Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 09 mei 2014

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie
numac
2014000377
pub.
09/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/19/2014000377/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen VIII.XII.1 en VIII.XII.2 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 bron diensten van de eerste minister Wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus sluiten tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, artikel 121, vervangen bij de wet van 26 april 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol);

Gelet op het protocol van onderhandelingen nr 337/5 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 29 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 14 februari 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, d.d. 18 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 2 augustus 2013;

Overwegende dat het advies van de Adviesraad van burgemeesters niet regelmatig binnen de voorgeschreven termijn gegeven is en dat geen verzoek om verlenging van de termijn gedaan is, dat er bijgevolg aan is voorbijgegaan;

Gelet op advies 55.407/2 van de Raad van State, gegeven op 17 maart 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel VIII.XII.1, tweede lid, RPPol, wordt het woord "onbezoldigd" vervangen door het woord "bezoldigd".

Art. 2.In artikel VIII.XII.2, tweede lid, RPPol, worden de woorden "Voor wat betreft de federale Regering, is het verlof onbezoldigd" vervangen door de woorden "Voor wat betreft de federale Regering, is het verlof bezoldigd en indien het een personeelslid van het operationeel kader van een korps van de lokale politie betreft, is eveneens het akkoord van de burgemeester of van het politiecollege vereist".

Art. 3.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken en de minister bevoegd voor Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen, Mevr. J. MILQUET De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^