Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 4 september 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen type wet prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind type wet prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000592 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 juni 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese vuurwapenpassen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002000613 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de regeling tot het dragen van de graden door de personeelsleden van het operationeel kader van de lokale en de federale politie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000671 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000670 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002002147 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002002204 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002002210 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002003398 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2002 (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002009766 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de commissie voor juridische bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand, overeenkomstig de artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002009866 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffie van het Hof van Cassatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002009867 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de politierechtbanken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002011367 bron ministerie van economische zaken,federale overheidsdienst justitie en ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Nederlandstalige Tuchtcommissie van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012960 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012967 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de werkzekerheid in uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2001-2002 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012966 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de flexibiliteit in uitvoering van artikel 13 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002012968 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de instelling van maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen ten laste van het « Sociaal Fonds voor de ondernemingen voor recuperatie van papier » type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002012969 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het brugpensioen na ontslag in uitvoering van artikel 16, § 1, van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002012973 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de maatregelen ten voordele van de risicogroepen, ten laste van het "Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven" type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012970 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012976 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, betreffende de betaling van een carensdag per jaar type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002012974 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 2000, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de bedragen van de werkgeversbijdragen aan het « Fonds voor bestaanszekerheid voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen » voor de financiering van de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002012983 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002012985 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het halftijds brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002012984 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012987 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001, betreffende de aanplakking van de variabele werkroosters van de deeltijdse werknemers type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002012975 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 en 6 juli 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, houdende bekrachtiging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1998 betreffende de minimumweddeschalen voor het industrieel bekken van Bergen-Borinage type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 30/11/2002 numac 2002012986 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de bijdrage aan het sociaal fonds in uitvoering van het nationaal akkoord 2001-2002 van 3 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002012988 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002012989 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van het rijdend personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en van de goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012993 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002012991 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de toekenning van een anciënniteitspremie in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/12/2002 numac 2002012992 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012990 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de bijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012995 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de privé-ziekenhuizen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002012996 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de erkenning van de representatieve functie in uitvoering van artikel 21 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 28 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002012997 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002012994 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de verlenging en wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1993 betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002013000 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de wijziging van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002012998 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002012999 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 augustus 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, in uitvoering van het protocolakkoord van 29 juni 2001 betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013005 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de sociale premie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1998 betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/11/2002 numac 2002013002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013004 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/12/2002 numac 2002013007 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen der openbare en speciale autobusdiensten en autocardiensten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 15/01/2003 numac 2002013006 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013008 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de meldingsplicht contracten bepaalde duur en uitzendarbeid in uitvoering van artikel 9 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 8 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/11/2002 numac 2002013009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 10/10/2002 numac 2002013010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013014 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013016 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013018 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013019 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Wilrijk en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen, betreffende de loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013023 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor de jaren 2001 en 2002 aan het « Sociaal Fonds voor de lompenbedrijven » type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013024 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002013025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de ondernemingen voor ceramiekbekleding en vloertegels, betreffende de vormings- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002013022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid voor de uitzendkrachten en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het versnijden van koud- en warmgewalste producten en het bekleden van gegalvaniseerde producten evenals het vervaardigen van machinaal gelaste producten in onderaanneming, gelegen in de streek van het Centrum en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013028 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die installaties voor al dan niet continue behandeling evenals bijzondere uitrustingen voor de suikerindustrie vervaardigen, gelegen in de streek van de Beneden-Samber en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013026 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar veevoeders worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013031 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013032 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de toekenning van een haard- of standplaatstoelage type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 16/10/2002 numac 2002013033 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven, betreffende de tewerkstelling van personen behorende tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013034 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1998 en 16 maart 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de geld- en/of waardentransporteurs type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013037 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 1999, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende de coördinatie van de statuten van het "Gemeenschappelijk Fonds van de Textielverzorging" type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002013030 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 januari 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsdiensten betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen van de rustoorden voor bejaarden en van de rust- en verzorgingstehuizen met de baremieke weddeschalen voor het personeel van de privé-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002013036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013035 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002013039 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het diamantzagen (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002013046 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de cementagglomeraten ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 12/09/2002 numac 2002013048 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1991 tot vaststelling van de modaliteiten en de procedure voor het bepalen van de gevarenindexen van bepaalde industriële activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de tussenkomst in de kosten voor het behalen van het rijbewijs C en/of CE van de arbeiders in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de lonen van de studenten in de subsector voor de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013053 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013055 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997 betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002013054 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juli 1991 houdende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 1982 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden, de minimumuurlonen en de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002013057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het protocolakkoord voor de jaren 2001-2002 in de verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 01/11/2002 numac 2002013056 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen, betreffende de classificatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013059 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koffiebranderijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013060 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de chocoladefabrieken en ondernemingen van broodsmeersel type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002013061 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002013065 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het verzekeringswezen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013062 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de slachthuizen en de werkplaatsen voor het uitsnijden van vlees type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013063 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de industriële banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013064 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedings-middelen, producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 19/09/2002 numac 2002013067 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 18/09/2002 numac 2002013066 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013069 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de darmslijmerijen, de ondernemingen van kalibreren en plakken van darmen inbegrepen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/09/2002 numac 2002013068 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013071 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013072 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden vervaardigd type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013073 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de cichoreibranderijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013070 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector van de beschuitfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de sector "confiserie" type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002013077 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende de arbeidsduur van de chauffeurs die zijn tewerkgesteld door taxi-ondernemingen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013076 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van gesmolten kaas type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013075 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de kandijfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002013081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013078 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013080 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de maalderijen en ondernemingen van roggebloem type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013079 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, fabrieken van invertsuiker en citroenzuur type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013082 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002013083 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de eerste carensdag type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002013084 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de porfiergroeven van het kanton van Lessen, van Bierk-bij-Halle en van Quenast, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013085 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten van de rijst- en maïsstijfselfabrieken, maïsmeel-, glucose- en aardappelmeelfabrieken type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 20/11/2002 numac 2002013086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013088 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de gistfabrieken en de distilleerderijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013087 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende het brugpensioen na ontslag van de bedienden type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002013089 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 11/10/2002 numac 2002013090 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering in uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2001-2002 van 7 mei 2001 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/11/2002 numac 2002013092 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van bejaarde werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger en de benoeming van een regeringscommissaris en van een plaatsvervanger bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », en betreffende zijn bezoldiging type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 24/09/2002 numac 2002014231 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het derde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Hoogstraten van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur en van de afzonderlijke personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002021375 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de werking en het secretariaat van de Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 25/09/2002 numac 2002022743 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het ambtshalve onderzoek van pensioenrechten in de pensioenstelsels voor werknemers en voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van de toelage, verstrekt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor een tewerkstelling met toepassing van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van een gerechtigde op maatschappelijke integratie die ter beschikking wordt gesteld van een privé-onderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 02/10/2002 numac 2002011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 04/09/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002014228 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de Sectie luchtvaartgeneeskunde en van de Beroepscommissie bedoeld bij het koninklijk besluit van 5 juni 2002 tot regeling van de organisatie van de controle van de voorwaarden inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid van de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen

arrest

type arrest prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002031537 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot opheffing van het besluit van de Executieve van het **** **** Gewest van 17 oktober 1991 ter uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende oprichting van een premiestelsel voor de aanwerving van bepaalde categorieën werkzoekenden van het **** **** Gewest type arrest prom. 04/09/2002 pub. 02/04/2003 numac 2003022070 bron rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot vaststelling van de lijst van de hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3 van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 04/10/2002 numac 2002029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschapsregering tot vaststelling van de uitvoeringswijzen van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds, gesloten te Brussel op 2 september 1998 tussen de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd bij decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 16/01/2003 numac 2002029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij afwijking wordt toegekend aan een inrichting die samenwerkt met een Centrum voor Alternerend Onderwijs en Vorming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2002-2003 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 09/01/2003 numac 2002029522 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het aantal en de verdeling van de attesten uitgereikt op het einde van het academiejaar 2000-2001 met het oog op de voortzetting van de studies in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029557 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de officiële gesubsidieerde psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029555 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029558 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de paritaire commissies voor de gesubsidieerde officiële psycho-medische sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 13/11/2002 numac 2002029556 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd technisch personeel van de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medische sociale centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot sluiting van de gewone zitting 2001-2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/09/2002 pub. 13/09/2002 numac 2002031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot sluiting van de gewone zitting 2001-2002 van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 2002 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/09/2002 pub. 23/10/2002 numac 2002031538 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de heer Emile Meert als interim Adjunct-Algemeen Directeur van de BGDA

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 15/11/2002 numac 2002033096 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 1978 houdende bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen in de voortdurende vorming van de Middenstand type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 04/09/2002 pub. 22/11/2002 numac 2002033097 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 oktober 1995 houdende vaststelling van bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen voor bepaalde beroepen in de vorming van de Middenstand

erratum

type erratum prom. 04/09/2002 pub. 13/06/2003 numac 2002033110 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 oktober 1995 houdende vaststelling van bijzondere erkenningsvoorwaarden van de leerovereenkomsten en van de gecontroleerde leerverbintenissen voor bepaalde beroepen in de vorming van de Middenstand. - Erratum
^