Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 23 mei 2014
gepubliceerd op 18 augustus 2014

Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het departement werk en sociale economie

bron
vlaamse overheid
numac
2014204237
pub.
18/08/2014
prom.
23/05/2014
ELI
eli/besluit/2014/05/23/2014204237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Werk en Sociale Economie


23 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het departement werk en sociale economie


DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, gewijzigd bij de decreten van 7 mei 2004, 15 juli 2005, 23 juni 2006, 22 december 2006, 27 april 2007, 12 december 2008, 19 december 2008, 16 maart 2012, 5 juli 2013 en 22 november 2013;

Gelet op het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling;

Gelet op de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers sluiten houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 02/12/2003 numac 2003202017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries type besluit van de vlaamse regering prom. 10/10/2003 pub. 01/12/2003 numac 2003202028 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid sluiten tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling sluiten tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2009 pub. 22/07/2009 numac 2009035687 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010, 24 september 2010, 19 november 2010, 13 mei 2011, 10 juni 2011, 9 september 2011, 14 oktober 2011 en 18 oktober 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 mei 2014;

Overwegende dat het, met het oog op een efficiënte beleidsuitvoering, raadzaam is om sommige bevoegdheden inzake het migratiebeleid, de erkenning van de uitzendkantoren en het loopbaan- en diversiteitsbeleid te delegeren aan de leidend ambtenaar van het departement werk en sociale economie;

Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° inspectiedienst : de afdeling inspectie werk en sociale economie van het departement werk en sociale economie;2° leidend ambtenaar: de persoon die aan het hoofd staat van het departement werk en sociale economie;3° VDAB: de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

Art. 2.§ 1. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de migratiereglementering: 1° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten te verlenen met het oog op de tewerkstelling van vreemde werknemers of om die te weigeren, zowel met betrekking tot eerste aanvragen als hernieuwingaanvragen;2° verleende arbeidsvergunningen of arbeidskaarten in te trekken;3° bij aanvragen tot hernieuwing, in individuele behartenswaardige gevallen, met toepassing van artikel 38, § 2, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, af te wijken van artikel 8 en 10 van voornoemd koninklijk besluit;4° beroepen nietig te verklaren die niet beantwoorden aan de vormvereisten, vastgesteld in artikel 10 van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Onder migratiereglementering vermeld in het eerste lid wordt de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers verstaan. § 2. Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de migratiereglementering specifiek in het kader van de regularisatieprocedure: 1° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B te verlenen overeenkomstig artikel 38, § 2, van koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers indien overeenkomstig de vastgestelde procedure blijkt dat er geen negatieve dossierelementen, inzonderheid inzake de werkgever, de werknemer of de betrekking, aanwezig zijn in de adviezen van het departement, de VDAB en de inspectiedienst;2° arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B te weigeren indien overeenkomstig de vastgestelde procedure blijkt dat er minstens een negatief dossierelement, inzonderheid inzake de werkgever, de werknemer of de betrekking, aanwezig is in de adviezen van het departement, de VDAB of de inspectiedienst. Onder migratiereglementering specifiek in het kader van de regularisatieprocedure vermeld in het eerste lid wordt de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, het koninklijk besluit van 9 juni 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/06/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999012496 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers sluiten betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het koninklijk besluit van 7 oktober 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/10/2009 pub. 14/10/2009 numac 2009012228 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers sluiten houdende bijzondere bepalingen met betrekking tot de tewerkstelling van sommige categorieën van buitenlandse werknemers verstaan.

Art. 3.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om overeenkomstig de bepalingen van de reglementering inzake private arbeidsbemiddeling erkenningen te verlenen, te hernieuwen, in te trekken, te vervangen of om te zetten.

Onder de reglementering inzake private arbeidsbemiddeling wordt het decreet van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type decreet prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010035988 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling. HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen Artikel 1. D(...) Art. 2. Dit decreet voorziet in de omzetting van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parleme(...) sluiten betreffende de private arbeidsbemiddeling en het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010036022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling sluiten tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling verstaan.

Art. 4.Aan de leidend ambtenaar wordt delegatie verleend om inzake het loopbaan- en diversiteitsbeleid, bepaald bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2013 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor het verlenen van subsidies ter ondersteuning van het loopbaan- en diversiteitsbeleid: 1° de plannen, vermeld in artikel 1, 13°, van voormeld besluit, goed te keuren voor zover alle overeenkomstig het besluit ingewonnen adviezen positief zijn;2° de beslissingen over de plannen, vermeld in 1°, aan de betrokkenen te betekenen;3° de beslissingen te nemen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1°;4° de beslissingen over de subsidiëring van de goedgekeurde plannen, vermeld in 1°, aan de begunstigde te betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;5° de projecten, vermeld in artikel 17, § 4, 6°, van voormeld besluit goed te keuren, de beslissing te betekenen en de opdracht te geven tot vastlegging en uitbetaling van de subsidie;6° de voorziene subsidies naar gelang het geval niet uit te betalen, te verminderen of terug te vorderen indien ingevolge de controle, vermeld in artikel 19 van voormeld besluit, wordt vastgesteld dat de begunstigde de bepalingen van het besluit of van het besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de algemene regels inzake subsidiëring niet naleeft of de voornoemde controle verhindert.

Art. 5.De delegatie die bij dit besluit wordt verleend, wordt tevens verleend aan de ambtenaar die met de waarneming van het ambt van leidend ambtenaar is belast of die deze laatste vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

De leidend ambtenaar kan de aangelegenheden, vermeld in dit besluit, verder subdelegeren aan personeelsleden van het departement die onder zijn hiërarchisch gezag staan.

Die subdelegatie wordt vastgelegd in een besluit waarvan een afschrift aan de minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid wordt bezorgd.

Art. 6.De volgende besluiten worden opgeheven: 1° het ministerieel besluit van 10 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/09/2007 pub. 27/09/2007 numac 2007000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende graad- en loonschaaltoewijzing aan bepaalde personeelsleden van het middenkader van de federale politie type ministerieel besluit prom. 10/09/2007 pub. 25/09/2007 numac 2007023330 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van criteria voor de vrijstelling van het vereiste van een voorschrift van een dierenarts voor het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ten behoeve van voor de productie van levensmiddelen bestemde dieren type ministerieel besluit prom. 10/09/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023327 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende modaliteiten betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen sluiten houdende delegatie van specifieke bevoegdheden inzake de uitvoering van het beleid van evenredige arbeidsdeelname en diversiteit aan het hoofd van het departement werk en sociale economie;2° het ministerieel besluit van 29 oktober 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2009 pub. 30/10/2009 numac 2009024401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van het Centrum voor Onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie, die ten gevolge van een crisissituatie een wachtdienst dienen te verzekeren en/of onregelmatige prestaties dienen te leveren sluiten tot toekenning van een aanvullende delegatie aan de administrateur-generaal van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie.

Art. 7.Over het gebruik van de verleende delegaties wordt aan de minister minimaal driemaandelijks gerapporteerd overeenkomstig zijn richtlijnen.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2014.

Brussel, 23 mei 2014.

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, P. MUYTERS

^