Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 maart 2013
gepubliceerd op 29 april 2013

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015073
pub.
29/04/2013
prom.
11/03/2013
ELI
eli/besluit/2013/03/11/2013015073/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Wij hebben de eer U hierbij een ontwerp van koninklijk besluit voor te leggen dat het model van volmacht vastlegt voorzien in de artikelen 180quater en 180sexies van het Kieswetboek.

Deze volmacht moet de kiezer die in het buitenland verblijft, toelaten een volmachtdrager aan te duiden die naar gelang het geval, in België zelf of in één van onze diplomatieke of consulaire beroepsposten in zijn of haar naam een stem uitbrengt.

Het voorgelegde model is inhoudelijk hetzelfde als dat wat onder de vroegere wetgeving van toepassing was.

Er werd met de opmerkingen van de Raad van State rekening gehouden.

Met het advies aangaande de vermelding van de datum van de verkiezingen kon geen rekening gehouden worden want deze datum is niet bekend.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit de zeer eerbiedige en trouwe dienaars, De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Advies van de Raad van State nr. 52.390/4 van 12 december 2012 over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven Op 14 november 2012 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 12 december 2012. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Colette Gigot, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Roger Wimmer, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 12 december 2012.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. De aanhef dient als volgt gesteld te worden : « Gelet op het Kieswetboek, de artikelen 180quater en 180sexies, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten; Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000670 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000671 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven;

Gelet op advies 52.390/4 van de Raad van State, gegeven op 12 december 2012, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; » (1). 2. De afdeling Wetgeving vraagt zich af of het niet aangewezen is om in het volmachtformulier de exacte datum te vermelden van de parlementsverkiezingen waarvoor de kiezer volmacht geeft aan een andere kiezer.3. In het formulier aan het slot van de bijlage moet het opschrift overgenomen worden van het besluit waarbij de formulieren gevoegd zijn. De griffier Colette Gigot De voorzitter Pierre Liénardy _______ Nota's (1) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, tabblad « Wetgevingstechniek », respectievelijk de aanbevelingen en formules 27 en F 3-2-3, 29 en 30 en F 3-3, en 36.1 en F 3-5-2. (2) Ibid., aanbevelingen 169 tot 174 en formule F 4-8-2.

11 MAART 2013. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikelen 180quater en 180sexies, gewijzigd bij de wet van 19 juli 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland type wet prom. 19/07/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000670 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000671 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven;

Gelet op advies 52.390/4 van de raad van State gegeven op 12 december 2012 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste alinea, 1° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het volmachtformulier dat moet worden gebruikt door de Belgen die in het buitenland verblijven bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers stemt overeen met het model dat in bijlage van dit besluit voorkomt.

De tekst van de artikelen 180quater en 180sexies van het Kieswetboek wordt op de keerzijde van het volmachtformulier gedrukt.

Art. 2.Het koninklijk besluit van 4 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000670 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000671 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven wordt opgeheven.

Art. 3.Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij ons besluit van 11 maart 2013 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^