Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 7 december 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018014922 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015291 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de naamloze vennootschap "Brussels Airport Company" belast met de functie van inspecteur bij de luchthaveninspectie naar het kader van de beveiligingsassistenten van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 08/01/2019 numac 2018015537 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2018 tot toekenning van een subsidie van 2.222.000 € voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018015544 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2018015630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 16/01/2019 numac 2018032251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018032454 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke Luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2019 type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 03/01/2019 numac 2018206023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/12/2018 numac 2018206297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2019 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010067 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/05/2019 numac 2019011942 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/11/2019 numac 2019042030 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 14/10/2020 numac 2020031529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Instantie bevoegd voor het opsporen en vaststellen van inbreuken op de Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 16/01/2020 numac 2020040052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043777 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de toepassing van uitzendarbeid in bepaalde federale diensten, in overheidsbedrijven en in HR Rail in uitvoering van artikel 48 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 10/12/2020 numac 2020043837 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de definiëring van uitzonderlijk werk in uitvoering van artikel 1, § 4 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conform artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015344 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat de mobiliteitshulpmiddelen betreft type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200796 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10, programma 02 van organisatieafdeling 13 en de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200795 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 25/02/2019 numac 2019200794 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13, programma 11 van organisatieafdeling 14 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200799 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200798 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019200797 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van vastleggings- en vereffeningskredieten tussen de programm's 02, 03, 12, 13, 14 en 15 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203754 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 04 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203752 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203751 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, en 04 van de organisatieafdelingen 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203753 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 09 van organisatieafdeling 09, programma 04 van organisatieafdeling 10, programma 12 van organisatieafdeling 13, de programma's 02 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02 en 31 van organisatieafdeling 16, de programma's 02, 12 en 13 van organisatieafdeling 17, de programma's 02, 04, 05, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 22/08/2019 numac 2019203755 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12, 13 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 21/08/2019 numac 2019203760 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 15/10/2021 numac 2021033412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend aan de ambulancediensten voor elke permanentie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 07/12/2018 pub. 15/10/2021 numac 2021033411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de toekenning van het bedrag van de toelage toegekend in geval van interventie van een permanentie van een ambulancedienst, op aanvraag van de aangestelde van het eenvormig oproepstelsel, conform artikel 5 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. - Duitse vertaling

decreet

type decreet prom. 07/12/2018 pub. 20/12/2018 numac 2018015301 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de belasting op de spelen en weddenschappen en op de automatische ontspanningstoestellen type decreet prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032457 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 13/12/2018 numac 2018015158 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018015243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de kinderopvangtoeslag en kleutertoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015432 bron vlaamse overheid Besluit van de **** **** houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 21/12/2018 numac 2018015480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 09/01/2019 numac 2018015593 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de inlichtingen van het verslag, het opleggen van concrete beschermende maatregelen, het delen van gegevens, documenten en informatiedragers en het opleggen van een administratieve geldboete, in uitvoering van het decreet van 19 januari 2018 houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2018015636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 19/12/2018 numac 2018032469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2019010052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010350 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019010384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkomende titel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010467 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010468 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/01/2019 numac 2019010469 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van een personeelslid van Kind en Gezin aan het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 01/02/2019 numac 2019010515 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 06/02/2019 numac 2019010607 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 25/04/2019 numac 2019011947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030019 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030020 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het logies-, restaurant- & cateringmanagement als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 25/01/2019 numac 2019030023 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Noord type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030021 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de master in de dans en de Master of Dance als nieuwe opleidingen van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de elektromechanische systemen als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/01/2019 numac 2019030061 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2018 pub. 08/02/2019 numac 2019030140 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 tot benoeming van de leden van de reaffectatiecommissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 07/03/2019 numac 2019030171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of Philosophy" mag worden toegevoegd type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 28/02/2019 numac 2019040381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan `Zelzate-Zuid' type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 01/03/2019 numac 2019040477 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzigingen van artikel 17 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie en artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/12/2018 pub. 14/11/2019 numac 2019042380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2017 tot benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

erratum

type erratum prom. 07/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum type erratum prom. 07/12/2018 pub. 11/01/2019 numac 2019040049 bron vlaamse overheid Bestuursdecreet. - Erratum
^