Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 30 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000376 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot reglementering van de financiële hulp van de Staat aan de gemeenten op het vlak van de verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002060 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002062 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 11/06/1999 numac 1999002063 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het toegevoegd vorsingspersoneel en van het beheerspersoneel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999002083 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de directiepremie die wordt toegekend aan de ambtenaren die belast zijn met het beheer van sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999002087 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 1991 tot vaststelling van de individuele geldelijke rechten van de personen bij arbeidsovereenkomst aangeworven in de ministeries type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 12/05/1999 numac 1999003175 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de wijziging in euro van de Schatkistbons die worden uitgegeven in het kader van de financiële participatie van de Staat in de internationale instellingen waarvan België lid is type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999011195 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1992 betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 06/08/1999 numac 1999011192 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het statuut en de controle der maatschappijen voor onderlinge borgstelling type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999011196 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1985 betreffende de activiteiten van de private voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999011197 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 betreffende de activiteiten van de pensioenkassen bedoeld in artikel 2, § 3, 4° van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999012348 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 34 en 37 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012355 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot aanpassing van de artikelen 138, 161 en 167 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012469 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 110 en 111 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015137 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015139 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999016126 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016136 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1967 tot vaststelling van het statuut van het secretariaatspersoneel van de Kamers voor ambachten en neringen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999016137 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van het secretariaatspersoneel van de Kamers van ambachten en neringen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999016153 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 december 1998 houdende uitvoering van artikel 74, § 1, 6° van de wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016160 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1984 houdende vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van het Beheerscomité van het in de Nationale Kas voor Beroepskrediet opgericht Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 09/06/1999 numac 1999021245 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de verlenging van het mandaat van de Studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de Joodse gemeenschap van België, geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999021277 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 28/08/1999 numac 1999022433 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Raad voor uitbetaling van de voordelen, opgericht bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022436 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 10/09/1999 numac 1999022435 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 09/07/1999 numac 1999022443 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 houdende benoeming van de leden van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999016162 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1992 tot regeling van de organisatie en de werking van het Participatiefonds type koninklijk besluit prom. 30/04/1999 pub. 27/08/2015 numac 2015000433 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999003292 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 25/06/1999 numac 1999012349 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende de toepassingsregelen betreffende de toekenning van een begeleidingsuitkering aan jongeren die een intensieve opleiding met uitzicht op een baan volgen type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot aanpassing van de artikelen 92 en 93 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999012357 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering aan het handvest van de sociaal verzekerde type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 30/06/1999 numac 1999015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 30 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 07/05/1999 numac 1999021203 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999022450 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999035625 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de dagverzorgingscentra type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999035632 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp type ministerieel besluit prom. 30/04/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999035631 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de lokale dienstencentra

arrest

type arrest prom. 30/04/1999 pub. 23/11/1999 numac 1999029475 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit houdende goedkeuring van het aanhangsel bij de artikelen 1, 49 en 51 van het beheerscontract van de « Radio Télévision belge de la Communauté française

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/1999 pub. 30/11/1999 numac 1999029296 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende omvorming van een internaat verbonden aan een inrichting voor buitengewoon onderwijs van de Franse Gemeenschap in en opvangtehuis

vergunning

type vergunning prom. 30/04/1999 pub. 22/06/2000 numac 2000031057 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr 99/128 van 30 april 1999 houdende uitvoering van verordening nr. 96/006 voor de erkenning en subsidiëring van jeugdverenigingen - initiatieven werkend met kansarme jeugd Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bi(...)

erratum

type erratum prom. 30/04/1999 pub. 21/07/1999 numac 1999021331 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten. - Errata
^