Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000282
pub.
17/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014000282/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 107ter, opgeheven bij de wet van 7 maart 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/03/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002000288 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht sluiten en hersteld bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 10, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 10, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 en artikel 41octies, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten;

Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, laatst gewijzigd bij de wet van 10 februari 2014, artikelen 1 en 29;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, artikelen 3 en 34;

Gelet op de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2014;

Gelet op het akkoord van Onze Minister van Begroting, gegeven op 18 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 55.839/2 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de volgende verkiezingen voor de vernieuwing van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen gepland zijn op 25 mei 2014 en dat de gemeentebesturen ten minste vijftien dagen vóór de verkiezingen een oproepingsbrief naar iedere kiezer moeten zenden; dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de modellen van de oproepingsbrieven zonder verwijl in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;

Gezien het artikel 8, § 2, 2° van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, worden afgeprint op wit papier in geval van gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.

Hetzelfde geldt in geval van gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, in overeenstemming met de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, worden afgedrukt op groen papier en worden opgesteld in overeenstemming met het bijzondere model vastgelegd bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers sluiten tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. § 3. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt op blauw papier. § 4. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgische kiezers die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, die worden opgesteld in overeenstemming met het bijzondere model vastgelegd bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers sluiten tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief dat gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, worden afgedrukt op wit papier.

Art. 2.In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers, enerzijds, en het Vlaams parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement, anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, opgesteld in overeenstemming met het hierbij gevoegde model 1.

Art. 3.Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement enerzijds, en het Vlaamse Parlement anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode, opgesteld in overeenstemming met het hierbij gevoegde model 2.

Art. 4.De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europese Parlement voor de kiezers, onderdanen uit een andere lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente in het kieskanton Sint-Genesius-Rode, in overeenstemming met artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 3.

Art. 5.Op de keerzijde van de oproepingsbrieven wordt de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer, alsook het voorschrift van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 130, eerste lid, 3°, en van artikel 147bis van het Kieswetboek afgedrukt.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming zijn gevoegd als bijlagen bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met geautomatiseerde stemming zijn bepaald bij ministerieel besluit in overeenstemming met de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming. Hetzelfde geldt voor de tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk in overeenstemming met de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De bovenvermelde onderrichtingen en voorschriften op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld.

Art. 6.De Belgische kiezer die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en die volmachthouder is voor een Belg die gevestigd is in het buitenland, ontvangt bij zijn oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht, dat is opgesteld overeenkomstig het model gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven. Dit uittreksel van de volmacht wordt weergegeven met een groene kleur op het formaat van de oproepingsbrief. Op dit uittreksel van de volmacht wordt de gemeente, het stembureau met nummer en volledig adres vermeld waar de volmachthouder dient te stemmen in naam van zijn volmachtgever.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 8.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 MODEL 1 Speciaal model van oproepingsbrief die toegezonden moet worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, kieskanton Sint-Genesius-Rode, gemeente ...... (2).

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Nederlandse kiescollege;

Of van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Franse kiescollege;

Als kiezer die ingeschreven is op de kiezerslijst van de gemeente ...... (2), heeft u de mogelijkheid om een stem uit te brengen hetzij voor het Nederlandse kiescollege, hetzij voor het Franse kiescollege. - ...(5) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, te kiezen in de kieskring Vlaams-Brabant;

Of van ...(5) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, te kiezen in de kieskring Brussel-Hoofdstad;

Als kiezer die ingeschreven is op de kiezerslijst van de gemeente ...... (2), heeft u de mogelijkheid om te stemmen voor ofwel een kandidatenlijst die voorgesteld wordt in de kieskring Vlaams-Brabant, ofwel een kandidatenlijst die voorgesteld wordt in de kieskring Brussel-Hoofdstad. - ... (5) leden van het Vlaams Parlement.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen : De Secretaris, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement en voor de verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) De naam van de betrokken gemeente van het kanton aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het geautomatiseerde/elektronische stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 2 MODEL 2 Speciaal model van oproepingsbrief die toegezonden moet worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, kieskanton Sint-Genesius-Rode, gemeente ...... (2).

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Nederlandse kiescollege;

Of van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Franse kiescollege;

Als kiezer die ingeschreven is op de kiezerslijst van de gemeente ...... (2), heeft u de mogelijkheid om een stem uit te brengen hetzij voor het Nederlandse kiescollege, hetzij voor het Franse kiescollege. - ... (5) leden van het Vlaams Parlement.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen : De Secretaris, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement en voor de verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) De naam van de betrokken gemeente van het kanton aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het geautomatiseerde/elektronische stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 3 MODEL 3 Speciaal model van oproepingsbrief die toegezonden moet worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van het Europees Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Halle-Vilvoorde, kieskanton Sint-Genesius-Rode, gemeente ...... (2).

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Nederlandse kiescollege;

Of van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement, te kiezen in het Franse kiescollege; - Als kiezer die ingeschreven is op de kiezerslijst van de gemeente ...... (2), heeft u de mogelijkheid om een stem uit te brengen hetzij voor het Nederlandse kiescollege, hetzij voor het Franse kiescollege.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen : De Secretaris, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement en voor de verkiezingen van het Europees Parlement en het Vlaams Parlement.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) De naam van de betrokken gemeente van het kanton aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het geautomatiseerde/elektronische stemsysteem. (5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.

^