Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 mei 2019
gepubliceerd op 24 mei 2019

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2019202323
pub.
24/05/2019
prom.
12/05/2019
ELI
eli/besluit/2019/05/12/2019202323/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, het artikel 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht;

Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 29 november 2018 (Werk), op 7 december 2018 (Sociale zaken) en op 19 december 2018 (Justitie);

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 29 januari 2019;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, gegeven op 22 mei 2018, m.b.t. de wijziging die in artikel 5 van dit besluit voorzien is;

Gelet op het advies van de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, gegeven op 5 februari 2019;

Gelet op het advies nr. 65.515/1 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Justitie, de Minister van Sociale Zaken, de Minister van Zelfstandigen en de Minister belast met Bestrijding van de sociale fraude, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 december 2015, 17 oktober 2016, 22 juni 2017, 22 februari 2018 en 6 september 2018, wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Zijn belast met de vaststelling van de inbreuken op de artikelen 106, § 4, en 107, § 4, van het Eerste Boek van het Sociaal Strafwetboek, alsook met de vaststelling van de inbreuken op de artikelen 137/1, 137/2, 152/1, 209, 210, 211, 232 tot en met 235, van Boek 2 van het voormelde Wetboek, de sociaal inspecteurs van de volgende diensten of instellingen: - de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; - de Rijksdienst voor sociale zekerheid; - de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; - FEDRIS; - het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen; - het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering; - de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie; - FAMIFED; - de dienst van het ministerie van Landsverdediging die belast is met het toezicht op het welzijn op het werk.".

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/2 ingevoegd, luidende : "

Art. 6/2.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 30ter, 30quater en 30sexies van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, bedoeld in artikel 148 van het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/3 ingevoegd, luidende : "Art.6/3. Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 4bis van het koninklijk besluit van 1 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007200972 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 12/04/2007 numac 2007012139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten van het vereenvoudigd stelsel betreffende het opmaken en bijhouden van sociale documenten voor de ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen en tot bepaling van de activiteiten in de bouwsector bedoeld in artikel 6, § 2, van de wet van 5 maart 2002 tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in België werknemers ter beschikking stellen type koninklijk besluit prom. 01/04/2007 pub. 03/04/2007 numac 2007022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut sluiten houdende diverse uitvoeringsmaatregelen betreffende de detachering van werknemers in België, genomen ter uitvoering van artikel 7/2 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, bedoeld in artikel 184/1 van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 4.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/4 ingevoegd, luidende : "Art.6/4. Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 7/1 van de wet van 5 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden in geval van detachering van werknemers in België en de naleving ervan, bedoeld in artikel 188/2 van het Sociaal Strafwetboek, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 5.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/5 ingevoegd, luidende : "

Art. 6/5.Zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 353bis/8 van de programmawet (I) van 24 december 2002, de sociaal inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.".

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 mei 2019.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK De Minister van Zelfstandigen, D. DUCARME De Minister belast met Bestrijding van de sociale fraude, P. DE BACKER

^