Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof type wet prom. 06/09/2018 pub. 20/06/2019 numac 2019012599 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds, gedaan te Manilla op 7 augustus 2017 (2)(3) type wet prom. 06/09/2018 pub. 28/01/2021 numac 2021040041 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 17/09/2018 numac 2018013069 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 april 2018 tot bepaling van de voorwaarden waaronder de archieven van de opgeheven vredegerechten worden toevertrouwd aan andere vredegerechten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013382 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013380 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies van niveau A type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013379 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013381 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013384 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013579 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de civiele veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar het kader van beveiligingsagenten van politie van de federale politie type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013724 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Maascommissie, in het kader van het Internationale Maasverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Internationale Scheldecommissie in het kader van het Internationale Scheldeverdrag type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018013725 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018013755 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 55, § 2, 3°, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013843 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2015 houdende de benoeming van de leden en van de voorzitter van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 28/09/2018 numac 2018013877 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van een adviseur in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204737 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van diverse wettelijke en reglementaire bepalingen ter uitvoering van artikel 16 van de wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW `Fonds Virunga Belgique' type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Carnivore Initiative beheerd door het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 30/01/2019 numac 2019010379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Idiofa Lobi » type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 17/05/2019 numac 2019012213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bevordering in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 20/02/2019 numac 2019030044 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een financiële bijdrage door de Belgische federale overheid aan het African Elephant Fund beheerd door het Milieu Programma van de Verenigde Naties ter bescherming van de Afrikaanse olifant type koninklijk besluit prom. 06/09/2018 pub. 16/07/2019 numac 2019030679 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 19/09/2018 numac 2018013383 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van de bepalingen houdende de toekenning van een toelage aan audit-raadgevers type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018014267 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de validering van de rapporteringsgegevens en de conformiteitsverklaring van de wettelijke verplichtingen betreffende het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur type ministerieel besluit prom. 06/09/2018 pub. 29/10/2018 numac 2018014378 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 februari 2014 houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen

decreet

type decreet prom. 06/09/2018 pub. 25/09/2018 numac 2018013798 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 39 van het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap alsook van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op deze psycho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd bij artikel 47 van het decreet van 11 juli 2018 houdende verschillende maatregelen betreffende het statuut van het onderwijzend personeel type decreet prom. 06/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018031906 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van de steunstructuur voor de reïntegratie via het onderwijs voor sociale promotie in gevangenissen type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204773 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 29 december 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en de vrijstelling van de inkomsten uit een winstgevende activiteit uitgeoefend in het kader van een studentenovereenkomst voor studenten die een alternerende opleiding volgen en die door een leerovereenkomst verbonden zijn type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204776 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie type decreet prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204778 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007, en met het Aanhangsel, ondertekend te Parijs, op 2 mei 2017, bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Franse Republiek en het Waalse Gewest van België betreffende de verbetering van de Grensleie tussen Frankrijk en Wallonië en de inrichting van het kanaal van Pommeroeul in Condé, ondertekend te Namen, op 19 juli 2007

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018013919 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/1745 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de goedkeuring van de opleidingsprofielen voor "Monteur-elektricien", "Magazijnier", "Receptoperator in de voedingsindustrie", "Machinebestuurder in de voedingsindustrie", "Sociaal schoonheidsspecialist(e), "Arbeider brood- en banketbakker", "Algemeen valorist(e)", "Mecanicien auto-onderhoud", "Onderhoudstuinier(ster)", "Tuinaannemer" en "Technicus/Technica onderhoud en diagnostiek wagen" die werden opgesteld door de Service Francophone des Métiers et des Qualifications (S.F.M.Q.)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2018 pub. 23/10/2018 numac 2018014330 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen tot uitvoering van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, van het besluit van 13mei 2004 betreffende de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai en van Boek I van het Milieuwetboek wat betreft de beoordeling van de effecten van projecten op het leefmilieu type besluit van de waalse regering prom. 06/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het vervoer van wild van of naar een revalidatiecentrum voor in het wild levende diersoorten en hun vrijlating en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1997 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra voor in het wild levende inheemse diersoorten

erratum

type erratum prom. 06/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018040711 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 55, § 2, 3°, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano. - Erratum

document

type document prom. 06/09/2018 pub. 27/09/2018 numac 2018204925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2017-2018 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 06/09/2018 pub. 28/11/2018 numac 2018205751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^