Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 07 december 2018
gepubliceerd op 21 december 2018

Besluit van de **** **** houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bron
vlaamse overheid
numac
2018015432
pub.
21/12/2018
prom.
07/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/07/2018015432/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2018. - **** van de **** **** houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers


DE **** REGERING, **** op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, artikel 4, § 1, derde lid, artikel 4, § 2, tweede lid, artikel 4, § 3, artikel 7, eerste lid, artikel 8, § 1 en § 2, artikel 10, vierde lid en artikel 19, derde lid;

Gelet op het decreet van 23 maart 2018 houdende instemming met het **** tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het **** **** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten **** met onderzoekers uit niet-****-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke **** kunnen worden afgesloten;

Gelet op het advies van de **** van ****, gegeven op 29 juni 2018;

Gelet op het advies van de **** en de **** voor Economische ****, gegeven op 31 augustus 2018;

Gelet op advies 64.275/1 van de **** van ****, gegeven op 25 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de **** van ****, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op advies 130/2018 van de ****, gegeven op 28 november 2018;

**** de richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen;

**** de richtlijn 2009/50/EG van de **** van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan;

**** de richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven;

**** de richtlijn 2014/36/**** van het **** **** en de **** van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider;

**** de richtlijn 2014/66/**** van het **** **** en de **** van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming- **** **** **** "****";

**** de richtlijn 2016/801/**** van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****;

Overwegende het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;

Overwegende het **** van 6 december 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;

**** voorstel van de **** minister van ****, Economie, **** en Sport;

**** beraadslaging, **** : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.**** dit besluit wordt verstaan onder: 1° arbeidsmarkt: de arbeidsmarkt van het **** ****, het **** **** en het **** **** ****, alsook de markt van de lidstaten van de **** Economische ****;****: de **** die aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars conform de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;3° bevoegde overheid: de dienst Economische **** van het Departement **** en Sociale **** van het **** **** van **** en Sociale ****, vermeld in artikel 25, § 1 van het besluit van de **** **** van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de **** administratie;4° detacheren: het tijdelijk uitzenden van de werknemer voor het verrichten van arbeidsprestaties in opdracht van de buitenlandse werkgever voor een gebruiker gevestigd in het **** ****, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 5 maart 2002 betreffende de ****-, loon- en **** in geval van detachering van werknemers in **** en de naleving ervan;5° diploma van het hoger onderwijs: alle diploma's, getuigschriften of andere **** die uitgereikt zijn door een bevoegde overheid, waarbij het succesvol beëindigen van een **** programma voor hogere studies wordt aangetoond.**** **** programma omvat een geheel van lessen, verstrekt door een **** dat erkend is als hoger onderwijsinstelling door de staat waarin het instituut is gevestigd, op voorwaarde dat de studies die nodig zijn om het diploma van hoger onderwijs te behalen, minstens drie jaar hebben geduurd, of minstens geleid hebben tot kwalificatie niveau 5; 6° erkende ****: de **** die erkend is conform titel **** van het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten **** met onderzoekers uit niet-****-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke **** kunnen worden afgesloten;****: een overeenkomst die wordt afgesloten tussen een in **** erkende **** en een onderzoeker, waarin de onderzoeker zich ertoe verbindt een onderzoeksproject uit te voeren en de **** zich ertoe verplicht de onderzoeker als gast te ontvangen;8° gemiddeld bruto jaarloon: het **** van het gemiddeld maandloon van een **** **** bediende in België, jaarlijks berekend op basis van gegevens van de **** Directie **** van de **** ****, en bekendgemaakt door de bevoegde overheid;9° groep van ondernemingen: het geheel van verbonden en/of geassocieerde vennootschappen als vermeld in artikel 11 en 12 van het **** van vennootschappen;10° kwalificatie: **** en/of **** zoals bedoeld in hoofdstuk ****, afdeling **** van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ****, ingeschaald van niveau 1 tot en met 8 volgens het **** overeenkomstig hoofdstuk ****, afdeling ****, ****/1 en **** van dit decreet, of een kwalificatie uitgereikt na het succesvol beëindigen van een programma ingeschaald in de niveaus van de **** **** **** of **** 2011;11° leidinggevend personeel: een lid van het hogere personeel dat belast is met het dagelijks bestuur van de onderneming en gemachtigd is om de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden, en dat tevens leiding geeft aan de onderneming en toezicht houdt op de werkzaamheden van ondergeschikte werknemers;12° minister: de **** minister, bevoegd voor het ****;13° navorsers: de personen met minimum kwalificatie niveau 8, die deelnemen aan een programma of een project van wetenschappelijk onderzoek en/of onderwijsactiviteiten uitvoeren als gasthoogleraar, en daarvoor een wetenschappelijke **** genieten;14° opleiding: het onderricht waardoor kennis en vaardigheden worden verkregen met de bedoeling de brede inzetbaarheid van de werknemer op de arbeidsmarkt rechtstreeks of onrechtstreeks te verbeteren;15° organisatie: de organisatie vermeld in artikel 3, eerste lid, 3° van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;16° **** van 2 februari 2018: het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;17° ****: de persoon die het beroep, vermeld in artikel 1bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de **** van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, uitoefent;18° stage: het opleidingsprogramma bij een werkgever om kennis, praktijk en ervaring in de **** op te doen, dat leidt tot een diploma van het hoger onderwijs of dat dient als voortzetting van de voorafgaande studie;19° uitvoerend **** van 6 december 2018: het **** van 6 december 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap houdende uitvoering van het **** van 2 februari 2018 tussen de **** Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** **** en de **** Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;20° wet van 30 april 1999: de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;21° wettig verblijf: de **** van de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is om op het grondgebied van het Rijk te verblijven voor een periode die negentig dagen niet overschrijdt conform titel ****, hoofdstuk ****, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, of voor een periode van meer dan negentig dagen conform titel ****, hoofdstuk ****, van de voormelde wet. HOOFDSTUK 2. - **** bepalingen

Art. 2.§ 1. **** arbeidsvergunning en een arbeidskaart worden uitgereikt voor de tewerkstelling van de onderdaan van een derde land die aan een van de volgende voorwaarden voldoet: 1° hij wordt toegelaten tot arbeid voor een periode van maximum negentig dagen;2° hij wordt toegelaten tot arbeid voor een beperkte duur, zonder dat hij zijn **** vestigt op het **** grondgebied;3° hij wordt toegelaten als au pair op grond van hoofdstuk ****, afdeling 2 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. **** bepalingen van hoofdstuk 10 zijn van toepassing op de aanvragen van toelating tot arbeid als vermeld in het eerste lid. § 2. **** geldigheidsduur van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart stemmen overeen met de geldigheidsduur van de toelating tot arbeid.

**** arbeidsvergunning en de arbeidskaart verliezen hun geldigheid als de toelating tot arbeid niet langer geldig is, of ingetrokken is. § 3. In toepassing van de eerste paragraaf, 1°, kan voor aanvragen op basis van artikel 18 een gemeenschappelijke arbeidsvergunning uitgereikt worden voor een contingent van minstens vijftien werknemers.

**** bevoegde overheid wint, bij de beoordeling van de aanvraag vermeld in het eerste lid, het advies in van het bevoegde paritaire comité.

Art. 3.**** artikel 16 van het **** van 2 februari 2018 zitten de arbeidsvergunning en de arbeidskaart vervat in de gecombineerde vergunning of in een andere **** met het oog op werk voor een periode van meer dan negentig dagen, als de onderdaan van het derde land zijn **** vestigt op het **** grondgebied.

**** bepalingen van hoofdstuk 9 zijn van toepassing op de aanvragen van toelating tot arbeid met toepassing van het eerste lid.

Art. 4.De toelating tot arbeid voor een bepaalde duur is beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever.

**** afwijking van het eerste lid: 1° kan een onderzoeker in kader van het onderzoeksproject activiteiten uitvoeren als ****, overeenkomstig artikel 33, 2° ;2° kan, in het geval van detachering, de werknemer prestaties uitvoeren bij verschillende gebruikers in het **** ****, indien de detacheringsovereenkomst de gegevens aangaande al deze gebruikers opgeeft;3° geldt de **** blauwe kaart na afloop van twee jaar tewerkstelling voor elke werkgever, voor zover de tewerkstelling voldoet aan de voorwaarden van artikel 21.

Art. 5.De toelating tot arbeid voor onbepaalde duur geldt voor alle beroepen die in loondienst worden uitgeoefend.

**** de onderdaan van een derde land een toelating tot arbeid verkregen heeft voor onbepaalde duur, is geen arbeidsvergunning vereist voor de werkgever.

Art. 6.De persoon die conform artikel 16 van rechtswege toegelaten is tot arbeid, is vrijgesteld van aanvraag van toelating tot arbeid.

Art. 7.**** afwijking van artikel 4, § 2, van de wet van 30 april 1999 mag de toelating tot arbeid van bepaalde duur in de volgende gevallen worden toegekend als de werknemer **** is binnengekomen vooraleer de werkgever de toelating tot arbeid heeft verkregen, en op voorwaarde dat de vreemdeling wettig op het **** grondgebied verblijft: 1° voor de tewerkstelling van de buitenlandse onderdanen, vermeld in artikel 17, met uitzondering van de personen, vermeld in punt 7°, voor wat betreft de aanvragen van toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon;2° voor de tewerkstelling van de buitenlandse onderdanen die het statuut van langdurig ingezeten onderdanen in een andere lidstaat van de **** Unie hebben verkregen krachtens wetgeving of reglementering ter omzetting van richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen. **** de toepassing van het eerste lid, 1°, wordt voor aanvragen vermeld in artikel 17, eerste lid, 8° en 18°, vereist dat de vreemdeling toegelaten of gemachtigd is om op het grondgebied van het Rijk te verblijven voor een periode van meer dan negentig dagen conform titel ****, hoofdstuk ****, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Art. 8.§ 1. De toelating tot arbeid van bepaalde duur wordt toegekend voor de duur van het arbeidscontract of van de opdracht, met een **** van één jaar.

De toelating tot arbeid vermeld in artikel 17, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, en 7°, voor wat betreft de leidinggevende-**** en de specialist-****, wordt toegekend voor de duur van het arbeidscontract of van de opdracht, met een **** van drie jaar. § 2. De toelating tot arbeid van bepaalde duur kan hernieuwd worden voor een verdere tewerkstelling van dezelfde werknemer in hetzelfde beroep, al dan niet bij dezelfde werkgever, conform de bepalingen van hoofdstuk 3.

**** afwijking van het eerste lid wordt geen hernieuwing toegestaan wanneer de **** van de toelating, vermeld in artikel 24, 27, 36 of 39 bereikt werd.

Art. 9.**** de tewerkstelling van de werknemer die gedekt is door een toelating tot arbeid van bepaalde duur: 1° verwittigt de werkgever de bevoegde overheid bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst;2° wordt opnieuw een toelating tot arbeid aangevraagd bij elke wijziging van werkgever, alsook elke betekenisvolle wijziging van de arbeidsvoorwaarden die gevolgen heeft voor de geldigheid van de arbeidsvergunning. **** afwijking van het eerste lid, vereist een wijziging van werkgever na afloop van twee jaren tewerkstelling op grond van een **** blauwe kaart, niet dat opnieuw een toelating tot arbeid aangevraagd wordt, voor zover de tewerkstelling bij de nieuwe werkgever voldoet aan de vereisten van artikel 21.

Art. 10.De toelating tot arbeid kan aan bijzondere voorwaarden worden verbonden. **** voorwaarden worden in de beslissing tot toekenning van de toelating tot arbeid vermeld. HOOFDSTUK 3. - **** en wijziging van de toelating tot arbeid

Art. 11.**** aanvraag van hernieuwing of wijziging van de toelating tot arbeid wordt ingediend uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de geldigheid van de lopende toelating.

**** afwijking van het eerste lid wordt de aanvraag van hernieuwing van de toelating tot arbeid in het kader van seizoenarbeid ingediend uiterlijk een maand voor het verstrijken van de lopende toelating. HOOFDSTUK 4. - ****, intrekking en verlies van geldigheid van de toelating tot arbeid

Art. 12.De toelating tot arbeid wordt geweigerd als: 1° de aanvraag onvolledige, onjuiste, vervalste of onrechtmatig verkregen gegevens, verklaringen of onrechtmatig verrichte aanpassingen bevat;2° de ****, vermeld in artikel 4, artikel 4/1 of artikel 5 van de wet van 30 april 1999, of in de uitvoeringsbesluiten niet zijn vervuld;3° de werkgever of de **** de wettelijke en de reglementaire verplichtingen voor de tewerkstelling van werknemers niet naleeft, met inbegrip van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die voor de tewerkstelling gelden;4° de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of de openbare veiligheid, met de wetten en reglementen, of met de **** overeenkomsten en akkoorden over de indienstneming en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;5° aan de tewerkstelling geen inkomsten verbonden zijn die de werknemer in staat stellen te voorzien in zijn behoeften of in die van zijn gezin;6° de onderneming of de **** is opgericht of opereert met als belangrijkste doel de binnenkomst van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, of geen economische of maatschappelijke activiteiten uitvoert;7° de werkgever gedurende een periode van zes maanden voorafgaand aan de aanvraag een volledige betrekking heeft afgeschaft om de vacature die de werkgever met die aanvraag wil invullen, te creëren;8° tegen de werkgever of de **** gedurende een jaar voor de aanvraag een sanctie uitgesproken is op grond van artikel 12/1, § 1 van de wet van 30 april 1999, artikel 13/6, § 2 van het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, of artikel 175/1, § 1, artikel 181, § 1, of artikel 181/1 van het Sociaal Strafwetboek;9° de werkgever in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert, het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillietverklaring, of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen;10° om een ethische rekrutering te verzekeren in de sectoren die een tekort aan gekwalificeerde werknemers kennen in het land van oorsprong. **** ****, vermeld in het eerste lid, 5°, is niet van toepassing op aanvragen van personen als vermeld in artikel 17, eerste lid, 8° en 18°.

**** ****, vermeld in het eerste lid, 7°, is niet van toepassing op aanvragen van personen als vermeld in artikel 17, eerste lid, 3°, 6° en 7°.

**** ****, vermeld in het eerste lid, 10°, is enkel van toepassing op aanvragen van personen als vermeld in artikel 17, eerste lid, 3°.

Art. 13.De toelating tot arbeid wordt ingetrokken als: 1° voor de aanvraag gebruik gemaakt is van bedrieglijke praktijken, onvolledige, onjuiste of vervalste verklaringen, of onrechtmatig verkregen gegevens werden bezorgd of onrechtmatig aanpassingen werden verricht;2° de onderneming of de **** is opgericht of opereert met als belangrijkste doel de binnenkomst van buitenlandse werknemers te vergemakkelijken, of geen economische of maatschappelijke activiteiten uitvoert;3° tegen de werkgever of de **** gedurende een jaar voor de aanvraag een sanctie uitgesproken is op grond van artikel 12/1, § 1 van de wet van 30 april 1999, artikel 13/6, § 2 van het decreet houdende **** toezicht van 30 april 2004, of artikel 175/1, § 1, artikel 181, § 1, of artikel 181/1 van het Sociaal Strafwetboek;4° de tewerkstelling strijdig is met de openbare orde of openbare veiligheid, met de wetten en reglementen, of met de **** overeenkomsten en akkoorden over de indienstneming en tewerkstelling van werknemers van buitenlandse nationaliteit;5° de werkgever of de **** de wettelijke en reglementaire verplichtingen voor de tewerkstelling van werknemers niet nakomt, met inbegrip van de loon- en andere arbeidsvoorwaarden die gelden voor de werknemers;6° de werkgever, de **** of de werknemer zich niet houdt aan de voorwaarden die aan de toelating tot arbeid verbonden zijn;7° de werkgever in staat van faillissement of van kennelijk onvermogen verkeert, het voorwerp uitmaakt van een procedure tot faillietverklaring, of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd of verkregen. **** ****, vermeld in het eerste lid, 7°, is alleen van toepassing voor de tewerkstelling van een seizoenarbeider.

Art. 14.§ 1. De toelating tot arbeid voor een bepaalde duur verliest haar geldigheid als de houder ervan niet langer beschikt over een wettig verblijf in België.

**** van rechtswege toelating tot arbeid in het kader van ****, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid, 5° en 6°, vervalt als de bevoegde overheid de aanvraag van **** die wordt ingediend voor de persoon, vermeld in artikel 17, eerste lid, 6° of 7°, afwijst. § 2. De toelating tot arbeid voor onbepaalde duur verliest haar geldigheid als de onderdaan van een derde land gedurende een periode van meer dan een jaar uit het land afwezig blijft, behalve als die afwezigheid niet het verlies van zijn recht of machtiging tot verblijf tot gevolg had conform artikel 39, § 3 of § 5 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

**** vreemdeling die ambtshalve wordt geschrapt door het gemeentebestuur of van wie de **** al meer dan drie maanden is verstreken, wordt verondersteld het land te hebben verlaten, behalve na bewijs van het tegendeel. HOOFDSTUK 5. - Beroep

Art. 15.In toepassing van hoofdstuk **** van de wet van 30 april 1999, kan de minister voor individuele behartigenswaardige gevallen om economische of sociale redenen, de volgende afwijkingen toestaan: 1° met toepassing van artikel 17, eerste lid, 1°, aangetoonde kwalificaties op basis van ervaring of opleiding, die niet gestaafd worden door een diploma van het hoger onderwijs, als gelijkwaardig aanvaarden, voor zover deze kwalificaties ten minste niveau 5 behalen;2° met toepassing van artikel 18, de toelating tot arbeid toekennen als de werknemer **** is binnengekomen vooraleer de werkgever de arbeidsvergunning heeft verkregen, op voorwaarde dat de vreemdeling wettig op het **** grondgebied verblijft. HOOFDSTUK 6. - Toelatingen tot arbeid voor bepaalde duur

Art. 16.§ 1. **** gunstiger bepalingen in **** akkoorden, zijn de volgende personen van rechtswege toegelaten tot arbeid, voor zover voldaan werd aan de **** ****-aangifte conform titel ****, hoofdstuk 8, afdeling 2 van de **** (****) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen: 1° de handelsvertegenwoordigers met **** in het buitenland, die hun klanten in **** bezoeken, voor rekening van in het buitenland gevestigde ondernemingen zonder bijhuis in België, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden;2° de personen die naar **** gekomen zijn om, voor rekening van een in het buitenland gevestigde onderneming, door de **** nijverheid geleverde goederen in ontvangst te nemen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden;3° de in het buitenland verblijvende journalisten die verbonden zijn aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde **** of radio- of televisiestations, die naar België komen voor de uitoefening van hun opdracht, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden;4° de werknemers die **** worden in een buitenlandse onderneming, die naar België komen om een opleiding te volgen in de **** zetel van de groep van ondernemingen waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van de groep van ondernemingen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden;5° de leidinggevende-****, specialist-**** of stagiair-werknemer-**** die zijn recht op **** uitoefent, op voorwaarde dat de bezoldiging niet minder gunstig is dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken, conform artikel 79;6° de onderdaan van een derde land die in het kader van onderzoek zijn recht op **** uitoefent, op voorwaarde dat aan de tewerkstelling inkomsten verbonden zijn die de werknemer in staat stellen te voorzien in zijn behoeften of in die van zijn gezin, conform artikel 76, § 1, eerste lid;7° de werknemers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de **** Economische **** en die **** zijn door een onderneming die gevestigd is in een lidstaat van de **** Economische **** of de **** **** en die zich naar **** begeven om diensten te verrichten, op voorwaarde dat: ****) die werknemers, in de lidstaat van de **** Economische **** of de **** **** waar ze verblijven, beschikken over een recht op verblijf of een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden;****) die werknemers wettig **** zijn in de lidstaat waar ze verblijven en de vergunning ten minste geldig is voor de duur van het in België uit te voeren werk;****) die werknemers in het bezit zijn van een regelmatige arbeidsovereenkomst;****) die werknemers beschikken over een paspoort en een verblijfsvergunning van een duur die minstens gelijkwaardig is met de duur van de dienstverlening om hun terugkeer naar hun land van oorsprong of verblijf te verzekeren;****) de dienstverrichting er niet louter in bestaat arbeidskrachten ter beschikking te stellen. In het eerste lid, 5°, wordt verstaan onder **** in het kader van ****: het recht waarover de onderdaan van een derde land die in het bezit is van een geldige vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, die afgegeven is door een andere lidstaat, beschikt om op het **** grondgebied te verblijven en te werken in elke entiteit die in **** is gevestigd en die tot de onderneming of dezelfde groep van ondernemingen behoort te werken, gedurende een maximale periode van 90 dagen binnen elke periode van 180 dagen.

In het eerste lid, 6°, wordt verstaan onder **** in het kader van onderzoek: het recht waarover de onderdaan van een derde land beschikt die in het bezit is van een geldige vergunning voor onderzoeker, die afgegeven is door een andere lidstaat, om op het **** grondgebied te verblijven om er een deel van hun onderzoek uit te voeren, gedurende een periode van 180 dagen binnen elke periode van 360 dagen. § 2. **** van rechtswege toegelaten tot arbeid, de gedetacheerde werknemers die niet onderworpen zijn aan een **** ****-aangifte conform artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van **** **** van de **** (****) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, op voorwaarde dat hun verblijf in België niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden.

Art. 17.**** volgende personen worden toegelaten tot arbeid: **** personeel, op voorwaarde dat de buitenlandse werknemer hogere **** aantoont aan de hand van een diploma van het hoger onderwijs en de bezoldiging van de buitenlandse werknemer minstens 100% bedraagt van het gemiddeld bruto jaarloon. **** bezoldiging bedraagt minstens 80% van het gemiddeld bruto jaarloon voor de werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst met een in **** gevestigde werkgever, voor zover de werknemer: ****) ofwel de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt;****) ofwel **** wordt als verpleegkundige;2° leidinggevend personeel, op voorwaarde dat hun jaarlijkse bezoldiging minstens 160% bedraagt van het gemiddeld bruto jaarloon;**** personeel dat in aanmerking komt voor de **** blauwe kaart conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 1, van dit besluit;4° navorsers die **** zijn in een universiteit, een inrichting van hoger onderwijs, een erkende **** of een **** van een onderneming, op voorwaarde dat de bezoldiging van de buitenlandse werknemer minstens 100% bedraagt van het gemiddeld bruto jaarloon. **** bezoldiging bedraagt minstens 80% van het gemiddeld bruto jaarloon voor de werknemer, verbonden door een arbeidsovereenkomst met een in **** gevestigde werkgever, voor zover de werknemer de leeftijd van dertig jaar niet heeft bereikt; 5° postdoctoraal onderzoekers die een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek genieten voor een periode van maximum drie jaar;6° onderzoekers die, op basis van een **** met een erkende ****, in aanmerking komen voor een vergunning voor onderzoekers of een vergunning voor **** voor onderzoekers conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 4, van dit besluit;7° de binnen de onderneming overgeplaatste leidinggevende-****, specialist-****, of stagiair-werknemer-**** die in aanmerking komt voor een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon of een vergunning voor **** conform de voorwaarden, vermeld hoofdstuk 8, afdeling 3, van dit besluit;8° buitenlandse stagiairs die in aanmerking komen voor een vergunning voor stagiairs conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 5, van dit besluit;9° de houders van een universitair diploma die een verplichte stage verrichten om een **** te behalen;10° stagiairs die **** worden door een **** overheid of door een **** instelling van publiek recht die in **** gevestigd is en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag, of die **** worden in het kader van een programma dat goedgekeurd is door die instelling;11° personen die **** worden ter uitvoering van **** akkoorden die zijn goedgekeurd door een federale overheid, gewestelijke overheid of **** in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden; 12° ****, scheidsrechters en trainers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, op voorwaarde dat hun jaarlijkse bezoldiging niet lager ligt dan 81.600 ****, berekend en aangepast conform artikel 78 van dit besluit.

**** die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, tonen een jaarlijkse bezoldiging aan van 40.800 ****, berekend en aangepast conform artikel 78 van dit besluit; 13° ****, op voorwaarde dat hun jaarlijkse bezoldiging niet lager ligt dan 34.179 ****, berekend en aangepast conform artikel 78 van dit besluit; 14° de bedienaars van de erkende erediensten, op voorwaarde dat hun activiteiten de bediening betreft binnen een lokale ****, erkend conform artikel 2, 79, 115, 151, 187 of 230 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;15° de in **** verblijvende journalisten die uitsluitend verbonden zijn aan in het buitenland uitgegeven dagbladen of in het buitenland gevestigde **** of radio- of televisiestations;16° gespecialiseerde **** die door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever verbonden blijven en die naar België komen om over te gaan tot de montage, het op gang brengen of de herstelling van een installatie die in het buitenland bij die werkgever is vervaardigd of door hem is geleverd, voor een periode van maximum zes maanden;17° werknemers die verbonden blijven door een arbeidsovereenkomst met een in het buitenland gevestigde werkgever en die een specifieke beroepsopleiding volgen in een **** bedrijf in het kader van een opleidingsovereenkomst die toegevoegd is aan een **** tussen dat **** bedrijf en de buitenlandse firma, op voorwaarde dat de duur van die opleiding niet langer duurt dan zes maanden;18° vrijwilligers die in aanmerking komen voor een vergunning voor vrijwilligers, conform de voorwaarden, vermeld in hoofdstuk 8, afdeling 6, van dit besluit;19° werknemers die **** worden in een buitenlandse onderneming, die naar België komen om een opleiding te volgen in de **** zetel van de groep van ondernemingen waartoe hun onderneming behoort, in het kader van een opleidingsovereenkomst tussen de zetels van die groep. In het eerste lid, 5° wordt verstaan onder postdoctoraal onderzoeker: de personen met minimum kwalificatie niveau 8, die in het kader van **** mobiliteit een fundamenteel wetenschappelijk onderzoek in een **** of een erkende **** tot een goed einde brengt om de wetenschappelijke kennis die hij heeft opgedaan in het kader van het doctoraat te valoriseren.

Art. 18.§ 1. **** voorbehoud van de toepassing van artikel 16, 17 en 19, wordt de toelating tot arbeid van bepaalde duur alleen uitgereikt aan de in **** gevestigde werkgever als het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen beroepsopleiding of individuele beroepsopleiding, geschikt is om de arbeidsplaats in kwestie op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn te bekleden.

Op straffe van **** wordt de aanvraag op grond van het eerste lid gestaafd door bijzondere economische of sociale reden. § 2. **** voorwaarden vermeld in de eerste paragraaf, worden vermoed vervuld te zijn voor functies waarvoor de minister vaststelt dat er een structureel tekort is.

In toepassing van het eerste lid, stelt de minister ****, na raadpleging van de **** voor Economische ****, een lijst op met **** functies waarvoor er, voor de toepassing van dit besluit, een structureel tekort aan arbeidskrachten is.

De minister deelt de lijst mee aan de **** ****.

In het tweede lid wordt verstaan onder **** functies: functies waarvoor kwalificaties van niveau 3 of 4 vereist zijn op basis van ervaring of opleiding. HOOFDSTUK 7. - Toelatingen tot arbeid voor onbepaalde duur

Art. 19.**** gunstiger bepalingen in **** akkoorden, worden de volgende personen toegelaten tot arbeid voor onbepaalde duur: 1° de buitenlandse onderdanen die beschikken over een wettig verblijf in **** en die bewijzen dat ze vier jaar arbeid hebben verricht gedurende vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag;2° de buitenlandse onderdanen die het statuut van langdurig ingezeten onderdanen in een andere lidstaat van de **** Unie hebben verkregen krachtens wetgeving of reglementering ter omzetting van richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, die beschikken over een wettig verblijf in **** en die bewijzen dat ze twaalf maanden arbeid hebben verricht gedurende maximaal achttien maanden onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag. **** de toepassing van het eerste lid worden met **** gelijkgesteld de perioden van algehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte, beroepsziekte of arbeidsongeval, die zich voordeden op een moment dat de betrokkene op regelmatige wijze **** was door een in **** gevestigde werkgever.

**** volgende perioden van arbeid komen niet in aanmerking voor de toepassing van het eerste lid: 1° de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid die toegekend zijn voor prestaties buiten de arbeidsovereenkomst;2° de perioden die gedekt zijn door toelatingen tot arbeid voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst verbonden blijven met een in het buitenland gevestigde werkgever;3° de perioden die verricht zijn met toepassing van de normen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in het kader van de specifieke **** van de betrokken personen. HOOFDSTUK 8. - **** categorieën van werknemers Afdeling 1. - **** **** blauwe kaart

Art. 20.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/50/EG van de **** van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 1 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 21.De toelating tot arbeid in het kader van de **** blauwe kaart wordt toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de werkgever heeft met de buitenlandse werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten van onbepaalde duur of voor minstens één jaar;2° de bezoldiging van de buitenlandse werknemer bedraagt minstens 120% van het gemiddeld bruto jaarloon;3° de werknemer toont hogere **** aan aan de hand van een diploma van het hoger onderwijs. Afdeling 2. - De seizoenarbeiders

Art. 22.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/36/**** van het **** **** en de **** van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 2 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 23.**** artikel 18 wordt een toelating tot arbeid voor seizoenarbeiders toegekend als de seizoenarbeider gebonden is door een arbeidsovereenkomst met de werkgever voor **** activiteiten in de sectoren landbouw, tuinbouw of horeca, voor maximaal vijf maanden per periode van twaalf maanden.

Art. 24.De toelating tot arbeid, vermeld in artikel 23, wordt toegekend voor maximum vijf maanden. Afdeling 3. - **** binnen de onderneming overgeplaatste personen

Art. 25.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2014/66/**** van het **** **** en de **** van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 3 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 26.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon wordt toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de **** en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen;2° de overgeplaatste werknemer is onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de overplaatsing ten minste drie ononderbroken maanden in dienst bij die onderneming of groep van ondernemingen als leidinggevende, specialist of als stagiair-werknemer;3° de overgeplaatste werknemer toont minimum kwalificaties niveau 5 aan, aan de hand van een diploma van hoger onderwijs voor de leidinggevende-**** en de specialist-****, en minimum kwalificaties niveau 6 aan de hand van een universitair diploma, voor de stagiair-werknemer-****;4° de bezoldiging van de overgeplaatste werknemer is tijdens de gehele overplaatsing binnen een onderneming niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten of collectieve overeenkomsten of praktijken, conform artikel 79.

Art. 27.§ 1. De toelating tot arbeid voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon wordt uitgereikt voor de duur van de overplaatsing, met een **** van drie jaar voor leidinggevende-**** en specialist-**** en een **** van één jaar voor stagiair-werknemer-****. De periode, vermeld in het eerste lid, kan eventuele periodes van mobiliteit naar andere **** lidstaten omvatten. § 2. **** de **** van de overplaatsing binnen een onderneming, zoals voorzien in § 1, werd bereikt, kan een nieuwe aanvraag voor een overplaatsing van eenzelfde werknemer pas ingediend worden na verloop van een periode van drie maanden.

Art. 28.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor **** van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon wordt toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de overgeplaatste werknemer is gedurende de hele procedure houder van een geldige, door de eerste lidstaat afgegeven vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon;2° de **** en de in een derde land gevestigde onderneming behoren tot dezelfde onderneming of dezelfde groep van ondernemingen;3° de bezoldiging van de overgeplaatste werknemer is tijdens de gehele overplaatsing binnen een onderneming niet minder gunstig dan die van vergelijkbare functies overeenkomstig toepasselijke wetten, collectieve overeenkomsten of praktijken, conform artikel 79. Afdeling 4. - Onderzoekers

Art. 29.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (****) 2016/801 van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 4 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 30.§ 1. **** erkende **** kan een **** met een onderzoeker afsluiten, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° het onderzoeksproject waarin de onderzoeker wordt ****, is goedgekeurd door de bevoegde organen van de ****, na onderzoek van het voorwerp van het onderzoek, de **** ervan en, zo nodig, de beschikbaarheid van de vereiste financiële middelen;2° de kwalificaties van de onderzoeker zijn op basis van zijn diploma's en met het oog op het te verrichten onderzoek onderzocht door de bevoegde organen van de ****;3° als een subsidie toegekend wordt, is die subsidie gelijk aan de subsidie die toegekend wordt aan een nationale onderdaan. § 2. **** **** wordt opgemaakt conform het model dat de bevoegde overheid ter beschikking stelt. **** **** vermeldt: 1° de persoonlijke gegevens van de ****;2° de persoonlijke gegevens van de onderzoeker;3° de gegevens en de details over het onderzoeksproject en de tewerkstelling van de onderzoeker in het **** ****;4° informatie over de voorgenomen mobiliteit in een of meerdere tweede lidstaten, indien die mobiliteit op het moment van de aanvraag bekend is;5° de verklaring van de **** dat zij de onderzoeker ontvangt met het oog op de voltooiing van het onderzoek;6° de verklaring van de onderzoeker dat hij tracht de onderzoeksactiviteit volledig uit te voeren. **** **** neemt van rechtswege een einde als de onderzoeker niet tot het grondgebied wordt toegelaten of als de juridische band met de **** wordt beëindigd.

Art. 31.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor onderzoekers wordt toegekend als de onderzoeker met de erkende ****, die in het **** **** ligt, verbonden is door een geldige **** als vermeld in artikel 30.

Art. 32.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor **** voor onderzoekers wordt toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de onderzoeker is gedurende de hele procedure houder van een geldige, door de eerste lidstaat afgegeven vergunning voor onderzoeker;2° de onderzoeker is met de erkende ****, die in het **** **** ligt, verbonden door een geldige **** als vermeld in artikel 30, om er een deel uit te voeren van het onderzoeksproject op basis waarvan de vergunning voor onderzoeker is afgegeven door de eerste lidstaat.

Art. 33.De toelating tot arbeid die is toegekend met toepassing van artikel 31 of 32: 1° wordt beperkt tot de duur van het onderzoeksproject die wordt vastgelegd in de **** tussen de onderzoeker en de erkende ****;2° omvat de activiteiten die de onderzoeker in het kader van het onderzoeksproject uitvoert als **** in een universiteit of in een inrichting van hoger onderwijs. Afdeling 5. - Stagiairs

Art. 34.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (****) 2016/801 van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 5 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 35.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor stagiair wordt toegekend als aan al de volgende voorwaarden is voldaan: 1° de stagiair is verbonden met de werkgever door een **** met een **** van zes maanden;2° de stagiair toont hogere **** aan aan de hand van een diploma van hoger onderwijs, verkregen in de twee jaar voor de aanvraag, of toont aan dat hij een opleiding volgt die leidt tot dat diploma;3° de stage bevindt zich op het **** en bestrijkt hetzelfde gebied als het diploma of de studie, vermeld in punt 2°.

Art. 36.De toelating tot arbeid, vermeld in artikel 35, wordt toegekend voor een **** van zes maanden, en kan één keer verlengd worden. Afdeling 6. - Vrijwilligers

Art. 37.**** afdeling voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn (****) 2016/801 van het **** **** en de **** van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van **** met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, ****, educatieve projecten of au-****.

**** de toepassing van deze afdeling zijn de bepalingen van titel ****, hoofdstuk 6 van het uitvoerend **** van 6 december 2018 van toepassing.

Art. 38.De toelating tot arbeid in het kader van de vergunning voor vrijwilliger wordt toegekend als de vrijwilliger verbonden is met de ontvangende organisatie door een goedgekeurd **** in het kader van **** vrijwilligerswerk, voor een **** van twaalf maanden.

Art. 39.De toelating tot arbeid, vermeld in artikel 38, wordt toegekend voor een **** van twaalf maanden. HOOFDSTUK 9. - **** voor de toelating tot arbeid die deel uitmaakt van een procedure om de gecombineerde vergunning, de **** blauwe kaart of een andere **** te verkrijgen voor werk voor een periode van meer dan negentig dagen

Art. 40.Dit hoofdstuk voorziet in de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

**** de toepassing van dit hoofdstuk zijn de bepalingen van hoofdstuk **** van het **** van 2 februari 2018 van toepassing.

Art. 41.**** de tewerkstelling van een werknemer, onderdaan van een derde land, vraagt de werkgever een toelating tot arbeid aan bij de bevoegde overheid conform de bepalingen van dit hoofdstuk. De werkgever treedt daarbij op als vertegenwoordiger van de werknemer.

**** de arbeidsovereenkomst te ondertekenen, wijst de werknemer de werkgever aan als zijn vertegenwoordiger.

**** aanvraag wordt ingediend met een formulier waarvoor de bevoegde overheid een model ter beschikking stelt. **** aanvraagformulier vermeldt: 1° de persoonlijke gegevens en het ****-**** van de werkgever of zijn mandataris en van de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor het **** van de onderdaan van een derde land als die in het buitenland verblijft op het ogenblik waarop de werkgever de aanvraag indient;2° de persoonlijke gegevens van de werknemer;3° de gegevens en de details over de tewerkstelling van de werknemer in het **** ****. De werkgever vult de aanvraag naar behoren in, en ondertekent het gedateerde formulier.

Art. 42.**** aanvraag door tussenkomst van de werkgever wordt ingediend door een natuurlijke persoon die daarvoor over de vereiste **** beschikt. Dat kan de werkgever zelf zijn, of een natuurlijke persoon die op regelmatige wijze in **** verblijft en die in naam en voor rekening van de werkgever handelt. **** de werkgever in het buitenland gevestigd is, kan alleen de natuurlijke persoon voor hem optreden.

Art. 43.De werkgever of, in voorkomend geval, de werknemer, voegt de documenten, vermeld in artikel 61/25-2, § 1, tweede lid, van de wet van 15 december 1980, bij het formulier, vermeld in artikel 41.

Art. 44.De werkgever voegt de volgende documenten bij het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van zijn identiteitsbewijs of dat van zijn ****;2° in geval van detachering, een kopie van het document, afgegeven door de buitenlandse instelling, dat verklaart dat de **** van dat land van toepassing blijft tijdens de tewerkstelling op het **** grondgebied, of, als een **** overeenkomst daarover ontbreekt, een verklaring van de **** voor Sociale **** dat de voorwaarden om onderworpen te zijn aan het **** stelsel voor werknemers, niet vervuld zijn;3° als de aanvraag betrekking heeft op de uitoefening van een gereglementeerd beroep, de documenten waaruit blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van dat beroep. **** een hernieuwing worden de volgende stukken bij het formulier, vermeld in artikel 41, gevoegd: 1° een fotokopie van de **** of **** voor de volledige periode van de toelating tot arbeid die verstrijkt, of een fotokopie van de individuele rekening na een volledig kalenderjaar waarin de betrokkene heeft gewerkt;2° het bewijs van inschrijving in het **** als de aanvraag **** over een detachering binnen het toepassingsgebied van titel ****, hoofdstuk 8, van de **** (****) van 27 december 2006.

Art. 45.**** **** personeel of personen die een leidinggevende functie bekleden als vermeld in artikel 17, eerste lid, 1° en 2°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst, vermeld in titel **** en **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen, of, in geval van detachering, een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en zijn werkgever die in het buitenland is gevestigd, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° in geval van detachering een attest, ondertekend door de werkgever, waarin hij de duur van de detachering bepaalt, alsook de ****- en **** tijdens de duur van de detachering;3° voor **** personeel een fotokopie van de diploma's van het hoger onderwijs die de werknemer heeft behaald, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan.

Art. 46.Voor werknemers als vermeld in artikel 17, eerste lid, 3°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst, vermeld in titel **** en **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° een fotokopie van de diploma's van het hoger onderwijs die de werknemer heeft behaald, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan.

Art. 47.Voor navorsers of **** als vermeld in artikel 17, eerste lid, 4°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van het universitaire diploma van de betrokkene, namelijk het bewijs dat hij houder is van een doctoraat op proefschrift of van een academische titel die als gelijkwaardig wordt beoordeeld, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° het programma van het wetenschappelijk onderzoek, met vermelding van de begin- en einddatum, de bezoldiging of subsidie;3° voor een gesubsidieerde navorser het bewijs van de toekenning van de subsidie;4° voor de gasthoogleraar het bewijs van aanstelling.

Art. 48.**** de postdoctorale onderdanen van een derde land, vermeld in artikel 17, eerste lid, 5°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° het bewijs dat de **** houder is van een doctorsgraad of over uitzonderlijke wetenschappelijke kwaliteiten beschikt die geattesteerd zijn door de ****;2° het bewijs dat de **** een tegemoetkoming voor wetenschappelijk onderzoek krijgt, met vermelding van het bedrag van de tegemoetkoming;3° het bewijs dat de **** fundamenteel wetenschappelijk onderzoek volbrengt in de **** of de erkende ****, met vermelding van de duur van het onderzoek.

Art. 49.**** de onderzoekers die in aanmerking komen voor een vergunning voor onderzoekers, vermeld in artikel 17, eerste lid, 6°, voegt de werkgever aan het formulier, vermeld in artikel 41, een fotokopie toe van de **** tussen de onderzoeker en de erkende ****, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

**** de onderzoekers die in aanmerking komen voor een vergunning voor **** voor onderzoekers, vermeld in artikel 17, eerste lid, 6°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de vergunning voor onderzoekers, afgegeven door de eerste lidstaat, die geldig is gedurende de hele procedure;2° een fotokopie van de **** tussen de onderzoeker en de erkende **** die in het **** **** ligt, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

Art. 50.**** de binnen de onderneming overgeplaatste leidinggevende-**** of specialist-**** die in aanmerking komt voor een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, vermeld in artikel 17, eerste lid, 7°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en zijn in het buitenland gevestigde werkgever, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° een ****, ondertekend door de werkgever, waarin hij de duur van de detachering bepaalt, de functiebeschrijving, de ****- en **** tijdens de duur van de detachering, en de gegevens van de entiteit gelegen in een derde land waar de werknemer na de beëindiging van de overplaatsing kan worden overgeplaatst;3° een fotokopie van de diploma's van het hoger onderwijs die de betrokkene heeft behaald, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;4° het bewijs dat de **** en de in een derde land gevestigde onderneming tot dezelfde onderneming of groep van ondernemingen behoren. **** de binnen de onderneming overgeplaatste stagiair-werknemer-**** die in aanmerking komt voor een vergunning voor een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, vermeld in artikel 17, eerste lid, 7°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en zijn in het buitenland gevestigde werkgever, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° een fotokopie van de ****, ondertekend door de werkgever, waarin hij de duur van de detachering bepaalt, het opleidingsprogramma, de ****- en **** tijdens de duur van de detachering, en de gegevens van de entiteit gelegen in een derde land waar de werknemer na de beëindiging van de overplaatsing kan worden overgeplaatst;3° een fotokopie van de diploma's van universitair onderwijs die de betrokkene heeft behaald, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;4° het bewijs dat de **** en de in een derde land gevestigde onderneming tot dezelfde onderneming of groep van ondernemingen behoren. **** de binnen de onderneming overgeplaatste leidinggevende-****, specialist-**** of stagiair-werknemer-**** die in aanmerking komt voor een vergunning voor ****, vermeld in artikel 17, eerste lid, 7°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de vergunning voor de binnen een onderneming overgeplaatste persoon, afgegeven door de eerste lidstaat, die geldig is gedurende de procedure;2° een ****, ondertekend door de werkgever, waarin hij de duur van de detachering bepaalt, de functiebeschrijving, de ****- en **** tijdens de duur van de detachering, en de gegevens van de entiteit gelegen in een derde land waar de werknemer na de beëindiging van de overplaatsing kan worden overgeplaatst;3° het bewijs dat de **** en de in een derde land gevestigde onderneming tot dezelfde onderneming of groep van ondernemingen behoren.

Art. 51.Voor stagiairs als vermeld in artikel 17, eerste lid, 8°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de ****, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° een fotokopie van het diploma of de behaalde studieresultaten van de studie in het verlengde waarvan de stage plaatsvindt, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan. **** **** vermeld in het eerste lid, 1°, bevat een beschrijving van het stageprogramma, met inbegrip van het opleidingsprogramma, de duur van de stage, de voorwaarden voor de plaatsing en het toezicht, de stage-uren, de **** tussen de werkgever en de stagiair en de verbintenis, ondertekend door de stagiair, om tijdens de stageperiode geen andere betrekking in België te bekleden dan die waarvoor de toelating wordt verleend.

Art. 52.**** de houders van een universitair diploma die een verplichte stage verrichten met het oog op het behalen van een ****, vermeld in artikel 17, eerste lid, 9°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van het universitaire diploma van de betrokkenen, dat hen toelaat de vervolgopleiding te starten, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° het **** dat is afgesloten met de bevoegde instelling, met vermelding van de begin- en einddatum, en de ****- en ****.

Art. 53.**** de stagiairs, vermeld in artikel 17, eerste lid, 10°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de ****, gedagtekend en ondertekend door beide partijen, met vermelding van de duur van de stage en de hoogte van de vergoeding;2° bij een stagiair die **** wordt in het kader van een programma dat goedgekeurd is door een **** instelling van publiek recht die in **** gevestigd is en waarvan het statuut geregeld wordt door een in werking getreden verdrag, het bewijs van goedkeuring van het programma door de **** instelling;3° bij een wederkerig uitwisselingsprogramma, het bewijs van de wederkerigheid.

Art. 54.Voor werknemers als vermeld in artikel 17, eerste lid, 11°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst, vermeld in titel **** en **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° een afschrift van het **** akkoord ter uitvoering waarvan de tewerkstelling plaatsvindt;3° het bewijs dat het **** akkoord ter uitvoering waarvan de tewerkstelling plaatsvindt, bekrachtigd is door een gewestelijke overheid of **** in het kader van haar respectieve bevoegdheden.

Art. 55.**** ****, scheidsrechters of trainers als vermeld in artikel 17, eerste lid, 12°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst van betaalde sportbeoefenaar, vermeld in artikel 2 tot en met 9 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° voor trainers die niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van betaalde sportbeoefenaar, een fotokopie van de arbeidsovereenkomst, vermeld in titel **** en **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen.

Art. 56.**** **** als vermeld in artikel 17, eerste lid, 13°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de naar behoren ingevulde arbeidsovereenkomst voor ****, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° een brief met uitleg van de werkgever over de aard van de artistieke activiteiten in het kader van de toegang tot arbeid. **** arbeidsovereenkomst vermeld in het eerste lid, 1°, bevat een beschrijving van de door de artiest te leveren prestaties, de data en plaatsen van optreden waarvoor de artiest werd aangeworven, de gepresteerde uren en hun verdeling per dag en per week, het **** van het dag-, week- of maandloon en de plaats, **** en -periode van het loon.

Art. 57.**** de werknemers, vermeld in artikel 17, eerste lid, 14°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° het bewijs dat het **** om een erkende **** binnen een erkende eredienst;2° het bewijs dat de betrokkene bedienaar van de eredienst is.**** bewijs wordt geleverd met een afschrift van de **** van de **** **** of van een bewijs van aanstelling door de **** verantwoordelijke van de erkende eredienst. **** duur van de opdracht en de bestaansmiddelen worden vermeld op dat bewijs.

Art. 58.**** de journalisten die in **** verblijven en die uitsluitend verbonden zijn aan dagbladen die in het buitenland uitgegeven worden of aan ****, radio- of televisiestations die in het buitenland gevestigd zijn, vermeld in artikel 17, eerste lid, 15°, voegt de werkgever aan het formulier, vermeld in artikel 41, een afschrift toe van de voorlopige of definitieve perskaart van de journalist, afgegeven door de bevoegde **** diensten.

Art. 59.**** gespecialiseerde technici als vermeld in artikel 17, eerste lid, 16°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de **** waaruit blijkt dat de installatie die de gespecialiseerde technicus komt monteren, die hij in gang komt zetten of die hij komt herstellen, vervaardigd of geleverd is door zijn werkgever die in het buitenland gevestigd is;2° een nota met vermelding van de sector en het **** van de werkgever die in het buitenland gevestigd is en die zijn werknemer detacheert;3° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de technicus en zijn werkgever die in het buitenland gevestigd is, waarbij een fotokopie gevoegd is van de **** of de ****, ondertekend door de werkgever, met een beschrijving van de duur van de detachering, alsook van de ****- en **** voor de duur van de detachering, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan.

Art. 60.Voor werknemers als vermeld in artikel 17, eerste lid, 17°, die gedetacheerd worden om een opleiding te volgen gedurende hoogstens zes maanden in de nasleep van een met een **** onderneming gesloten ****, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever die in het buitenland gevestigd is, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° een fotokopie van de opleidingsovereenkomst die bij het **** gevoegd is, met bepaling van de duur van de opleiding, alsook van de ****- en **** tijdens de opleiding;3° een fotokopie van het **** tussen de **** onderneming en de werkgever die in het buitenland gevestigd is.

Art. 61.**** de vrijwilligers als vermeld in artikel 17, eerste lid, 18°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° de **** tussen de vrijwilliger en de ontvangende organisatie, gedagtekend en ondertekend door beide partijen;2° een attest van het nationaal **** voor de uitvoering van het **** **** dat de plaatsing van de vrijwilliger in het kader van een goedgekeurd **** van **** vrijwilligerswerk bij de ontvangende organisatie bevestigt. **** **** vermeld in het eerste lid, 1°, bevat een beschrijving van het ****, de duur van het vrijwilligerswerk en het aantal uren dat de vrijwilliger presteert, de voorwaarden voor de plaatsing en het toezicht, eventueel voorziene opleiding aan de vrijwilliger, de beschikbare middelen en het minimum zakgeld voor de duur van het verblijf, en de verbintenis, ondertekend door de vrijwilliger, om tijdens de periode van verblijf geen andere betrekking in België te bekleden dan die waarvoor de toelating wordt verleend.

Art. 62.Voor werknemers die worden gedetacheerd om een opleiding te volgen in een **** zetel van de groep waartoe hun onderneming behoort als vermeld in artikel 17, eerste lid, 19°, voegt de werkgever de volgende documenten toe aan het formulier, vermeld in artikel 41: 1° een fotokopie van de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever die in het buitenland gevestigd is, in voorkomend geval met een vertaalde versie ervan;2° het bewijs dat de **** zetel waar de opleiding plaatsvindt, deel uitmaakt van de groep van ondernemingen waartoe de onderneming van de werknemer behoort;3° een fotokopie van de opleidingsovereenkomst, met vermelding van de duur van de opleiding, alsook van de ****- en **** tijdens de opleiding.

Art. 63.**** alle andere werknemers dan de werknemers, vermeld in artikel 45 tot en met 62, of artikel 65, voegt de werkgever naast de documenten, vermeld in artikel 43 en 44, een fotokopie van de naar behoren ingevulde arbeidsovereenkomst, vermeld in titel **** en **** of **** van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gedagtekend en ondertekend door beide partijen, toe aan het formulier, vermeld in artikel 41.

**** arbeidsovereenkomst, vermeld in het eerste lid bevat de persoonlijke gegevens van de werkgever en de werknemer, de duur en de plaats van de tewerkstelling, het werkrooster, het loon, het nummer en de naam van het paritair comité waaronder de werkgever ressorteert, de functie van de werknemer en de classificatie van de functie.

Art. 64.**** artikel 25, § 2, van het **** van 2 februari 2018, kan tijdens het onderzoek van de aanvraag aan de onderdaan van een derde land of aan de werkgever worden gevraagd om binnen vijftien dagen aanvullende inlichtingen of documenten voor te leggen.

Art. 65.§ 1. **** de tewerkstelling, vermeld in artikel 19, vraagt de werknemer, onderdaan van een derde land, bij de bevoegde overheid een toelating tot arbeid voor onbepaalde duur, conform de bepalingen van dit hoofdstuk.

**** aanvraag wordt ingediend met een formulier waarvoor de bevoegde overheid een model ter beschikking stelt. **** aanvraagformulier vermeldt: 1° de persoonlijke gegevens van de werknemer;2° de gegevens over de voorgaande perioden van tewerkstelling in België. De onderdaan van een derde land vult de aanvraag naar behoren in en ondertekent het gedateerde formulier. § 2. De werknemer voegt naast de documenten, vermeld in artikel 43, de volgende documenten bij het formulier, vermeld in paragraaf 1: 1° een fotokopie van de **** of **** voor de volledige periode van de recentste toelating tot arbeid;2° een fotokopie van de lopende arbeidsovereenkomst of, bij het ontbreken daarvan, om het even welk ander document, aan de hand waarvan de onderdaan van een derde land aantoont dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt, overeenkomstig artikel 61/25-5, § 1, 2° van de wet van 15 december 1980.

Art. 66.**** bevoegde overheid beslist binnen tien dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag, vermeld in artikel 41 of 65, of de aanvraag volledig is, en brengt de aanvrager op de hoogte van die beslissing.

Een onvolledige aanvraag kan aangevuld worden conform artikel 19, § 2 van het **** van 2 februari 2018.

De werkgever of de werknemer, vermeld in artikel 65, wordt met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van ****.

Art. 67.§ 1. **** beslissing om de toegang tot arbeid te weigeren, wordt door bevoegde overheid met een aangetekende brief betekend aan de werkgever en aan de werknemer die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9 van de wet van 30 april 1999. **** beslissing wordt aan de werknemer betekend op de gekozen woonplaats.

**** beslissing vermeldt de mogelijkheid tot beroep, vermeld in artikel 9 van de wet van 30 april 1999, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te eerbiedigen **** en termijnen. § 2. Zolang het beroep bij de minister hangende is, wordt elke aanvraag die na het beroep wordt ingesteld, niet ontvankelijk verklaard in de volgende gevallen: 1° het **** om een **** voor dezelfde werknemer en het beroep dat bij de minister hangende is, betreft een aanvraag die ingediend is conform artikel 41 of artikel 69;2° het **** om een aanvraag die is ingediend door dezelfde werknemer en het beroep dat bij de minister hangende is, betreft een aanvraag die ingediend is conform artikel 65. § 3. **** beslissing van de minister in beroep om de toegang tot arbeid te weigeren, wordt door bevoegde overheid met een aangetekende brief betekend aan de ****.

**** beslissing vermeldt de mogelijkheid van beroep, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te eerbiedigen **** en termijnen.

Art. 68.De werkgever dient de aanvraag van hernieuwing of wijziging van de toelating tot arbeid conform de bepalingen van hoofdstuk 3, in bij de bevoegde overheid, conform artikel 41 tot en met 44, en, naargelang het geval, artikel 45 tot en met 63.

**** afwijking van het eerste lid worden de documenten, vermeld in artikel 45 tot en met 63, die ongewijzigd zijn gebleven sinds ze bezorgd zijn aan de bevoegde overheid, niet bij de aanvraag van hernieuwing gevoegd. HOOFDSTUK 1 0. - **** voor de toelating tot arbeid die leidt tot de afgifte van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart

Art. 69.De werkgever vraagt voor de tewerkstelling van een werknemer, onderdaan van een derde land, een toelating tot arbeid aan bij de bevoegde overheid conform de bepalingen van dit hoofdstuk.

**** aanvraag wordt ingediend met een formulier waarvoor de bevoegde overheid een model ter beschikking stelt. **** aanvraagformulier vermeldt: 1° de persoonlijke gegevens en het ****-**** van de werkgever of zijn mandataris;2° de persoonlijke gegevens van de werknemer;3° de gegevens en de details over de tewerkstelling van de werknemer in het **** ****. De werkgever vult de aanvraag naar behoren in, en ondertekent het gedateerde formulier.

Art. 70.**** aanvraag door de werkgever wordt ingediend door een natuurlijke persoon die daarvoor beschikt over de vereiste ****. Dat kan de werkgever zelf zijn, of een natuurlijke persoon die op regelmatige wijze in **** verblijft en die in naam en voor rekening van de werkgever handelt. **** de werkgever in het buitenland gevestigd is, kan alleen de natuurlijke persoon voor hem optreden.

Art. 71.De werkgever voegt de documenten, vermeld in artikel 44, en, al naargelang het geval, de documenten bepaald in artikel 45, 47,48, 52 tot en met 60, 62 en 63, toe aan het formulier, vermeld in artikel 69.

Art. 72.§ 1. **** bevoegde overheid beslist binnen tien dagen vanaf de dag van de ontvangst van de aanvraag, vermeld in artikel 69, of de aanvraag volledig is, en brengt de aanvrager op de hoogte van haar beslissing. § 2. **** de aanvrager niet alle documenten voorlegt die vereist zijn om de aanvraag te staven, of als ze onvolledig zijn, deelt de bevoegde overheid hem schriftelijk mee welke aanvullende inlichtingen of documenten hij moet voorleggen. **** doet dat binnen vijftien dagen na de betekening van de brief waarin die documenten gevraagd worden. § 3. **** de aanvullende documenten of inlichtingen niet binnen de termijn, vermeld in paragraaf 2, geleverd werden, verklaart de bevoegde overheid de aanvraag onontvankelijk.

De werkgever wordt met een aangetekende brief op de hoogte gebracht van de beslissing van ****.

Art. 73.§ 1. **** beslissing over de aanvraag van een toelating tot arbeid wordt genomen uiterlijk **** dagen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is.

**** er na het verstrijken van de termijn bedoeld in het eerste lid geen enkele beslissing werd genomen, wordt de toelatingen tot arbeid beschouwd te zijn toegekend. § 2. **** de aanvraag een toelating tot arbeid als seizoenarbeider betreft, wordt de beslissing over de aanvraag van een toelating tot arbeid genomen uiterlijk negentig dagen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is.

**** de aanvraag een toelating tot arbeid als seizoenarbeider betreft en de onderdaan van een derde land in de loop van de voorafgaande vijf jaar ten minste eenmaal als seizoenarbeider op het **** grondgebied is toegelaten en tijdens elk van zijn verblijven de voorwaarden die gelden voor seizoenarbeiders heeft nageleefd, wordt de beslissing over de aanvraag genomen uiterlijk zestig dagen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is.

**** de aanvraag een toelating tot arbeid als seizoenarbeider betreft, wordt de beslissing over een aanvraag van vernieuwing of verlenging genomen uiterlijk dertig dagen na de kennisgeving van het feit dat de aanvraag volledig is.

Art. 74.§ 1. **** beslissing om de toegang tot arbeid te weigeren, wordt door bevoegde overheid met een aangetekende brief betekend aan de werkgever en aan de werknemer die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9 van de wet van 30 april 1999. **** beslissing wordt aan de werknemer betekend op de gekozen woonplaats.

**** beslissing vermeldt de mogelijkheid tot beroep, vermeld in artikel 9 van de wet van 30 april 1999, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te eerbiedigen **** en termijnen. § 2. Zolang het beroep bij de minister hangende is, wordt elke aanvraag die na het beroep wordt ingesteld, niet ontvankelijk verklaard wanneer het **** om een **** voor dezelfde werknemer en het beroep dat bij de minister hangende is, een aanvraag betreft die ingediend is conform artikel 41 of artikel 69. § 3. **** beslissing van de minister in beroep om de toegang tot arbeid te weigeren, wordt door bevoegde overheid met een aangetekende brief betekend aan de ****.

**** beslissing vermeldt de mogelijkheid van beroep, de bevoegde instanties die er kennis van nemen, alsook de te eerbiedigen **** en termijnen.

Art. 75.De onderdaan van een derde land die toegelaten is tot arbeid voor een periode van maximum negentig dagen, en die de duur van zijn verblijf met het oog op werk wil verlengen, waarbij de totale periode de negentig dagen overschrijdt, dient een aanvraag in conform de procedure vermeld in hoofdstuk 9. HOOFDSTUK 1 1. - Bepalingen over de bezoldiging van buitenlandse arbeidskrachten

Art. 76.§ 1. **** inkomsten worden geacht de betrokkene in staat te stellen in zijn behoeften of in die van zijn gezin te voorzien als het betaalde loon niet lager is dan het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen dat door de collectieve arbeidsovereenkomst ****. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld **** wordt beoogd.

**** de toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk 8 van dit besluit, worden verschillende contracten in aanmerking genomen bij de berekening van de inkomsten vermeld in het eerste lid.

**** de berekening van de **** vermeld in artikel 17, eerste lid, 1°, 2°, 4°, 12°, voor wat de trainers betreft, en 13°, worden verschillende contracten voor **** prestaties in aanmerking genomen, voor zover elk contract voldoet aan de bezoldiging vermeld in het eerste lid.

**** afwijking van het vorige lid, wordt met toepassing van artikel 17, eerste lid, 4°, de toelating tot arbeid aan **** toegekend voor **** prestaties, als het betaalde loon lager is dan het gemiddeld gewaarborgde maandelijks minimuminkomen dat door de collectieve arbeidsovereenkomst ****. 43 van 2 mei 1988 beoogd wordt, indien de betrokkene aantoont over voldoende bestaansmiddelen te beschikken. § 2. **** eerste paragraaf van dit artikel geldt met behoud van de toepassing van de **** die verschuldigd zijn krachtens door de **** overeenkomstig de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

Art. 77.**** ****, vermeld in dit besluit, vormen de tegenprestatie van uitgevoerde arbeidsprestaties en zijn met zekerheid bekend bij de aanvang van de tewerkstelling van de werknemers in België.

De toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan de detachering van de werknemer, worden beschouwd als een deel van de ****, als die niet uitgekeerd worden als vergoeding van onkosten die daadwerkelijk gemaakt zijn in verband met de detachering, zoals reiskosten, verblijfskosten en kosten voor voeding.

Art. 78.**** ****, vermeld in artikel 17, eerste lid, 12° en 13°, worden elk jaar op 1 januari aangepast aan de index van de conventionele lonen voor bedienden van het derde trimester (basis 2010 = 100) overeenkomstig de formule: het nieuwe bedrag is gelijk aan het **** vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de ****.Het resultaat wordt afgerond op de ****.

In het eerste lid wordt verstaan onder: 1° index van de conventionele lonen voor bedienden: de index die wordt vastgesteld door de **** ****, **** en Sociaal Overleg op basis van de berekening van het gemiddelde van de wedde van de volwassen bedienden van de ****, zoals vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst;****: de bedragen die van kracht zijn op 1 januari 2019;3° nieuwe index: de index van het derde trimester, met als basis 2010 = 100 van het jaar dat voorafgaat aan de indexering;****: de index van het derde trimester 2018 met als basis 2010 = 100.

Art. 79.In toepassing van artikel 16, § 1, eerste lid, 5°, artikel 26, 4° en artikel 28, 3°, wordt de bezoldiging vermoed niet minder gunstig te zijn dan die van vergelijkbare functies indien ze minstens 160% van het gemiddeld bruto jaarloon bedraagt voor wat betreft de leidinggevende-****, en minstens 100% van het gemiddeld bruto jaarloon wat betreft de specialist-**** en de stagiair-werknemer-****. **** de beoordeling of de betrokken werknemer niet minder gunstig **** wordt dan vergelijkbare functies, wordt rekening gehouden met alle voorgelegde elementen van het individuele geval. HOOFDSTUK 1 2. - **** inzake gegevensverwerking

Art. 80.§ 1. **** bevoegde overheid treedt op als **** zoals vermeld in artikel 4, 7) van verordening (****) 2016/679 van het **** **** en de **** van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van **** en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening ****). § 2. In toepassing van hoofdstuk 9 wisselt de bevoegde overheid de nodige **** uit met de **** Vreemdelingenzaken.

**** **** worden beveiligd volgens de **** en **** van het ****, uitgevaardigd op grond van artikel 3, tweede lid, 3° van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het **** **** ****- en ****-beleid.

Art. 81.**** **** die opgevraagd worden in toepassing van dit besluit worden slechts zo lang bewaard als nodig voor het uitreiken van de arbeidsvergunning, de arbeidskaart en de eventuele hernieuwing van de toelating tot arbeid. HOOFDSTUK 1 3. - ****

Art. 82.In het koninklijk besluit van 8 juni 2007 houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten **** met onderzoekers uit niet-****-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke **** kunnen worden afgesloten wordt titel ****, die bestaat uit artikel 9 tot en met 11, opgeheven. HOOFDSTUK 1 4. - Slotbepalingen

Art. 83.Het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, laatst gewijzigd bij besluit van de **** **** van 1 juni 2018, wordt opgeheven.

Art. 84.**** ****, **** en toelatingen tot arbeid die toegekend zijn met toepassing van de bepalingen die van kracht zijn vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven geldig totdat ze verstrijken.

**** aanvragen van arbeidsvergunning, arbeidskaart of toelating tot arbeid die worden ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven onderworpen aan de bepalingen die van kracht zijn vóór die datum, tenzij die bepalingen minder gunstig zijn voor betrokkene.

Art. 85.**** besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van hoofdstuk 8 en artikel 82, die in werking treden op de dag van de inwerkingtreding van het uitvoerend **** van 6 december 2018.

Artikel 83 van dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van volgende bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, die van toepassing blijven tot de dag van de inwerkingtreding van het uitvoerend **** van 6 december 2018: 1° artikel 2, eerste lid, 26° ;2° artikel 9, eerste lid, 5°, en afdeling 1 van hoofdstuk ****;3° afdeling 1bis van hoofdstuk ****. **** afwijking van artikel 3 van dit besluit worden aanvragen ingediend op grond van het tweede lid, 2° en 3°, tot de dag van de inwerkingtreding van het uitvoerend **** van 6 december 2018, behandeld overeenkomstig artikel 2 van dit besluit.

In toepassing van het tweede lid, 3° levert de bevoegde overheid een voorlopige arbeidsvergunning af aan de werkgever.

Art. 86.**** **** minister, bevoegd voor het ****, is belast met de uitvoering van dit besluit.

****, 7 december 2018.

De minister-president van de **** ****, ****. BOURGEOIS **** **** minister van ****, Economie, **** en ****, ****. ****

^