Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 mei 2024

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2024, wordt mevrouw Snyers Celien benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2024004267
pub.
02/05/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 23/04/2024 numac 2024003721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024201993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de individuele rekening van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het "Terug Naar Werk-fonds" type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2023 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne sluiten, wordt mevrouw Snyers Celien benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 maart 2024.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^