Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 08 oktober 2009
gepubliceerd op 28 oktober 2009

Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009204848
pub.
28/10/2009
prom.
08/10/2009
ELI
eli/besluit/2009/10/08/2009204848/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2009. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 1991, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 27 maart 2006;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, gewijzigd bij decreet van 24 oktober 1991, bij de wetten van 24 december 1993, 3 april 1995, 19 juli 1996 en 10 juni 1998, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wetten van 5 september 2001, 24 december 2002, 22 mei 2003, 3 juli 2005, 20 juli 2006, 27 december 2006, 23 mei 2007 en 25 juli 2008;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de overdrachten van bevoegdheden gemeen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 5 februari 1998 en 3 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de specifieke overdrachten van bevoegdheden voor het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 februari 2001 en 3 juni 2004;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 oktober 1999 betreffende de specifieke overdrachten van bevoegdheden voor het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 februari 2001 en 21 juni 2001;

Gelet op de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919 betreffende de regeling der Luchtvaart;

Gelet op de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie;

Gelet op de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet;

Gelet op de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie;

Gelet op de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;

Gelet op de wet van 12 juli 1976 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet bij de uitvoering van grote infrastructuurwerken;

Gelet op de wet van 10 januari 1978 houdende bijzondere maatregelen inzake ruilverkaveling van landeigendommen in der minne;

Gelet op de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntatie;

Gelet op het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest;

Gelet op het decreet van 5 juli 1990 betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën;

Gelet op het decreet II van 22 juli 1993 betreffende de overheveling van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;

Gelet op het decreet van 9 december 1993 betreffende de hulp en de tegemoetkomingen van het Waalse Gewest voor de bevordering van rationeel energiegebruik, energiebesparingen en hernieuwbare energieën;

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen;

Gelet op het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du troisième âge" (Waalse Raad voor de derde leeftijd);

Gelet op het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma;

Gelet op het decreet van 29 oktober 1998 tot invoering van de Waalse Huisvestingscode;

Gelet op de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen;

Gelet op het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen;

Gelet op het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt;

Gelet op het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten van verhuur van wagens met chauffeur;

Gelet op het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen;

Gelet op het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 1965 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers die met goed gevolg een volledige tot het onderwijs met beperkt leerplan behorende cyclus hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers uit de landbouwsector die met goed gevolg bepaalde leergangen beëindigd hebben, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 november 1990 betreffende de inrichting van de opleidingscentra voor gezinshelp(st)ers;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1991 houdende regeling van de beveiliging van de burgerluchtvaart;

Gelet op het besluit van de Waalse Regeling van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers op en in de waterlopen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 7 november 1996 tot uitvoering van het decreet van 4 april 1996 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2006 tot 30 juni 2011 vastgelegd worden;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 oktober 2007 betreffende de toewijzing en het dragen van toegangs- en identificatiebadges op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot regeling van het verkeer in en op de waterlopen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot toepassing van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarde personen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 juni 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 23 september 2009;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 8 oktober 2009;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen Afdeling 1. - Algemene gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 1.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 1° uitgave inzake communicatie : elke uitgave inzake schriftelijke, audiovisuele en elektronische publicaties, inzake voorlichtings- of sensibiliseringscampagnes, evenals de bijkomende kosten die daarop betrekking hebben;2° uitgave inzake representatiekosten : elke uitgave in verband met restaurant-, receptiekosten of kosten voor relatiegeschenken en in verband met de noden van de dienst die gedaan moet worden in het kader van betrekkingen met vertegenwoordigers van instellingen die geen banden hebben met de Waalse Overheidsdienst;3° uitgave inzake specifieke goeden : elke uitgave voor de verwerving, het huren, het onderhoud of de herstelling van roerende of onroerende goeden die vanwege de bijzondere aard van de taken die vervuld moeten worden, onontbeerlijk zijn voor de verwezenlijking van een programma eigen aan een bepaald Directoraat-generaal, aan een bepaalde afdeling of directie, met uitzondering van de goeden die elke dienst van de Waalse Overheidsdienst kunnen aanbelangen en die door het Departement Roerend beheer of door het Departement Onroerend beheer worden beheerd.

Art. 2.De ontwerpen van bestelbonnen of van elke juridische vastlegging voor de aankoop, de huur of de herstelling van niet-specifieke goederen en diensten worden aan de directeur-generaal van het overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën overgemaakt, die ze, naar gelang het geval, aan het Departement Roerend Beheer of het Departement Onroerend Beheer mededeelt.

Art. 3.De overdrachten van bevoegdheden worden toegekend aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst met uitzondering van de stagiairs.

Art. 4.Bij afwezigheid of verhindering van de secretaris-generaal of de directeur-generaal worden de overdrachten waarmee hij is belast, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de inspecteur-generaal van het betrokken Departement.

Bij afwezigheid of verhindering van een inspecteur-generaal worden de overdrachten waarmee hij is belast alsook de in het eerste lid bedoelde overdrachten, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan de directeur van de betrokken Directie.

Bij afwezigheid of verhindering van een directeur worden de in het eerste en in het tweede lid bedoelde overdrachten waarmee hij is belast, bij gebreke van andersluidende regelgevende bepalingen of bijzondere schikkingen die door de titularis van het ambt zijn getroffen, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend aan een ambtenaar van niveau A van de betrokken Directie.

Art. 5.§ 1. De hiërarchische meerderen van een gemachtigd ambtenaar mogen, om welke reden ook, de hem bij dit besluit verleende overdrachten uitoefenen. Ze mogen hun eigen beslissing echter niet in de plaats stellen van de door de gemachtigde ambtenaar genomen en betekende beslissing. § 2. De Ministers kunnen bij ministerieel besluit, voor de bevoegdheden die hun zijn toegewezen, drempels bepalen die lager zijn dan die bedoeld in bijlage 1 van dit besluit wat betreft de keuze van de gunningswijze, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en het gunnen van overheidsopdrachten.

Art. 6.De in dit besluit bepaalde bedragen dekken het geheel van de uitgave en luiden BTW niet inbegrepen.

Wordt er een abonnement genomen op een tijdschrift, een periodiek of een databank of wordt er een voorwerp gehuurd, dekken de uitgaven de jaarlijkse kosten van het abonnement of van de huur, BTW niet inbegrepen. Afdeling 2. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende het personeel

Art. 7.§ 1. Gemachtigd om de beslissingen te treffen met betrekking tot het jaarlijkse vakantieverlof, het uitzonderlijk verlof en het omstandigheidsverlof en opdrachten anders dan buitenlandse opdrachten zijn : 1° de secretaris-generaal en de directeur-generaal ten overstaan van de inspecteurs-generaal en de directeurs die onder zijn gezag vallen;2° elke inspecteur-generaal ten overstaan van de directeurs die onder zijn gezag vallen;3° elke directeur ten overstaan van het personeel dat aan zijn Directie is toegewezen. § 2. De secretaris-generaal en de directeur-generaal zijn gemachtigd om de beslissingen te treffen met betrekking tot opdrachten in het buitenland in het kader van de activiteiten van de Departementen of Directies die onder zijn gezag vallen tot een bedrag van 5.000 euro.

De opdrachten in het buitenland maken het voorwerp uit van een voorafgaande informatie en van een verslag aan de betrokken minister(s).

De secretaris-generaal en de directeur-generaal brengen de minister(s) van wie ze afhangen alsook de leden van het strategisch comité op de hoogte van hun jaarlijks vakantieverlof en van hun uitzonderlijk verlof en omstandigheidsverlof. Afdeling 3. - Gemeenschappelijke begrotingsbepalingen

Art. 8.De secretaris-generaal en de directeur-generaal zijn gemachtigd om in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, tot de provisionele vastleggingen over te gaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 1, 2°, a) van het koninklijk besluit van 31 mei 1966 houdende regeling van de controle op de vastlegging van de uitgaven in de diensten van algemeen bestuur van de Staat.

Art. 9.Er wordt aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal een delegatie toegekend in de aangelegenheden die hen betreffen om : 1° het storten toe te laten van geldvoorschotten aan de buitengewone rekenplichtigen die door de Regering aangewezen zijn of door de door de Regering gemachtigde Minister, met uitzondering van de buitengewone rekenplichtigen van de ministeriële kabinetten;2° tot kredietopeningen over te gaan.

Art. 10.Voorgaande bepalingen hebben niet als gevolg dat de primaire ordonnateur uit zijn bevoegdheid ontheven wordt om alle uitgaven bedoeld bij dit besluit vast te leggen, goed te keuren, te ordonnanceren en vrij te maken.

Art. 11.De titularissen van de volgende ambten worden tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse dienst voor afvalstoffen) (titel V), met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit : - secretaris-generaal en directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 12.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) betreffende de vertegenwoordigingskosten vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voorzover de uitgave niet meer bedraagt dan 12.500 euro.

Art. 13.§ 1. De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, de uitgaven tot en met een bedrag van 2.500 euro die betrekking hebben op de deelname aan seminaries en colloquia en op vergaderingskosten vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. § 2. De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om de uitgaven tot en met een bedrag van 5.000 euro die betrekking hebben op de algemene documentatie vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

De in het eerste lid bedoelde uitgaven die betrekking hebben op algemene documentatie worden onverwijld ter kennis van de directeur-generaal van het Overkoepelend Directoraat-generaal Personeel en Algemene zaken gebracht.

Bij gebreke hiervan wordt artikel 5 toegepast. § 3. De directeur-generaal van het Overkoepelend Directoraat-generaal Personeel en Algemene zaken krijgt een delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V) betreffende de algemene documentatie vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voorzover de uitgave meer bedraagt dan 5.000 euro en het bedrag van 12.500 euro niet overschrijdt.

In geval van afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal worden de delegaties waarvoor hij krachtens het eerste lid machtiging heeft gekregen, tijdens de duur van zijn afwezigheid of verhindering toegewezen aan de inspecteur-generaal van het Departement Algemene Zaken.

Art. 14.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om, in de materies die tot hun bevoegdheden behoren, de uitgaven tot en met een bedrag van 12.500 euro die betrekking hebben op de communicatie vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 15.De titularissen van de volgende ambten worden tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, elke andere uitgave vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren, dan die betreffende de overheidsopdrachten en die toerekenbaar is op de basisallocaties 74, klasse 7, titel II van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V), met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit : - secretaris-generaal en directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 16.De titularissen van de volgende ambten worden tot en met de vastgelegde bedragen die naast de ambtstitel afgedrukt staan, eventuele verhogingen inbegrepen, gemachtigd om in het kader van de activiteiten van het Departement of van de Directie die onder zijn gezag vallen, elke uitgave vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren, die toerekenbaar is op de basisallocaties van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (titel V), met uitzondering van uitgaven bedoeld bij de bijzondere bepalingen van dit besluit : - secretaris-generaal en directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro. Afdeling 4. - Gemeenschappelijke bepalingen betreffende

overheidsopdrachten Onderafdeling 1. - Begripsomschrijvingen

Art. 17.Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder : 1° de wet : de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;2° het koninklijk besluit van 8 januari 1996 : het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken;3° het koninklijk besluit van 10 januari 1996 : het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten;4° het koninklijk besluit van 26 september 1996 : het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Onderafdeling 2. - Bepalingen betreffende de keuze van de gunningswijze, de goedkeuring van de opdrachtdocumenten, de kwalitatieve selectie en het gunnen van de opdracht of de toekenning van een concessie van openbare werken

Art. 18.Onverminderd artikel 7, § 2, van de wet en van het door de Regering goedgekeurd investeringsprogramma, krijgt elke titularis van de in de bijlage vermelde ambten, wanneer de bij de bepalingen van dit besluit verleende delegaties betrekking hebben op een overheidsopdracht waarvoor het Gewest als aanbestedende overheid optreedt, een delegatie voor een bedrag dat naast zijn graad afgedrukt staat, om : 1° de gunningswijze te kiezen, het bericht van opdracht, het bijzonder bestek alsook de bijgaande plannen of de documenten die deze vervangen goed te keuren en de procedure in te zetten;2° de kandidaten voor een opdracht te selecteren;3° voorafgaand aan elke juridische verbintenis, de uitgave ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren;4° de opdracht te gunnen of het gedeelte ervan in geval van samengevoegde opdracht;5° een concessie van openbare werken toe te kennen. Elke titularis van het in het eerste lid bedoeld ambt is, in het kader van zijn delegaties, gemachtigd om het nazicht van de prijzen op te leggen, wanneer het niet verplicht is, onder de voorwaarden bepaald bij artikel 88 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of bij artikel 76 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996.

Art. 19.In afwijking van artikel 18 kunnen enkel de secretaris-generaal en de directeur-generaal, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, het bijzonder bestek of de documenten die deze vervangen goedkeuren wanneer hij : 1° binnen de perken van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 september 1996, afwijkt van de in artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde bepalingen van het algemeen bestek die het voorwerp moeten uitmaken van een formele motivering;2° voorziet in de toekenning van voorschotten overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 26 september 1996;3° afwijkt van het beginsel van een forfaitair bedrag, door te handelen met tijdelijke prijzen of bij terugbetaling, overeenkomstig artikel 87 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of artikel 75 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996;4° afwijkt van een modelbestek.

Art. 20.Wat betreft de gunning van de opdracht, kunnen enkel de secretaris-generaal en de directeur-generaal, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen : 1° een offerte afwijzen in de gevallen van onregelmatigheid bedoeld in artikel 110 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of in artikel 98 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996;2° de beslissing nemen de opdracht niet toe te kennen en de procedure doen eindigen en, in voorkomend geval, besluiten, binnen de grenzen van zijn delegatie, een nieuwe procedure aan te zetten;3° de artikelen 118 en 119 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 of de artikelen 106 en 107 van het koninklijk besluit van 10 januari 1996 toepassen.

Art. 21.Enkel de secretaris-generaal en de directeur-generaal kunnen, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, de opdracht toekennen wanneer : 1° het bedrag van de laagste of voordeligste geselecteerde offerte 250.000 euro bedraagt en het bedrag van de raming met meer dan 10 % overschrijdt; 2° het bedrag van de laagste geselecteerde offerte 250.000 euro bedraagt en wanneer dit bedrag minstens 15 % onder het gemiddelde bedrag van de offertes ligt.

Onderafdeling 3. - Bepalingen betreffende de uitvoering van de opdrachten en de concessies van openbare werken

Art. 22.De ambtenaar die een delegatie heeft om een opdracht te gunnen is ook bevoegd om de beslissingen te nemen in verband met de gewone uitvoering van deze opdracht, afrekeningen inbegrepen.

De secretaris-generaal of de betrokken directeur-generaal heeft delegatie voor de beslissingen in verband met de gewone uitvoering van de door de Minister toegewezen opdrachten.

Als beslissingen betreffende de gewone uitvoering van een opdracht worden beschouwd, de beslissingen die binnen de grenzen van het onderwerp van de opdracht blijven.

Art. 23.Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal om, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, verlengingen van de termijnen toe te staan die te wijten zijn aan de administratie of aan omstandigheden die de medecontracterende partij niet kon vermijden en aan de gevolgen ervan die hij niet kon ontwijken alhoewel hij zich zoveel mogelijk gehaast heeft.

Deze delegatie mag enkel worden uitgeoefend indien zij geen aanleg geeft tot de toekenning van een overeengekomen vergoeding.

Art. 24.§ 1. Delegatie wordt toegekend aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal om, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, bij gemotiveerde beslissing af te wijken van de voornaamste bepalingen en voorwaarden van de opdracht overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 26 september 1996. Deze delegatie is beperkt tot de opdrachten waarvan het bedrag niet hoger is dan hetwelk vastgesteld is, voor de inspecteur-generaal van het Departement, voor de in de bijlage bedoelde opdrachten met onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. § 2. De titularis van de in de bijlage vermelde ambten krijgt een delegatie, tot en met de bedragen die naast zijn ambtstitel afgedrukt staan, om : 1° een kwijtschelding van boetes ten belope van 10 % van de erin vermelde bedragen toe te staan of te weigeren;2° de maatregelen op de medeaannemers ten belope van 10 % van de erin vermelde bedragen toe te passen. § 3. Delegatie is toegekend aan de betrokken directeur om de vrijmaking van borgstellingen te beslissen, behalve in geval van betwisting waarin deze beslissing toekomt aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal. Afdeling 5. - Gemeenschapppelijke bijzondere bepalingen

Art. 25.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen bij dringende noodzakelijkheid een delegatie om, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, iedere rechtsvordering, dwang of nodige zorg aan te wenden of te laten aanwenden, te doen dagvaarden of verschijnen voor de hoven en rechtbanken, zowel als eiser en als verweerder, alle rechtsmiddelen te gebruiken tegen een rechterlijke beslissing, alle advocaten te stellen en ieder beslag te doen.

Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister onverwijld in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

Art. 26.Er wordt aan de secretaris-generaal en aan de directeur-generaal een delegatie toegekend in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen om : 1° alle goedkeurings- of afzeggingsbeslissingen te nemen bij gerechten of rechtshandelingen, ten belope van 300.000 euro zowel in kapitaal als in interesten en alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren; 2° alle goedkeurings- of afzeggingsbeslissingen te nemen bij gerechten of rechtshandelingen in verband met overheidsopdrachten, ten belope van 150.000 euro zowel in kapitaal als in interesten om alle eraan verbonden uitgaven goed te keuren.

Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister in kennis van de krachtens het eerste lid genomen beslissingen.

Art. 27.Onverminderd de decretale en regelgevende bepalingen die voor de gewestelijke belastingen en retributies gelden, krijgen de secretaris-generaal en de directeur-generaal, alsook aan de daartoe aangewezen ambtenaren delegatie om iedere ontvangst in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen ten behoeve van het Waalse Gewest te ordonnanceren.

Art. 28.Met het oog op de vrijwaring van de rechten van het Waalse Gewest krijgen, in de aangelegenheden die onder hun respectievelijke gezag vallen, de secretaris-generaal en de directeur-generaal een delegatie om iedere bewarende maatregel te treffen, inzonderheid om aangiften van iedere schuldvordering ten laste van failliet verklaarde ondernemingen of van bedrijven die een reorganisatie ondergaan, bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel te ondertekenen en neer te leggen.

Art. 29.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om de overhandiging te machtigen, door toedoen van het Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën, van : 1° ongebruikte onroerende goederen, met uitzondering van de door de administratie gebruikte administratieve en technische gebouwen;2° ongebruikte roerende gebouwen.

Art. 30.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie om de uitgaven betreffende de betaling van nalatigheidsinteresten goed te keuren.

De secretaris-generaal en de directeur-generaal moeten om de drie maanden de reden van de achterstand ten overstaan van de minister verantwoorden.

Art. 31.De secretaris-generaal en de directeur-generaal krijgen een delegatie ten belope van 500.000 euro om de nodige maatregelen te treffen voor de door de eerste ordonnateur besloten onteigeningen.

Art. 32.Elke gemachtigde ambtenaar stelt de betrokken Minister in kennis van de krachtens artikel 31 genomen beslissingen. HOOFDSTUK II. - Bepalingen betreffende het Secretariaat-generaal Enige afdeling. - Begrotingsbepalingen

Art. 33.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de communicatie die toerekenbaar is op de basisallocaties 12, klasse 1, titel I van programma 06 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - secretaris-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 34.De secretaris-generaal en elke andere ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, zijn gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te ordonnanceren of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, die door de eerste ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de basisallocaties van organisatieafdeling 10 van de administratieve begroting van het Gewest, evenals elke andere uitgave die door de eerste ordonnateur inzake communicatie vastgelegd werd. HOOFDSTUK III. - Bepalingen betreffende het Overkoepelend Directoraat-generaal Personeel en Algemene zaken (ODG1) Afdeling 1. - Begrotingsdelegaties

Art. 35.De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de beroepsopleiding, met uitzondering van buitenlandse vormingsopdrachten, die toerekenbaar is op de basisallocaties 12.02 en 12.03, klasse 1, titel I van programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

De titularis van de volgende ambten wordt tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om elke uitgave betreffende de buitenlandse vormingsopdrachten die toerekenbaar is op de basisallocaties 12.02 en 12.03, klasse 1, titel I van programma 04 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 5.000 euro; - inspecteur-generaal van het Departement Beheer human resources : 1.860 euro; - directeur van de Directie Vorming : 1.250 euro.

Art. 36.De inspecteur-generaal van het Departement Algemene zaken krijgt een delegatie om de mutatielijsten te ondertekenen die betrekking hebben op de bezoldigingen en uitkeringen voor het personeel die aangerekend worden op de basisallocaties 11, klasse 1, titel I en die van titel V van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest alsook om de personeelsvergoedingen die aangerekend worden op de basisallocaties 12, klasse 1, en elke andere personeelsuitgave die aangerekend wordt op basisallocaties, titel V inbegrepen, van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, met uitzondering van de uitgaven van de ministeriële kabinetten vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 37.Elke titularis van de volgende ambten krijgt, tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, een delegatie om elke uitgave betreffende de algemene documentatie die toerekenbaar is op de programma's van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 12.500 euro; - inspecteur-generaal van het Departement Algemene zaken : 2.500 euro; - directeur van de Directie Archief en Documentatie : 1.250 euro.

Art. 38.De directeur-generaal en elke andere ambtenaar van niveau A die daartoe door hem wordt aangewezen, zijn gemachtigd om de uitgaven goed te keuren en te ordonnanceren of, in voorkomend geval, vrij te maken in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, die door de eerste ordonnateur zijn vastgelegd ten laste van de kredieten voorzien op de basisallocaties van organisatieafdeling 11 van de administratieve begroting van het Gewest, evenals elke andere uitgave die door de eerste ordonnateur inzake personeel en algemene documentatie. Afdeling 2. - Personeelsdelegaties

Art. 39.De directeur-generaal krijgt een delegatie om dienstvrijstellingen wegens omstandigheden van overmacht aan het personeel toe te kennen.

Art. 40.De directeur-generaal krijgt een delegatie om, na advies van de secretaris-generaal of de betrokken directeur-generaal, beslissingen te treffen met betrekking tot : 1° het toekennen van verlof met een menslievend doel, vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, verlof om dwingende reden van familiale aard, verlof wegens verminderde prestaties in geval van ziekte, verlof voor loopbaanonderbreking, burgerschapsverlof, verlof voor de opvang met het oog op adoptie, verlof om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen voor sommige vergaderingen;2° de regelingen voor deeltijds werk bedoeld in hoofdstuk XIV van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode;3° de indisponibiliteitstelling wegens persoonlijke aangelegenheden;4° de arbeidsongevallen- en arbeidsziektenaangelegenheden;5° de vaststelling van de administratieve standplaats.

Art. 41.De directeur-generaal krijgt een delegatie om de indisponibiliteitsstelling wegens ziekte of gebrekkigheid uit te spreken, die geen gevolg heeft voor de definitieve dienstongeschiktheid, maar afwezigheden als gevolg heeft waarvan de duur langer is dan het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid, waarvan hij de secretaris-generaal of de betrokken directeur-generaal op de hoogte brengt.

Art. 42.De directeur-generaal krijgt een delegatie om de arbeidsovereenkomsten van het contractueel personeel te ondertekenen bij toepassing van de beslissingen van de Regering of van de daartoe gemachtigde Minister.

Art. 43.De directeur-generaal krijgt een delegatie om bij wijze van overeenkomst en voor een verlengbare duur van twaalf maanden de arbeidsovereenkomsten te wijzigen wat betreft de duur van de prestaties.

De directeur-generaal krijgt een delegatie om bij wijze van overeenkomst de uitvoering van arbeidsovereenkomsten voor een verlengbare duur van twaalf maanden op te schorten.

Art. 44.De directeur-generaal krijgt een delegatie om beslissingen te nemen inzake ontslag van het contractueel personeel, wegens ernstige reden, bij toepassing van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 45.De directeur-generaal krijgt een delegatie om de beslissingen uit te voeren betreffende de vaststelling en de betaling van de wedde van de personeelsleden, met inbegrip van de weddevoorschotten en de toelage voor het waarnemen van hogere functies alsook de betaling van prestaties bij wijze van uitzondering.

Art. 46.De directeur-generaal krijgt een delegatie om de eed af te nemen van de ambtenaren van niveau B, C en D.

Art. 47.De inspecteur-generaal van het Departement Algemene zaken krijgt een delegatie om beslissingen te nemen betreffende de aangelegenheid van ziekte- en gebrekkigheidsverlof, uitgezonderd de gevolgen te geven aan de beslissingen van lichamelijke ongeschiktheid genomen door de Medex.

Art. 48.§ 1. De delegaties toegekend aan de directeur-generaal krachtens de artikelen 40 tot 46 van dit besluit worden tijdens de duur van zijn afwezigheid of verhindering toegekend aan de inspecteur-generaal van het Departement Algemene zaken of, indien hij afwezig of verhinderd is, aan de inspecteur-generaal van het Departement Beheer Human Resources. § 2. De delegatie toegekend aan de inspecteur-generaal van het Departement Algemene Zaken krachtens artikel 47 wordt tijdens de duur van zijn afwezigheid of verhindering toegekend aan de inspecteur-generaal van het Departement Beheer Human Resources.

Bij afwezigheid of verhindering van deze ambtenaren wordt de in artikel 47 bedoelde delegatie toegekend aan de inspecteur-generaal van het Departement Juridische zaken.

Art. 49.De directeur-generaal krijgt een delegatie om, in voorkomend geval na advies van de secretaris-generaal of van de betrokken directeur-generaal, de interne opleiders aan te wijzen onder de ambtenaren van de Waalse Overheidsdienst die zich kandidaat hebben gesteld en ervaren zijn op het gebied van vorming.

Bovendien is de directeur-generaal gemachtigd om opleiders aan te wijzen die niet tot de Waalse Overheidsdienst behoren. HOOFDSTUK IV. - Bepalingen met betrekking tot het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologieën (DGT2) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal

Art. 50.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocaties 12 en 74, klasse 1 en 7 van programma 21 van organisatieafdeling 21 titel I van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de bestuursinformatica vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voorzover de uitgave niet meer bedraagt dan 35.000 euro.

Daarnaast krijgt de directeur-generaal een delegatie om elke uitgave inzake de bestuursinformatica van het "Office wallon des déchets" (Waalse Afvalstoffendienst), evenals inzake de bestuursinformatica van het Departement Thesaurie in verband met de inning van de afvalstoffenbelastingen die toerekenbaar is op een basisallocatie 12, klasse 1, titel I of een basisallocatie 74, klasse 7, titel II van de begroting van het "Office wallon des déchets" (titel V) vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voorzover de uitgave niet meer bedraagt dan 35.000 euro.

Art. 51.De titularissen van de volgende ambten worden tot en met het bedrag dat naast de ambtstitel afgedrukt staat, gemachtigd om de uitgaven betreffende allerlei terugbetalingen van de administratie, toerekenbaar op basisallocatie 01.01, klasse 0, van titel I van programma 05 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 52.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, evenals elke andere door de primaire ordonnateur vastgelegde uitgave ter zake van niet-specifieke diensten en goederen goed te keuren en te ordonnanceren en, in voorkomend geval, vrij te maken.

Art. 53.De directeur-generaal krijgt delegatie om de uitgaven van de ontbonden ministeriële kabinetten vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Thesaurie

Art. 54.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie krijgt delegatie om elke uitgave voortvloeiend uit de leningsverrichtingen van de onrechtstreekse schuldenlast waarvan de Minister bevoegd voor financiën en begroting de primaire ordonnateur is, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 55.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende lenings of beleggingsverrichtingen met een duur gelijk aan of korter dan één maand, om het evenwicht van de gewestelijke middelen tegen de beste voorwaarden te garanderen. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 56.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende de door de Minister bevoegd voor Begroting en Financiën besloten lenings- of beleggingsverrichtingen met een duur langer dan één maand. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 57.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de beslissingen te treffen, de contracten te sluiten, de uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende de financiële beheersverrichtingen in verband met de door de Minister bevoegd voor Begroting en Financiën besloten lenings of beleggingsverrichtingen met een duur langer dan één jaar. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 58.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de afrekeningen, vastgesteld door de kassier van het Gewest inzake de toegekende debet- en de aangerekende creditrente en inzake de verscheidene bankkosten en -commissies, goed te keuren. Hij is gemachtigd om elke uitgave voortvloeiend uit die machtiging vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal

Art. 59.De directeur-generaal krijgt delegatie om : 1° de huurovereenkomsten te sluiten voor zover de jaarlijkse huur 125.000 euro niet overstijgt; 2° de overeenkomsten te sluiten ter regeling van de vergoedingen wegens huurschade voor zover het bedrag ervan 125.000 euro niet overstijgt.

Art. 60.De directeur-generaal krijgt delegatie om de huuurovereenkomsten te sluiten in verband met de tijdelijke ingebruikname door natuurlijke of rechtspersonen van de lokalen van de Informatie- en Ontvangstcentra van de Waalse Overheidsdienst.

Art. 61.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden zijn gedelegeerd om de ordonnantiën van uitgaven, vastgesteld ten laste van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, te ondertekenen.

Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Begroting

Art. 62.De inspecteur-generaal van het Departement Begroting is als toezichthoudend personeelslid aangewezen voor de goedkeuring van de rekeningen van de buitengewone rekenplichtigen, uitgezonderd de rekeningen van de buitengewone rekenplichtigen van de ministeriële kabinetten.

Onderafdeling 3. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Thesaurie

Art. 63.De inspecteur-generaal van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de financiële instellingen de opening en de sluiting van de rekeningen te laten verrichten en er de nadere werkingsregels van vast te leggen. Hij deelt deze instellingen de modellen van de handtekeningen van de titelvoerende rekenplichtige en van de eventuele medeondertekenaars en plaatsvervangers mee.

Art. 64.De inspecteur-generaal van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake de gewestleningen, gewaarborgd door de Staat in het kader van het mechanisme bepaald bij artikel 54 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gewesten en de Gemeenschappen.

Art. 65.De directeur van de Directie Financiering van het Departement Thesaurie is gemachtigd om de kredietlijn die op naam van de gewestelijke schatkist geopend is in de geschriften van de kassier van het Gewest aan te wenden.

Art. 66.Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur krijgen de algemene ontvanger, de ontvanger der belastingen en retributies, de rekenplichtige van de geschillen en de rekenplichtige van de liggende gelden delegatie om in rechte op te treden, in een vonnis te berusten, een beroep in te dienen of ieder gepast rechtsmiddel in te zetten in het kader van alle betwistingen betreffende aangelegenheden die tot het beheer van hun boekhouding behoren.

Art. 67.Onverminderd de bevoegdheden van de ordonnateur krijgen de algemene ontvanger en de ontvanger der belastingen en retributies delegatie om elke bewarende maatregel te treffen en meer bepaald, bij een faillissement of een concordaat, alle schuldvorderingsaangiften te ondertekenen en in te dienen die voortvloeien uit de aangelegenheden die onder hun boekhoudkundig beheer vallen. HOOFDSTUK V. - Bepalingen betreffende het operationeel Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen (DG01) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Art. 68.De directeur-generaal en het daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te ordonnanceren en, in voorkomend geval, vrij te maken.

Art. 69.De directeur-generaal krijgt delegatie om : 1° de overeenkomsten te sluiten tot vaststelling van de bijdragen van de gemeenten in de kosten voor de aanleg van waterafvoersystemen, ten belope van 75.000 euro; 2° afwijkingen toe te staan inzake het gebruik van uitloopstroken langs de autosnelwegen.

Art. 70.De betrokken directeur krijgt delegatie om : 1° de overeenkomsten te sluiten met de gemeenten met het oog op de betaling van het onderhoud en de vernieuwing van de verkeersborden;2° de overeenkomsten te machtigen betreffende de aanleg van ondergrondse leidingen die dwars onder de wegen en de autosnelwegen heen lopen;3° de specificaties vast te stellen die de voorwaarden bepalen voor het optrekken van bouwwerken langs de weg, meer bepaald inzake rooilijnen en bouwvrije stroken;4° het planten en snoeien van bomen langs de wegen en het planten van heggen te machtigen;5° de functionele en sierbeplantingen te laten planten, snoeien en vellen of uittrekken op het openbaar domein beheerd door het operationele Directoraat-generaal Wegen en Gebouwen en door het operationele Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen;6° binnen de perken van hun ambtsgebied een eensluidend advies uit te brengen overeenkomstig artikel 21 van het koninklijk besluit van 21 augustus 1967 tot reglementeringen van de wielerwedstrijden en van de veldritten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 februari 1970. Het eensluidend advies dient evenwel te worden verstrekt door de directeur-generaal indien meerdere directies betrokken zijn; 7° een machtiging te verlenen inzake de toelating tot en het verkeer op de autosnelwegen binnen de perken van hun ambtsgebied overeenkomstig artikel 59.10.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

Het eensluidend advies dient evenwel te worden verstrekt door de directeur-generaal indien meerdere directies betrokken zijn; 8° onverminderd de andere noodzakelijke vergunningen, derden de voorlopige toelating geven om het openbaar domein van hun ambtsgebied in te nemen en er allerlei werkzaamheden uit te voeren voor het aanleggen van, meer bepaald, voetpaden, benzinepompen, wachthuisjes, kiosken, brievenbussen, lantaarnpalen, straatkranen, hulpinstallaties voor gas en elektriciteit, aansluitingen van privéwegen en -toegangswegen, reclameborden en -zuilen, openbare pompen, parkeerzones, omheiningen en alle gelijksoortige installaties. HOOFDSTUK VI. - Bepalingen betreffende het operationeel Directoraat-generaal Mobiliteit en Waterwegen (DG02) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Art. 71.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke diensten en goederen, goed te keuren en te ordonnanceren en, in voorkomend geval, vrij te maken. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

Art. 72.De directeur-generaal krijgt delegatie om : 1° inzake het personenvervoer : - de voorstellen van de commissies van reguliere diensten, gespecialiseerde reguliere diensten en taxidiensen uit te voeren; - de vergunning af te leveren bepaald in artikel 32 van het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen; 2° inzake waterwegen : - de scheepvaart te verbieden op de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst; - het verkeer te verbieden meer bepaald op de bruggen, de jaagpaden en de wegen langs de waterwegen in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst; - de overeenkomsten te sluiten met de provincies, de gemeenten en andere overheidsinstellingen, met het oog op de overdracht van het beheer van de jaagpaden of de wegen langs de bevaarbare waterwegen of daarmee gelijkgestelde wegen; - de afwijkingen toestaan waarvan sprake in artikel 11, lid 3, van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende het algemeen reglement van de scheepvaartwegen van het Koninkrijk, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 november 1975 en 2 juni 1993; 3° inzake energieleveringen : overeenkomsten te sluiten met de betrokken verdelers voor het leveren van elektrische energie aan de verscheidene diensten van de Regering en de ministeriële kabinetten.

Art. 73.De directeur van de betrokken directie krijgt delegatie om : 1° inzake het personenvervoer : - de wijzigingen goed te keuren in de uurregelingen van de reguliere lijnen en de gespecialiseerde reguliere lijnen; - de metingen en de verdelingstabellen van de reguliere lijnen goed te keuren; - de vergunningen af te leveren voor de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur, collectieve taxis en sociale taxis; - het gebruik toe te laten van een individueel vervoersmiddel ten gunste van de leerlingen die het bijzondere onderwijs bezoeken; - te beslissen over de aanvragen tot toekenning van recht op vervoer overeenkomstig het decreet van 1 april 2004 betreffende het schoolvervoer en de plannen inzake schoolverplaatsingen; - de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de reguliere diensten; - de vergunningen af te leveren voor de tijdelijke diensten; - de vergunningen af te leveren voor de extra ingelegde diensten; - de vergunningen af te leveren voor het inleggen, wijzigen of afschaffen van de gespecialiseerde reguliere diensten, uitgezonderd de schoolophaaldiensten; 2° inzake de waterwegen : - derden voorlopige vergunningen toe te kennen voor de bezetting, op eender welke titel,van het openbaar domein dat deel uitmaakt van de bevaarbare waterwegen en hun aanhorigheden, overeenkomstig de richtlijnen bepaald door de directeur-generaal; - de functionele en sierbeplantingen te laten planten, snoeien en omhakken of uittrekken langs de waterwegen en de plassen; - voorlopige vergunningen af te leveren voor allerlei werken langs de waterwegen, plassen of op hun aanhorigheden binnen de perken bepaald door de regelgevingen en instructies; - in het kader van concessiecontracten, meer bepaald te beslissen over de vrijmaking van borgstellingen en het sluiten van overeenkomsten betreffende hypothecaire mandaten en andere akten met eenzelfde bereik; 3° inzake het luchtvervoer : - tijdelijke beslissingen te treffen over de opening of de sluiting van luchthavens of vliegvelden; - verslagen op te stellen van luchtvaartongevallen of -incidenten; - de boorddocumenten van de luchtvoertuigen en van de voertuigen die op de luchthavensite in verkeer zijn, op te vragen; - de toegangsbadges afleveren, de voorgeschiedenis van de aanvragers na te gaan en het toezicht uit te oefenen op het gebruik van die badges; - de pilootlicenties van de luchtvoertuigen na te kijken; - het gebruik van de luchthaveninfrastructuren in te perken in de gevallen verantwoord door de noden van de dienst. HOOFDSTUK VII. - Bepalingen betreffende het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DG03) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Onderafdeling 1. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Directoraat-generaal

Art. 74.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op de basisallocatie 12 van titel I van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse Afvalstoffendienst) (titel V), vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro.

Art. 75.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met het bedrag dat naast de graad afgedrukt staat, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op titel I van de programma's van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest en van de begroting van de "Office wallon des déchets" (Waalse Afvalstoffendienst) (titel V), die uitsluitend verband houdt met vergoedingen die het Gewest aan derden moet betalen, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 12.500 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 76.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om in het kader van de activiteiten van het Departement of de Directie die onder hun respectievelijke gezag vallen, elke uitgave toerekenbaar op een organiek fonds van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 77.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke diensten en goederen, goed te keuren en te ordonnanceren en, in voorkomend geval, vrij te maken.

Onderafdeling 2. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Natuur en Bossen

Art. 78.De directeur van de Directie Jacht en Visvangst krijgt een delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op titel I van programma 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavengebroting van het Gewest betreffende de betaling van jachtverloven vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 79.De houtvester en de directeur van de buitendienst waaronder hij valt, krijgt een delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de geldvoorschotten aan de daartoe aangewezen buitengewone rekenplichtige op de basisallocaties van de klassen 1 en 7 van titels I en II van programma 12 van organisatieafdeling 15 titel I vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Onderafdeling 3. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Leefmilieu en Water

Art. 80.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 73.01 van titel II van programma 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de investeringen in verband met de uitbating van de natuurlijke rijkdommen, uitgezonderd de uitgaven ter zake van niet-specifieke goederen en diensten, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro.

Onderafdeling 4. - Uitgaven inherent aan de activiteiten van het Departement Ordehandhaving en Controles

Art. 81.De directeur-generaal en tegelijk de inspecteur-generaal, tijdens de duur van de wachtbeurt van de dienst spoedinterventies, krijgen delegatie om de uitgaven toerekenbaar op titel I van programma 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de kosten voor de spoedinterventies, voorgeschoten door het Gewest om een verontreiniging te voorkomen, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren, voor zover het bedrag van de uitgave 35.000 euro niet overschrijdt. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

Onderafdeling 1. - Departement Ontwikkeling

Art. 82.Onverminderd de regelgeving over de ontwikkelingssteun in de landbouw, krijgen de directeur-generaal en de inspecteur-generaal van het Departement Ontwikkeling delegatie om : 1° de door het Directoraat-generaal beheerde steunovereenkomsten in de loop van de uitvoering ervan te wijzigen, voor zover ze er de inhoud van naleven en de vastgelegde bedragen niet overschrijden;2° onverminderd de bepalingen van dit besluit, de rechten uit te oefenen die in naam van het Gewest in die overeenkomsten verwoord zijn en de verplichtingen uit te voeren die bij deze overeenkomsten aan het Gewest opgelegd worden. Onderafdeling 2. - Departement Steun

Art. 83.Onverminderd de regelgeving over de steun in de landbouwstructuren krijgen de directeur-generaal en de inspecteur-generaal van het Departement Steun delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag, beheerd door het Directoraat-generaal, indient, de redenen te laten geworden om welke niet op de aanvraag kan worden ingegaan.

Onderafdeling 3. - Departement Natuur en Bossen

Art. 84.De territoriaal bevoegde centrumdirecteur van het Departement Natuur en Bossen krijgt delegatie om de vernietiging toe te laten van sommige wildsoorten overeenkomstig de bepalingen van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk wordt gemaakt.

Art. 85.De directeur-generaal krijgt een delegatie om de jacht op de soorten bedoeld in artikel 12 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 op te schorten om de redenen en in de voorwaarden bepaald in artikel 18 van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 2006 waarbij de openings-, sluitings- en schorsingsdatums voor de jacht van 1 juli 2006 tot 11 juni 2011 vastgelegd worden.

Onderafdeling 4. - Departement Landelijke Aangelegenheden en Waterlopen

Art. 86.De directeur-generaal krijgt een delegatie om het verkeer van bootjes en duikers mogelijk te maken voor een maximumduur van 48 uur in de voorwaarden en om de redenen vastgesteld in artikel 8, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009 tot reglementering van het verkeer op en in de waterlopen.

Art. 87.De directeur-generaal of een daartoe door hem aangewezen personeelslid van niveau A krijgt delegatie voor de vertegenwoordiging van de minister bij de openbare onderzoeken die bij wet zijn voorgeschreven.

Onderafdeling 5. - Departement Bodems en Afvalstoffen

Art. 88.De directeur-generaal krijgt delegatie om de maatregelen te treffen of de acties te ondernemen bepaald in artikel 43 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen.

De directeur-generaal stelt de Minister bevoegd voor Leefmilieu onverwijld in kennis de beslissingen getroffen krachtens lid 1. HOOFDSTUK VIII. - Bepalingen betreffende het operationeel Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie (DG04) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Art. 89.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar titel I van programma 02 van organisatie-afdeling 16 van de algemene uitgavengebroting van het Gewest betreffende de afbraak van panden en de verplaatsing van vaste of verplaatsbare installaties die in strijd met de bepalingen van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw opgetrokken zijn of opgesteld staan, met inbegrip van de werken uitgevoerd in opdracht van derden en inbare voorschotten, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voorzover de uitgave niet meer bedraagt dan 125.000 euro.

Art. 90.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op titel II van programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de aankoop door het Gewest van panden voor de uitvoering van het programma, met inbegrip van de inrichtingen, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro.

Art. 91.§ 1. De directeur van de Directie Steun aan de particulieren krijgt delegatie om elke uitgave betreffende steunvormen voor natuurlijke personen, ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode uitgezonderd de verhuis- en huurtoelagen, de vestigingstoelagen en de waarborgen van honorering, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. § 2. De directeur van de Directie Onderzoek en Woonkwaliteit krijgt delegatie om elke uitgave betreffende de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. § 3. De directeur van de Directie Informatie en Controle krijgt delegatie om elke uitgave betreffende de waarborgen van honorering vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren. § 4. De directeur van de Directie Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om elke uitgave betreffende de energiepremies toerekenbaar op het Energiefonds en de desbetreffende basisallocaties vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 92.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om elke dringende en elke onderhoudsuitgave toerekenbaar op basisallocatie 01.02 van titel I en op de basisallocaties van titel II van programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende de instandhouding van het Waalse erfgoed en de subsidies en inbare voorschotten voor het herstel van monumenten en locaties, opgenomen op de monumentenlijst, uit de privé- of overheidssector of nog die voor erediensten openstaan, evenals betreffende de gebouwen, architectonische gehelen en locaties die het Gewest toebehoren, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro.

Art. 93.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgesteld door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke diensten en goederen, goed te keuren en te ordonnanceren en, in voorkomend geval, vrij te maken.

Art. 94.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave die toerekenbaar is op de basisallocatie 53.01 van titel II van programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest betreffende subsidies voor gezinnen met een bescheiden inkomen ter zake van de bevordering van energiebesparingen, de zgn. MEBAR subsidies, vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Die delegatie wordt enkel toegekend voor zover het totaalbedrag van kwestieuze vastlegging 35.000 euro niet overschrijdt. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

Art. 95.De directeur krijgt delegatie om de huurovereenkomsten en de handelshuurovereenkomsten voor panden opgetrokken en/of vernieuwd in het kader van de overeenkomst "Programme Logement - Crédits parallèles 1975-1976", ondertekend op 15 december 1977 tussen de Belgische staat en de Waalse gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij te ondertekenen.

Art. 96.In het kader van het beheer van de panden waarvan sprake in artikel 95 krijgt de directeur van de Directie Operationele Inrichting en de attaché of eerste attaché die in die Directie belast is met het beheer van die panden, delegaties om te verschijnen op volgende akten en ze te ondertekenen : 1° wijzigingen in de basisakten van de collectieve panden;2° authentieke akten van verkoop en afstand van pachtrechten voor gronden, woningen, handelshuren, hoven en garages;3° royementen van hypotheken;4° vrijmakingen van borgstellingen die als huurwaarborg gesteld waren;5° akten van kwijting met of zonder betaling;6° vrijstelling van inschrijving van ambtswege.

Art. 97.De personeelsleden vernoemd in artikel 96 van dit besluit worden in het kader van het beheer van de panden waarvan sprake in artikel 95 aangewezen : 1° in de hoedanigheid van ordonnateur van de inkomsten; 2° in de hoedanigheid van ordonnateur van de uitgaven betreffende de bestellingen van leveringen van werken en diensten voor het onderhoud en de herstelling van het betrokken erfgoed, voor zover de uitgave niet meer bedraagt dan 5.000 euro; 3° in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van het Gewest in de algemene medeëigenaarsvergaderingen evenals in de beheerraadsvergaderingen met de bevoegdheid om het Gewest te verbinden binnen de perken van de basisakten en de reglementen over de medeëigendom.

Art. 98.§ 1. De directeur van de Directie Informatie en Controle krijgt een delegatie om opheffing of afstand van rang te verlenen voor hypothecaire inschrijvingen genomen ten bate van de Staat of het Gewest overeenkomstig de uitvoeringsbepalingen van de artikelen 48 en 76 van de Waalse Huisvestingscode tot invoering van aankooppremies. § 2. De directeur van de Directie Steun aan de particulieren krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van steun aan de natuurlijke personen, ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode, uitgezonderd de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen. § 3. De directeur van de Directie Onderzoek en Woonkwaliteit krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de verhuis- en huurtoelagen en de vestigingstoelagen, ingevoerd overeenkomstig de Waalse Huisvestingscode. § 4. De directeur van de Directie Informatie en Controle krijgt delegatie om te beslissen over de gehele dan wel gedeeltelijke inning of de vrijstelling van de terugbetaling van de voorbeelden, mocht de begunstigde de door hem aangegane verbintenissen niet hebben nageleefd. § 5. De directeur van de Directie Informatie en Woonkwaliteit krijgt delegatie om te beslissen over de uitvoering van de waarborg van honorering toegekend aan de hypothecaire leningen bedoeld in artikel 23 van de Waalse Huisvestingscode.

Art. 99.De directeur van de Directie Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om te beslissen over de toekenning of de weigering van de energiepremies bedoeld in het ministerieel besluit van 20 december 2007 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik.

Art. 100.De inspecteur-generaal van het Departement Energie en Duurzame Gebouwen krijgt delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag beheerd door het Directoraat-generaal, anders dan een energiepremie indient, de redenen te laten geworden om welke niet op zijn aanvraag kan worden ingegaan.

Art. 101.De inspecteur-generaal van het Departement Energie en Duurzame Gebouwen en de directeur van de Directie Organisatie van de Energiemarkten van dat Departement krijgen delegatie om elk document af te leveren voor de toekenning van wegtoelatingen of -vergunningen voor de verdeling van gas en elektriciteit. HOOFDSTUK IX. - Bepalingen betreffende het Operationele Directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid (DG05) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Art. 102.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te ordonnanceren of in voorkomend geval, vrij te maken. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Bejaarden en

Gezinnen

Art. 103.§ 1. De inspecteur-generaal van het Departement Bejaarden en Gezinnen krijgt delegatie om de afwijkingsaanvragen bepaald in artikel 27, § 2 en § 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 6 december 2007 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarden in te willigen of te weigeren. § 2. De inspecteur-generaal van het Departement Bejaarden en Gezinnen krijgt delegatie om de afwijkingsaanvragen bepaald in artikel 5, § 1, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 houdende uitvoering van het decreet van 2009 december 6 betreffende de hulpdiensten voor gezinnen en bejaarden in te willigen of te weigeren.

Art. 104.De inspecteur-generaal van het Departement Bejaarden en Gezinnen krijgt delegatie om de verlengingsaanvragen bepaald in artikel 18, § 2, van het decreet van 12 februari 2004 betreffende de opvang van, het verschaffen van een onderkomen aan en de begeleiding van in sociale moeilijkheden verkerende personen.

De inspecteur-generaal brengt via de directeur-generaal elk kwartaal verslag uit aan de minister over de beslissingen getroffen krachtens dit artikel.

Art. 105.In het kader van het decreet van 5 juni 1997 betreffende de rustoorden, de serviceflats en de dagcentra voor bejaarden en houdende oprichting van de "Conseil wallon du Troisième âge" (Waalse Raad voor de Derde Leeftijd) krijgt de directeur-generaal een delegatie om te beslissen over de toekenning van een afwijking van de veiligheidsnormen krachtens de uitvoeringsbepalingen van bedoeld decreet.

De directeur-generaal brengt elk kwartaal verslag uit aan de minister over de beslissingen getroffen krachtens dit artikel. HOOFDSTUK X. - Bepalingen betreffende het operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek (DG06) Afdeling 1. - Begrotingsoverdrachten

Art. 106.De titularis van de volgende ambten krijgt tot en met de bedragen die naast de graad afgedrukt staan, delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocaties 72, klasse 7, van titel II van programma 7 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren voor zover ze betrekking heeft op de bouw of de aankoop van gronden of gebouwen die specifiek verband houden met de activiteiten van het Departement of de Directies die onder hun respectievelijke gezag vallen : - directeur-generaal : 35.000 euro; - inspecteur-generaal : 18.600 euro; - directeur : 8.000 euro.

Art. 107.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 32.02 van titel I, programma 32, van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Die delegatie wordt enkel toegekend voor zover het totaalbedrag van kwestieuze vastlegging 100.000 euro niet overschrijdt.

Art. 108.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 32.03 van titel I, programma 32, van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 109.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 51.02 van titel II, programma 32, van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 110.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 51.02 van titel II, programma 31, van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest die betrekking heeft op een project van technologische bewaking of technologische voorlichting vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 111.De directeur-generaal krijgt een delegatie om elke uitgave toerekenbaar op basisallocatie 61.01 van titel II, programma 31, van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest die betrekking heeft op een project vallend onder het programma " Formation et impulsion à la recherche scientifique et technologique " (FIRST) vast te leggen, goed te keuren en te ordonnanceren.

Art. 112.De directeur-generaal of de daartoe door hem aangewezen personeelsleden van niveau A zijn gemachtigd om, in het kader van de activiteiten van het betrokken Departement of de betrokken Directie, de uitgaven vastgelegd door de primaire ordonnateur ten laste van de kredieten uitgetrokken op de basisallocaties van organisatie-afdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Gewest, uitgezonderd de uitgaven ter zake van personeel, algemene documentatie en niet-specifieke goederen en diensten, goed te keuren en te ordonnanceren of in voorkomend geval, vrij te maken. Afdeling 2. - Bijzondere bepalingen

Onderafdeling 1. - Bijzondere bepalingen voor het Directoraat-generaal

Art. 113.Met het oog op de uitvoering van de maatregelen bepaald bij de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, krijgt de directeur-generaal delegatie om te beslissen over : 1° de proportionele aanpassing van de steun die toegekend wordt wanneer een wijziging van de investeringen of van de werkgelegenheid zonder gevolg voor de economische doelstellingen van een programma een wijziging inhoudt van de toegekende steun en voorzover die aanpassing geen vermindering van de budgetaire impact inhoudt die hoger is dan 20 % van de oorspronkelijk toegekende steun;2° de verlenging van de termijn voor de uitvoering van het investeringsprogramma voor zover die verlenging niet meer bedraagt dan 12 maanden;3° de aanvaarding van de aanvullende investeringen op het ingediende investeringsprogramma, voor er een toekenningsbeslissing getroffen wordt;4° de toelating van een wijziging van het programma dat in aanmerking komt voor het voordeel van de steun na de toekenningsbeslissing op voorwaarde dat de vastgelegde bedragen niet overschreden worden;5° de verlenging van de termijn voor de aanvang van de uitvoering van het investeringsprogramma;6° de toelating om de investeringen aan te vangen.

Art. 114.In het kader van hoofdstuk II, afdeling 3, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de directeur-generaal delegatie om de beslissingen te treffen over de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de kwaliteitspremie.

Art. 115.In het kader van hoofdstuk II, afdeling 4, van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de directeur-generaal delegatie om de uitvoering van een onderzoek door een raadsman binnen een maximaal tijdsbestek van drie dagen toe te laten.

Art. 116.De directeur-generaal maakt de minister bevoegd voor economie of de minister bevoegd voor kmo's maandelijks een afschrift over van de beslissingen getroffen op grond van de artikelen 113 en 114, evenals van de overzichten van de uitbetalingsbevelen.

Art. 117.De directeur-generaal krijgt delegatie om : 1° de schuldvorderingsaangiften van het Waalse Gewest goed te keuren betreffende de terugvordering van de steun toegekend in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, ten opzichte van de natuurlijke personen of de vennootschappen die een faillissement, een reorganisatie of een vereffening ondergaan;2° elke beslissing uit te voeren met betrekking tot de gedeeltelijke of gehele terugvordering van de steun toegekend in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen, ten opzichte van de natuurlijke personen of de vennootschappen die een faillissement, een reorganisatie of een vereffening ondergaan;3° zich uit te spreken over de reorganisatieplannen.

Art. 118.de directeur-generaal krijgt delegatie om de beslissingen te treffen in verband met de intrekking of de stopzetting van de steun toegekend overeenkomsttig de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij de wet van 4 augustus 1978 over de economische heroriëntering gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992, bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen, het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine en middelgrote ondernemingen en bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen.

Art. 119.Onverminderd de regelgeving over de steun inzake onderzoek en technologieën krijgt de directeur-generaal delegatie om : 1° de door het Directoraat-generaal beheerde steunovereenkomsten in de loop van de uitvoering ervan te wijzigen, voor zover ze er de inhoud van naleven en de vastgelegde bedragen niet overschrijden;2° onverminderd de bepalingen van dit besluit, om de rechten uit te oefenen die in de naam van het Gewest in die overeenkomsten verwoord zijn en de verplichtingen uit te voeren die bij deze overeenkomsten aan het Gewest opgelegd worden.

Art. 120.De directeur-generaal krijgt delegatie om de deelnemers aan te wijzen aan de activiteiten betreffende de Europese samenwerking op het vlak van wetenschappelijk en technisch onderzoek ("COST") en om hen de terugbetaling van de dienstreiskosten in verband met hun deelname aan die activiteiten toe te kennen.

Onderafdeling 2. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Werk en Beroepsopleiding

Art. 121.In het kader van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers krijgen de directeur-generaal, de inspecteur-generaal en de directeur van de Directie Werk, evenals de eerste attachés en de attachés van die Directie delegatie om te beslissen over de aanvragen voor de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten, evenals over de aanvragen tot verlenging en vernieuwing ervan.

Art. 122.§ 1. Overeenkomstig de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie, het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de voorwaarden van toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de werknemers die met goed gevolg, in een inrichting van de Staat of in een gesubsidieerde of erkende inrichting, een volledige tot het avond- of zondagonderwijs behorende cyclus van leergangen hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, het koninklijk besluit van 1 juli 1965 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers die met goed gevolg een volledige tot het onderwijs met beperkt leerplan behorende cyclus hebben beëindigd, waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, het koninklijk besluit van 28 december 1973 waarbij aan de werknemers die cursussen volgen ten einde hun intellectuele, morele en sociale vorming te vervolmaken, een vergoeding voor sociale promotie wordt toegekend en het koninklijk besluit van 27 mei 1975 betreffende de toekenning van een vergoeding voor sociale promotie aan de zelfstandigen en helpers uit de landbouwsector die met goed gevolg bepaalde leergangen beëindigd hebben waardoor zij hun beroepskwalificatie kunnen verhogen, krijgt de directeur-generaal delegatie om de schuldvorderingsaangiften goed te keuren en de vergoedingen voor sociale promotie toe te kennen aan de weddetrekkende en bezoldigde werknemers, aan de zelfstandigen en de medewerkers in de landbouwsector.

De inspecteur-generaal van het Departement Werk en Beroepsopleiding is evenwel gemachtigd om in het kader van de activiteiten die onder zijn Departement vallen de schuldvorderingsaangiften goed te keuren en de vergoedingen bedoeld in lid 1 toe te kennen voor zover ze 250.000 euro niet overschrijden. § 2. De directeur-generaal en de inspecteur-generaal krijgen een delegatie om de bekwaamheidsattesten als gezinshelper en als bejaardenhelper af te leveren, evenals de inschrijvingsbewijzen overeenkomstig het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten en het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 13 november 1990 betreffende de inrichting van de opleidingscentra voor gezinshelp(st)ers. § 3. De directeur-generaal en de inspecteur-generaal krijgen een delegatie om de aanvragen tot terugbetaling van de uitgaven goed te keuren die in aanmerking komen voor EOGFL in het kader van de richtlijn van de raad van 17 april 1972 betreffende de sociaal-economische voorlichting en de scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn (72/161/EEG).

Onderafdeling 3. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Investeringen

Art. 123.In het kader van het decreet van 25 juni 1992 tot wijziging van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duurzame energiegebruik te begunstigen krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Investeringen, Directie Investeringsprogramma's, delegatie om de beslissingen te treffen inzake de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met volgende bedragen : - directeur-generaal : 1.250.000 euro; - inspecteur-generaal : 620.000 euro; - directeur : 500.000 euro; - eerste attaché 250.000 euro; - attaché : 150.000 euro.

De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van investeringssteun.

Daarnaast krijgt de directeur-generaal in het kader van de wet van 30 december 1970 over de economische expansie gewijzigd bij het decreet van 25 juni 1992 en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives bestemd om de bescherming van het leefmilieu en het duuurzame energiegebruik te begunstigen een in bedrag onbeperkte delegatie om de uitbetaling te verrichten van de steun voor zover daarin bepaalde voorwaarden nageleefd worden.

Art. 124.In het kader van de wet van 4 augustus 1978 betreffende de economische heroriëntering, van het decreet van 25 juni 1992 tot wijziging van die wet en van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Investeringen delegatie om de beslissingen te treffen over de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met volgende bedragen : - directeur-generaal : 1.250.000 euro; - inspecteur-generaal : 620.000 euro; - directeur : 500.000 euro; - eerste attaché 250.000 euro; - attaché : 150.000 euro.

De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van investeringssteun.

Daarnaast krijgt de directeur-generaal een in bedrag onbeperkte delegatie om de uitbetaling van de steun te verrichten voor zover de daarin bepaalde voorwaarden nageleefd worden.

Art. 125.Het personeelslid bekleed met de delegaties krachtens de artikelen 123 en 124 is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake vrijstelling van de onroerende voorheffing.

Onderafdeling 4. - Bijzondere bepalingen voor het Departement Economische Ontwikkeling

Art. 126.In het kader van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de toekenning van een premie aan de ondernemingen die een website voor e-business openen krijgt de inspecteur-generaal van het Departement Economische Ontwikkeling een delegatie om de beslissingen te treffen inzake de toekenning, de weigering en de vereffening van de premie.

Art. 127.In het kader van de toepassing van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de kleine of de middelgrote ondernemingen, krijgen de eerste attachés en de attachés van het Departement Economische Ontwikkeling delegatie om werkgelegenheidspremies toe te kennen of te weigeren.

Bij afwezigheid of verhindering van de personeelsleden bedoeld in lid 1 wordt de delegatie waarmee ze bekleed zijn, tijdens de duur van de afwezigheid of de verhindering toegekend ofwel aan de directeur van de Directie Thematische Projecten, ofwel aan de inspecteur-generaal van het Departement Economische Ontwikkeling, ofwel aan de directeur-generaal.

Art. 128.In het kader van het besluit van de Waalse Regering van 12 maart 2009 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van de grote ondernemingen en ten gunste van de kleine of middelgrote ondernemingen die investeren met het oog op de bevordering van alternatieve vervoerswijzen op het wegvervoer en die doelstellingen inzake de milieubescherming nastreven krijgt de titularis van de volgende ambten in het Departement Economische Ontwikkeling, Directie Thematische Projecten een delegatie om de beslissingen te treffen in verband met de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de steun tot en met de volgende bedragen : - directeur-generaal : 1.250.000 euro; - inspecteur-generaal : 620.000 euro; - directeur : 500.000 euro; - eerste attaché : 250.000 euro; - attaché : 150.000 euro.

De bedragen bedoeld in lid 1 dienen verstaan te worden als de subsidieerbare bedragen van de investeringen bij toekenning of uitbetaling van de steun.

Het personeelslid bekleed met de delegaties krachtens lid 1 is gemachtigd om de beslissingen te treffen inzake vrijstelling van de onroerende voorheffing.

Daarnaast krijgt de directeur-generaal delegatie om de beslissingen te treffen inzake de toekenning, de weigering en de uitbetaling van de premie voor adviesverlenende diensten.

Onderafdeling 5. - Bijzondere bepaling voor het Departement Onderzoeksprogramma's, het Departement Technologische Ontwikkeling en het Departement Financieel Beheer

Art. 129.Onverminderd de regelgeving over de steun in onderzoek en technologieën krijgen de inspecteur-generaal van het Departement Onderzoeksprogramma's, de inspecteur-generaal van het Departement Technologische Ontwikkeling, de inspecteur-generaal van het Departement Financieel Beheer delegatie om aan elke persoon die een steunaanvraag, beheerd door het Directoraat-generaal, indient, de redenen te laten geworden om welke niet op de aanvraag kan worden ingegaan. HOOFDSTUK XI. - Slotbepalingen

Art. 130.Opgeheven worden : 1° het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de overdrachten van bevoegdheden gemeen aan het Ministerie van het Waalse Gewest en het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 5 februari 1998 en 3 juni 2004;2° het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de specifieke overdrachten van bevoegdheden voor het Waalse Ministerie van Uitrusting en Vervoer, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 20 februari 2001 en 3 juni 2004;3° het besluit van de Waalse Regering van 22 april 1999 betreffende de specifieke overdrachten van bevoegdheden voor het Ministerie van het Waalse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Waalse Regering van 22 maart 2001, 21 juni 2001, 16 oktober 2003, 14 juli 2005, 15 september 2005, 4 mei 2006 en 13 juli 2006.

Art. 131.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 8 oktober 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

Bijlage Keuze van de gunningswijze, goedkeuring van de overheidsopdrachtdocumenten, kwalitatieve selectie en gunning van de opdracht Met uitsluiting van de dienstuitgaven anders dan die betreffende de overheidsopdrachten krijgt de titularis van onderstaande ambten tot en met volgende bedragen, BTW niet meegerekend, een delegatie om de gunningswijze van de overheidsopdracht te kiezen, de overheidsopdrachtdocumenten goed te keuren en de procedure in te zetten :

Openbare aanbesteding, algemene offerteaanvraag, beperkte aanbesteding en beperkte offerteaanvraag

Onderhandelingsprocedure met voorafgaandelijke bekendmaking

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

WERKEN

euro

euro

euro

secretaris-generaal en directeur-generaal :

930.000

500.000

186.000

Inspecteur-generaal

375.000

186.000

87.000

Directeur

186.000

87.000

50.000


LEVERINGEN


secretaris-generaal en directeur-generaal

500.000

310.000

125.000

Inspecteur-generaal

250.000

125.000

50.000

Directeur

125.000

50.000

25.000


DIENSTEN


secretaris-generaal en directeur-generaal

250.000

125.000

62.000

Inspecteur-generaal

75.000

37.500

18.600

Directeur

50.000

25.000

8.000


Indien de overheidsopdracht via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking hoger is dan 35.000 euro, BTW niet meegerekend, wordt er een verantwoordingsnota aan de bevoegde Minister medegedeeld.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst.

Namen, 8 oktober 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^