Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 september 2002
gepubliceerd op 08 oktober 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven

bron
ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
2002000670
pub.
08/10/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/besluit/2002/09/04/2002000670/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, inzonderheid op artikel 180bis , § 2, tweede lid, ingevoegd door de wet van 7 maart 2002;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 24 juni 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het volmachtformulier dat moet worden gebruikt door de Belgen die in het buitenland verblijven bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers stemt overeen met het model dat in bijlage van dit besluit voorkomt.

De tekst van artikel 180quater en 180sexies van het Kieswetboek wordt op de keerzijde van het volmachtformulier gedrukt.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Onze Minister van Buitenlandse Zaken zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

Stemming van de Belgen die in het buitenland verblijven FEDERALE WETGEVENDE VERKIEZINGEN VAN ........................................

VOLMACHT OM TE STEMMEN Ik, ondergetekende . . . . . (naam en voornaam) geboren op . . . . . wonende te . . . . . straat . . . . . nr. .......... bus .......... als kiezer ingeschreven in de gemeente . . . . . machtig . . . . . (naam en voornaam)* geboren op ........................................ wonende te . . . . . straat . . . . . nr. .......... bus .......... om bij de verkiezingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat van . . . . . ........................................ in mijn naam te stemmen Gedaan te ........................................,........................................

De volmachtgever, (handtekening) * Als de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft bij volmacht in België stemt, moet de als gemachtigde aangewezen persoon als kiezer ingeschreven zijn in dezelfde gemeente als deze die de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft in het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer aanduidt.

Als de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft bij volmacht in de diplomatieke of consulaire post stemt, moet de als gemachtigde aangewezen persoon ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van dezelfde diplomatieke of consulaire post als deze waar de Belgische kiezer die in het buitenland verblijft ingeschreven is.

Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

P.S. : Identificatienummer van het Rijksregister van volmachtgever|BU|BU|BU|BU|BU|BU-|BU|BU|BU-|BU|BU Identificatienummer van het Rijksregister van gemachtigde |BU|BU|BU|BU|BU|BU-|BU|BU|BU-|BU|BU (in te vullen door de diplomatieke of consulaire beroepspost of door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, alvorens naar de Belgische kiesgemeente te sturen) Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 4 september 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE De Minister van Buitenlandse Zaken, L. MICHEL

^