Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 april 2024

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2024, wordt mevrouw Pauline VERFAILLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse, met ingang van 15 de Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2024003807
pub.
25/04/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2024Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 23/04/2024 numac 2024003721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024201993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de individuele rekening van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het "Terug Naar Werk-fonds" type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 05/04/2024 numac 2024003057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2023 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne sluiten, wordt mevrouw Pauline VERFAILLE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse, met ingang van 15 december 2023.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat, 33 te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^