Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003378 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg type wet prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003379 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg type wet prom. 28/03/2024 pub. 22/04/2024 numac 2024003380 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake slachtofferzorg voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002837 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002838 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2016 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 november 2022 tot kwalificatie van de supraregionale zorgopdrachten en van de locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken en tot bepaling van het geografisch aanbod van locoregionale zorgopdrachten van de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003053 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en tot aanduiding van de artikelen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen die op hen van toepassing zijn type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024201297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende het "Terug Naar Werk-fonds" type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 03/04/2024 numac 2024002960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 05/04/2024 numac 2024003057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003296 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vierde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2023 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2024 en bestemd tot het dekken van de uitgaven veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 09/04/2024 numac 2024201993 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de terminologie in verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de individuele rekening van de werknemers type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I., 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024201992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2013 houdende samenstelling en werking van de kamers van de Administratieve Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 12/04/2024 numac 2024003066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 23/04/2024 numac 2024003721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de Raad van State teneinde daarin de mogelijkheid op te nemen om gebruik te maken van de elektronische procedure type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024003834 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/05/2024 numac 2024004341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2024 aan de MUCF type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een cofinanciering voor vier jaar voor het VLAIO-project P2308(714): Herwonnen meststoffen type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 28/05/2024 numac 2024005208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024002603 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 126/3, § 1, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met het oog op de vaststelling van de lijst van gerechtelijke arrondissementen en politiezones die aan de gegevensbewaringsplicht zijn onderworpen, samen met de bewaartermijn type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 02/04/2024 numac 2024003157 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2023 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2024 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "D. Urologie en nefrologie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2028 en één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veilingen, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2028 georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type ministerieel besluit prom. 28/03/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 28/03/2024 pub. 23/05/2024 numac 2024003309 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot vaststelling van de tarieven van het niet-dringend ziekenvervoer

decreet

type decreet prom. 28/03/2024 pub. 18/06/2024 numac 2024005427 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, met het oog op de vereenvoudiging van de werking en de organisatie van de gemeentelijke en provincieorganen type decreet prom. 28/03/2024 pub. 12/07/2024 numac 2024203602 bron waalse overheidsdienst Decreet over het vervoer van koolstofdioxide via pijpleidingen type decreet prom. 28/03/2024 pub. 12/07/2024 numac 2024203607 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met het oog op de vereenvoudiging van de werking en de organisatie van hun organen type decreet prom. 28/03/2024 pub. 16/07/2024 numac 2024006797 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestatie van gebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 05/04/2024 numac 2024003298 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 234, § 3, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003229 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van een ombudsvrouw bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 08/04/2024 numac 2024003228 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Innoviris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 10/04/2024 numac 2024003230 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bevoegde gewestelijke overheid in het kader van het samenwerkingsakkoord van 26 april 2023 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot oprichting van het centraal fietsregister type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 11/04/2024 numac 2024003300 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 10/04/2024 numac 2024003276 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 4 juni 2009 tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor ouderen en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 16/04/2024 numac 2024003616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 maart 2024 houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 17/04/2024 numac 2024003301 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van commissaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 18/04/2024 numac 2024003530 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een lid van de raad van bestuur van het Brussels Waarborgfonds, in uitvoering van artikel 11 van de ordonnantie van 22 april 1999

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 19/04/2024 numac 2024003389 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/2138 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de opdrachten en de voorwaarden tot uitoefening van de opdrachten van de referentiepersoon voor de permanente vorming ten behoeve van de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 18/04/2024 numac 2024003311 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/2137 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van ondernemingen, de stageovereenkomst en het opleidingsplan, de stageovereenkomst professionele praktijkervaring, de stage voor het vertrouwd maken met ambachten en de verplichte observatiestage in de alternerende opleiding en in de opleiding van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 23/04/2024 numac 2024003908 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2024/50 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het personeelsplan van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie voor het jaar 2024

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 30/04/2024 numac 2024003957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van acht personeelsleden bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 02/05/2024 numac 2024003299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van artikel 82 van de Nieuwe Gemeentewet type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024003331 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 2003 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 december 2006 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage aan het personeel van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Net Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024004216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, beperkingen en gezinnen type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024004212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het comité "Gezondheid" van het Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, beperkingen en gezinnen type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 06/05/2024 numac 2024004215 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het comité "Beperkingen" van het Waals agentschap voor gezondheid, sociale bescherming, beperkingen en gezinnen

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 16/05/2024 numac 2024003843 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/1654 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de tarieven van het niet-dringend ziekenvervoer type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/03/2024 pub. 06/06/2024 numac 2024003911 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2023/1329 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 inzake de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socioprofessionele inschakeling. - 3e LEZING

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024202943 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals wetboek van Sociale actie en Gezondheid, Deel I/1, Titel III, Hoofdstukken III, IV, V, VI en IX type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 17/06/2024 numac 2024203070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 februari 2022 betreffende de duurzaamheidscriteria van de biomassa voor de productie van energie en de broeikasgasemissiereductiecriteria en tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 10/07/2024 numac 2024005873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale actie en Gezondheid, Tweede deel, Boek V, Titel IX, Hoofdstuk IV, betreffende de bedrijven voor aangepast werk type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2024 pub. 16/07/2024 numac 2024006664 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 juni 2016 betreffende de rechtsbijstand verleend aan de personeelsleden en betreffende de vergoeding van schade toegebracht aan hun goederen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/03/2024 pub. 05/06/2024 numac 2024003682 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief voor de uitvoering van de Bibliotheek van de Overheidskennis van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die de nadere regels verduidelijkt van de publicatie in open data van de inventarissen van overheidsopdrachten en van subsidies van de Brusselse overheden zoals beoogd door het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen .

erratum

type erratum prom. 28/03/2024 pub. 13/05/2024 numac 2024004518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van tot wijziging van artikel 31 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 28/03/2024 pub. 22/05/2024 numac 2024004499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voordracht en bewilliging van kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. - Erratum type erratum prom. 28/03/2024 pub. 10/06/2024 numac 2024005655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

document

type document prom. 28/03/2024 pub. 17/06/2024 numac 2024203044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende classificatie van de gemeenten overeenkomstig artikel 7 van het Gemeentedecreet van 23 april 2018 type document prom. 28/03/2024 pub. 02/05/2024 numac 2024003752 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door de Franse Gemeenschap type document prom. 28/03/2024 pub. 30/05/2024 numac 2024005105 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de WBE-Raad tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door de Franse Gemeenschap
^