Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 mei 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999000084 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999003259 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 26/03/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999007092 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor de graden van de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid type koninklijk besluit prom. 06/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999007110 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1975 tot vaststelling van het bedrag van de forfaitaire vergoedingen welke aan de burgerlijke ambtenaren van de Dienst militaire veiligheid worden toegekend type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999009591 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 februari 1999 : - is aan de heer Cuvelier, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Duffel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger; - is aan de he(...) type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014129 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014131 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999021211 bron arbitragehof Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 maart 1999 zijn benoemd tot Commandeur in de Kroonorde, Mevr. A. Roland en de heer E. Peremans, referendarissen bij het Arbitragehof.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999000374 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1977 houdende bepaling van het aantal, de plaats van vestiging, de territoriale bevoegdheid en de regelen betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999009590 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 17 mei 1999 is aan Mevr. Brems, J., griffier bij het vredegerecht van het kanton Mechelen, tijdelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht van het kanton Westerlo. type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014133 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999014134 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg type ministerieel besluit prom. 19/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022494 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgestelde producten type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999027384 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 14 april 1999 wordt de onderneming ALPHA & OMEGA, in Herstal erkend voor een duur van twee jaar die vanaf 14 april 1999 loopt, overeenkomstig het decreet van 16 juli 1998 betreffende de voorwaarden Bij ministerieel besluit van 14 april 1999 wordt de onderneming A.U.R.E.Lie Assistance, in Hers(...) type ministerieel besluit prom. 07/05/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999022429 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999021174 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof I. Bij arrest nr. 78.484 van 2 februari 1999 in zake C. Smits en anderen tegen de Vlaamse Autonome Hogeschool Antwerpen, waarvan de expeditie ter « 1. Schendt artikel 317ter van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaam(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999027383 bron ministerie van het waalse gewest Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 15 april 1999 wordt de heer Henri Remacle op 15 april 1999 benoemd tot commissaris van de Waalse Regering bij de raad van bestuur van de "Société wallonne du Logement" (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999003312 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten De aandacht van de werkgevers en de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderwo Voormeld uitstel geldt evenwel niet voor de werkgevers die tot het BELCOTAX-systeem zijn toegetrede(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/05/1999 numac 1999022471 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ombudsdienst Pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 1999 wordt de heer Guido Schuermans, geboren op 4 augustus 1949, Adjunct-adviseur bij het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, van de Nederlandse taa Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)
^