Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 maart 2024
gepubliceerd op 23 april 2024

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024003721
pub.
23/04/2024
prom.
28/03/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure


VERSLAG AAN DE KONING Sire, De elektronische procedure voor de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is begin 2014 in werking getreden.

Na bijna 10 jaar te hebben gebruikt, is de bevinding dat dit een uiterst succesvolle procedure is. Het gebruikmaken van die elektronische procedure is facultatief. Momenteel is zowat 85 percent van de hangende dossiers minstens gedeeltelijk elektronisch.

Bij de invoering van dat systeem werd beslist om die mogelijkheid alleen voor bepaalde soorten geschillenbeslechting te laten gelden, namelijk de schorsing, de nietigverklaring en het cassatieberoep.

Aangezien de elektronische procedure een stabiel en vaak gebruikt instrument is geworden, lijkt het wenselijk om de mogelijkheid er gebruik van te maken uit te breiden. Met het oog daarop strekt het voorliggende koninklijk besluit ertoe een aantal bijzondere procedureregelingen te wijzigen, zodat de mogelijkheid om van de elektronische procedure gebruik te maken daarin wordt opgenomen.

Hierbij moet overigens worden opgemerkt dat, wanneer het nieuwe artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2023Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/07/2023 pub. 24/07/2023 numac 2023043802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type wet prom. 11/07/2023 pub. 29/08/2023 numac 2023043843 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten, in werking treedt, de elektronische procedure de enige manier zal worden om een verzoek tot schorsing of voorlopige maatregelen in te dienen bij de Raad van State wanneer de partijen bijgestaan of vertegenwoordigd worden door een advocaat of wanneer ze een overheid zijn als bedoeld in artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de elektronische procedure wordt vervolgens ook ingeschreven voor andere processtukken die aan de Raad van State worden verstuurd, alsook wordt voorzien in een uitzondering op de verplichting, om voor eensluidend verklaarde afschriften van het verzoekschrift, van deze processtukken of van bepaalde erbij gevoegde documenten bij te voegen, in geval waarbij gebruik wordt gemaakt van deze procedure.

Ten slotte is het de bedoeling om in de artikelen 14, 1°, en 21, 1° van het voorliggende koninklijk besluit, die betrekking hebben op de verzending van de processtukken door de griffie van de Raad van State, de vermelding van de verzending per post aangetekende brief te schrappen, niet omdat dit vereiste verdwenen is, maar omdat de precisering ervan overbodig is, gelet op de verwijzing naar artikel 84 van het algemeen procedurereglement in de besluiten die bij het voorliggend koninklijk besluit worden gewijzigd en de afwezigheid van enig risico op rechtsonzekerheid in geval van opheffing van deze preciseringen.

Voor het overige wordt het niet nodig geacht om artikel 8 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/02/1991 pub. 08/09/2005 numac 2005000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling sluiten `houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen' aan te passen wat het gebruik van de elektronische procedure betreft. De beroepen bij de Raad van State, voorzien in de artikelen 7 en 43 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten `betreffende de controle der verzekeringsondernemingen' waarnaar dit artikel 8 verwijst, bestaan immers niet meer sinds de inwerkingtreding van respectievelijk het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5 `betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sectoren' en de wet van 2 augustus 2002 `betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten'. Het eerste van deze beroepen is vervangen door het beroep geregeld bij het koninklijk besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003003319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen sluiten `tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en de Nationale Bank van België'. Voor dit laatste beroep wordt in het voorliggend koninklijk besluit eveneens in de mogelijkheid tot toepassing van de elektronische procedure voorzien.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

Raad van State, afdeling Wetgeving Tweede kamer De door de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing op 4 maart 2024 ingediende aanvraag om advies over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure', ingeschreven op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.801/2, werd op 14 maart 2024 van de rol afgevoerd, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

28 MAART 2024. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 30, § 1, eerste en tweede lid, vervangen bij de wet van 17 oktober 1990 en gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 18 april 2000, 6 januari 2014, 20 januari 2014, 10 april 2014 en 26 december 2015; § 2bis, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten5, en § 4, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2005;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, artikelen 23 en 25ter, § 4, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 72bis, § 4, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989;

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 68, tweede lid;

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 21quater, ingevoegd bij de wet van 2 april 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1988Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 25ter van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en bij artikel 68bis van de gemeentekieswet;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 oktober 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 37/4 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003003319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen sluiten tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en de Nationale Bank van België;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen sluiten tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/07/2011 numac 2011000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 13 februari 2024;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris bevoegd voor Begroting, d.d. 20 februari 2024;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 4 maart 2024 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de mededeling van de afdeling Wetgeving van de Raad van State van 14 maart 2024 om de adviesaanvraag, ingeschreven onder op de rol van de afdeling Wetgeving van de Raad van State onder het nummer 75.801/2, van de rol af te voeren, overeenkomstig artikel 84, § 5, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Economie, van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van de Minister van Financiën, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 juli 1956Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten4 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentekieswet, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 september 1982, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "brief" en "aan"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure, worden bij het verzoekschrift vier gewaarmerkte afschriften gevoegd van het verzoekschrift en van elk van de erbij gevoegde documenten waarnaar het verwijst.".

Art. 2.In artikel 6, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "worden";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 3.In artikel 11 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 september 1982 en 28 oktober 1994, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen de woorden "85, 2° lid," en de woorden "86 tot 88".

Art. 4.In artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 12 januari 1977Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten3 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld door de artikelen 18, 21 en 22 van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de woorden "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure," ingevoegd voor de woorden "Het verzoekschrift wordt" die worden "wordt het verzoekschrift".

Art. 5.In artikel 6, vierde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "worden";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 6.In artikel 11 van hetzelfde besluit, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen de woorden "85, 2e lid," en de woorden "86 tot 88".

Art. 7.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 december 1988Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten2 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 25ter van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en bij artikel 68bis van de gemeentekieswet, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "brief" en "aan";2° in het tweede lid worden de woorden "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure," ingevoegd voor de woorden "Bij het verzoekschrift worden" die worden "worden bij het verzoekschrift".

Art. 8.In artikel 4, derde lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "worden";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 9.In artikel 8 van hetzelfde besluit, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen de woorden "85, tweede lid," en de woorden "86 tot 88".

Art. 10.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten1 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 37/4 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "brief" en "aan";2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure, worden bij het verzoekschrift acht voor eensluidend met het origineel verklaarde afschriften van het verzoekschrift gevoegd, alsook van elk van de erbij gevoegde documenten waarnaar het verwijst.Een afschrift van de beslissing van de Controlecommissie wordt in alle gevallen bijgevoegd".

Art. 11.In artikel 5, tweede lid, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "worden";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 12.In artikel 11 van hetzelfde besluit, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen de woorden "85, tweede lid," en de woorden "86 tot 88".

Art. 13.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/05/2003 pub. 10/06/2003 numac 2003003319 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen sluiten tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en de Nationale Bank van België, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 februari 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "binnen";2° in het tweede lid, tweede zin, worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure," ingevoegd tussen de woorden "afschriften" en "en";3° in het tweede lid, derde zin, worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 14.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 februari 2013, 30 januari 2014 en 28 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden ", onder een ter post aangetekende omslag," opgeheven;2° in paragraaf 7 wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen het woord "84/1," en de woorden "86 tot 88".

Art. 15.In artikel 15, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 31/08/2005 pub. 13/10/2005 numac 2005000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen sluiten tot regeling van de bijzondere regels inzake de termijn en de procedure voor de behandeling van de aanvragen ingediend overeenkomstig artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, worden de woorden "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure," ingevoegd voor de woorden "Bij elk verzoekschrift of elke memorie worden" die worden "worden bij elk verzoekschrift of elke memorie".

Art. 16.In artikel 25 van hetzelfde besluit, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen het woord "84," en de woorden "87 tot 89".

Art. 17.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 maart 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 23/03/2007 numac 2007000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 08/03/2007 pub. 20/07/2011 numac 2011000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep voorzien door de artikelen 18quater en 21ter van de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "brief" en "aan"; 2° het tweede lid wordt vervangen als volgt: "Tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure, worden bij het verzoekschrift vier gewaarmerkte afschriften gevoegd van het verzoekschrift en van elk van de erbij gevoegde documenten waarnaar het verwijst.".

Art. 18.In artikel 8 van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 2° worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "worden";2° in de bepaling onder 3° worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 19.In artikel 12 van hetzelfde besluit, wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen de woorden "85, tweede lid," en de woorden "86 tot 88".

Art. 20.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten0 tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "binnen";2° in paragraaf 2, eerste lid, worden de woorden "of elektronisch" ingevoegd tussen de woorden "omslag" en "binnen";3° in paragraaf 3, tweede zin, worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure," ingevoegd tussen de woorden "afschriften" en "en";4° in paragraaf 3, derde zin, worden de woorden ", tenzij gebruik wordt gemaakt van de elektronische procedure" ingevoegd na het woord "afschriften".

Art. 21.In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 januari 2014 en 28 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden ", onder een ter post aangetekende omslag," opgeheven;2° in paragraaf 7 wordt het woord "85bis," ingevoegd tussen het woord "84/1," en de woorden "86 tot 88".

Art. 22.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 28 maart 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, F. VANDENBROUCKE De Minister van Binnenlandse Zaken, A. VERLINDEN

^