Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 maart 2011
gepubliceerd op 29 maart 2011

Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Addendum

bron
federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011003126
pub.
29/03/2011
prom.
03/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN, FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


3 MAART 2011. - Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Addendum


ADVIES 49.120/2 VAN 20 JANUARI 2011 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE De Raad van State, afdeling Wetgeving, tweede kamer, op 23 december 2010 door de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën verzocht hem, binnen een termijn van dertig dagen, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit "betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector", heeft het volgende advies gegeven : Rekening houdend met het tijdstip waarop dit advies gegeven wordt, vestigt de Raad van State de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid van deze laatste beperkt is tot het afhandelen van de lopende zaken. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens welke de regering in aanmerking kan nemen als zij te oordelen heeft of het vaststellen of wijzigen van een verordening noodzakelijk is.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

Voorafgaande opmerking Tal van bepalingen van het ontwerp brengen geen enkele inhoudelijke wijziging aan in de wetten welke het ontwerp beoogt te wijzigen, maar beperken zich ertoe er de wijzigingen in aan te brengen die nodig zijn door de overdracht van bevoegdheden van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan de Nationale Bank van België, die voortvloeit uit de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot bepaling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.

Een groot deel van de ontworpen bepalingen is identiek, of quasi-identiek, aan bepalingen die reeds in andere wetten bestaan. Uit de door de gemachtigde van de Minister verstrekte antwoorden en uit het verslag aan de Koning blijkt dat tal van bepalingen de omzetting regelen van Europese richtlijnen waarover de Raad van State ook advies heeft gegeven.

Er wordt dan ook, mutatis mutandis, verwezen naar de adviezen die verstrekt zijn over de verschillende wetten die het ontworpen besluit beoogt te wijzigen (1).

Rekening houdend met deze bijzonderheid van het voorliggende ontwerp, met het grote aantal artikelen dat dit bevat, en met de korte termijn waarin het advies wordt gevraagd (2), formuleert de afdeling Wetgeving geen enkele opmerking over de eerste twintig hoofdstukken.

Algemene opmerkingen I. Informatie ten behoeve van de adressaten van de regel 1. De voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten heeft een bipolair systeem van controle van de financiële sector ingesteld, waarin de Nationale Bank van België (hierna genoemd de Bank) de prudentiële en systeemcontrole van de verschillende soorten financiële instellingen moet uitoefenen, om zodoende de macro- en micro-economische stabiliteit van het financieel stelsel te verzekeren, terwijl de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) op transversale wijze bij de financiële instellingen de naleving van de gedragsregels zal controleren die op deze instellingen van toepassing zijn (3). Artikel 26, § 1, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten dat het ontworpen besluit beoogt uit te voeren, machtigt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, alle nuttige maatregelen te nemen, teneinde met name : - de opdrachten van de Bank uit te breiden door daarin de bevoegdheden en opdrachten op te nemen die uitgeoefend worden door de CBFA inzake prudentieel toezicht (4); - de personeelsleden van de CBFA die tot dusver belast waren met aan de Bank toebedeelde opdrachten, over te dragen aan de Bank (5); - een reeks andere maatregelen te nemen zoals de overdracht aan de Bank van de rechten en verplichtingen van de CBFA die verband houden met de naar de Bank overgehevelde opdrachten en bevoegdheden (6), de structuur en de samenstelling van de organen van de CBFA en van de Bank aan te passen (7), de bepalingen die betrekking hebben op het CSRSFI op te heffen (8) en de nadere regels inzake de samenwerking tussen de Bank en de CBFA vast te leggen (9). 2. Het ontworpen besluit herschikt aldus wezenlijk de bestaande regelgeving door de opdrachten van de Bank, het CSRSFI en de CBFA te regelen.Teneinde te zorgen voor zo systematisch mogelijke informatie ten behoeve van de adressaten van de regel en dus voor rechtszekerheid, dient het verslag aan de Koning, dat soms onvolledig is wat betreft de nieuwe verdeling van deze opdrachten, dan ook aangevuld te worden met een tabel met, in een eerste kolom, de bepalingen die de huidige opdrachten van de Bank, het CSRSFI en de CBFA regelen, en, in een tweede kolom, de nieuwe verdeling van diezelfde opdrachten, uitgesplitst naargelang ze voortaan uitgeoefend zullen worden door de Bank en de CBFA. In deze tweede kolom dienen daarenboven de artikelen van het ontworpen besluit die de overdrachten regelen vermeld te worden, evenals de artikelen die nieuwe bepalingen inhouden.

II. Bekrachtiging bij wet De bevoegdheden aan de Koning verleend in artikel 26, § 1, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten vervallen op 31 maart 2011 (10). De besluiten, genomen ter uitvoering van artikel 26, § 1, eerste lid, verliezen alle uitwerking zo ze uiterlijk twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding niet bij wet zijn bekrachtigd (11).

Sommige bepalingen van het ontwerp betreffen de bevoegdheid van de Raad van State (12), van het hof van beroep te Brussel (13), van de rechtbank van koophandel of de voorzitter ervan (14), of ze betreffen de procedureregels die van toepassing zijn voor deze rechtscolleges, en die bezwaarlijk kunnen worden losgekoppeld van de bevoegdheidsregels die op hen van toepassing zijn. De bekrachtigingswet bedoeld in artikel 26, § 1, tweede lid, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten dient derhalve te worden goedgekeurd volgens de volledige bicamerale procedure, bepaald in artikel 77 van de Grondwet (15).

III. Wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State en van het Gerechtelijk Wetboek De wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen, vult, in artikel 4 ervan, artikel 30 aan van de gecoördineerde wetten op de Raad van State door de Koning te machtigen de regels van de versnelde procedure te bepalen, vastgelegd in de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. De artikelen 6 tot 10 van diezelfde wet vullen het Gerechtelijk Wetboek aan betreffende de nieuwe bevoegdheden toegekend aan het hof van beroep te Brussel.

Het ontworpen besluit, dat de bevoegdheden van de Raad van State, van het hof van beroep te Brussel en van de rechtbank van koophandel wijzigt, dient de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gecoördineerde wetten op de Raad van State en in het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Wijziging van de "besluiten, reglementen, circulaires en andere mededelingen" waarin de CBFA vermeld wordt Artikel 331, tweede lid, van het ontwerp luidt : "In de besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen waarin de CBFA vermeld wordt uit hoofde van haar bevoegdheden zoals die uit het onderhavige besluit voortvloeien, worden de woorden 'Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen' en het woord 'CBFA' respectievelijk vervangen door de woorden 'Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten' en het woord 'FSMA'".

Hierdoor zijn de adressaten van de "besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen" waarvan in deze bepaling sprake is en die de door het ontwerp gewijzigde of ingevoegde rechtsbepalingen implementeren, bevoegd om zelf de bepalingen of tekstpassages vast te stellen waarin de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen wordt vermeld, al dan niet met haar acroniem CBFA, "uit hoofde van haar bevoegdheden zoals die uit het (ontworpen) besluit voortvloeien." De rechtszekerheid kan slechts gewaarborgd worden door een uitdrukkelijk ingrijpen van de overheden die bevoegd zijn voor de goedkeuring van deze "besluiten, reglementen, circulaires en mededelingen". Er is hiervoor geen enkele andere machtiging vereist dan de machtigingsbepalingen die, in voorkomend geval, nodig waren voor hun goedkeuring en die reeds vermeld worden in het wetgevend of regelgevend instrumentarium of die voortvloeien uit de algemene bevoegdheid tot uitvoering van de wetten, aan de Koning verleend in artikel 108 van de Grondwet (16). De moeilijkheid is in casu nog groter omdat het onderscheid tussen de aangelegenheden waarvoor de CBFA (later de FSMA) bevoegd blijft en die waarvoor de Bank de bevoegdheid overneemt, niet altijd duidelijk is.

Aangezien bovendien de wijzigingen beoogd in artikel 331, tweede lid, het resultaat zullen zijn van een bijzonderemachtenbesluit dat bij wet moet bekrachtigd worden (17), zal hun invoeging als gevolg hebben dat, hoewel ze geschiedt in teksten van regelgevende aard, de nieuwe vermeldingen in de toekomst in principe niet gewijzigd zouden kunnen worden dan door een wet, behoudens een nieuwe machtigingsbepaling, zeker wat de besluiten en reglementen betreft. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Artikel 331, tweede lid, dient derhalve te worden weggelaten.

Voorafgaande vormvereisten Advies van de Europese Centrale Bank Volgens de inlichtingen die aan de Raad van State werden meegedeeld, wordt de Europese Centrale Bank thans geraadpleegd over het ontworpen besluit.

Het voorliggende advies wordt verstrekt onder voorbehoud van dat laatste advies.

Voor een goede informatieverstrekking aan het Parlement dient het advies van de Europese Centrale Bank gevoegd te worden bij de tekst die ontstaan zal geven aan de bekrachtigingswet.

Overleg met de vakbonden De artikelen 336 en 337 van het ontwerp regelen de overdracht aan de Bank van de personeelsleden van de CBFA die thans in hoofdzaak belast zijn met de opdrachten die door de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten aan de Bank zijn toebedeeld. Uit de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten blijkt dat de personeelsleden van de CBFA worden aangeworven hetzij met ambtenarenstatus (de artikelen 49 e.v. van deze wet), hetzij krachtens arbeidsovereenkomsten (artikel 55 van dezelfde wet).

Over het ontworpen besluit dient vooraf overleg gepleegd te worden met de vakbonden overeenkomstig de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, omwille van de beoogde overdracht van een deel van het statutaire personeel van de CBFA aan de Bank (18), en omwille van het feit dat het ontwerp de regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid vaststelt van bepaalde personeelsleden van de Bank en andere instellingen (19).

Bijzondere opmerkingen Aanhef Eerste lid Het eerste lid dient te worden aangevuld met de woorden : ", gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2003 pub. 31/03/2003 numac 2003003188 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 45, § 2, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten" (20).

Derde lid (nieuw) Artikel 2 van de wet van 6 januari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2011 pub. 10/01/2011 numac 2011003000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten (21) vult artikel 26, § 1, aan van de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, en van de wet van 22 februari 1998 (22) : deze bepaling dient dan ook te worden vermeld in een nieuw derde lid.

Vierendertigste lid (nieuw) (in te voegen) In een nieuw vierendertigste lid (in te voegen) dient vermeld te worden dat aan het vormvereiste van het overleg met de vakbonden, dat hierboven werd vermeld, werd voldaan (23).

Vierendertigste lid Het vierendertigste lid ("Gelet op de dringende noodzakelijkheid") dient te worden weggelaten, aangezien de adviesaanvraag gericht aan de Raad van State niet steunt op artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Ministers die het ontwerp voordragen - handtekeningen Een koninklijk besluit dient te worden voorgedragen en ondertekend door alle ministers en staatssecretarissen die bevoegd zijn voor de aangelegenheden die het besluit behandelt (24).

Vermits het ontworpen besluit de bevoegdheid van de Raad van State wijzigt, dient het mede te worden voorgedragen en ondertekend door de Minister van Binnenlandse Zaken (25).

Dispositief Artikel 333 Het is de vraag hoe uit de leden van de sanctiecommissie de leden zullen worden aangewezen waarvan het mandaat tot drie jaar beperkt wordt.

Op deze vraag heeft de gemachtigde van de minister geantwoord dat de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten de Koning machtigt de nadere regels voor de herbenoeming van de commissieleden vast te stellen.

Het ontwerp laat na in dat opzicht uitvoering te geven aan deze machtiging.

Artikel 336 In artikel 336 dient een onderscheid gemaakt te worden al naargelang de personeelsleden van de CBFA die aan de Bank worden overgedragen de hoedanigheid van statutair ambtenaar hebben dan wel met een arbeidsovereenkomst zijn aangeworven.

Zoals hierboven werd uiteengezet onder de titel "Voorafgaande vormvereisten", dient over de overdracht van de statutaire personeelsleden van de CBFA vooraf overleg gepleegd te worden met de vakbonden.

Wat betreft de personeelsleden die krachtens een arbeidsovereenkomst werden aangeworven en waarvan de overdracht wordt beoogd, dient een aanvulling van de arbeidsovereenkomst van elk betrokken personeelslid te worden opgemaakt ten bewijze van de instemming van de partijen met de wijzigingen van de wezenlijke bestanddelen van de arbeidsovereenkomst ingevolge de overdracht (26) (de verandering van werkgever is een wezenlijk bestanddeel, evenals de verandering van arbeidsplaats).

Artikel 339 Deze bepaling zou duidelijker worden door in het eerste lid, na de woorden "De statutaire personeelsleden van de CBFA", de woorden "die niet worden overgedragen aan de Bank" in te voegen (27).

Artikel 348 Het is wenselijk een uiterste datum te bepalen waarop de Koning de datum moet vaststellen van de inwerkingtreding van de bepalingen bedoeld in artikel 348, tweede lid (28).

Artikel 349 en handtekeningen In artikel 349 dient duidelijk aangegeven te worden welke ministers belast zijn met de uitvoering van het ontworpen besluit (29).

De Minister van Binnenlandse Zaken dient onder deze ministers vermeld te worden omwille van de redenen die hierboven zijn uiteengezet. Deze dient het ontwerp eveneens te ondertekenen.

De kamer was samengesteld uit De heren : Y. Kreins, kamervoorzitter, P. Vandernoot, De dames : M. Baguet, staatsraden, B. Vigneron, griffier.

Het verslag werd uitgebracht door Mevr. W. Vogel, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de Heer P. Vandernoot.

De griffier B. Vigneron De voorzitter Y. Kreins _______ Nota's (1) Er wordt, mutatis mutandis, met name verwezen naar : - Advies 33.182/2, gegeven op 29 april 2002 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; - Advies 33.239/2, gegeven op 2 mei 2002 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen; - Advies 42.055/2, gegeven op 31 januari 2007 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan de wet van 2 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 bron federale overheidsdienst financien Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen sluiten op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen; - Advies 47.442/2, gegeven op 14 december 2009 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten, opmerking betreffende de artikelen 17 tot 21. (2) De Raad van State heeft een termijnverlenging aangevraagd die haar niet is kunnen worden toegestaan.(3) Zie de parlementaire voorbereiding van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten, Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52-2408/1. Zie eveneens het verslag aan de Koning dat bij het ontworpen besluit is gevoegd, inzonderheid blz. 2 en 11. (4) Artikel 26, § 1, eerste lid, 1°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(5) Artikel 26, § 1, eerste lid, 3°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(6) Artikel 26, § 1, eerste lid, 4°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(7) Artikel 26, § 1, eerste lid, 5°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(8) Artikel 26, § 1, eerste lid, 5°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.Betreffende het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen (CSRSFI) : zie hoofdstuk IV (de artikelen 88 e.v.) van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, ingevoegd door artikel 22 van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten. (9) Artikel 26, § 1, eerste lid, 6°, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(10) Artikel 26, § 1, vierde lid, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 6 januari 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2011 pub. 10/01/2011 numac 2011003000 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten tot wijziging van de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.(11) Artikel 26, § 1, tweede lid, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten.(12) Artikel 195 van het ontwerp (ontworpen artikel 60);artikelen 245, 301 en 303 van het ontwerp. (13) Artikel 195 van het ontwerp (ontworpen artikel 59);artikel 244 van het ontwerp. (14) Artikel 92 van het ontwerp;artikel 196 van het ontwerp (ontworpen artikel 64, § 6). (15) Zie dienovereenkomstig het voornoemde advies 33.239/2, eerste voorafgaande opmerking. (16) Indien bij het onderzoek zou blijken dat machtigingsbepalingen vereist zijn om het de bevoegde ministers mogelijk te maken de beoogde wijzigingen door te voeren, dient de Koning de ministers daartoe te machtigen, op basis van de algemene uitvoeringsbevoegdheid die artikel 108 van de Grondwet Hem verleent of van de uitdrukkelijke machtigingsbepalingen die reeds in de vigerende wetgevingen staan.(17) Artikel 26, § 1, tweede en derde lid, van de voornoemde wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten. (18) Zie advies 22.286/9, gegeven op 31 maart 1993 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan het decreet van 24 november 1994 houdende ontbinding van de "Office de la navigation" (Dienst voor de scheepvaart) en oprichting van de "Office de promotion des voies navigables" (Dienst voor de bevordering van de scheepvaartwegen); advies 24.060/2, gegeven op 23 januari 1995 over een voorontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan de ordonnantie van 17 april 1997 betreffende de terbeschikkingstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de naar het Gewest overgehevelde personeelsleden van de ex-provincie Brabant; advies 26.933/1, gegeven op 18 december 1997 over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke inrichtingen van de Staat en tot opheffing van het koninklijk besluit van 23 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige leden van het wetenschappelijk personeel van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat. (19) Artikel 187 van het ontwerp;artikel 196 van het ontwerp (ontworpen artikel 65, § 5). Zie dienovereenkomstig het voornoemde advies 33.182/2. (20) Beginselen van de wetgevingstechniek B Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr. 27, c. (21) tot wijziging van de wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen.(22) wet van 2 juli 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/07/2010 pub. 28/09/2010 numac 2010003365 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen sluiten, tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 bron ministerie van financien Wet tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse bepalingen. (23) Ibid., formule F 3-4-4. (24) Ibid., aanbeveling nr. 41. (25) Zie, dienovereenkomstig, het voornoemde advies 33.239/2. (26) Zie bijvoorbeeld advies 35.009/2, gegeven op 19 maart 2003, over het ontwerp dat ontstaan heeft gegeven aan een besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 april 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de overdracht van het personeel van de Dienst voor Inning van het Kijk- en Luistergeld naar de Regering van het Waalse Gewest, tweede algemene opmerking. (27) Zie het verslag aan de Koning, blz.70. (28) Beginselen van de wetgevingstechniek B Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling nr. 27, c. (29) Ibid., aanbeveling nr. 167 en formule F 4-7-2.

^