Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen van boek I "Definities", van boek XV "Rechtshandhaving" en vervanging van boek IV "Bescherming van de mededinging" van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/02/2014 pub. 24/05/2019 numac 2019012614 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 . - Addendum type wet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de verwerking van passagiersgegevens type wet prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek type wet prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met he oog op het invoeren van een concurrerende inschrijvingsprocedure voor de bouw en exploitatie van productie-installaties in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 11 februari 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type wet prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet van houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de Samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012181 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders met het oog op de erkenning van verenigingen voor het bijstaan van slachtoffers van terrorisme type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel III type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheids-reglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel IV type koninklijk besluit prom. 25/11/1991 pub. 24/05/2019 numac 2019012364 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de werkloosheidsreglementering. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie - Deel II type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012537 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden ORTHODOXE EREDIENST. - Molenbeek. - Erkenning van een plaats van onderpastoor en omvorming van een plaats van bedienaar in een plaats van pastoor-deken Bij koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 03/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012584 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012589 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden Katholieke Eredienst. - Oudenaarde. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 7 mei 2019, wordt de plaats van kerkb Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 mei 2019, - dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Slachmuylders F., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij d - is de aanwijzing van mevr. Bellefroid Ch., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012689 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 mei 2019, - zijn volgende magistraten die zijn vrijgesteld van het brevet inzake militaire technieken, gemachtigd om de Belgische strijdkrachten te begeleiden bij militaire operaties in het buite o Delmulle J., procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel; o De Valkeneer Ch., procure(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012695 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 mei 2019, in werking tredend op 30 november 2019 `s avonds, is mevr. Decoster J., hoofdgriffier in de klasse A2 bij de vredegerechten van het arrondissement Brussel, op haar verzoek in ruste gesteld Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type koninklijk besluit prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202113 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019011227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012228 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de Diensten van de Vlaamse overheid type ministerieel besluit prom. 17/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012251 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector voor het OCMW van Thimister-Clermont type ministerieel besluit prom. 25/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012383 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het te volgen boekhoudplan voor de private uitbetalingsactoren type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012435 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de N.V. CIVADIS onder de benaming « MARTINE » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal type ministerieel besluit prom. 15/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012522 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012587 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.275.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012585 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 3 mei 2019 wordt Mevr. Elodie DE NIL, attaché , met ingang van 1 april 2019, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Franse taalkader, bij de Centrale diensten van he(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...)

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202396 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 244.314 van 30 april 2019, heeft de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Kamer Vbis, het besluit van de Regering van 17 april 2014 tot definitieve rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. S

decreet

type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030452 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het verkrijgen van groenestroomcertificaten bij uitbreidingen aan productie-installaties voor zonne-energie type decreet prom. 26/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030471 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders type decreet prom. 06/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202513 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt type decreet prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202516 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012117 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 december 2008 betreffende de toegang van assistentiehonden tot voor het publiek toegankelijke plaatsen type beschikking prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012690 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 5 juni 2018, werd de heer Cavalier Ph. door de voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel aangewezen om, voor een termijn van één jaar van Bij beschikking van 14 mei 2019, werd de heer Cavalier Ph. door de voorzitter van de Franstalig(...) type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041091 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van een tijdelijke fiscale fictiebepaling in het kader van de Brexit type beschikking prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041093 bron brussels hoofdstedelijk gewest Kaderordonnantie met het oog op een beleid voor de bevordering van diversiteit en de bestrijding van discriminatie bij de Brusselse plaatselijke ambtenarij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012520 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de erkenning van competenties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen, bioscoopcomplexen, theaters, opera's, muziekhallen, feestzalen, discotheken en concertzalen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012608 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Jette voor de goederen gelegen Jean Baptiste Decockstraat 86-88 ; Lessenstraat 35 tot 39 ; Jean Baptiste Decockstraat 71 en Van Malderstraat 70 ; Hoek Alphonse Vandenpeereboomstraat en Jean Baptiste Decockstraat ; Onafhankelijkheidstraat 113 ; Onafhankelijkheidstraat 194-198 ; Vierwindenstraat 222-224 ; Van Malderstraat 66-68 ; Vandenpeereboomstraat 150 ; Gentsesteenweg 288 en Osseghemstraat 16, te 1080 Sint-Jans-Molenbeek

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012670 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering, wat betreft een publieke pensioentoezegging voor de aangestelde personeelsleden van de kabinetten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012713 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd A4 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012714 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-generaal A5 en adjunct directeur/directrice-generaal A4+ bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012715 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Agentschap voor lucht en Stad in transitie" A4 bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012716 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Communicatie, digitale strategie en ICT" A4 bij Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/03/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012717 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van directeur/directrice-diensthoofd "Groene ruimten" A4 bij Leefmilieu Brussel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/04/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019041096 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang en van het besluit van het Verenigd College van 12 juli 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 maart 2017 houdende de organisatie van kinderopvang

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 13 mei 2019 is het laboratorium Hainaut Vigilance Sanitaire te Bergen, erkend geworden voor de volgende scopes tot 30 november 2022. Gebaseerd op: NIOSH 0500 NIOSH 0600 Verrichting en principe: Stof ne

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi De uitgevoerde adreswijziging is van technische aard. Ze is verbonden aan de wijziging van een code(...) type lijst prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202450 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders informatieveiligheid (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken - Cel interne controle en informatieveiligheid. - Selectienummer : ANG19016 Deze selectie werd afges(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012296 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 mei 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019093005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)    Indices mai 2019 Moyenne

document

type document prom. 07/02/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019201878 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Risico-analisten/compliance officers diamantsector te Antwerpen (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19162 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202297 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch controleurs veiligheid springstoffen (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19153 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202515 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige maatschappelijk assistenten (niveau B) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG19157 Solliciteren kan tot 7 juni 2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202589 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG19167. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13.05.2019, Numac : 2019202330 Het(...) Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) type erratum prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202588 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige boekhouders (niveau B) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer : AFG19149. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13.05.2019, Numac : 2019202330 Het aan(...) Solliciteren kan tot 27/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt de heer Joseph BOMBIL OSENGE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, me Bij koninklijk besluit van 22 april 2019, wordt de heer Didier KARERANGABO MASUMBUKO benoemd to(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012656 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd, in de klasse A2 : Bij ministerieel besluit van 15 mei 2019 : Met ingang van 1 mei 2019 : - De heer Schillings, Thomas, op het Franse taalkader, bij de centrale diensten; - Mevr. Nicolas(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019012658 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Communicatieverantwoordelijke NL of FR voor Brussel Gewestelijke Coördinatie. - Directie Easybrussels (ref. 40003456) Er is een betrekking van attaché (rang A1) behorend(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202295 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Gebouwcontacten North Gate (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19158 Solliciteren kan tot 24/05/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202449 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Tweetalige Calltakers Noodcentrale Brussel (m/v/x) (niveau C) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG18245 Deze selectie werd afgesloten op 07/05/2019. Er is 1 laureaat. De lijs(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202534 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders Financieën en Boekhouding (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB19012 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202533 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectverantwoordelijken Bouw (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19169 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202540 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Selectieconsulenten (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19011 Solliciteren kan tot 07/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functieb(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202549 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kinesisten - Medisch Dossierbeheerders (niveau A) voor Fedris. - Selectie-nummer : ANG19168 Solliciteren kan tot 11/06/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202562 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juridische Experten IT (niveau A2) voor de FOD Strategie en Ondersteuning. - Selectienummer: MFG18092 Deze selectie werd afgesloten op 23/01/2019. Er is 1 laureaat. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202565 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Facility Managers (niveau A1) voor Perspective.brussels. - Selectienummer: ANB19002 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 2 jaar g(...) type document prom. -- pub. 24/05/2019 numac 2019202568 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige preventieadviseurs-arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning (Empreva). - Selectienummer: ANG19113 Deze selectie werd afgesloten op 15/05/2019. De l(...)
^