Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 mei 2014

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is het de heer Piryns, W., vergund om de titel van ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202940
pub.
12/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014000377 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is het de heer Piryns, W., vergund om de titel van ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 28/04/2014 numac 2014202445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014011295 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2012 tot regeling van de terugbetaling door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers van de kosten van de materiële hulp door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een begunstigde gehuisvest in een plaatselijk opvanginitiatief type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000282 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement en voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement en van het Vlaams Parlement type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 in het kader van de ontwikkeling van « Evidence Based Nursing » in de eerstelijnszorg type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014003171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België en houdende aanduiding van een vice-gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014015106 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met het vierde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie sluiten is de heer Tailly, P., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^