Etaamb.openjustice.be
Samenwerkingsakkoord van 05 maart 2021
gepubliceerd op 16 maart 2021

**** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde **** met het oog op tewerkstelling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021040773
pub.
16/03/2021
prom.
05/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode
<****>****_title">5 MAART 2021. - **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** ****, het **** ****, het **** ****, het **** **** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde **** met het oog op tewerkstelling****><****>
VERSLAG AAN DE KONING ****, ****. ALGEMENE COMMENTAAR ****_list">1. Doelstelling **** de **** 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, werd **** als lidstaat van de **** **** opgedragen één enkele aanvraagprocedure in te richten voor het verstrekken van een gecombineerde vergunning aan onderdanen van derde landen om op het **** grondgebied te verblijven met het oog op werk, teneinde de procedures in verband met hun toelating te vereenvoudigen en de controle van hun status gemakkelijker te maken. **** **** van 2 februari 2018 tussen de **** ****, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (****.S., 24 december 2018) (hierna: "****"), dat in werking trad op 24 december 2018, is een gedeeltelijke omzetting van deze richtlijn.****><****>**** artikel 40, eerste lid van dit **** verbinden, ingevolge de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde **** (****.S., 31 januari 2014) die in werking trad op 1 juli 2014, de **** **** en de **** bevoegd voor tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zich ertoe om een gemeenschappelijk elektronisch platform te creëren dat het mogelijk maakt om gegevens en documenten op elektronische wijze te verzamelen en uit te wisselen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning.****><****>**** het tweede lid van dezelfde bepaling, zullen de partijen de nadere regels voor het gebruik van dit platform preciseren bij een uitvoerend ****.****><****>**** voorliggend **** **** voorziet dus in de uitvoeringsbepalingen van het **** van 2 februari 2018.****><****>**** creatie van het platform is niet enkel nuttig in het kader van een vlotte gecombineerde ****, maar biedt tevens mogelijkheden voor de federale en gewestelijke inspectiediensten tot meer doelgerichte controles in de strijd tegen fraude en misbruik.****><****>Daarvoor worden de nodige verdere juridische en technische aanpassingen voorbereid.****><****>Artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (hierna: "****"), verplicht in zijn paragrafen 1 en 3, ****), de **** **** en de **** eveneens een **** af te sluiten voor het coördineren van het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.****><****>Hierbij staat artikel 92bis, § 1, derde lid, **** toe, dat een ****, dat de vereiste instemming heeft gekregen, bepaalt dat zijn toepassing wordt gegarandeerd door uitvoeringsbesluiten die uitwerking hebben zonder dat de parlementaire instemming is vereist.****><****>****. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR ARTIKEL 1 **** artikel bepaalt in de eerste paragraaf de wettelijke basis en het doel van het gemeenschappelijk elektronisch platform: de elektronische toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure.****><****>Paragraaf 2 van dit artikel voorziet het wettelijk kader voor de behandeling van de **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen, dat bestaat uit de eerder gesloten ****, te weten het **** van 2 februari 2018, het **** van 6 december 2018 houdende uitvoering van het akkoord van 2 februari 2018 en elk **** dat bijzondere modaliteiten bevat ter uitvoering van het **** van 2 februari 2018, overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat akkoord.****><****>Paragraaf 3 preciseert dat de technische en organisatorische modaliteiten met betrekking tot de uitwisseling van informatie en het delen van bepaalde gegevens, vastgelegd zullen worden in een **** dat tussen de **** ****, de gewestelijke overheden en de **** opgesteld zal worden.****><****>Art. 2.****><****>**** artikel betreft de consultatie van de gegevens via het elektronisch platform door diplomatieke posten, gemeentebesturen en inspectiediensten, bij toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure.****><****>Art. 3 **** artikel vermeldt de categorieën van vreemdelingen op wie het **** van toepassing is. **** personeel toepassingsgebied omvat de vreemdelingen die een verblijf op basis van werk willen bekomen in **** voor een bepaalde periode die 90 dagen overstijgt.****><****>Art. 4 **** begrippen, gedefinieerd in artikel 4 van de **** **** **** (hierna ****), dienen in voorliggend **** in dezelfde betekenis te worden begrepen.****><****>Art. 5 **** bepaling legt de doelstellingen van het elektronisch platform vast en vermeldt de daaraan gekoppelde voordelen.****><****>Art. 6 **** bepaling onderscheidt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de gegevensverwerking ten aanzien van bevoegdheden van de **** **** en de gewestelijke overheden. **** bepaald wordt de **** **** aangeduid als ****, zoals bedoeld in artikel 4, punt 7) ****, wat betreft de verwerkingen van **** inzake de machtiging tot verblijf.****><****>De gewestelijke overheden zijn **** voor de verwerkingen van **** wat betreft de toelating tot arbeid.****><****>**** Dienst **** en de gewestelijke overheden zijn conform artikel 26 **** "gezamenlijke ****" voor de verwerkingen in het kader van het elektronisch platform.****><****>Art. 7 **** eerste en tweede paragraaf van deze bepaling duiden de **** aan als verwerker, in de zin van artikel 4, punt 8) ****, die verantwoordelijk is voor de technische ontwikkeling, de werking en het onderhoud van het elektronisch platform. Hierbij worden de verplichtingen uit art. 28 van de **** opgenomen.****><****>**** derde paragraaf preciseert dat de beveiliging van de verwerking, zal worden vastgelegd in een ****, zoals reeds vermeld in artikel 1, § 3.****><****>Art. 8 **** artikel preciseert de noodzakelijkheid van de verwerking van de **** in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure.****><****>**** de federale en regionale wetgeving zijn de **** **** en de gewestelijke overheden immers belast met de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure, waardoor de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de **** rusten, zoals voorzien in artikel 6, punt ****), ****. Art. 9 Artikel 9 omschrijft de specifieke doeleinden van de verwerking van **** in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure, zoals beoogd in artikel 5, lid 1, ****), ****. Art. 10 **** overeenstemming met artikel 5, 1, ****), **** hebben de **** enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken waarvoor ze bevoegd zijn.****><****>Art. 11-12 **** artikelen bepalen welke categorieën van **** verwerkt worden: gegevens inzake verblijf (artikel 11) en inzake tewerkstelling (artikel 12).****><****>Art. 13 **** artikel bevat de categorie van **** met betrekking tot de gezondheid. **** eerste paragraaf, 1°, van dit artikel bepaalt dat de gegevens van een medisch attest zullen verwerkt worden, in de gevallen waarin de voorlegging van dit voornoemde attest voorzien is bij de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** dienen de categorieën van vreemdelingen begrepen te worden die ingevolge artikelen 61/25-2, eerste lid, § 1, 5°, 61/27-1, § 1, eerste lid, 2°, 61/29-8, § 1, eerste lid, 5° en 61/39, § 1, eerste lid, 4° van de wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gehouden zijn een medisch attest af te leveren. **** bepaling geldt ook naar de toekomst ten aanzien van nieuwe categorieën vreemdelingen die aan dezelfde verplichting zullen worden onderworpen.****><****>Art. 14 **** artikel bevat de categorie van **** met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. **** eerste lid van dit artikel bepaalt dat de gegevens van strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten verwerkt zullen worden, in de gevallen waarin de voorlegging van een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document is voorzien bij de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. **** dienen de categorieën van vreemdelingen begrepen te worden die ingevolge de artikelen 61/25-2, § 1, eerste lid, 4°, 61/27-1, § 1, eerste lid, 4°, 61/29-8, § 1, eerste lid, 6°, 61/39, § 1, eerste lid, ****_list">5° en 61/48, § 1, eerste lid, 5° van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen gehouden zijn een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document af te leveren.**** bepaling geldt ook naar de toekomst ten aanzien van nieuwe categorieën vreemdelingen die aan dezelfde verplichting zullen worden onderworpen.****><****>Art. 15 **** artikel bepaalt de **** van administratieve aard die verwerkt zullen worden.****><****>Art. 16-17 **** bepalingen bevatten praktische regels voor de elektronische indiening van de aanvraag via het portaal "**** in ****".****><****>**** aan artikel 1, § 3 worden de modaliteiten met betrekking tot de werking van het portaal vastgelegd in een ****.****><****>Art. 18 **** **** diplomatieke posten en de gemeentebesturen ontvangen de positieve beslissingen inzake de **** met het oog op werk via het elektronisch platform. **** basis van deze beslissing leveren zij een visum of een **** aan de vreemdeling af.****><****>Art. 19-21 **** artikels betreffen het overmaken van de gegevens aan de bevoegde beroepsinstantie, wanneer een beroep tegen een **** ingediend wordt: de **** voor **** (artikel 19) of de **** van **** (artikels 20-21).****><****>Art. 22 **** elektronisch platform informeert de bevoegde overheden over positieve of negatieve beslissingen die in het kader van een gecombineerde aanvraag genomen worden. **** de negatieve beslissing echter bestaat uit de weigering of beëindiging van het verblijf van de betrokken vreemdelingen, zal de specifieke aard (weigering of beëindiging) van de beslissing niet zichtbaar zijn voor de regionale overheden. **** elektronisch platform zal de regionale overheid aldus enkel melden dat er een "negatieve beslissing" genomen werd. **** beslissingen tot weigering en beëindiging van het verblijf worden enkel aan de betrokken vreemdeling betekend.****><****>Art. 23 **** bepaling betreft de gedeelde **** inzake de tewerkstelling van vreemdelingen. De federale inspectiediensten hebben toegang tot de door de gewestelijke overheden genomen beslissingen en beslissingen genomen door de **** ****, in functie van de controle op de regelgeving waarmee ze belast zijn. **** de beslissing van de **** **** bestaat uit de weigering of beëindiging van het verblijf, zal het platform niet de specifieke aard van de beslissing te kennen geven aan de federale inspectiediensten, maar enkel dat een "negatieve beslissing" genomen werd.****><****>Art. 24 **** bepaling erkent het beginsel van wederzijdse erkenning van toelatingen tot arbeid. **** houdt in dat de territoriaal bevoegde gewestelijke overheid toegang heeft tot het **** dat bij elke andere gewestelijke overheid werd ingediend en tot de beslissingen die die overheid genomen heeft.****><****>Art. 25 **** artikel legt de **** van de gegevens op het elektronisch platform conform artikel 5, lid 1, ****), **** vast.****><****>Art. 26-28 Artikelen 26 ****.****.****. art. 28 bevatten de rechten van de betrokkene in verband met de verwerking van ****. **** rechten worden vermeld op het **** aanvraagformulier overeenkomstig artikel 13 **** (artikel 26). Artikel 27 omvat het recht van de betrokkene op toegang tot zijn **** (artikel 15 ****), het recht op rectificatie van de **** (artikel 16 ****) en het recht op beperking van de verwerking van **** (artikel 18 ****). **** recht op het wissen van **** kan echter niet worden ingeroepen (artikel ****_list">28) gelet op de noodzakelijkheid van de gegevensverwerking voor de nakoming van wettelijke verplichtingen door de ****, dit overeenkomstig artikel 17, lid 3, punt ****,) ****. Art. 29 **** bepaling voorziet in de oprichting van het **** dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de **** en van de verwerkende overheid.****><****>Art. 30-31 **** platform genereert statistieken met betrekking tot de afgifte, de weigering of de intrekking van de in artikel 30 opgesomde verblijfsvergunningen. **** **** kunnen deze statistieken raadplegen. Dienst **** maakt deze over aan de **** Commissie.****><****>Art. 32 **** artikel bepaalt de **** tussen de verschillende partijen.****><****>Art. 33 **** bepaling voorziet in de **** van het voorliggend ****.****><****>**** te ****, op 5 maart 2021, in één enkel oorspronkelijk exemplaar in het **** en in het ****.****><****>**** de **** Staat : De ****-**** en **** van **** en ****, ****.-****. **** **** Vice-**** en **** van Sociale **** en ****, ****. **** **** **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, belast met de **** Loterij, S. **** **** het **** **** : De ****-**** van de **** ****, ****. **** **** **** van Economie, ****, Werk, **** economie en ****, ****. **** **** het **** **** : De ****-**** van de **** ****, ****. **** **** **** **** van ****, Vorming, Gezondheid, **** Actie, **** **** en ****, ****. **** **** het **** **** Gewest : De ****-**** van de **** van het **** **** ****, ****. **** **** **** van **** en ****, Digitalisering, **** **** en ****, ****. **** **** de **** Gemeenschap : Minister-**** van de **** ****, **** van **** **** en ****, ****. **** **** **** van Cultuur, ****, **** en ****, ****. ********><****> 5 MAART 2021. - **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** ****, het **** ****, het **** ****, het **** **** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten en wat betreft de oprichting van een elektronisch platform in het kader van de gecombineerde **** met het oog op tewerkstelling **** op de **** (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 2016/2016/EG (hierna «*****») ;****><****>**** op de ****, de artikelen 39 en 139;****><****>**** op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 6, § 1, ****, 3° en 4°, en artikel 92bis, §§ 1 en 3, ****);****><****>**** op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de **** instellingen, de artikelen 4 en 42;****><****>**** op de bijzondere wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de **** ****, artikel 55bis;****><****>**** op het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers (hierna «*****»);****><****>**** op de wet van 12 november 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het decreet van het **** **** van 15 maart 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het decreet van het **** **** van 23 maart 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;****><****>**** op de ordonnantie van het ****-**** **** van 19 april 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het decreet van de **** **** van 23 april 2018 houdende instemming met het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** tussen de **** ****, het **** ****, het **** ****, het **** **** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het **** van 6 december 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse werknemers (hierna "**** van 6 december 2018");****><****>**** op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna "wet van 15 december 1980");****><****>**** op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het decreet van de **** **** van 6 mei 1999 betreffende de uitoefening door de **** **** van de bevoegdheden van het **** **** inzake tewerkstelling en opgravingen;****><****>**** op het decreet van de **** **** van 10 mei 1999 betreffende de uitoefening door de **** **** van de bevoegdheden van het **** **** inzake tewerkstelling en opgravingen;****><****>**** op het decreet van de **** **** van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke ****;****><****>**** op het **** ****;****><****>**** op de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke **** in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren;****><****>**** op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van ****;****><****>**** op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>**** op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het besluit van 7 december 2018 van de **** **** houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het besluit van 16 mei 2019 van de **** **** betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****><****>**** op het advies ****. 130/2020 van 11 december 2020 van de ****;****><****>**** dat de partijen bij het akkoord, ieder wat haar betreft, bevoegd zijn voor het uitwisselen en het delen van gegevens in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure die van toepassing is op de **** met het oog op werk, voor een duur die gelijk is aan of langer is dan negentig dagen;****><****>**** dat het **** van 2 februari 2018 de rollen van de bevoegde **** in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure voor de toekenning van machtigingen tot verblijf met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen bepaalt;****><****>**** dat dit akkoord voorziet dat de gewestelijke overheden bevoegd zijn om de aanvraag te ontvangen en dat de **** **** beslist over de afgifte van **** met het oog op werk;****><****>**** dat de **** krachtens dit akkoord de voorwaarden en de nadere regels voor de indiening van de aanvraag bepalen;****><****>**** dat de aanvraag de documenten met betrekking tot het werk moet bevatten die voorzien worden door de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de documenten met betrekking tot het verblijf die voorzien worden door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****><****>**** dat het **** van 2 februari 2018 voorziet in de uitwisseling van gegevens en inlichtingen en van beslissingen tussen de **** ****, de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de **** diplomatieke posten en de gemeentebesturen;****><****>**** dat het **** van 2 februari 2018 nadere regels bevat inzake wederzijdse erkenning van gewestelijke toelatingen en inzake toezicht, controle en ****, die toegang tot de gegevens vereisen;****><****>**** dat de vaststelling van inbreuken met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers een bevoegdheid is die tussen de **** **** en de **** verdeeld is;****><****>**** dat het **** van 2 februari 2018 ook de creatie van een elektronisch platform toestaat;****><****>**** dat het **** van 6 december 2018 houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 specifieke bepalingen voorziet voor de **** met het oog op werk.****><****>**** **** om de hooggekwalificeerde werknemers, de seizoenarbeiders, de personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst, de onderzoekers, de stagiairs en de vrijwilligers;****><****>**** dat de **** **** en de gewestelijke overheden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens in de zin van de **** verordening ****, in het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure die voorzien wordt voor alle **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen;****><****>**** dat het noodzakelijk is om de **** van de onderdanen van derde landen die een **** met het oog op werk voor een duur van meer dan negentig dagen indienen te bewaren, zodat voldaan wordt aan de doeleinden waarvoor het platform gecreëerd werd;****><****>**** dat de **** het mogelijk zou moeten maken om deze aanvragen op te volgen;****><****>**** dat de **** op zijn minst gelijk zou moeten zijn aan de geldigheidsduur van de toegekende machtiging, aangezien de machtigingen tot verblijf en de **** onderling afhankelijk zijn;****><****>**** dat een beslissing tot weigering of intrekking van een **** met het oog op werk erop zou kunnen wijzen dat de aanvrager een risico vormt op het gebied van openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid, illegale immigratie of illegale arbeid;****><****>**** dat de **** bijgevolg niet langer zouden moeten worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden;****><****>**** dat de verwerking van de **** kan worden uitgevoerd door een verwerker, ten behoeve van de ****;****><****>**** dat de **** voor **** **** (hierna "****") door de bevoegde overheden wordt aangeduid als de verwerker voor de uitvoering van de technische maatregelen van het elektronisch platform;****><****>TUSSEN De **** ****, vertegenwoordigd door de **** ****, in de persoon van de ****-**** en minister van **** en ****, de ****-**** en minister van Sociale **** en ****, de **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische **** en de **** voor **** en ****, belast met de **** Loterij;****><****>**** **** ****, vertegenwoordigd door de **** ****, in de persoon van de ****-**** van de **** **** en van de **** van Economie, ****, Werk, **** economie en Landbouw;****><****>**** **** ****, vertegenwoordigd door de **** ****, in de persoon van de ****-**** van de **** **** en de **** van ****, Vorming, Gezondheid, **** Actie, **** **** en Vrouwenrechten;****><****>**** **** **** ****, vertegenwoordigd door de **** **** ****, in de persoon van de ****-**** van de **** van het **** **** **** en de **** van **** en ****, Digitalisering, **** **** en ****;****><****>**** **** ****, vertegenwoordigd door de **** van de **** ****, in de persoon van de ****-president van de **** ****, **** van **** **** en **** en de **** van Cultuur, ****, **** en Media.****><****>WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: ****_chapitre">HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN <****>****_article">Artikel 1.§ 1. **** **** creëert een gemeenschappelijk elektronisch platform dat bestemd is voor: ****_list">1° de indiening, via de elektronische weg, van een **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen, die leidt tot de afgifte, in het kader van één administratieve handeling, van een gecombineerde titel die zowel een verblijfsvergunning als een toelating tot arbeid omvat;****_list">2° het verzamelen en opslaan van de documenten en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen door de diensten die bevoegd zijn voor het verblijf en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en de beslissingen die na deze aanvragen worden genomen;****_list">3° de beveiligde uitwisseling van gegevens en de genomen beslissingen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen. § 2. **** onderzoek van de **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen wordt uitgevoerd in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure voor het bekomen van een gecombineerde vergunning of een **** met het oog op werk die voorzien wordt door : ****_list">1° het **** van 2 februari 2018;****_list">2° het **** van 6 december 2018 houdende uitvoering van dit akkoord;****_list">3° elk **** dat bijzondere modaliteiten bevat ter uitvoering van het **** van 2 februari 2018, overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat akkoord. § 3. **** technische en organisatorische modaliteiten voor de uitwisseling van informatie en het delen van gegevens bedoeld in paragraaf 1, 2° en 3°, worden vastgelegd in een **** dat wordt afgesloten tussen de **** ****, de gewestelijke overheden en de ****, voor de gegevensverwerking in het kader van het onderzoek van de aanvragen bedoeld in paragraaf 2. <****>****_article">Art. 2.**** het oog op de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure legt dit akkoord ook de voorwaarden vast waaronder de diplomatieke posten, de gemeentebesturen en de diensten die bevoegd zijn voor inspectie de gegevens die op het elektronisch platform bewaard worden, kunnen raadplegen. <****>****_article">Art. 3.**** **** is van toepassing op de volgende categorieën van onderdanen van derde landen : ****_list">1° de onderdanen van derde landen die op het **** grondgebied willen verblijven om er te werken voor een periode van meer dan negentig dagen;****_list">2° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf op het **** grondgebied aanvragen, met het oog op een hooggekwalificeerde betrekking in het kader van de **** blauwe kaart;****_list">3° de onderdanen van derde landen die een machtiging tot verblijf met het oog op tewerkstelling aanvragen voor een periode langer dan negentig dagen, in de hoedanigheid van seizoenarbeider op de lijsten van de sectoren waar **** activiteiten voorkomen, die door de **** worden opgesteld;****_list">4° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon indienen, of een aanvraag voor een vergunning voor lange-**** in de hoedanigheid van leidinggevenden ****, experts **** of stagiair-werknemers ****;****_list">5° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op onderzoek indienen, of een aanvraag voor een machtiging tot lange-****, op basis van een **** bij een erkende ****;****_list">6° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op een stage indienen;****_list">7° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op vrijwilligerswerk in het kader van **** vrijwilligerswerk indienen;****_list">8° de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op werk indienen die valt onder richtlijnen die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 79, § 2, ****) en ****) van het **** betreffende de **** van de **** Unie, wanneer ze de voorwaarden voor toegang en verblijf van de onderdanen van derde landen met het oog op een tewerkstelling gedurende een periode van meer dan negentig dagen bepalen. <****>****_article">Art. 4.**** het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure hebben de termen die gedefinieerd worden in artikel 4 van de **** verordening **** dezelfde betekenis in dit ****. <****>****_article">Art. 5.**** elektronisch platform heeft tot doel : ****_list">1° de indiening van de **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen te vergemakkelijken, door de werknemers en de werkgevers een elektronisch uniek loket aan te bieden;****_list">2° de administratieve last van de verwerking van de **** met het oog op werk te verlichten;****_list">3° de beveiligde uitwisseling van gegevens tussen de diensten die bevoegd zijn in het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure mogelijk te maken, met respect voor de regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van ****. ****_chapitre">HOOFDSTUK 2. - **** EN VERWERKER <****>****_article">Art. 6.**** het onderzoek van de aanvragen voor een machtiging tot verblijf betreft, is de **** **** de **** van de **** in de zin van artikel 4, punt 7), van de **** verordening ****.****><****>**** het onderzoek van de aanvragen voor een toelating tot arbeid betreft, is de gewestelijke overheid de **** van de **** in de zin van artikel 4, punt 7), van de **** verordening ****.****><****>**** artikel 26 van de **** verordening **** zijn de **** **** en de gewestelijke overheden gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking in het kader van het elektronisch platform. <****>****_article">Art. 7.§ 1. **** **** is de verwerker, in de zin van artikel 4, punt 8), van de **** verordening ****.****><****>**** **** is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling, de werking en het onderhoud van het elektronisch platform. § 2 **** modaliteiten voor de uitvoering van verplichtingen vervat in artikel 28 van de **** verordening **** worden gepreciseerd in het **** dat bedoeld wordt in artikel 1, § 3.****><****>**** beveiliging van de verwerking bedoeld in artikel 32 van de **** verordening **** wordt bepaald in het **** bedoeld in artikel 1, § 3. ****_chapitre">HOOFDSTUK 3. - RECHTMATIGHEID EN DOELEINDE VAN DE VERWERKING <****>****_article">Art. 8.§ 1. **** artikel 6, punt ****), van de **** verordening **** is de verwerking van de **** in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de **** rust. § 2. **** Dienst **** en de gewestelijke overheden die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn belast met de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure die voorzien wordt door : ****_list">1° het **** van 2 februari 2018 dat de richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven gedeeltelijk omzet;****_list">2° het uitvoerend **** van 6 december 2018 dat de volgende **** richtlijnen gedeeltelijk omzet: ****) richtlijn 2009/50/EG van de **** van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;****_list">****) richtlijn 2014/36/**** van het **** **** en de **** van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider;****_list">****) richtlijn 20014/66/**** van het **** **** en de **** van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming;****_list">****) richtlijn 2016/801 van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.****_list">3° elk **** dat bijzondere modaliteiten bevat ter houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018, overeenkomstig artikel 1, § 2, tweede lid van dat akkoord § 3.**** Dienst **** is belast met de uitvoering van het **** en **** **** dat voorzien wordt door : ****_list">1° de wet van 15 december 1980;****_list">2° het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. § 4. **** dienst **** **** van het **** **** en Sociale **** van het **** **** voor **** en Sociale **** is belast met de toepassing van : ****_list">1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">2° het besluit van de **** **** van 7 december 2018 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. § 5. **** **** de **** et des **** de **** van het **** de **** et de la **** **** van de **** générale ****, **** et **** van de **** **** **** is belast met de toepassing van : ****_list">1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">2° het besluit van de **** **** van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. § 6. **** Directie **** **** van **** **** en **** bij de **** **** **** is belast met de toepassing van : ****_list">1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">2° het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">3° de besluiten genomen in uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. § 7. **** **** van het **** van de **** **** dat bevoegd is voor tewerkstelling is belast met de toepassing van : ****_list">1° de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">2° het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;****_list">3° de besluiten genomen in uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. <****>****_article">Art. 9.Dit zijn de doelstellingen van de verwerking, in het kader van de toepassing van de gecombineerde aanvraagprocedure : ****_list">1° de **** verplichtingen van **** op het gebied van economische migratie vervullen;****_list">2° de **** met het oog op werk voor een duur van meer dan negentig dagen registreren;****_list">3° de uitwisseling van gegevens en documenten en beslissingen tussen de diensten die bevoegd zijn voor de verwerking van de **** met het oog op werk van meer dan negentig dagen mogelijk maken;****_list">4° de **** met het oog op werk van meer dan negentig dagen verwerken, met het oog op de afgifte van de gecombineerde vergunningen, de **** blauwe kaarten, de vergunningen voor seizoenarbeiders, de vergunningen voor personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst, de vergunningen voor lange-****-****, de vergunningen voor onderzoekers, de vergunningen voor lange-****-onderzoeker, de vergunningen voor stagiairs en de vergunningen voor vrijwilligers in het kader van **** vrijwilligerswerk, en elke andere **** die met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen afgegeven wordt;krachtens richtlijnen genomen op basis van artikel 79, § 2, ****) en ****) van het **** betreffende de werking van de **** Unie, wanneer ze de voorwaarden bepalen voor de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen, met het oog op het uitoefenen van een betrekking gedurende een verblijf van meer dan negentig dagen; ****_list">5° de mededelingen en kennisgevingen communiceren aan de werknemers en de werkgevers;****_list">6° het verblijf en het werk van de personen die een **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen hebben ingediend opvolgen;****_list">7° controle en toezicht, overeenkomstig artikel 9, 10, 11, 12 en 13 van het **** van 2 februari 2018 . ****_chapitre">HOOFDSTUK 4. - CATEGORIEEN VAN DE VERWERKTE GEGEVENS <****>****_article">Art. 10.**** de toepassing van dit hoofdstuk hebben de **** **** en de gewestelijke overheden enkel toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken waarvoor ze bevoegd zijn. <****>****_article">Art. 11.**** volgende gegevens maken het mogelijk om de werknemer die een **** met het oog op werk indient te identificeren : ****_list">1° de voornaam en de familienaam;****_list">2° de geboortedatum en -plaats;****_list">3° het geslacht;****_list">4° de nationaliteit;****_list">5° de burgerlijke staat;****_list">6° het **** of het BIS-nummer, in voorkomend geval;****_list">7° het adres van de woonplaats;****_list">8° de kopie van het geldig paspoort of de daarmee gelijkgestelde ****;****_list">9° de kopie van de geldige verblijfsvergunning, in voorkomend geval;****_list">10° het privaat of professioneel elektronisch adres. <****>****_article">Art. 12.De gegevens met betrekking tot de tewerkstelling, met inbegrip van de volledige gegevens met betrekking tot de economische en financiële situatie, zijn de volgende : ****_list">1° de arbeidsovereenkomst of de ****, de **** of het ****;****_list">2° de duur van de tewerkstelling;****_list">3° het ****- of ****-nummer, of het ****- inschrijvingsnummer van de werkgever;****_list">4° de naam van de onderneming;****_list">5° de kopie van het diploma, in voorkomend geval;****_list">6° het bewijs van de bestaansmiddelen;****_list">7° het adres van de maatschappelijke zetel van de onderneming;****_list">8° het bewijs van de ****, in voorkomend geval;****_list">9° het bewijs van de ziektekostenverzekering;****_list">10° het soort werk, het aantal werkuren en de vergoeding;****_list">11° het privaat of professioneel elektronisch adres van de werkgever;****_list">12° de individuele rekeningen of de **** van de werknemer;****_list">13° de voorafgaande ****-verklaring, in voorkomend geval;****_list">14° de kopie van de identiteitskaart van de werkgever of van de identiteitskaart van zijn mandataris;****_list">15° de bewijzen van de betaling van de vergoeding;****_list">16° het nummer van de paritaire commissie;****_list">17° het telefoonnummer van de werkgever;****_list">18° de ****;****_list">19° het ****. <****>****_article">Art. 13.§ 1. **** artikel 9 van de **** verordening **** en artikel 9 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van **** zijn de volgende gegevens de gegevens met betrekking tot de gezondheid, zoals bepaald door artikel 4, punt 15) van dezelfde verordening: ****_list">1° het medisch attest, zoals voorzien in de wet van 15 december 1980, dat aantoont dat de werknemer niet lijdt aan een ziekte die de volksgezondheid in gevaar kan brengen, namelijk ****) de tot quarantaine aanleiding **** ziekten vermeld in het internationaal **** van de ****, ondertekend in **** op 23 mei 2005;****_list">****) tuberculose van de luchtwegen, in een actief stadium of met ****;****_list">****) andere besmettelijke, door infectie of parasieten veroorzaakte ziekten, voor zover zij in **** onder beschermende bepalingen ten aanzien van de inwoners vallen.****_list">2° het geneeskundig getuigschrift, zoals bedoeld in artikel 14 van het **** **** van 9 juni 1999, waarbij verklaard wordt dat niets erop wijst dat de werknemer, wegens zijn huidige gezondheidstoestand, in de nabije toekomst arbeidsongeschikt zal worden. § 2. In uitvoering van artikel 9, lid 4, van de **** verordening **** nemen de **** **** en de gewestelijke overheden de volgende bijkomende maatregelen bij de verwerking van de ****: ****_list">1° de categorieën van personen die toegang hebben tot de **** worden aangewezen door de **** of, in voorkomend geval, de verwerker, waarbij hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de betrokken gegevens nauwkeurig wordt omschreven;****_list">2° de lijst van de aldus aangewezen categorieën van personen wordt ter beschikking gehouden van de bevoegde toezichthoudende autoriteit;****_list">3° ervoor zorgen dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen. <****>****_article">Art. 14.**** de wet van 15 december 1980 worden de gegevens met betrekking tot de strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten die voorzien worden door artikel 10 van de **** verordening **** verwerkt: het uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document waaruit blijkt dat de werknemer niet veroordeeld werd wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht.****><****>**** verwerking van de **** betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafrechtelijke inbreuken of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen wordt uitgevoerd door de **** Vreemdelingenzaken.****><****>**** Dienst **** stelt een lijst op van de categorieën van personen die toegang hebben tot de ****, met een beschrijving van hun hoedanigheid ten opzichte van de verwerking van de beoogde gegevens. **** lijst wordt ter beschikking gehouden van de bevoegde toezichthoudende autoriteit.****><****>**** Dienst **** zorgt ervoor dat de aangewezen personen door een wettelijke of statutaire verplichting, of door een evenwaardige contractuele bepaling ertoe gehouden zijn het vertrouwelijk karakter van de betrokken gegevens in acht te nemen. <****>****_article">Art. 15.De gegevens van administratieve aard zijn de volgende: ****_list">1° het bewijs van de betaling van de retributie;****_list">2° de beslissingen met betrekking tot de ontvankelijkheid van de **** met het oog op werk;****_list">3° de beslissingen tot machtiging, weigering, intrekking of einde van het verblijf;****_list">4° de beslissingen tot machtiging, weigering of intrekking van het werk. ****_chapitre">HOOFDSTUK 5. - PRAKTISCHE REGELS VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAAG <****>****_article">Art. 16.**** portaal «*****» stelt de aanvragers in staat om een **** met het oog op werk voor meer dan negentig dagen **** in te dienen.****><****>**** technische en organisatorische modaliteiten van de werking van het portaal worden bepaald in het **** bedoeld in artikel 1, § 3. <****>****_article">Art. 17.§ 1. **** aanvrager dient de **** met het oog op werk in door het **** aanvraagformulier via het in artikel 16 bedoeld portaal in te vullen.****><****>**** aanvraagformulier bevat de adequate inlichtingen met betrekking tot de vereiste documenten voor het indienen van een volledige **** met het oog op werk. § 2. **** portaal stelt de aanvrager in staat om de volgende zaken te leveren : ****_list">1° de documenten, inlichtingen en gegevens die vereist worden door de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;****_list">2° de documenten, inlichtingen en gegevens die vereist worden door de gewestelijke wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers; 3° wanneer de werkgever nog niet over een **** beschikt, de gegevens die nodig zijn voor de inschrijving in de **** van **** bedoeld in artikel ****.15 **** van economisch recht § 3. **** inlichtingen bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, kunnen in een andere taal beschikbaar zijn. § 4. **** portaal stelt de aanvragers in staat om aanvullende documenten voor het onderzoek van zijn aanvraag in te dienen, indien die geëist worden door de ****. § 5. **** voor de aanvrager bestemde mededelingen worden naar zijn ****-box of, in voorkomend geval, het elektronisch adres dat hij op het aanvraagformulier vermeld heeft gestuurd of op een andere wijze elektronisch ter beschikking gesteld. ****_chapitre">HOOFDSTUK 6. - ****.****.****.**** <****>****_article">Art. 18.**** artikel 34 van het **** van 2 februari 2018 en de artikelen 10, 18, 29, 41, 52 en 59 van het **** van 6 december 2018 worden de beslissingen, wanneer de onderdaan van een derde land tot een verblijf en tot werk gemachtigd wordt, op elektronische wijze meegedeeld aan de **** diplomatieke posten en de gemeentebesturen. <****>****_article">Art. 19.**** de onderdaan van een derde land een beroep indient tegen een negatieve beslissing die door de **** Vreemdelingenzaken genomen werd, overeenkomstig artikel 38 van het **** van 2 februari 2018, worden zijn gegevens aan de **** voor **** doorgegeven. <****>****_article">Art. 20.**** de aanvrager een beroep indient tegen een beslissing tot **** van de **** met het oog op werk, overeenkomstig artikel 37 van het **** van 2 februari 2018, worden de gegevens aan de **** van **** doorgegeven. <****>****_article">Art. 21.**** de aanvrager een administratief cassatieberoep indient, overeenkomstig de artikelen 37 en 38 van het **** van 2 februari 2018, worden de gegevens aan de **** van **** doorgegeven. <****>****_article">Art. 22.**** hoofdstuk ****, afdelingen 3 en 5 van het **** van 2 februari 2018 worden de bevoegde overheden via het elektronisch platform geïnformeerd wanneer de bevoegde overheden een negatieve beslissing nemen.****><****>De kennisgeving van integrale beslissingen tot weigering en einde van het verblijf gebeurt enkel aan de betrokken onderdanen van een derde land, volgens de modaliteiten bepaald bij artikel 62, § 3 van de wet van 15 december 1980. **** individueel elektronisch dossier preciseert enkel dat een negatieve beslissing genomen werd. ****_chapitre">HOOFDSTUK 7. - RAADPLEGING <****>****_article">Art. 23.**** het oog op raadpleging hebben de diensten, bedoeld in artikel 8 van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden en artikel 22 van het koninklijk besluit van 2 september 2018 houdende de uitvoering van de wet van 9 mei 2018 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke **** bevinden, toegang tot de door de gewestelijke overheden genomen beslissingen en de informatie bedoeld in artikel 22, tweede lid, die nuttig zijn voor de controle op het respect voor de wetgeving waarmee ze belast zijn. <****>****_article">Art. 24.**** het oog op de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning dat voorzien wordt in artikel 14 van het **** van 2 februari 2018 heeft de territoriaal bevoegde gewestelijke overheid toegang tot het **** dat bij elke andere gewestelijke overheid werd ingediend en tot de beslissingen die die overheid genomen heeft. ****_chapitre">HOOFDSTUK 8. - **** VAN DE GEGEVENS <****>****_article">Art. 25.§ 1. **** de opvolging van de **** met het oog op werk te verzekeren wordt elk **** op het elektronisch platform bewaard gedurende: ****_list">1° op zijn minst de geldigheidsduur van de machtiging tot verblijf met het oog op werk of de vernieuwing van deze machtiging;****_list">2° tien jaar, vanaf de indiening van de aanvraag, wanneer de machtigingen tot verblijf en de **** toegekend zijn;****_list">3° vijf jaar, vanaf de beslissing tot weigering van de aanvraag of tot intrekking ;****_list">4° een jaar na de verjaring van alle acties die onder de **** van de **** vallen, en, in voorkomend geval, de definitieve stopzetting van de administratieve procedures en beroepen. § 2. **** de **** verstrijkt, wordt het **** automatisch van het elektronisch platform verwijderd. ****_chapitre">HOOFDSTUK 9. - RECHT VAN DE BETROKKENEN <****>****_article">Art. 26.**** rechten in verband met de verwerking van **** worden vermeld op het **** aanvraagformulier bedoeld in artikel 17, § 1.****><****>**** aanvraagformulier bevat de inlichtingen vermeld in artikel 13 van de **** verordening ****. <****>****_article">Art. 27.§ 1. **** de verwerking van **** betreft, beschikken de betrokkenen over het recht op rectificatie van de hen betreffende onjuiste ****, overeenkomstig artikel 16 van de **** verordening ****, evenals het recht tot toegang tot hun **** overeenkomstig artikel 15 van de **** verordening **** en het recht op beperking van de verwerking overeenkomst artikel 18 van de **** verordening ****. § 2. De gewestelijke overheden geven een antwoord of nemen de noodzakelijke maatregelen na een in paragraaf 1 bedoelde aanvraag, wanneer deze aanvraag betrekking heeft op een verwerking in het kader van de toekenning van een toelating tot arbeid. § 3. **** Dienst **** antwoordt of neemt de noodzakelijke maatregelen na een in paragraaf 1 bedoelde aanvraag, wanneer deze aanvraag betrekking heeft op een verwerking in het kader van de toekenning van een machtiging tot verblijf. § 4. De gewestelijke overheden en de **** Vreemdelingenzaken geven zo snel mogelijk, en in ieder geval binnen een termijn van een maand, vanaf de ontvangst van de aanvraag tot rectificatie, een gedateerd ontvangstbewijs af aan de indiener van de aanvraag. <****>****_article">Art. 28.**** de verwerking van **** die in het kader van dit uitvoerend **** wordt uitgevoerd noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting die op de **** rust en voor het vervullen van een opdracht die onder de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de **** **** is verleend valt, kunnen de betrokkenen het recht op **** dat voorzien wordt door artikel 17, paragraaf 3, punt ****), van de **** verordening **** niet inroepen. ****_chapitre">HOOFDSTUK 1 0. - **** <****>****_article">Art. 29.Er wordt een **** gevormd dat samengesteld is uit vertegenwoordigers die worden aangeduid door : ****_list">1° de **** Vreemdelingenzaken;****_list">2° de gewestelijke overheden;****_list">3° de ****. **** **** onderzoekt elke vraag met betrekking tot de werking van het elektronisch platform en de toepassing van dit akkoord.****><****>**** praktische modaliteiten voor het houden van vergaderingen van het **** worden door een huishoudelijk reglement vastgelegd. ****_chapitre">HOOFDSTUK 1 1. - STATISTIEKEN <****>****_article">Art. 30.**** de **** (EG) ****. 862/2007 van het **** **** en de **** van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en **** bescherming en tot intrekking van **** (****) ****. 311/76 van de **** betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers is de **** **** belast met het doorgeven aan de **** **** van de statistieken met betrekking tot de afgifte, de weigering of de intrekking van de volgende verblijfsvergunningen: ****_list">1° de **** blauwe kaarten, overeenkomstig artikel 20 van de richtlijn 2009/50/EG van de **** van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;****_list">2° de gecombineerde vergunningen, overeenkomstig artikel 15, lid 2, van de richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven;****_list">3° de visa lang verblijf en de vergunningen voor seizoenarbeiders, overeenkomstig artikel 26 van de richtlijn 2014/36/**** van het **** **** en de **** van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider;****_list">4° de vergunningen voor personen die binnen een onderneming worden overgeplaatst en de vergunningen voor lange-****, overeenkomstig artikel 24 van de richtlijn 20014/66/**** van het **** **** en de **** van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming;****_list">5° de vergunningen voor onderzoekers, de vergunningen voor lange-****, de vergunningen voor stagiairs, de vergunningen voor vrijwilligers in het kader van **** vrijwilligerswerk, overeenkomstig artikel 38 van de richtlijn 2016/801/**** van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****. De gegevens die niet in een authentieke bron voorkomen, kunnen van het elektronisch platform worden gehaald. <****>****_article">Art. 31.**** Dienst **** en de gewestelijke overheden kunnen de statistische gegevens met betrekking tot de federale en gewestelijke administratieve procedures inzake de toekenning, de weigering of de intrekking van de in artikel 30 bedoelde verblijfsvergunningen op het elektronisch platform raadplegen. ****_chapitre">HOOFDSTUK 1 2. - VERDELING VAN DE KOSTEN <****>****_article">Art. 32.§ 1. **** het oog op de uitvoering van dit akkoord nemen de partijen de volgende kosten ten laste: ****_list">1° de technische ontwikkeling van het elektronisch platform;****_list">2° het onderhoud van het elektronisch platform. § 2. **** in paragraaf 1, 1° bedoelde kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel verdeeld: ****_list">1° **** de **** Staat : 63 % ;****_list">2° **** de gewestelijke overheden : 37%, waaronder ;****_list">****) voor het **** **** : 13% ****) voor het **** **** : 52% ****) voor het **** **** Gewest : 34% ****) voor de **** Gemeenschap : 1% § 3.**** in paragraaf 1, 2° bedoelde kosten worden op basis van de volgende verdeelsleutel verdeeld: ****_list">1° **** de **** Staat : 63 % ;****_list">2° **** de gewestelijke overheden : 37%, waaronder ;****_list">****) voor het **** **** : 11% ****) voor het **** **** : 51% ****) voor het **** **** Gewest : 37% ****) voor de **** Gemeenschap : 1% § 4.**** Dienst **** neemt de kosten van de technische ontwikkeling voor de **** **** ten laste.****><****>**** **** neemt de kosten van het onderhoud van het elektronisch platform voor de **** **** ten laste. ****_chapitre">HOOFDSTUK 1 3. - INWERKINGTREDING <****>****_article">Art. 33.**** **** treedt in werking op de dag van de bekendmaking in het **** ****.****><****>**** te ****, op 5 maart 2021, in één enkel oorspronkelijk exemplaar in het **** en in het ****, dat zal worden neergelegd bij het **** **** van het ****.****><****>**** de **** Staat : De ****-**** en **** van **** en ****, ****.-****. **** **** Vice-**** en minister van Sociale **** en ****, ****. **** **** **** van Binnenlandse ****, Institutionele **** en Democratische ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, belast met de **** Loterij, S. **** **** het **** **** : De ****-**** van de **** ****, ****.**** **** **** van Economie, ****, Werk, **** economie en ****, ****. **** **** het **** **** : De ****-**** van de **** ****, ****. **** **** **** **** van ****, Vorming, Gezondheid, **** Actie, **** **** en ****, ****. **** **** het **** **** Gewest : De ****-**** van de **** van het **** **** ****, ****. **** **** **** van **** en ****, Digitalisering, **** **** en ****, ****. **** **** de **** Gemeenschap : Minister-**** van de **** ****, **** van **** **** en ****, ****. **** **** **** van Cultuur, ****, **** en ****, ****. ****
^