Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 oktober 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Herplaatsing Bij koninklijk besluit van 29 september 2015 wordt de heer Peter BILLIOUW herplaatst in de functie van commissaris-auditor bij de gedeconcentreerde post Gent van type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015003354 bron federale overheidsdienst financien Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, werd met ingang van 1 september 2015, de heer Vincent VAN IMMERZEEL, Adviseur-generaal d.d. bij de Algemene administratie der douane en accijnzen, tot type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015009529 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015 is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2016 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 18; - voor de Nederlandse taalrol : 27. Het b type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015014245 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor de met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties type koninklijk besluit prom. 06/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022361 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 52 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de modaliteiten voor de identificatie van gezelschapsdieren en de afgifte van het paspoort voor het intracommunautair verkeer en bij de vaccinatie tegen rabiës van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015203514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de rechthebbenden en de modaliteiten van toekenning en van uitkering van aanvullende vergoedingen ten laste van het "Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor de terugwinning van allerlei producten" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015203515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 12/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 16, 18, 41 en 43 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022365 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036197 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het Departement Werk en Sociale Economie type ministerieel besluit prom. 07/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036251 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de indeling van Welzijnsschakels vzw bij de subsidiecategorie bovenlokale vereniging waar armen het woord nemen type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015204647 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 september 2015 wordt de "SCRL Ablo Coop" vanaf 29 september 2015 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 29 september 2015 wordt Bij ministerieel besluit van 29 september 2015 wordt de NV Haesaerts Intermodal vanaf 29 septem(...) type ministerieel besluit prom. 07/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204674 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende permanent zwemverbod in de zwemzones van Nonceveux, Belvaux, Ouren en Royompré

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015204635 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2015 van 1 oktober 2015 Rolnummer : 6071 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 27 maart 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Gro Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029513 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029515 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 2 : provincie Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029514 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie voor de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-sociale centra van zone 1 : provincie Waals-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 november 2014 tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie voor het vrij confessioneel secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de procedures van de Gewestelijke Inspectiedienst van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toekenning van tussenkomsten in het bedrag van de nieuwe huurprijs en de verhuis- en installatiekosten van het Gewestelijk solidariteitsfonds type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031692 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een voorkoopperimeter "As Leuven" op het grondgebied van de gemeente Sint-Joost-ten-Node type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031693 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015031694 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, wat betreft de aanpassing van de inkomensgrenzen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036250 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2013 houdende de organisatie van pleegzorg en van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 betreffende de erkenning en subsidiëring van ondersteuningsteams type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 09/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015036265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg De Overeenkomstsluitende Partijen, Verlangende de ontwikkeling en de verbetering van het internatio(...) Overtuigd van de noodzaak de veiligheid van het wegverkeer te vergroten, bepaalde arbeidsvoorwaarde(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/10/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015003350 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid op het einde van het begrotingsjaar 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy COOLENS, Martine BOES-COOLENS, Jean-Luc COOLENS, Anne- Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 april 2015. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW ZUIDBUURT GENT, die woonplaats kiest bij Mr. Griet Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2015. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV HDI HUYZENTRUYT DEVELOPMENT & INVESTMENTS, die w Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 2015. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018343 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA VAN DEN BROUCK - SUTTER, die woonplaats kiest bij Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2015. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018344 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW WOON EN ZORGCENTRUM SINT-VINCENTIUS, die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2015. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018341 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW NATUURPUNT LIMBURG, de VZW LIMBURGS LANDSCHAP, de V Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 april 2015. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW ADEMLOOS, de VZW STRAATEGO, Greet BERGMANS, Steven Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2015. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015018345 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW HUNNEGEM, die woonplaats kiest bij Mr. Stefaan CALL Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 2015. Deze zaak is ingeschrev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015008064 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseur- arbeidsgeneesheer (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG15165) Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, zonder rangschik(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma`s op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Institut Saint-Boniface-Parnasse » te Elsene om van 1 type vergunning prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000600 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 4 mai 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aan type vergunning prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000602 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Federatie der Belgische - Resto du Coeur » om van 1 type vergunning prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Keten van Hoop - België » te Brussel om van 1 oktobe

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015043010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices octobre 2015 Moyen(...) type indexcijfers prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015043009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices septembre 2015 Moy(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 09/09/2015 pub. 21/10/2015 numac 2015204527 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij het samenwerkingsakkoord betreffende de tenlasteneming van de kosten van de opname en van de sociale en professionele integratie van personen met een handicap, gesloten op 10 april 1995 door het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015000564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hogerkader - beroeps en vrijwilligers), w(...) - Op 05/12/2015, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Povers(...) type document prom. -- pub. 21/10/2015 numac 2015036259 bron de federale ombudsman Interne selectie van statutaire Nederlandstalige en Franstalige auditeurs, bestuursassistenten en directieassistenten Het College van federale ombudsmannen, gewoonlijk genoemd de federale Ombudsman, is een onafhankelijke, collaterale inste(...) Interne selectie van één Nederlandstalige (ref. FO1501N) en drie Franstalige auditeurs (ref. FO1501(...)
^