Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 oktober 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2023204373
pub.
06/10/2023
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, artikel 17, § 1, laatst gewijzigd door de wet van 14 augustus 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 2 oktober 2022;

Gelet op de adviezen van de inspecteurs van Financiën, gegeven op 24 mei 2023 en 14 juni 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 27 juli 2023;

Gelet op advies nr. 2023/002 van de Adviesraad van het Sociaal Strafrecht, gegeven op 12 juni 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 21 augustus 2023, bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat verschillende wetten het Sociaal Strafwetboek eind 2022 hebben gewijzigd om incriminaties in te voeren die de inbreuk van nieuwe verplichtingen of verboden ingevoegd in nieuwe of bestaande wetten bestraffen en dat de bevoegde sociale inspectiedienst(en) moet(en) worden aangewezen om toezicht te houden op deze nieuwe bepalingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 1 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, vervangen door het koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, wordt het woord "152/1" vervangen door het woord "152/2".

Art. 2.In artikel 6/2 van hetzelfde koninklijk besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 12 mei 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019202323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "de artikelen 30ter, 30quater en 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten" worden vervangen door de woorden "de artikelen 30, § 2, 30bis, § 2, 30ter, 30quater en 30sexies van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten";2° de woorden "bedoeld in artikel 148 van het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan" worden vervangen door de woorden "bedoeld in de artikelen 147/1, 148 en 148/1 van het Sociaal Strafwetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan".

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/9 ingevoegd, luidende: "

Art. 6/9.De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 7 oktober 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/10/2022 pub. 31/10/2022 numac 2022206298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (1) sluiten houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1152 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie, bedoeld in de artikelen 171/6, 174/1, 174/2 en 188/4 van het Sociaal Strafwetboek.".

Art. 4.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/10 ingevoegd, luidende: "

Art. 6/10.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 6 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/11/2022 pub. 01/12/2022 numac 2022034199 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn sluiten betreffende de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn, bedoeld in artikel 239 van het Sociaal Strafwetboek, en de uitvoeringsbesluiten ervan, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en van de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 5.In hetzelfde koninklijk besluit wordt een artikel 6/11 ingevoegd, luidende: "

Art. 6/11.Zijn belast met het toezicht op de naleving van de wet van 28 november 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/11/2022 pub. 15/12/2022 numac 2022042980 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector sluiten betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector, bedoeld in artikel 133/1 van het Sociaal Strafwetboek, en de uitvoeringsbesluiten ervan, de sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk en de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.".

Art. 6.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^