Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2002

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000671 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de Federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 04/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000670 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002002241 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002, wordt de heer L'Homme, Didier, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, via vrijwillige mobiliteit overgeplaats in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Federale O Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002002238 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, wordt Mevr. Bellen, Gerda, adjunct-adviseur bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, via vrijwillige mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van adj Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002009935 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 september 2002 : - wordt het koninklijk besluit van 10 juli 2002, waarbij Mevr. Dhont, F., voorlopig benoemd is tot referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, als niet - wordt het koninklijk besluit van 10 juli 2002, waarbij Mevr. De Schrijver, S., voorlopig benoemd (...) type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002011388 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002013097 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 1972 tot oprichting van sommige paritaire comités en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid ervan type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002013110 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 1972 tot vaststelling van het aantal leden van bepaalde paritaire comités type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002021351 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027881 bron diensten van de eerste minister en waals ministerie van uitrusting en vervoer Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 april 2002 wordt de heer Michel Nemann benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 19 april 2002 wordt de heer Claude Van Bever benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Bij koninklijk besluit van 19 april 2002 wordt de heer Jacques Thys benoemd tot Officier in de Kroo(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002003442 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2002 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 13/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 13/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022757 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022756 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 27/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu en tot bepaling, voor wat deze Overheidsdienst betreft, van de inwerkingtreding van hoofdstuk I van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 houdende diverse bepalingen betreffende de inwerkingstelling van de federale overheidsdiensten en de programmatorische overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027890 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2002 wordt de heer Philippe Jeunehomme, eerste attaché, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld. type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027891 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 wordt de heer Francis Ninane, attaché, met ingang van 1 oktober 2002 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 20 juni 2002 wordt de heer Georges Pluvinage, eerste attaché, met inga Bij ministerieel besluit van 3 september 2002 wordt Mevr. Sabine Hoflack, attaché, met ingang v(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027897 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Onbevaarbare waterlopen Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.6.314 van 2 juli 2002 wordt het laden en afladen van de vaartuigen bedoeld in artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.6.315 van 2 juli 2002 wordt het laden en afladen van de vaa(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027896 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 augustus 2002 wordt het bureau « GIREA a.s.b.l. » met ingang van 1 juni 2002 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, midd(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002027912 bron ministerie van het waalse gewest Energie Bij ministerieel besluit van 6 augustus 2002 wordt de N.V. Source Power, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Warmoesbergstraat 17, met ingang van 6 augustus 2002 tot en met 31 mei 2003, een voorlopige licentie voor het

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002021418 bron arbitragehof Arrest nr. 138/2002 van 2 oktober 2002 Rolnummer 2404 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 25 van de wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, ingesteld door B. Meeus. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van het beroep Bij verzoekschrift dat aan (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002016112 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea, van Verordening nr. 2082/92 inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad van de Europese Gemeen(...) PB C 102 van 27.04.2002 (2002/C 102/08) Lidstaat van aanvraag : Finland Naam van het product (...) type overeenkomst prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002016170 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een verzoek om wijziging op grond van artikel 9 van Verordening nr. 2081/92 van één of meer elementen van het productdossier van een op grond van artikel 17 of artikel 6 van die verordening geregistreerde benaming In het P(...) PB C 151 van 25.06.2002 (2002/C 151/03) Lid-Staat van aanvraag : Denemarken Geregistreerde b(...) type overeenkomst prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002016172 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C 168 van 13.07.2002 (2002/C 168/04) Lidstaat van aanvraag : Italië Naam van het produ(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000650 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 27 : nadere richtlijnen inzake de individuele afwijkingen op de beroepsonverenigbaarheden in hoofde van de leden van het operationeel kader van de politiediensten type omzendbrief prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de dienstkaart van de ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast zijn met het opsporen en het vaststellen van de misdrijven begaan tegen de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 1. De directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken overhandigt een dienstkaart aan de ambten(...) type omzendbrief prom. 23/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000722 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

erkenning

type erkenning prom. 25/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002000596 bron ministerie van binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het bekomen van een erkenning als adviesorgaan inzake geautomatiseerde stemsystemen en inzake verkiezingssoftware

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002022804 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Weigering van toekenning van een machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een offshore windenergiepark Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2002 worden de machtiging en de vergunning, aangevraagd door N.V. C-POWER, op 7 aug

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002003427 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 263 van 13 september 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002003428 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 431 van 10 september 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002003429 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 556 van 20 september 2002 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002003430 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 528 van 18 september 2002 Voor de raapleging van de tabel, zie beeld.

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002009763 bron federale overheidsdienst justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 192 20 juli 2002 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Verordening nr. 1309/2002 van de Raad van 12 juli 2002 tot wijziging van Verordening ((...) * Verordening (EG) nr. 1310/2002 van de Raad van 19 juli 2002 houdende wijziging van Verordening (E(...)

erratum

type erratum prom. 18/09/2002 pub. 08/10/2002 numac 2002022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/10/2002 numac 2002009933 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - griffier : - bij het hof van beroep te Gent : 1, vanaf 14 mei 2003; - bij het vredegerecht van het kanton Jette : 1 (...) - opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het zevende kanton Anwerpen : 1; - hoofdsecr(...)
^