Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 maart 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/06/2005 pub. 29/03/2011 numac 2011000172 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de elektronische communicatie Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/04/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de verplichte bewaring door een spoorwegvervoerder van verloren, achtergelaten of niet afgehaalde bagage en goederen. - Duitse vertaling type wet prom. 09/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011000184 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2010012122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 9 juli 2010. De heer Abrassart Michel, Boussu Mevr. Adriaensen Margaretha, Turnhout De heer Adriaenssens Jozef, Ravels De heer Adriaenssens Louis, Schoten De heer Ad De heer Aerts Francois, Puurs De heer Aerts Martin, Brecht De heer Andries Leo, Antwerpen (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2010202111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen Bronzen penning Koninklijk besluit van 2 juli 2010. De heer HEYRMAN, Christiaan, te Kruibeke. De heer MARTIN, Dirk, te Antwerpen. type koninklijk besluit prom. 24/11/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011000174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de gevallen waarin een machtiging tot gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister niet vereist is. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011003126 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de evolutie van de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de ondernemingen bedoeld worden in artikel 2, 3°, a), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200240 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, wordt aan Mevr. BRESMAL Bernadette, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrechtban type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200683 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies quater van 21 december 2010, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200790 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, wordt aan de heer STUBBE Gonzalez, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt va type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers om een deel van het bedrag van de werkloosheidsuitkeringen, uitbetaald door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, te dekken voor de werknemers van wie de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is in toepassing van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, wordt aan de heer BIART Philippe, op het einde van de maand januari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011201290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2 en 17 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers type koninklijk besluit prom. 13/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011200822 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011201298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijdcheques in een elektronische vorm tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 12/10/2010 pub. 29/03/2011 numac 2011201300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Rechtzetting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011009224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 24 maart 2011 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2011, de duur van de stage van : - Mevr. Bouillon, M.-E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondis - Mevr. Baudenelle, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Dinant; - de(...) type ministerieel besluit prom. 14/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011011103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027071 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027070 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 02/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027069 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 14 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 31/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027073 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027072 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenning als auditeur in het kader van de energieadviesprocedure voor de sector van de bestaande woningen type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027074 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 12 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 25/01/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011027075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 7 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200726 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 12/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4915 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 12bis en 40 tot 47 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestigin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, de rechters E(...) type arrest prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200728 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2011 van 27 januari 2011 Rolnummer 4928 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 76 en 77 van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffen(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, de rechters E(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011031117 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 november 2002 betreffende de strijd tegen het buurtlawaai

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/02/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011201375 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 21/03/2011 pub. 29/03/2011 numac 2011022118 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Fédération Inter-Environnement Wallonie » te Namen type vergunning prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011000087 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 februari 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 februari 2011 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011003129 bron federale overheidsdienst financien Patrimoniumdocumentatie Registratie en domeinen. - Aanstellingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2011, blz. 18513, akte nr. 2011/03124, Nederlandse tekst, moet gelezen worden : « Bij ministerieel besluit van 22 maart

document

type document prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011201398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de (...) type document prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011201508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch verantwoordelijken voor nucleaire bescherming De vergelijkende selectie van Franstalige technisch verantwoordelijken voor nucleaire bescherming (niveau A) voor het Ministerie van Defens(...) Er is 1 geslaagde.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2010202112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juli 2010. wordt de heer HEYRMAN, Christiaan, te Kruibeke, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 8 april 2010 zijn rang in de Orde in. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200729 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011, is de heer Charlier, Serge, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Ostachkov, Geor

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van Mevr. Bernad De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200791 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Gonzalez STUBBE De betrokken organisatie De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/03/2011 numac 2011200943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Philippe Biart De betrokken organisaties De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)
^