Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2007
gepubliceerd op 30 maart 2007

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012127
pub.
30/03/2007
prom.
23/03/2007
ELI
eli/besluit/2007/03/23/2007012127/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53;

Gelet op het advies nr. 1.526 van de Nationale Arbeidsraad, gegeven op 12 juli 2005;

Gelet op de adviezen van het Beheerscomité van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers, gegeven op 23 november 2006 en 7 december 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 20 september 2006;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 4 december 2006;

Gelet op het advies nr. 42.104/1 van de Raad van State, gegeven op 1 februari 2007 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, verstaat men onder « onderneming zonder handels- of industriële finaliteit », de technische bedrijfseenheid bedoeld in artikel 14 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven die zich situeert in één of meerdere juridische entiteiten die één van de volgende vormen aanneemt : 1° de vereniging zonder winstoogmerk;2° de internationale vereniging zonder winstoogmerk;3° de instelling of stichting van openbaar nut;4° de feitelijke vereniging, voorzover het gaat om ondernemingen zonder handels- of industriële finaliteit;5° de vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen enkel vermogensvoordeel nastreven;6° de ziekenfondsen of landsbonden van ziekenfondsen;7° de beroepsverenigingen.

Art. 2.Het bijzonder comité, bedoeld in artikel 28, § 2, van de voornoemde wet van 26 juni 2002, wordt samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorganisaties en vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties. Het totaal aantal leden van het bijzonder comité is gelijk aan dat van de leden die zitting hebben in het beheerscomité bedoeld in artikel 28, § 1, van de voornoemde wet van 26 juni 2002.

Art. 3.De vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van werkgevers worden benoemd op voordracht van de Confederatie van Social Profit Ondernemingen of op voordracht van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Art. 4.De vertegenwoordigers van de representatieve werknemersorganisaties worden benoemd op voordracht van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties.

Art. 5.Met toepassing van artikel 53 van de voornoemde wet van 26 juni 2002, neemt het Fonds bedoeld in artikel 27 van dezelfde wet, 33 % ten laste van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen die door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening worden uitbetaald aan de werknemers wier arbeidsovereenkomst in haar uitvoering is geschorst met toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2007.

Art. 7.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 26 juni 2002, Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2002. Wet van 3 juli 2005, Belgisch Staatsblad van 19 juli 2005.

Wet van 23 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005.

Wet van 11 juli 2006, Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2006.

Wet van 27 december 2006, Belgisch Staatsblad van 28 december 2006.

^