Etaamb.openjustice.be
Decreet van 27 oktober 2023
gepubliceerd op 30 november 2023

Decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren en het decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling

bron
vlaamse overheid
numac
2023047351
pub.
30/11/2023
prom.
27/10/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2023. - Decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren en het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling (1)


**** **** PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet tot wijziging van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren en het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling HOOFDSTUK 1. - **** bepaling

Artikel 1.Dit decreet regelt een ****. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Art. 2.Artikel 9 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers wordt vervangen door wat volgt: "

Art. 9.Tegen een beslissing tot weigering of intrekking van de toelating tot arbeid kunnen, op straffe van ****, de volgende personen beroep aantekenen bij de bevoegde overheid: 1° de buitenlandse werknemer of diens mandataris als de beslissing tot weigering of intrekking betrekking heeft op een toelating tot arbeid van onbepaalde duur; 2° de werkgever of diens mandataris als de beslissing tot weigering of intrekking betrekking heeft op een toelating tot arbeid van bepaalde duur.".

Art. 3.**** artikel 10 van dezelfde wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt: "**** beroep wordt ingesteld bij ter post aangetekende brief of via het elektronisch platform binnen een maand na kennisgeving van de aangetekende brief of na kennisgeving via het elektronisch platform waarbij de beslissing tot weigering of intrekking wordt betekend."; 2° in het vierde lid wordt het woord "Koning" vervangen door de woorden "**** ****"; 3° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "In het eerste lid wordt verstaan onder elektronisch platform: het elektronisch platform, vermeld in artikel 40 van het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** over de coördinatie van het beleid voor de toekenning van **** en voor de toekenning van de verblijfsvergunning, alsook de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers en de **** in uitvoering van voormeld artikel 40.".

Art. 4.**** artikel 12, § 1, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid wordt de zinsnede "250 tot 2500 ****" vervangen door de zinsnede "300 tot 3000 ****"; 2° het tweede lid wordt vervangen door wat volgt: "**** behoud van de toepassing van artikel 269 tot en met 274 van het Strafwetboek wordt een werkgever, zijn lasthebber of een aangestelde gestraft met een strafrechtelijke geldboete van 100 **** tot 1000 **** als hij de ****- overeenkomst van de buitenlandse onderdaan verbreekt of een betekenisvolle wijziging aan de arbeidsvoorwaarden doorvoert en moedwillig nalaat de bevoegde overheid hiervan schriftelijk te verwittigen."; 3° er wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "De geldboete die opgelegd wordt met toepassing van het eerste lid, 1° tot en met 3°, en het tweede lid, wordt vermenigvuldigd met het aantal buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft.De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de **** bedragen.".

Art. 5.**** artikel 12/3, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "in strijd met de bepalingen van deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan" worden opgeheven;2° in punt 3° wordt het woord "geëist" vervangen door het woord "gevraagd";3° punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° zijn opgetreden tussen: ****) een buitenlandse onderdaan en een werkgever;****) een buitenlandse onderdaan en de autoriteiten die zijn belast met de toepassing van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan of de controle en het toezicht op de wet of de uitvoeringsbesluiten ervan; ****) een werkgever en de vermelde autoriteiten en waarbij daden zijn gesteld die hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de vermelde autoriteiten op een dwaalspoor kunnen brengen.".

Art. 6.**** artikel 12/4 van dezelfde wet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 12/2 van deze wet" vervangen door de zinsnede "artikel 12/1, § 1, en artikel 12/2 van deze wet en artikel 22, 1°, van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen sluiten over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen";2° in paragraaf 1 worden het tweede, het derde en het vierde lid vervangen door wat volgt: "**** afwijking van het eerste lid worden de aannemer en de intermediaire aannemer niet bestraft als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de aannemer en de intermediaire aannemer hebben een schriftelijke verklaring waarin hun rechtstreekse onderaannemer bevestigt dat hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen **** en zal tewerkstellen of een zelfstandige **** uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België;2° de aannemer en de intermediaire aannemer betrachten bij de aanstelling van hun rechtstreekse onderaannemer de gepaste zorgvuldigheid om te voorkomen dat hun rechtstreekse onderaannemer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen **** of een zelfstandige **** uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België. Om te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 2°, laten de aannemer en de intermediaire aannemer de volgende categorieën van gegevens aanbrengen door de rechtstreekse onderaannemer: 1° de identificatie- en de **** van de rechtstreekse onderaannemer;2° de persoonlijke gegevens, de gegevens over de **** situatie en de gegevens over de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers en buitenlandse zelfstandigen van de rechtstreekse onderaannemer. **** **** **** bepaalt de concrete gegevens die moeten worden aangebracht, overeenkomstig het derde lid, en de nadere modaliteiten van het opvragen ervan.

In het tweede en het derde lid wordt verstaan onder buitenlandse zelfstandigen: buitenlandse onderdanen als vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen sluiten over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen, die een zelfstandige **** uitoefenen als vermeld in artikel 2, 8°, van het voormelde decreet."; 3° aan paragraaf 1 worden een zesde tot en met een tiende lid toegevoegd, die luiden als volgt: "Om te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 2°, spreken de aannemer en de intermediaire aannemer hun rechtstreekse onderaannemer aan als blijkt dat de gegevens, vermeld in het derde lid, niet aanwezig zijn en verzoeken zij hem om deze alsnog aan te brengen.Als de rechtstreekse onderaannemer niet ingaat op het verzoek om de **** aan te brengen, brengen de aannemer en de intermediaire aannemer de **** inspecteurs daarvan onmiddellijk op de hoogte.

**** aannemer en de intermediaire aannemer die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, en in het zesde lid, worden toch bestraft als ze voorafgaand aan de inbreuk, vermeld in het eerste lid, op de hoogte zijn van het feit dat hun rechtstreekse onderaannemer een of meer illegaal verblijvende onderdanen van derde landen **** of een zelfstandige **** uitoefent zonder toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden of tot vestiging in België. **** bewijs van de voormelde kennis kan door de **** inspecteurs met alle mogelijke bewijsmiddelen worden aangetoond.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal buitenlandse onderdanen op wie de inbreuk betrekking heeft. De vermenigvuldigde geldboete mag evenwel niet meer dan het honderdvoud van de **** bedragen.

**** aannemer, de intermediaire aannemer en de rechtstreekse onderaannemer treden op als **** als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****), voor de verwerking van **** in het kader van de vervulling van de voorwaarde, vermeld in het eerste tot en met het derde lid.

**** ****, vermeld in het derde lid, worden bewaard gedurende de noodzakelijke duur voor de doeleinden, vermeld in artikel 12/4, § 1, tweede, derde en zesde lid, van deze wet, met een maximale **** die niet meer mag bedragen dan tien jaar na de beëindiging van de aanstelling van de onderaannemer."; 4° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 12/2 van deze wet" vervangen door de zinsnede "artikel 12/1, § 1, en 12/2 van deze wet en artikel 22, 1°, van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen sluiten over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen" en wordt de zin "**** bewijs van dergelijke kennis kan de kennisgeving, vermeld in artikel 12/7 van deze wet, zijn." vervangen door de zin "**** bewijs van de voormelde kennis kan door de **** inspecteurs met alle mogelijke bewijsmiddelen worden aangetoond."; 5° in paragraaf 3, eerste lid, 1° en 2°, wordt de zinsnede "artikel 12/2 van deze wet" vervangen door de zinsnede "artikel 12/1, § 1, en 12/2 van deze wet en artikel 22, 1°, van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen sluiten over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen" en wordt de zin "**** bewijs van dergelijke kennis kan de kennisgeving, vermeld in artikel 12/7 van deze wet, zijn." vervangen door de zin "**** bewijs van de voormelde kennis kan door de **** inspecteurs met alle mogelijke bewijsmiddelen worden aangetoond.". HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004

Art. 7.**** artikel 13/2, § 2, van het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013035782 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en tot wijziging van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening type decreet prom. 12/07/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013035791 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de integrale jeugdhulp type decreet prom. 12/07/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013035861 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onroerend erfgoed type decreet prom. 12/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013035771 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen type decreet prom. 12/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204742 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat de structurele provinciale subsidies betreft type decreet prom. 12/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204464 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Bosdecreet van 13 juni 1990, gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 7 december 2007 en 30 april 2009, en het Veldwetboek van 7 oktober 1886, gewijzigd bij de wet van 4 december 1961, wat betreft het verminderen van de minimumafstand tussen bossen en vuur tot 25 meter type decreet prom. 12/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013204787 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling sluiten, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt: "Onder de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en als de feiten ook voor strafvervolging vatbaar zijn, kan een administratieve geldboete opgelegd worden van 50 **** tot 500 **** aan de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde als hij in strijd met de bepalingen van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de uitvoeringsbesluiten ervan de arbeidsovereenkomst van de buitenlandse onderdaan verbreekt of een betekenisvolle wijziging aan de arbeidsvoorwaarden doorvoert, en moedwillig nalaat de bevoegde overheid hiervan schriftelijk te verwittigen.".

Art. 8.**** artikel 13/6 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/06/2017 numac 2017011913 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016036770 bron vlaamse overheid 23 DECEMBER 2016 - Decreet houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen type decreet prom. 23/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016036695 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017 type decreet prom. 23/12/2016 pub. 09/02/2017 numac 2017040033 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie type decreet prom. 23/12/2016 pub. 06/02/2017 numac 2017020118 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, wat betreft de milieueffectrapportage van bepaalde openbare en particuliere projecten sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: ****) in punt 3° wordt het woord "geëist" vervangen door het woord "gevraagd";****) punt 4° wordt vervangen door wat volgt: "4° zijn opgetreden tussen: ****) een buitenlandse onderdaan en een werkgever;****) een buitenlandse onderdaan en de autoriteiten die zijn belast met de toepassing van deze wet of de uitvoeringsbesluiten ervan of de controle en het toezicht op de wet of de uitvoeringsbesluiten ervan; ****) een werkgever en de vermelde autoriteiten en waarbij daden zijn gesteld die hetzij die buitenlandse onderdaan, hetzij de werkgever, hetzij de vermelde autoriteiten op een dwaalspoor kunnen brengen."; 2° in paragraaf 5 wordt de zinsnede "artikel 12/2 van de voormelde wet" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 12/1, § 1, en 12/2 van de voormelde wet en artikel 22, 1°, van het decreet van 15 oktober 2021Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/10/2021 pub. 12/11/2021 numac 2021033701 bron vlaamse overheid Decreet over de uitoefening van zelfstandige beroepsactiviteiten door buitenlandse onderdanen sluiten over de uitoefening van zelfstandige **** door buitenlandse onderdanen en de uitvoeringsbesluiten ervan.". HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

Art. 9.In het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren wordt een hoofdstuk 3/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "Hoofdstuk 3/1. Verwerking van ****".

Art. 10.In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk 3/1, ingevoegd bij artikel 9, een artikel 6/1 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/1.De door de **** **** aangewezen dienst treedt op als **** als vermeld in artikel 4, 7), van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****), voor de verwerking van de **** in het kader van de aanvraag en toekenning van de ****.".

Art. 11.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 6/2 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/2.De volgende categorieën van **** worden in het kader van de toekenning van de **** verwerkt: 1° de identificatie- en **** van de ondernemer;2° de datum van inschrijving in de **** van Ondernemingen en het ****;3° de startdatum van een beroepsbezigheid als zelfstandige in hoofdberoep;4° de vestigingsplaats(en) van de onderneming;5° het bewijs van **** waaruit de inschrijving van de ondernemer als werkzoekende blijkt, vermeld in artikel 2, eerste lid, 3° of 11°, van het besluit van de **** **** van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren;6° het bewijs van het bevoegde **** waaruit blijkt dat de ondernemer **** was op het ogenblik, vermeld in artikel 2, eerste lid, 3°, van het besluit van de **** **** van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren;7° het attest dat de dienstverlener uitgereikt heeft, waaruit blijkt dat de aanvrager een **** met succes heeft doorlopen;8° het bewijs waaruit blijkt dat de ondernemer is aangesloten bij een sociale **** voor zelfstandigen of bij de **** **** voor de Sociale Verzekeringen der **** als zelfstandige in hoofdberoep;9° het rekeningnummer van de ondernemer;10° de melding dat de ondernemer een **** plus voor startende zelfstandigen heeft ontvangen conform artikel 4 van het decreet van 15 juli 2022Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/2022 pub. 14/09/2022 numac 2022015539 bron vlaamse overheid Decreet tot regeling van de toekenning van een jobbonus plus voor startende zelfstandigen sluiten tot regeling van de toekenning van een **** plus voor startende zelfstandigen;11° de verklaring op erewoord dat wordt voldaan aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 van verordening (****) ****.1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het **** betreffende de werking van de **** **** op de-****; 12° de fiscale fiche van de ondernemer. In het kader van rapportering worden de persoonlijke kenmerken van de zelfstandige in hoofdberoep verwerkt.".

Art. 12.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 6/3 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/3.In het kader van de taken, vermeld in artikel 8 van het besluit van de **** **** van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/12/2017 pub. 09/02/2018 numac 2018010227 bron vlaamse overheid Decreet houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren sluiten houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, wisselt de ****, vermeld in artikel 6/1 van dit decreet, de volgende **** uit met de volgende instanties: 1° de identificatie- en **** met het **** van de natuurlijke personen;2° de melding dat de zelfstandige zijn activiteit in hoofdberoep verricht en de startdatum van zijn activiteiten met het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;3° het **** en het nummer van de **** van Ondernemingen met de **** van Ondernemingen;4° fiscale gegevens met de Federale Overheidsdienst Financiën. **** ****, vermeld in het eerste lid, worden uitgewisseld met tussenkomst van de bevoegde **** als dat van toepassing is.

In het tweede lid wordt verstaan onder ****: de **** ****, vermeld in artikel 2, 9°, van het decreet van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012035894 bron vlaamse overheid Decreet houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator sluiten houdende de oprichting en organisatie van een **** ****.".

Art. 13.In hetzelfde decreet wordt in hetzelfde hoofdstuk 3/1 een artikel 6/4 ingevoegd, dat luidt als volgt: "

Art. 6/4.**** behoud van de toepassing van de noodzakelijke bewaring ervan voor de latere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, vermeld in artikel 89 van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****), worden de ****, vermeld in artikel 6/2 van dit decreet, bewaard gedurende de noodzakelijke duur voor de doeleinden voor dit decreet met een maximale **** die niet meer mag bedragen dan tien jaar na de verjaring van alle vorderingen die tot de bevoegdheid van de ****, vermeld in artikel 6/1 van dit decreet, behoren, en, in voorkomend geval, de definitieve beëindiging van de gerechtelijke, administratieve en buitengerechtelijke procedures en beroepen die voortvloeien uit de verwerking van de voormelde ****.". HOOFDSTUK 5. - Wijzigingen van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling

Art. 14.**** artikel 3 van het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling, gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012 en 29 maart 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt: "2° werknemer: ****) de natuurlijke persoon die een **** uitoefent of wil uitoefenen onder het gezag van een werkgever.Met werknemer worden zowel werkzoekende als zelfstandige gelijkgesteld; ****) de jonge au pair;"; 2° er wordt een punt 14° toegevoegd, dat luidt als volgt: "14° jonge au pair: de ****, vermeld in artikel 2, 5, van verordening (****) 2016/399 van het **** **** en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een **** voor de overschrijding van de grenzen door personen (****), of de onderdaan van een derde land, vermeld in artikel 2, 6, van de voormelde verordening (****) 2016/399, die tijdelijk in een gastgezin wordt opgenomen waar hij kost en inwoning geniet in ruil voor lichte **** huishoudelijke taken, om zijn taalkennis te vervolmaken en zijn algemene ontwikkeling te verruimen door een betere kennis van het land door deel te nemen aan het gezinsleven van het gastgezin.". HOOFDSTUK 6. - Slotbepaling

Art. 15.Artikel 6, 8, 2°, en artikel 14 treden in werking op een datum die de **** **** vaststelt.

Artikel 7 treedt in werking op 1 januari 2024.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

****, 27 oktober 2023.

De minister-president van de **** ****, ****. **** **** **** minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en ****, ****. **** _______ Nota (1) Zitting 2023-2024 Documenten: - Ontwerp van decreet : 1805 - ****.1 - Amendement : 1805 - ****. 2 - Verslag : 1805 - ****. 3 - **** aangenomen door de plenaire vergadering : 1805 - ****. 4 Handelingen - Bespreking en aanneming: Vergadering van 25 oktober 2023.

^