van Wallonië. De bevoegde ministers worden op de hoogte gehouden van elke overdracht.

Art. 220.De Minister van Onderzoek wordt gemachtigd om voor het jaar 2024 de projecten te financieren die zijn opgenomen in "Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.54793 (2019/N) - Belgium", meegedeeld door de Europese Commissie op 09/12/2019 en "Important Project of Common European Interest on Battery Innovation (EuBatIn), State Aid SA.55840 (2020/N)- Belgium", meegedeeld door de Europese Commissie op 26/01/2021, overeenkomstig de regels van de Mededeling van de Commissie bekendgemaakt in het PB van de EU van 20 juni 2014 (C188/14) betreffende de Belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang.

Art. 221.In artikel 4, § 3, van het decreet van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten5 oktober houdende oprichting van begrotingsfondsen inzake wegen en waterwegen wordt punt 5° vervangen door wat volgt: "5° de organisatie van de controles van de meetapparaten in de keuringsstations;".

Art. 222.In Artikel 19 van het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen, ingevoegd bij het Programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten9 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "op 1 januari 2023" vervangen door de woorden "op de door de Regering bepaalde datum";2° het tweede lid wordt opgeheven.

Art. 223.Artikel 7 van het decreet van 19 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen, ingevoegd bij het Programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten9 houdende verschillende maatregelen inzake tewerkstelling, vorming, economie, industrie, onderzoek, innovatie, digitale technologieën, leefmilieu, ecologische overgang, ruimtelijke ordening, openbare werken, mobiliteit en vervoer, energie, klimaat, luchthavenbeleid, toerisme, landbouw, natuur, bossen, plaatselijke besturen en huisvesting wordt vervangen door volgend artikel: "

Art. 7.De Regering, de gemeenten en hun concessiehouders of de autonome gemeentebedrijven kunnen met het oog op de inning van de in artikel 6 parkeerretributies, -taksen en -heffingen en met het oog op de uitvoering van hun taak inzake het beheer van het parkeerbeleid, met inbegrip van hun taak inzake de afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten als bedoeld in artikel 27.1.4 van de Wegcode, de persoonsgegevens betreffende het voertuig opvragen bij de instantie die belast is met de registratie van het voertuig.

De in het eerste lid bedoelde gegevens kunnen betrekking hebben op: 1° de identiteit van de houders van het kenteken; 2° de identiteit van de individuele bestuurders van de voertuigen;3° de volgende technische kenmerken van de voertuigen: a) het type brandstof of energiebron;b) het type voertuig;c) de maximaal toegelaten massa;d) het merk en het model e) de afmetingen, namelijk de lengte en de breedte. De Regering bepaalt zo nodig aanvullende categorieën van gegevens die noodzakelijk zijn geworden door de ontwikkeling van het parkeerbeleid.

De in het eerste lid bedoelde gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.".

Art. 224.In artikel 2, § 1, b) van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de ontwikkeling van bedrijfsparken worden de woorden "21° tot 28° " vervangen door de woorden "49° tot 57° ".

Art. 225.In afwijking van de berekeningswijze van de dagvergoeding overeenkomstig het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten5 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden, is artikel 12 van dit besluit niet van toepassing voor het facturatiejaar 2024.

Art. 226.De bepalingen van het decreet van 19 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 tot wijziging van artikel 26 van het decreet van 15 maart 2018 betreffende de woninghuurovereenkomst en tot beperking van de indexering van huurprijzen volgens het energieprestatiecertificaat van de gebouwen zijn mutatis mutandis van toepassing op de beheerscontracten of mandaten die voorzien in een indexeringsclausule en die worden gesloten tussen de houder van de zakelijke rechten en de door de Waalse Regering erkende sociale vastgoedkantoren/verenigingen ter bevordering van de huisvesting.

Art. 227.In artikel 3 van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen worden de woorden "met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van ten minste twee maanden" ingevoegd tussen de woorden "indienstneming" en "geniet".

Lid 1 treedt in werking op 1 januari 2024. De vóór de inwerkingtreding geldende bepalingen blijven van toepassing op arbeidsovereenkomsten die op 31 december 2023 van kracht waren, totdat deze aflopen.

Art. 228.In artikel 4 van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen worden de woorden "met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst van ten minste twee maanden" ingevoegd tussen de woorden "indienstneming" en "geniet".

Lid 1 treedt in werking op 1 januari 2024. De vóór de inwerkingtreding geldende bepalingen blijven van toepassing op arbeidsovereenkomsten die op 31 december 2023 van kracht waren, totdat deze aflopen.

Art. 229.Artikel 5, § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten0 tot uitvoering van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen wordt opgeheven.

Art. 230.Artikel 339 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten, laatstelijk gewijzigd bij het programmabesluit van 17 juli 2018, wordt vervangen door: "

Art. 339.§ 1. Een doelgroepvermindering kan, overeenkomstig de door de Waalse Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden toegekend aan de werknemer van categorie 1 bedoeld in artikel 330, onder de volgende minimumvoorwaarden: 1° de werknemer is op de dag vóór zijn indiensttreding een niet-werkende werkzoekende in de zin van artikel 1 van het decreet van 2 februari 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten7 betreffende de steun voor tewerkstelling ten behoeve van de doelgroepen;2° de werknemer is minstens 55 tot 59 jaar oud op de laatste dag van het kwartaal waarin hij door de werkgever wordt aangeworven;3° de werknemer heeft een referentieloon per kwartaal dat lager is dan het door de Regering vastgestelde loonplafond. De doelgroepvermindering, bedoeld in het eerste lid, is per kwartaal gelijk aan de bedragen die de Regering respectievelijk vaststelt voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal tussen 55 en 57 jaar oud zijn en voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal tussen 58 en 59 jaar oud zijn.

De vermindering wordt beëindigd op de eerste dag van het kwartaal waarin de werknemers de leeftijd van 60 jaar bereiken.

Onverminderd de toepassing van de voorwaarden bedoeld in de leden 1 tot en met 3, wordt de doelgroepvermindering niet toegekend indien de oudere werknemer gedurende het hele kwartaal niet effectief werkt, behalve in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bedoeld in de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en in geval van een door de werkgever toegestane afstand van uitkeringen gedurende de opzeggingstermijn bedoeld in artikel 37 van voornoemde wet. § 2. Een doelgroepvermindering kan, overeenkomstig de door de Waalse Regering vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, worden toegekend aan de werknemer van categorie 1 bedoeld in artikel 330, onder de volgende minimumvoorwaarden: 1° de werknemer is op de laatste dag van het kwartaal minstens 60 jaar oud;2° de werknemer heeft een referentieloon per kwartaal dat lager is dan het door de Regering vastgestelde loonplafond. De doelgroepvermindering, bedoeld in het eerste lid, is per kwartaal gelijk aan de bedragen die de Regering respectievelijk vaststelt voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal tussen 60 en 64 jaar oud zijn en voor de werknemers die op de laatste dag van het kwartaal tussen 65 jaar of ouder zijn.

De vermindering wordt beëindigd op de eerste dag van het kwartaal volgend op dat waarin de werknemers de wettelijke pensioenleeftijd bereiken.

Onverminderd de toepassing van de voorwaarden bedoeld in de leden 1 tot en met 3, wordt de doelgroepvermindering niet toegekend indien de oudere werknemer gedurende het hele kwartaal niet effectief werkt, behalve in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst bedoeld in de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en in geval van een door de werkgever toegestane afstand van uitkeringen gedurende de opzeggingstermijn bedoeld in artikel 37 van voornoemde wet. § 3. De Regering kan de minimumleeftijd van de in de paragrafen 1 en 2 bedoelde werknemers, de bedragen van de doelgroepvermindering en de leeftijdscategorieën die ervan genieten, wijzigen. Rekening houdend met de evolutie van de arbeidsmarkt voor de betrokken werkzoekenden, de economische groei en de begroting, kan de Regering het voordeel van de doelgroepvermindering ook uitbreiden tot werknemers van andere in artikel 330 bedoelde categorieën. § 4. Paragrafen 1 en 2 treden in werking op 1 juli 2024 De vóór hun inwerkingtreding geldende bepalingen blijven van toepassing op elke rechtspositie die vóór 31 december 2023 recht geeft op doelgroepvermindering, voor de duur van de ononderbroken tewerkstelling van de werknemer bij dezelfde werkgever.".

Art. 231.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek sluiten0 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten0, wordt vervangen als volgt: "

Art. 6.§ 1. De doelgroepvermindering bedoeld in artikel 339, § 1 van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten kan worden toegekend voor een forfaitaire som van G2 voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 55 jaar oud zijn en voor een forfaitaire som van G1 voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 58 jaar oud zijn. § 2. De doelgroepvermindering bedoeld in artikel 339, § 2, van de programmawet van 24 december 2002Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet (1) sluiten kan worden toegekend voor een forfaitaire som van G1 voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 60 jaar oud zijn en voor een forfaitaire som van G8 voor werknemers die op de laatste dag van het kwartaal minstens 65 jaar oud zijn. § 3. Paragrafen 1 en 2 treden in werking op 1 juli 2023. De vóór hun inwerkingtreding geldende bepalingen blijven van toepassing op elke rechtspositie die vóór 31 december 2023 recht geeft op doelgroepvermindering, voor de duur van de ononderbroken tewerkstelling van de werknemer bij dezelfde werkgever."

Art. 232.In het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking wordt artikel 3, § 1, 2°, vervangen als volgt: "2° de naamloze vennootschappen bedoeld in artikel 28 van het decreet van 19 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten5 betreffende de gewestelijke maatschappijen voor economische ontwikkeling en de gespecialiseerde maatschappijen;".

Art. 233.Voor het jaar 2024 subsidieert het "Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), binnen de perken van de daartoe in zijn begroting ingeschreven kredieten en volgens de door het instituut vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, de woon-werkverplaatsingskosten van de opleiders die in het kader van een arbeidsovereenkomst voor duidelijk omschreven werk zijn tewerkgesteld en belast zijn met het geven van cursussen in de erkende opleidingscentra van het IFAPME-netwerk, volgens het spoorwegtarief dat van toepassing is voor 1e klas.

Art. 234.Voor het jaar 2024 kan het "Institut wallon de Formation en Alternance et des indépendants et Petites et Moyennes Entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), binnen de perken van de daartoe in zijn begroting ingeschreven specifieke kredieten en volgens de door het instituut vastgestelde voorwaarden en modaliteiten, een subsidie toekennen aan de erkende opleidingscentra van het IFAPME-netwerk om de verhoging van het aanwezigheidspercentage van de leerlingen die deelnemen aan de kwalificerende opleidingsactiviteiten die het erkent, en de verbetering van de kwaliteit van de begeleiding te ondersteunen.

Art. 235.§ 1. Voor het jaar 2024 verleent het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen), binnen de perken van de daartoe in zijn begroting ingeschreven kredieten, aan de erkende opleidingscentra van het IFAPME-netwerk forfaitaire subsidies ten belope van 5,70 euro per activiteitseenheid van kwalificerende vorming erkend door het Centrum en die door de Opleidingscentra wordt georganiseerd. Een activiteitseenheid stemt overeen met een uur prestatie van mondelinge leergangen van algemene kennis in de scholing. Voor de hierna vermelde activiteiten van de kwalificerende vorming wordt dit bedrag per activiteitseenheid vermenigvuldigd met een coëfficiënt bepaald als volgt: 1. Vorming en scholing algemene kennis: 1;2. Vorming en scholing beroepskennis: 1,6;3. Vorming en scholing geïntegreerde cursussen: 1,3;4. Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming algemene kennis: 1;5. Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming beroepskennis: 1,6;6. Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming geïntegreerde cursussen: 1,3;7. Snelcursus inzake beheer: 1. § 2. Voor het jaar 2024, binnen de perken van de daartoe in de begroting van het Instituut uitgetrokken kredieten wordt aan elk Vormingscentrum van het IFAPME-netwerk een forfaitaire subsidie toegekend van 6.460 euro voor het eerste halfjaar van januari tot juni en 4.300 euro voor het halfjaar van september tot december.

Deze bedragen worden vermenigvuldigd met de volgende coëfficiënten: 1° coëfficiënt 3 voor de hoofdvestiging van het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-netwerk;2° coëfficiënt 1 voor elke satelliet-vestiging van het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-netwerk. § 3. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Instituut uitgetrokken kredieten worden voor het jaar 2024 forfaitaire subsidies toegekend per leerling die deelneemt aan de kwalificerende activiteiten van het Instituut. Onder leerling die in aanmerking komt voor de subsidie wordt verstaan een leerling die voldoet aan de volgende aanwezigheidsvereisten:

1e semester (januari-juni)

2e semester (september-december)

Cursussen scholing - algemene kennis

Ten minste 36 uur aanwezigheid of iets gelijkwaardig

Ten minste 24 uur aanwezigheid of iets gelijkwaardig

Andere vormingsactiviteiten

2/3 werkelijke aanwezigheid of gelijkwaardig

2/3 werkelijke aanwezigheid of gelijkwaardig

Snelcursus inzake beheer

2/3 aanwezigheid gedurende minimaal 90 uur


Een gerechtvaardigde afwezigheid en een vrijstelling wordt beschouwd als een aanwezigheid.

Er wordt rekening gehouden met de werkelijke of gelijkgestelde aanwezigheden en het minimumaantal uren tussen de eerste en de laatste datum van werkelijke aanwezigheid in het Vormingscentrum van de leerling tijdens het betreffende semester.

De forfaitaire subsidies per leerling voor het eerste semester, januari tot juni, bedragen: 1° Vorming en scholing algemene kennis: 30 euro;2° Vorming en scholing beroepskennis: 45 euro;3° Vorming en scholing geïntegreerde cursussen: 75 euro;4° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming algemene kennis: 30 euro;5° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming beroepskennis: 45 euro;6° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming geïntegreerde cursussen en voorbereidende vormingen: 75 euro. De forfaitaire subsidies per leerling voor het tweede semester, september tot december, bedragen: 1° Vorming en scholing algemene kennis: 20 euro;2° Vorming en scholing beroepskennis: 30 euro;3° Vorming en scholing geïntegreerde cursussen: 50 euro;4° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming algemene kennis: 20 euro;5° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming beroepskennis: 30 euro;6° Vorming bedrijfsleider of coördinatie- en begeleidingsvorming geïntegreerde cursussen en voorbereidende vormingen: 50 euro. De forfaitaire subsidies per leerling bedragen 50 euro voor de snelcursus inzake beheer. Ze worden aan het einde van de opleiding uitbetaald.

Ze worden in twee schijven uitbetaald: 1° een voorschot dat in de eerste maand van het semester wordt betaald en dat overeenkomt met vijfenzeventig procent van de in 2023 verschuldigde subsidie, per semester;2° het saldo betaald uiterlijk op de 30e van de maand die volgt op het semester. § 4. De in de paragrafen 1, 2 en 3 bedoelde subsidies worden gebruikt ter betaling van de kosten die met name verband houden met de organisatie van erkende cursussen en andere door het Instituut goedgekeurde activiteiten, de werking en de bezoldiging van het leidinggevend, toezichthoudend en uitvoerend personeel van het Vormingscentrum, alsmede van de personeelsbelastingen en de socialezekerheidsbijdragen. § 5. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van het Instituut uitgetrokken kredieten kan voor het jaar 2024 een forfaitaire subsidie van 62 euro aan het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-netwerk worden toegekend per leerling die in aanmerking komt voor een stage-overeenkomst in het kader van een opleiding tot bedrijfsleider.

Om in aanmerking te komen voor de toekenning van de subsidie moet de stage het voorwerp uitmaken van een begeleiding door een IFAPME-referent en gedurende minimum 6 maanden effectief geweest zijn.

Deze subsidie wordt bestemd voor pedagogische uitgaven, waaronder investeringen in apparatuur of gebouwen.

Deze subsidie wordt toegekend na indiening door het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-Netwerk van een voorstel tot bestemming van de subsidie en na goedkeuring van het voorstel door het Instituut.

Ze wordt aan het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-Netwerk uitbetaald op grond van de bewijsstukken betreffende de uitgaven die door het erkende Vormingscentrum van het IFAPME-netwerk worden gemaakt en afbetaald, overeenkomstig het bestemmingsplan. § 6. De subsidies bedoeld in de paragrafen 1 tot 5 moeten vanaf 1 januari 2024 worden vermenigvuldigd met het indexcijfer 1,7031.

De in lid 1 bedoelde index wordt aangepast aan de evolutie van de macro-economische parameters die van toepassing zijn op de begroting van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen).

Art. 236.Binnen de perken van de beschikbare kredieten die daartoe in de begroting zijn opgenomen, verleent de Regering aan het "Agence du Numérique" (Agentschap Digitale Technologieën), met het oog op de financiering van zijn activiteiten, algemene subsidies zoals bepaald bij artikel 60, § 1, 1°, van het Waalse decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Art. 237.§ 1. Binnen de perken van de beschikbare kredieten die daartoe in de begroting zijn opgenomen, verleent de Regering aan het "Agence du Numérique" (Agentschap Digitale Technologieën), met het oog op het toekennen van subsidies aan derden voor doeleinden die verband houden met haar opdrachten, subsidies voor projecten zoals bepaald bij artikel 60, § 1, 2°, van het Waalse decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden. § 2. Met betrekking tot bedoelde subsidies treedt het "Agence du Numérique" op als tussenkomende subsidiërende instantie in de zin van artikel 59, § 1, 2°, van het Waalse decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende de organisatie van de begroting, van de boekhouding en van de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

In deze hoedanigheid neemt het beroepsprocedures aan en publiceert ze, onderzoekt het de aanvragen, neemt het beslissingen om subsidies toe te kennen of te weigeren en ziet het toe op de correcte uitvoering van de subsidies. § 3. Deze subsidies zijn de volgende: a) "Boost"-subsidies, voor een maximumbedrag van 5.000 euro exclusief btw, en gericht op de verspreiding van het merk Digital Wallonia dat de promotie en ontwikkeling van digitale technologie bevordert; b) "Brand"-subsidies, met een maximumbedrag van 25.000 euro exclusief btw en gericht op de ondersteuning van een actor die bijdraagt aan een ontwikkelingsas van de gewestelijke digitale strategie; c) subsidies gekoppeld aan specifieke oproepen tot het indienen van projecten die door de Regering zijn geïdentificeerd.Het bedrag van de toegekende subsidie mag de werkelijke kosten van het project niet overschrijden. § 4. De Waalse Regering bepaalt en specificeert de subsidieregeling, in het bijzonder wat betreft: a) de organisatie van projectoproepen;b) de voorwaarden om in aanmerking te komen (met name de begunstigden) en toekenning (in het bijzonder met betrekking tot de evaluatiecriteria), evenals de procedure voor het toekennen van de subsidie;c) de modaliteiten voor het gebruik van de subsidie;d) de modaliteiten voor de uitbetaling van de subsidie;e) de bewijsstukken die door de begunstigde van de subsidie moeten worden verstrekt;f) specifieke regelingen voor de controle, de herziening en de terugbetaling van het geheel of een deel van de subsidie.

Art. 238.Bij artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de overheidsbestuurder, wordt 4° vervangen door wat volgt "4° Filière Bois Wallonie;".

In artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut wordt 3° vervangen door wat volgt: "3° Filière Bois Wallonie;".

Artikel 3, § 1, van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende het beheerscontract en de verplichtingen tot informatieverstrekking wordt aangevuld met een 19° dat luidt als volgt: "19° Filière Bois Wallonie.".

Art. 239.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor de verrichting van de onderling verdeelde werkingsuitgaven van SG over te dragen van VD 015.003 van programma 09.015 (OA09), van VD 123.001 van programma 09.123 (OA09), van VD 022.001, VD 022.003, VD 022.004 en VD 022.019 van programma 10.022 (OA10), van VD 024.005 van programma 10.024 (OA10), van VD 085.004 van programma 10.085 (OA10), van VD 001.107 en VD 001.108 van programma 11.001 (OA11), van VD 031.013 van programma 11.031, van VD 125.003 en VD 125.005 van programma 11.125 (OA11), van VD 032.001 van programma 11.032 (OA11), van VD 026.002 van programma 11.026 (OA11), van VD 033.004 van programma 11.033 (OA11), van VD 124.001 van programma 11.124 (OA11), van VD 001.128 en VD 001.123 van programma 12.001 (OA12) naar alle VD's van functioneel programma 10.001 van organisatieafdeling 10.

Art. 240.In afwijking van artikel 26, § 1, van het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten1 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, worden de leden van de Waalse Regering en de Minister van Begroting ertoe gemachtigd om de kredieten die nodig zijn voor de verrichting van de onderling verdeelde werkingsuitgaven van de Waalse Overheidsdienst over te dragen van VD 001.051 van programma 17.001 (OA17), van VD 001.095 van programma 18.001 (OA18), van VD 001.041 en VD 001.062 van programma 16.001 (OA16), van VD 083.004 van programma 16.083 (OA16), van VD 029.035 van programma 12.029 (OA12), van VD 001.093 van programma 19.001 (OA19), van VD 001.057 van programma 15.001 (DO15), van VD 001.047 van programma 14.001 (OA14) naar vakdomein 001.148 van programma 10.001 van organisatieafdeling 10.

Art. 241.In afwijking van artikel 145, vierde lid, van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, kan de erkende instelling voor schuldbemiddeling een subsidie aanvragen voor het begrotingsjaar 2024, ongeacht de dossierdrempels die tijdens het referentiejaar zijn behandeld, op voorwaarde dat zij deze subsidie heeft ontvangen voor het begrotingsjaar 2023.

Art. 242.De erkenning van de opleidingsoperator bedoeld in artikel 10 van het decreet van 10 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten2 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst zijn, is geldig tot 31 december 2025 wanneer de aanvraag tot erkenning of hernieuwing van de erkenning is ingediend tussen de dag van bekendmaking van dit besluit en 31 december 2024.

Art. 243.De Regering is bevoegd om de voorwaarden voor de toekenning van steunmaatregelen aan bedrijven te implementeren en vast te leggen in het kader van: 1° het Fonds voor een rechtvaardige overgang - EFRO/JTF-programma Wallonië 2021-2027, goedgekeurd op 19 december 2022 door de Europese Commissie bij beslissing nr.C (2022) 9908) in het kader van het Cohesiebeleid 2021-2027 van de Europese Unie; 2° de oproep tot het indienen van projecten ter ondersteuning van de decarbonisatie van bedrijven in het kader van REPower EU.

Art. 244.Onverminderd de middelen die worden toegekend voor het uitvoeren van acties gericht op onderwijs in overeenstemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten7 tussen het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap met betrekking tot de uitrusting die ter beschikking wordt gesteld in het kader van de herziening van het kwalificerend onderwijs en de samenwerking tussen de Centra voor gevorderde technologie en de Competentiecentra, wordt de subsidie bedoeld in artikel 41.10 (vakdomein 110.008) van programma 18.22 (WBFIN-programma 18.118) bestemd voor de financiering van de werking van de competentiecentra opgericht in de vorm van door de Waalse Regering erkende vzw's, door FOREm deels gebruikt ten voordele van de structuur van de competentiecentra en deels voor de aankoop van opleidingsdiensten ten gunste van werkzoekenden. De verdeling wordt aan het begin van het boekjaar bepaald door het Beheerscomité van FOREm. Het structurele deel dat aan elk competentiecentrum wordt toegekend, wordt aan het begin van het begrotingsjaar meegedeeld, samen met de modaliteiten voor de terbeschikkingstelling ervan. Het specifieke deel wordt ook aan het begin van het begrotingsjaar meegedeeld en maakt het voorwerp uit van een bestelling van diensten door middel van een doelstellingencontract dat met elk centrum wordt opgesteld.

Art. 245.Het OTW mag subsidies toekennen aan de gemeenten voor de realisatie van bushaltes op hun wegen.

Onder "bushalte" wordt een voorziening op de weg of het voetpad begrepen, waar bussen van het openbaar vervoer stoppen om gebruikers in en uit te laten stappen.

Bushaltes hebben equivalenten in andere vormen van openbaar vervoer: tramstations, metrostations, treinstations en kabelbaanstations.

De toegestane bedragen zijn minder dan €100.000 per halte.

Art. 246.Het decreet van 6 mei 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten0 tot oprichting van een begrotingsfonds voor de bevordering en de ontwikkeling van de paardensportactiviteit, wordt ingetrokken.

Art. 247.In het Waalse Dierenwelzijnwetboek, ingesteld bij het decreet van 4 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten8 betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek, wordt hoofdstuk X, getiteld "Begrotingsfonds voor dierenwelzijn", opgeheven.

In artikel D.15, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek wordt de volgende zin geschrapt: "Deze bijdrage wordt bestemd voor de afdeling "bescherming tegen het achterlaten en de mishandeling van dieren" van het in hoofdstuk 10 bedoelde Begrotingsfonds voor Dierenwelzijn." Artikel D.95 van ditzelfde Wetboek wordt als volgt vervangen: "Art. D.95. De Regering kan het tarief en de berekeningswijze van de retributies voor de indiening van een project of voor een aanvraag tot wijziging van een project bepalen.

De in het eerste lid bedoelde retributie kan per project naar gelang van een forfaitair bedrag vastgelegd worden.

De Regering kan voorzien in vrijstellingen voor bepaalde soorten projecten naar gelang van hun doel of hun aard.".

In artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten2 betreffende de erkenning van de dierentuinen en tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Waalse Dierentuinencommissie, wordt de volgende zin opgeheven: "Het bedrag van de kosten bedoeld in lid 1 wordt gestort op de rekening van het Begrotingsfonds voor dierenbescherming en dierenwelzijn".

Art. 248.De artikelen D.V.17 en D.V.18 van Waals Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling ("het Code de Développement territorial wallon") van 20 juli 2016 worden opgeheven.

Art. 249.In het kader van een proefproject met ONE kan de regering, onder de voorwaarden die zij bepaalt, steun in de vorm van een premie toekennen aan ondernemingen om bij te dragen tot de financiering van de instandhouding van kinderopvangplaatsen in door ONE erkende opvangvoorzieningen en deze bij voorrang toegankelijk maken voor de kinderen van de personeelsleden van de ondernemingen die de steun ontvangen.

Art. 250.§ 1. Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" (Waals instituut voor alternerende opleiding, zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen) ontvangen de opleiders die op basis van een arbeidsovereenkomst worden aangeworven voor duidelijk omschreven werk binnen het IFAPME-netwerk een vergoeding van 20,1574 euro per les- of examenuur met betrekking tot praktische beroepsvaardigheden.

Deze vergoeding wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 1,2: 1° voor vakken waarvoor gespecialiseerde en geavanceerde technologische vaardigheden vereist zijn en die voorkomen op een lijst vastgesteld door het Instituut;2° voor vakken die rechtstreeks verband houden met de lijst van kritische functies en beroepen met een tekort aan arbeidskrachten, zoals bepaald door de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" (Waalse Dienst Beroepsvorming en Tewerkstelling) en die voorkomen op een door het Instituut opgestelde lijst. Naast de presentatie van de cursus zelf en de deelname aan examens met betrekking tot de praktische beroepsvaardigheden, dekken deze bedragen de voorbereiding van de lessen, de voorbereiding en correctie van schriftelijke en mondelinge examens voor algemene kennis, beroepskennis of examens met betrekking tot praktische beroepsvaardigheden, georganiseerd tijdens of aan het einde van de leertijd en kwalificerende opleidingen voor volwassenen.

Lesuren die niet daadwerkelijk zijn gegeven als gevolg van omstandigheden die het recht op beloning volgens de bepalingen van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten niet tenietdoen, worden gelijkgesteld met lesuren die recht geven op de subsidie. § 2 De in paragraaf 1 voorziene coëfficiënt kan slechts eenmaal per vak worden toegepast. § 3. Het bedrag bedoeld bij paragraaf 1 wordt gekoppeld aan het algemene indexcijfer der consumptieprijzen en stemt overeen met de basisindex 138,01 van januari 1990. Het schommelt in overeenstemming met artikel 247 van de "Code de la Fonction publique wallonne" (Waalse Ambtenarencode).

Art. 251.Artikel 13 van het decreet van 7 juni 1990 houdende oprichting van een "Institut scientifique de Service public" (Openbaar Wetenschappelijk Instituut, ISSEP) in het Waalse Gewest wordt opgeheven

Art. 252.De artikelen D.233bis tot en met D.233bis - 10 van Boek II van de Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, worden opgeheven.

Art. 253.In het reglementair deel van Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid ("Code règlementaire wallon de l'action sociale et de la santé") wordt artikel 346 toegevoegd door een alinea die als volgt luidt: "Voor de jaren 2023 en 2024 wordt het totale aantal voltijdsequivalenten dat in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de in lid 1 bedoelde subsidie beperkt. De voltijdsequivalentlimiet komt voor elk jaar overeen met het blijvend werkgelegenheidsvolume ("volume d'emploi pérennisé", VEP) van de dienst. ".

Art. 254.In artikel 231/1, ingevoegd bij artikel 271 van het programmadecreet van 17 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014763 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. - Duitse vertaling type wet prom. 15/07/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1) type wet prom. 15/07/2013 pub. 25/06/2015 numac 2015000325 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. - Duitse vertaling sluiten9, van het Waalse landbouwwetboek ("Code wallon de l'Agriculture") worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in lid 2 wordt het woord "drie jaar" vervangen door "gesloten voor een periode van vijf jaar";b) in lid 3, 1°, wordt het woord "drie" vervangen door vijf;c) Het vierde lid wordt opgeheven.

Art. 255.In het Waalse Landbouwwetboek ("Code wallon de l'Agriculture") wordt een artikel 231/1bis ingevoegd, dat als volgt luidt: "Bij wijze van overgangsmaatregel, onverminderd de bepalingen van de artikelen 5, 8 en 19 van het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten3 betreffende de beheersovereenkomst, wordt de beheersovereenkomst van het Agentschap, gesloten voor de periode 2021-2023, verlengd tot 30 juni 2025.".

Art. 256.§ 1. Voor het jaar 2024 kan de minister, binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten, een subsidie toekennen aan een gemeente om de salariskosten te dekken van een referent erfgoed die door meerdere gemeenten wordt gedeeld.

In het geval van een meerjarige subsidie kan een raamovereenkomst worden gesloten.

De gemeente die de subsidie ontvangt, wordt de "tewerkstellende gemeente" genoemd.

De opdrachten van de referent erfgoed zijn: 1° het coördineren en bijstaan van de gemeenten die partij zijn bij de overeenkomst bij hun erfgoedprojecten;2° een bewustmakings- en bemiddelingsprogramma inzake erfgoed opzetten;3° erfgoedadvies verstrekken aan burgers, organisaties en verenigingen die belast zijn met erfgoed in de gemeenten die partij zijn bij de overeenkomst. De referent erfgoed getuigt van een specialisatie in erfgoed: 1° hetzij door opleiding;2° hetzij door bewezen ervaring van minstens vijf jaar. De referent erfgoed wordt door de tewerkstellende gemeente aangeworven overeenkomstig de algemene bepalingen inzake personeel. § 2. De subsidie bedoeld in paragraaf 1 wordt toegekend onder de volgende hypothesen: 1° hetzij volgens een territoriale logica, in welk geval de groepering van gemeenten ten minste drie gemeenten omvat die elk minder dan 15.000 inwoners tellen op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de subsidieaanvraag; 2° hetzij volgens een logica die verband houdt met het werelderfgoed, d.w.z. dat de betrokken gemeenten eigendommen bezitten uit een reeks die voorkomt op de Werelderfgoedlijst van UNESCO of op de Belgische voorlopige lijst voor een dergelijke erkenning.

In de hypothese bedoeld in § 2, 2°, is de referent erfgoed enkel belast met opdrachten die verband houden met het werelderfgoed. § 3. Voorafgaand aan de toekenning van de subsidie bedoeld in paragraaf 1 wordt een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten gesloten waarin de tewerkstellende gemeente, het budgettair en administratief beheer, de operationele en budgettaire modaliteiten tussen de gemeenten die partij zijn bij de overeenkomst, de duur van de overeenkomst en de ontbindingsmodaliteiten worden vastgelegd. § 4. De subsidieaanvraag wordt door de tewerkstellende gemeente op papier of elektronisch ingediend volgens de door de Minister bepaalde voorwaarden. § 5. De uitgaven die voor subsidie in aanmerking komen, zijn personeelskosten. De subsidie kan 40.000 euro per jaar niet overschrijden en vijftig procent van de bruto salariskost van de voltijdse referent niet overschrijden.

De subsidie bedoeld in het eerste lid wordt toegekend voor prestaties van twaalf maanden. Ze wordt proportioneel verlaagd in geval van prestaties van een kortere duur.

Bij verandering van de referent erfgoed, brengt de tewerkstellende gemeente de Erfgoedadministratie onverwijld op de hoogte daarvan. § 6. De subsidie wordt door de Erfgoedadministratie als volgt op jaarlijkse basis uitbetaald: 1° een eerste schijf die overeenstemt met vijfenzeventig procent van de subsidie wordt na kennisgeving van de subsidie uitbetaald op grond van de arbeidsovereenkomst, de tussen de groepering van gemeenten gesloten overeenkomst en een schuldverklaring;2° voor de uitbetaling van het saldo van de subsidie is het voorleggen van een overzicht van de salariskosten van de referent, een verslag van de door de referent in het kader van de subsidie verrichte activiteiten en een schuldverklaring vereist. De stukken bedoeld in het eerste lid, 2°, zijn onderworpen aan het toezicht en aan de goedkeuring door de Erfgoedadministratie en, in voorkomend geval, wordt het totaal bedrag van de subsidie aangepast met inachtneming van paragraaf 3.

In het geval van een meerjarige subsidie zijn de documenten, vermeld in het eerste lid, 1°, niet langer vereist, met uitzondering van de schuldverklaring, tenzij daarin wijzigingen zijn aangebracht.

De aanvraag tot uitbetaling van het saldo moet binnen twee jaar na toekenning van de subsidie worden gedaan, anders vervalt het saldo van de subsidie.

Art. 257.In artikel 57, lid 1, van het Decreet van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten7 betreffende het Bosbouwwetboek worden de woorden "31 december 2023" vervangen door de woorden "31 december 2024".

Art. 258.Er wordt een Wetenschappelijke Raad voor PFAS opgericht, waarvan de Regering de samenstelling, het mandaat en de duur van zijn activiteiten bepaalt.

De Regering stelt desgevallend ook de voorwaarden voor de toekenning van de presentiegelden aan de leden van de Wetenschappelijke Raad vast, evenals de voorwaarden voor terugbetaling van hun reis- en verblijfkosten. HOOFDSTUK 1 0. - Slotbepaling

Art. 259.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2024.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 13 december 2023.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vicepresident en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME, en de Competentiecentra, W. BORSUS De Vicepresident en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, Ph. HENRY De Vicepresident en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2023-2024. Stukken van het Waals Parlement, 1516 (2023-2024) Nrs. 1 tot 12 en 12bis.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 13 december 2023.

Bespreking.

Stemming.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld