Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 12 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022192
pub.
12/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/19/2014022192/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35octies, § 1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 24 april 2007 en § 2, vijfde en zesde lid, ingevoegd bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek.

Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 19 februari 2014;

Gelet op het akkoord van de Overeenkomstencommissie apothekers - verzekeringsinstellingen, gegeven op 21 februari 2014;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 24 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 maart 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 12 maart 2014;

Gelet op het advies nr. 55748/2 van de Raad van State, gegeven op 10 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 maart 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/03/2010 pub. 19/03/2010 numac 2010022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek sluiten tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek, wordt vervolledigd met een punt 7°, luidende : « 7° "het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten", het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten; ».

Art. 2.Tussen het eerste en het tweede artikel van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk I ingevoegd, luidende : « Hoofdstuk I. - Honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die niet in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft en voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit met een farmaceutische vorm anders dan "oraal-vast" in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft ».

Art. 3.In hoofdstuk I van hetzelfde besluit, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : «

Art. 1/1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die niet in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft en voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit met een farmaceutische vorm anders dan "oraal-vast" in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft. ».

Art. 4.In het tweede lid van artikel 6 van hetzelfde besluit, worden de woorden « tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten » geschrapt.

Art. 5.Tussen het zevende en het achtste artikel van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk II ingevoegd, die de artikelen 7/1, 7/2 en 7/3 bevat, luidende : « Hoofdstuk II. - Honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit die een "oraal-vaste" vorm heeft in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft

Art. 7/1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit die een "oraal-vaste" vorm heeft in een voor het publiek opengestelde apotheek aan een rechthebbende die in een rust- en verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft.

Art. 7/2.De aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit geeft recht op de betaling van honoraria waarvan het bedrag gelijk is aan het product van de in de nationale overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen vastgestelde waarde van de sleutelletter P en een coëfficiënt welke aan die sleutelletter is toegewezen.

Art. 7/3.§ 1 Een honorarium bedoeld in artikel 35octies, § 2, tweede en vijfde lid, van de wet wordt ingesteld per patiënt en per week voor het afleveren van vergoedbare farmaceutische specialiteiten. § 2. Voor dit honorarium bedraagt de coëfficiënt 1,45. Dit specifiek honorarium is verschuldigd per patient en per schijf van 7 dagen zoals gedefinieerd in artikel 93, § 1bis, van het koninklijk besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022984 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/12/2001 pub. 05/02/2002 numac 2002022061 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten sluiten.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX

^