Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 april 2014
gepubliceerd op 17 april 2014

Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000281
pub.
17/04/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/10/2014000281/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

10 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Kieswetboek, artikel 107, achtste lid, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1994 en 19 mei 1994 en artikel 107bis, ingevoegd bij de wet van 9 augustus 1988;

Gelet op de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt verkozen, artikel 8, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1989 en 16 juli 1993 en artikel 41, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten;

Gelet op de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 10, § 1, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 19 juli 2012;

Gelet op de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, artikel 10, vijfde lid, en artikel 68, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten;

Gelet op de gewone wet van 16 juli 1993Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gewone wet tot vervollediging van de federale staatsstructuur. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels sluiten tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 10, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 11 april 1994 en artikel 41octies, gewijzigd bij de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten;

Gelet op de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, laatst gewijzigd bij de wet van 10 februari 2014, artikelen 1 en 29;

Gelet op de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, artikelen 3 en 34;

Gelet op de wet van 6 januari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014000026 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen sluiten tot wijziging van diverse wetten ten gevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de volgende verkiezingen voor de vernieuwing van het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen gepland zijn op 25 mei 2014 en dat de gemeentebesturen ten minste vijftien dagen vóór de verkiezingen een oproepingsbrief naar iedere kiezer moeten zenden; dat het bijgevolg noodzakelijk is dat de modellen van de oproepingsbrieven zonder verwijl in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit koninklijk besluit is niet van toepassing op de oproepingsbrieven die verstuurd worden aan de kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijsten van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode.

Art. 2.§ 1. Onverminderd de bepalingen die van toepassing zijn op de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, afgeprint op wit papier in geval van gelijktijdige verkiezingen : - van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen; - van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

Hetzelfde geldt voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente in overeenstemming met de bepalingen van Titel IVbis van het Kieswetboek, worden afgedrukt op groen papier. § 3. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europees Parlement voor de kiezers die onderdaan zijn van een andere Lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden afgedrukt op blauw papier.

Art. 3.§ 1. In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers, enerzijds, en het Vlaams parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement, anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, opgesteld in overeenstemming met de hierbij gevoegde modellen 1 en 1bis.

Voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden evenwel drie afzonderlijke oproepingsbrieven in de hieronder vermelde kleur gedrukt : een eerste oproepingsbrief op blauw papier, bestemd voor de verkiezing van het Europese Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 2; een tweede oproepingsbrief op wit papier, bestemd voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 3; een derde oproepingsbrief op roze papier, bestemd naargelang van het geval voor de verkiezing van het Vlaamse of het Waalse Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 4. § 2. In geval van gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 5.

Art. 4.§ 1. Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement enerzijds, en het Vlaamse Parlement, het Waalse Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement anderzijds, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig de bijgaande modellen 6 en 6bis.

Voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden evenwel twee afzonderlijke oproepingsbrieven in de hieronder vermelde kleur gedrukt : een eerste oproepingsbrief op blauw papier, bestemd voor de verkiezing van het Europese Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 2; een tweede oproepingsbrief op roze papier, bestemd naargelang van het geval voor de verkiezing van het Vlaamse of het Waalse Parlement en opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 4. § 2. Bij gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, het Waalse Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 7.

Art. 5.§ 1.Bij de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden de oproepingsbrieven voor de Belgische kiezers, die ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 8.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven van de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente, in overeenstemming met de bepalingen van titel IVbis van het Kieswetboek, en die ervoor gekozen hebben om persoonlijk te stemmen in België. § 2. De oproepingsbrieven voor de verkiezing van de de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de kiezers van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 3.

Hetzelfde geldt voor de oproepingsbrieven van de Belgische kiezers die in het buitenland verblijven die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, in overeenstemming met de bepalingen van titel IVbis van het Kieswetboek, en die ervoor gekozen hebben om persoonlijk te stemmen in België.

Art. 6.De oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europese Parlement voor de kiezers, onderdanen uit een andere lidstaat van de Europese Unie, die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een Belgische gemeente in overeenstemming met artikel 1, § 3, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, worden opgesteld overeenkomstig het bijgaand model 9.

Art. 7.Op de keerzijde van de oproepingsbrieven wordt de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer, alsook het voorschrift van artikel 94ter, § 1, eerste lid, en § 2, tweede lid, van artikel 130, eerste lid, 3°, en van artikel 147bis, van het Kieswetboek afgedrukt.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers, model I, in de kiesbureaus met traditionele stemming zijn gevoegd als bijlagen bij het Kieswetboek.

De tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met geautomatiseerde stemming zijn bepaald bij ministerieel besluit in overeenstemming met de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming. Hetzelfde geldt voor de tekst van de onderrichtingen voor de kiezers in de kiesbureaus met elektronische stemming met papieren bewijsstuk in overeenstemming met de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk.

De bovenvermelde onderrichtingen en voorschriften op de keerzijde van de oproepingsbrief dienen volledig en duidelijk leesbaar voor de kiezer te worden vermeld.

Art. 8.De Belgische kiezer die ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente en die volmachthouder is voor een Belg die gevestigd is in het buitenland, ontvangt bij zijn oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht, dat is opgesteld overeenkomstig het model gevoegd bij het koninklijk besluit van 11 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven type koninklijk besluit prom. 11/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezingen van de federale wetgevende kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven sluiten tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers voor de Belgen die in het buitenland verblijven. Dit uittreksel van de volmacht wordt weergegeven met een groene kleur op het formaat van de oproepingsbrief. Op dit uittreksel van de volmacht wordt de gemeente, het stembureau met nummer en volledig adres vermeld waar de volmachthouder dient te stemmen in naam van zijn volmachtgever.

Art. 9.Het koninklijk besluit van 11 april 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999000255 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europese Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad, van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de verkiezing van het Europese Parlement, van de federale Wetgevende Kamers, van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijke Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaamse Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, wordt opgeheven.

Art. 10.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 11.De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 1 MODEL 1 Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewestparlementen VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ....... (1) VAN ....... (2) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(5) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; - ...(5) leden van ... (1) Voor het College van Burgemeester en Schepenen (6) : De Secretaris (6), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) Naargelang het geval Vlaams Parlement of Waals Parlement aanduiden.(2) De datum van de verkiezing aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(6) Voor de gemeenten van het Waalse Gewest, vermelden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 1bis MODEL 1bis Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(4) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; - ...(4) leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; - ...(4) Brusselse leden van het Vlaams Parlement Voor het College van Burgemeester en Schepenen : De Secretaris, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 2 MODEL 2 Model van oproepingsbrief voor de verkiezing van het Europees Parlement, bestemd voor de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN ......(1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van ... (4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Als u gebruikt wenst te maken van de bepalingen in artikel 89bis van het Kieswetboek, volgens welk artikel u de mogelijkheid heeft (in Aubel) (in Heuvelland) (2) te stemmen, dient u zich naar stembureau nr... (in Aubel) (in Heuvelland) (2) te begeven, adres .............. om over te gaan tot de verkiezing van ............. (4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen (5) : De Secretaris (5), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(5) In de gemeente Komen-Waasten, aanduiden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 3 MODEL 3 Model van oproepingsbrief voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, bestemd voor de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN ......(1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van ...(4) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Als u gebruikt wenst te maken van de bepalingen in artikel 89bis van het Kieswetboek, volgens welk artikel u de mogelijkheid heeft (in Aubel) (in Heuvelland) (2) te stemmen, dient u zich naar stembureau nr... (in Aubel) (in Heuvelland) (2) te begeven, adres .............. om over te gaan tot de verkiezing van ............. (4) leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen (5) : De Secretaris (5), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(5) In de gemeente Komen-Waasten, aanduiden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 4 MODEL 4 Model van oproepingsbrief voor de verkiezing van de Gewestparlementen, bestemd voor de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten Voeren en Komen-Waasten VERKIEZING VAN ... (1) VAN ......(2) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van ...(5) leden van ... (1).

Voor het College van Burgemeester en Schepenen (6) : De Secretaris (6), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) Naargelang het geval Vlaams Parlement of Waals Parlement aanduiden.(2) De datum van de verkiezing aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(6) In de gemeente Komen-Waasten, aanduiden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 5 MODEL 5 Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(4) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; - ...(4) leden van het Waals Parlement - ... (4) leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Voor het gemeentecollege : De Directeur-generaal, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het geautomatiseerde/elektronische stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 6 MODEL 6 Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewestparlementen VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN ....... (1) VAN ....... (2) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (3) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (4) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(5) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(5) leden van ... (1) Voor het College van Burgemeester en Schepenen (6) : De Secretaris (6), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) Naargelang het geval Vlaams Parlement of Waals Parlement aanduiden.(2) De datum van de verkiezing aanduiden.(3) Schrappen wat niet past.(4) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(5) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(6) Voor de gemeenten van het Waalse Gewest, vermelden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 6bis MODEL 6bis Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(4) leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement; - ...(4) Brusselse leden van het Vlaams Parlement Voor het College van Burgemeester en Schepenen : De Secretaris, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 7 MODEL 7 Model van oproepingsbrief voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement; - ...(4) leden van het Waals Parlement - ... (4) leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap Voor het gemeentecollege : De Directeur-generaal, De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het geautomatiseerde/elektronische stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. Bijlage 8 MODEL 8 Model van oproepingsbrief voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van - ...(4) leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers;

Voor het College van Burgemeester en Schepenen (5) : De Secretaris (5), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden.(5) Voor de gemeenten van het Waalse Gewest, vermelden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal". Bijlage 9 MODEL 9 Model van oproepingsbrief voor de kiezers die ingeschreven zijn op de lijst in overeenstemming met artikel 1, § 2, eerste lid, 2° en § 3 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT VAN ....... (1) Administratief arrondissement Stad/gemeente ...... Postcode

DE STEMMING IS VERPLICHT


- Nr. ...... (nr. van de betrokkene op de kiezerslijst). - Identiteit van de kiezer : Mevrouw/De heer (2) . . . . .

Voornamen . . . . .

Hoofdverblijfplaats met volledig adres . . . . .

M. Gelieve U zondag ...... tussen 8.00 en ...... (3) uur, met deze oproepingsbrief en uw identiteitskaart te begeven naar het hieronder aangegeven lokaal, waar uw stembureau zich bevindt : Bureau nr. . . . . .

Lokaal . . . . .

Om over te gaan tot de verkiezing van ... (4) vertegenwoordigers voor het Europees Parlement.

Voor het College van Burgemeester en Schepenen (5) : De Secretaris (5), De Burgemeester, Op de achterzijde vindt u : - De tekst met de onderrichtingen voor de kiezer; - De tekst van artikel 94ter, § 1er, eerste lid, en § 2, tweede lid, van het Kieswetboek; - De bepaling van artikel 130, eerste lid, 3°, van het Kieswetboek; - De tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 10 april 2014 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET _______ Nota's (1) De datum van de verkiezing aanduiden.(2) Schrappen wat niet past.(3) Het uur aanduiden dat vastgelegd werd bij wet of bij koninklijk besluit naargelang het gaat om een gemeente waar gebruik wordt gemaakt van het traditionele stemsysteem of van het elektronische/geautomatiseerde stemsysteem.(4) Het aantal te verkiezen leden aanduiden. (5) Voor de gemeenten van het Waalse Gewest, vermelden : « Voor het gemeentecollege » en "De Directeur-generaal".

^