Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 april 2007
gepubliceerd op 12 april 2007

Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007200972
pub.
12/04/2007
prom.
01/04/2007
ELI
eli/besluit/2007/04/01/2007200972/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, inzonderheid op de artikelen 4, tweede lid, vervangen bij de wet van 27 december 2006, 6, eerste lid, 7, §§ 1, 2 en 4, ingevoegd bij de wet van 13 februari 1998, en 10, gewijzigd bij de wet van 30 december 1988;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten;

Gelet op de adviezen nrs. 40.971/1 en 42.329/1 van de Raad van State, gegeven op respectievelijk 17 augustus 2006 en 8 maart 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In dit koninklijk besluit wordt verstaan onder : 1° « de wet » : de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten;2° « de administratieve geldboete » : de administratieve geldboete bedoeld in artikel 4 van de wet.

Art. 2.De Directeur-generaal van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg wordt aangewezen om een exemplaar in ontvangst te nemen van de processen-verbaal bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet en om kennis te nemen van de beslissingen van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 7, §§ 1 en 2 van de wet.

Volgende ambtenaren van de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg worden aangewezen voor het opleggen van de administratieve geldboeten : - de heer Paul Pirenne, directeur-generaal; - de heer Jackie Van Damme, adviseur-generaal; - de heer Jan Vanermen, adviseur; - de heer Hans Clauwaert, attaché; - Mevr. Véronique Verelst, attaché; - Mevr. Murielle Fabrot, attaché.

Art. 3.De administratieve geldboete moet betaald worden binnen een termijn van drie maanden die een aanvang neemt de dag van de kennisgeving van de beslissing waarbij de administratieve geldboete wordt opgelegd.

Art. 4.De administratieve geldboete wordt voldaan door storting of overschrijving op de postrekening van de Directie van de administratieve geldboeten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 7.Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, Belgisch Staatsblad van 13 juli 1971; Programmawet van 30 december 1988, Belgisch Staatsblad van 5 januari 1989;

Wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998;

Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), Belgisch Staatsblad van 28 december 2006;

Koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1992.

^