Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 23 mei 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014286 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/07/2014 numac 2014014329 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029569 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014029572 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035733 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting en van het Vlaams Infrastructuurfonds van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014035758 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 17 maart 2014 betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de financiering van sociale leningen type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 10/09/2014 numac 2014035764 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende actualisatie van de lijst van gemeenten, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035895 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1994 tot uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, wat betreft de opheffing van de leeftijdsdiscriminatie type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 29/10/2014 numac 2014036554 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204237 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het departement werk en sociale economie type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014204944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 11 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 26/09/2017 numac 2017040404 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031560 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014035572 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014035646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten en van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Commissie Sociale Economie en tot opheffing van titel IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten voor begeleid wonen voor personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de overheveling van personeelsleden van de Nationale Plantentuin van België naar het extern verzelfstandigd agentschap `Agentschap Plantentuin Meise' en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 11/09/2014 numac 2014035879 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de associaties in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014035922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de mobiliteitstoelage op advies van het Vlaamse Erasmuscomité type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014035929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 30/09/2014 numac 2014035973 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikels van de begroting van de Algemene Uitgavenbegroting en de DAB Minafonds voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 13/10/2014 numac 2014036503 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het basisonderwijs, wat betreft de vaststelling van de criteria met betrekking tot de controle van het huisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014036616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014204335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 4 en 6 en van bijlage 2 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 17/04/2015 numac 2015031173 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toewijzing van het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifering van water voor doeleinden inzake internationale solidariteit

erratum

type erratum prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2016 numac 2016031569 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit . - Erratum
^