Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type wet prom. 01/07/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. - Duitse vertaling type wet prom. 01/07/2011 pub. 28/12/2012 numac 2012000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel type wet prom. 01/07/2011 pub. 18/04/2013 numac 2013000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van sommige van zijn leden evenals van de leden van het secretariaat type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011009519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de politierechtbanken van het Rijk type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 14/08/2012 numac 2012014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 05/03/2013 numac 2013014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203717 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 31, § 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

decreet

type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203761 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203759 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst houdende de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000, zoals gewijzigd in Luxemburg op 25 juni 2005, en de slotakte, ondertekend in Ouagadougou op 22 juni 2010 type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203760 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond op 11 september 2009

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de overzending van het « Plan individuel d'apprentissage (Individueel Leerplan - ILP) »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de externe mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011035613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisionele krediet, ingeschreven onder basisallocatie BD0 BJ300 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011, de toekenning van een dotatie aan de DAB ICT, en de aanpassing van de begroting van de DAB ICT

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203564 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Laboratorium van de Wilde Fauna en de Jacht van het Departement Onderzoek Natuurlijk en Landbouwmilieu van de Waalse Overheidsdienst gemachtigd wordt om wilddieren voor wetenschappelijke doeleinden te immobiliseren type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203561 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de aanwijzing van de intercommunales IEH, GASELWEST, ALE, IDEG en AIESH als distributienetbeheerders wordt verlengd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud en de behandeling van de gehandicapten, geplaatst ten laste van de openbare besturen, en van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor de vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken
^