Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 25 mei 2014. - Bericht van 30 april 2014 voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende de invoeging van Boek XVI, "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type wet prom. 26/12/2013 pub. 12/05/2014 numac 2014015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en Overname-overeenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 12 mei 2011 (1) (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011189 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011286 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van Boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de tariferingsdiensten aan de verzekeringsinstellingen moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de uitoefening van de homeopathie type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de algemene voorwaarden die gelden voor de uitoefening van alle niet-conventionele praktijken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeit en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 augustus 1973 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handelsluchtvaart type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014202940 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is het de heer Piryns, W., vergund om de titel van ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, eershalve te voeren.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 2004 tot vaststelling van de modaliteiten ter regeling van de gegevensuitwisseling in het kader van de unieke numerieke code op de publiekverpakkingen van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014202240 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 40/2014 van 6 maart 2014 Rolnummer : 5607 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging type arrest prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014202330 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 39/2014 van 6 maart 2014 Rolnummer : 5422 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8, § 1, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, zoals dat Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014202441 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2014 van 20 maart 2014 Rolnummer : 5645 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 322 en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brugge. Het Grondw samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P(...)

decreet

type decreet prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, gesloten op 21 november 2013 type decreet prom. 30/01/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de financiering van onderzoek in de universiteiten type decreet prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035497 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type decreet prom. 25/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035516 bron vlaamse overheid Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202982 bron waalse overheidsdienst Decreet waarbij het Waalse wetboek van sociale actie en gezondheid aangevuld wordt met een Boek VII betreffende lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen type decreet prom. 11/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202999 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt

beschikking

type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031315 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031317 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van de verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031318 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988, en met 2° het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27 mei 2010 type beschikking prom. 27/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014031319 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en 2° het Protocol gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van paspoort KEL type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014029265 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 14 februari 2014 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, het schilderij "Orpheus in de onderwer - Bij ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 14 februari 2014 heeft de Minister van Cul(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029276 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 maart 1995 tot vaststelling van de samenstelling van het Medisch Adviescomité bevoegd inzake studietoelagen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het meester-, vak- en dienstpersoneel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029282 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale en Interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029283 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029284 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Zonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014035366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de productie en het in de handel brengen van pootaardappelen type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014202975 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 tot bepaling van de voorwaarden waaronder en van de wijze waarop de waarborg van de Waalse Regering verleend kan worden voor de leningen ter financiering van de verrichtingen bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014203024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014203023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/560 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van een mandataris van rang 16 - directeur-generaal - voor het Franstalig Brussels Instituut voor beroepsopleiding . - Erratum In het (...) - bl. 32477, Nederlandse tekst, 1e lid, moet gelezen worden : « Gelet op de artikel 138 van de (...)

document

type document prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014203050 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige diëtiste De vergelijkende selectie van Franstalige diëtiste (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG13184) werd afgesloten op 2 maart 2014. Er zijn 8 geslaagden. (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014203039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** administratief **** De vergelijkende selectie van **** administratief **** (niveau ****) voor de Regie der **** (****14141) werd(...) Er zijn 7 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 12/05/2014 numac 2014202082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 maart 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsbl worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het bosbouwbedrijf : 1. als vertegenwoord(...)
^