Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2014
gepubliceerd op 22 mei 2014

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011303
pub.
22/05/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/19/2014011303/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen De wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten werd aangepast ter omzetting van de Richtlijn 2008/06/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap.

Dit koninklijk besluit past vooreerst het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven aan aan de gewijzigde wettelijke basis.

Verder geeft het koninklijk besluit uitvoering aan artikel 142, § 4 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven door het definiëren van de criteria van hetgeen onder substantiële weerslag wordt begrepen waardoor de gevallen van onderbreking of stopzetting van de verrichtingen van de universele dienst onmiddellijk aan de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de aanbieding van de universele dienst en aan het Instituut moet meedelen, als ook zo snel mogelijk aan de gebruikers die getroffen worden door de onderbreking.

Tot slot wordt uitvoering gegeven aan artikel 14 van de wet van 6 juli 1971 dat de mogelijkheid voorziet om de aansprakelijkheid van de aanbieders van postdiensten die handelen in het kader van hun verplichting tot openbare dienstverlening, te beperken in geval zij op extracontractuele grondslag aansprakelijk zouden worden gesteld door de geadresseerde van een postzending.

De Raad van State, afdeling wetgeving, vierde kamer, op 13 maart 2014 door de Minister verzocht om hem, binnen een termijn van ten hoogste een maand, van advies te dienen over een ontwerp van koninklijk besluit, heeft op 2 april 2014 zijn advies gegeven. De opmerkingen van de Raad van State werden gevolgd.

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1.Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 2.Het artikel introduceert een definitie van "een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst".Deze definitie is relevant voor de bepaling van de plafonds voor de werkelijke schadevergoedingen en interesten in geval van verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een nationale postzending, bedoeld in artikel 14 van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten.

Artikel 3.Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 4.Artikel 4 bepaalt overeenkomstig artikel 142, § 4 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven de criteria van hetgeen onder "substantiële weerslag " wordt begrepen en legt bijgevolg de gevallen van onderbreking of stopzetting van de verrichtingen van de universele dienst vast die door de aangewezen aanbieder onmiddellijk aan de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de aanbieding van de universele dienst moeten meegedeeld worden en aan de gebruikers die getroffen worden door de onderbreking zo snel mogelijk.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de ophaling en uitreiking van inkomende grensoverschrijdende post en nationale post, en anderzijds de ophaling van grensoverschrijdende post gezien de aangewezen aanbieder van de universele dienst afhankelijk is van de afgiftemodiliteiten van buitenlandse aanbieder voor de verdere verwerking van de zendingen.

De criteria betreffen vooreerst een onderbreking of stopzetting van de distributie en ophaling. Overige stappen in het postaal proces, transport en sortering, worden in eerste instantie niet weerhouden omdat een onderbreking van het transport noodzakelijkerwijze een onderbreking van de ophaling en uitreiking impliceert en een stopzetting van de sortering ook een stopzetting van de uitreiking tot gevolg heeft.

Van zodra de onderbreking of stopzetting betrekking heeft op de uitreiking of ophaling van postzendingen, ongeacht hun aard, op het hele grondgebied met een duur van meer dan 24 uur dient de aangewezen aanbieder zijn informatieverplichtingen opgenomen in artikel 142, § 4 van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven na te leven gezien hierdoor de naleving van de kwaliteitscriteria op vlak van verzendingstermijn in het gedrang komen.

Bij onderbrekingen die niet het hele grondgebied treffen maar een geografische zone van één of meer van de 589 gemeenten bestrijken, is de aangewezen aanbieder verplicht hierover te communiceren tegenover de getroffen inwoners en de minister of staatssecretaris en het BIPT. De uitvoering van deze informatieverplichtingen laat onverlet de verplichting van de aangewezen aanbieder om ook overige onderbrekingen en stopzettingen aan het BIPT te rapporteren in het kader van de meting van de kwaliteit volgens de methode "CEN EN 13850".

Artikel 5.Dit artikel behoeft geen commentaar.

Artikel 6.Dit artikel heeft uitvoering aan artikel 14 van de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten. De bepaling heeft tot doel de bepaling van de plafonds voor de schadevergoedingen en de interesten die de aanbieders van postdiensten verschuldigd zouden zijn indien zij op extracontractuele grondslag aansprakelijk zouden worden gesteld voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst.

Artikel 7 en 8. Deze artikelen passen het besluit aan ten gevolge van de afschaffing van het aangiftesysteem door de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten houdende wijziging van Titel I en IV van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en houdende wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post-en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridische kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten.

Artikel 9 tot 13. Deze artikelen behoeven geen commentaar.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer respectvolle en trouwe dienaar.

De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Raad van State, afdeling Wetgeving Advies 55.375/4 van 2 april 2014 over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven' Op 13 maart 2014 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen verlengd tot 7 april 2014 (*) een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven'.

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 2 april 2014.

De kamer was samengesteld uit Pierre LIENARDY, kamervoorzitter, Jacques JAUMOTTE en Bernard BLERO, staatsraden, en Colette GIGOT, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne VAGMAN, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Jacques JAUMOTTE. Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 2 april 2014.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP Aanhef Het eerste en het tweede lid van de aanhef moeten gesteld worden als volgt: "Gelet op de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, artikel 14, vervangen bij de wet van 1 april 2007;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 142, § 4, vervangen bij de wet van 1 april 2007 en gewijzigd bij de wet van 3 februari 2014, artikel 144quater, § 3, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999 bekrachtigd bij de wet van 12 augustus 2000, en gewijzigd bij de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten, artikel 148sexies, § 1, 1°, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 juni 1999 bekrachtigd bij de wet van 12 augustus 2000, en gewijzigd bij de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten;". (1) Bijlage 1. In het eerste opschrift van de bijlage en in de formule "Gezien om te worden gevoegd ..." aan het einde van de bijlage, moet het opschrift van het wijzigingsbesluit correct worden vermeld (2). 2. In het tweede opschrift van de bijlage moet het opschrift van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten worden overgenomen zoals dat wordt gewijzigd bij artikel 1 van het ontwerp (3). De griffier, C. GIGOT De voorzitter, P. LIENARDY _______ Nota's (*) Bij e-mail van 14 februari 2014. (1) Artikel 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, genoemd in het tweede lid van de aanhef van het ontworpen besluit, levert geen rechtsgrond voor enige bepaling van het ontwerp.Er behoort dus niet naar te worden verwezen in de aanhef. (2) Beginselen van de wetgevingstechniek - Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten, www.raadvst-consetat.be, tab "Wetgevingstechniek", aanbeveling 172 en formule F 4-8-1. (3) Ibid., aanbeveling 174 en formule 4-2-13-2.

19 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten, artikel 14, ingevoegd bij de wet van 1 april 2007;

Gelet op de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 142, § 4 gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 bevestigd wij wet van 12 augustus 2002, door de wet van 1 april 2007 en door de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten, artikel 144quater, § 3, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 bevestigd wij wet van 12 augustus 2002, en door de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten, artikel 148sexies, § 1er, 1° gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 bevestigd wij wet van 12 augustus 2002, door de wet van 12 augustus 2000, door de wet van 21 december 2006 en door de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten en artikel 148septies, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juni 1999 bevestigd wij wet van 12 augustus 2002, door de wet van 3 juli 2000 en door de wet van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2010 pub. 15/06/2011 numac 2011000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 13/12/2010 pub. 31/12/2010 numac 2010011511 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven;

Gelet op het advies van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, gegeven op 15 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2013;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 55.375/4 van de Raad van State gegeven op 2 april 2014 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wordt vervangen als volgt : " Koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van de artikelen 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en ter bepaling van de plafonds voor de schadevergoedingen en interesten die de aanbieders van postdiensten verschuldigd zijn in geval van extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst".

Art. 2.In artikel 1 van hetzelfde besluit wordt de bepaling onder 3° vervangen als volgt : "3° een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst : de universele postdienst uitgevoerd door de postoperator die is aangewezen als universele dienstverlener of door een van zijn dochterondernemingen conform artikel 13, § 3, van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en elke andere aan een postoperator toevertrouwde openbare dienst."

Art. 3.In hetzelfde besluit, wordt het opschrift van hoofdstuk II vervangen als volgt : "Hoofdstuk II - Substantiële weerslag.".

Art. 4.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 2.De aangewezen aanbieder van de universele dienst informeert zowel de minister of staatssecretaris die bevoegd is voor de aanbieding van de universele dienst onmiddellijk en de gebruikers die getroffen worden door de onderbreking of stopzetting zo snel mogelijk : 1. indien de stopzetting of onderbreking betrekking heeft op de ophaling of uitreiking van binnenkomende grensoverschrijdende of nationale postzendingen, in volgende onderscheiden gevallen : - de dienstverlening op het hele grondgebied treft gedurende meer dan 24 uur, of, - de dienstverlening gedurende een ononderbroken periode van meer dan 48 uur op het volledige grondgebied van meerdere aangrenzende gemeenten treft, of, - de dienstverlening gedurende een ononderbroken periode van meer dan 72 uur op het volledige grondgebied van één gemeente treft, of, 2.indien de stopzetting of onderbreking betrekking heeft op de ophaling van internationaal uitgaande postzendingen met een duur van minstens één week."

Art. 5.In hetzelfde besluit wordt het opschrift van Hoofdstuk III vervangen als volgt : "Hoofdstuk III- Extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst.".

Art. 6.Artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : " § 1. De plafonds voor de werkelijke schadevergoedingen en interesten in geval van verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een nationale postzending naar aanleiding van een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst, zijn als volgt vastgelegd : 1° In geval van vertraging van een gewone zending, van een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde, is het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten gelijk aan de port betaald voor de betrokken zending.De aantekenport en de kosten voor de waardeaangifte worden niet terugbetaald. 2° In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een zending, behalve een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde, is het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten gelijk aan de port betaald voor de betrokken zending. 3° In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een aangetekende zending of een administratieve aangetekende zending (.R.P.), bedraagt het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten vijftig keer de totale prijs per zending. De totale prijs van de zending bestaat uit de betaalde port, vermeerderd met de aantekentaks. 4° In geval van verlies, diefstal of beschadiging van een zending met aangegeven waarde, is het plafond van de verschuldigde schadevergoedingen en interesten gelijk aan het bedrag van de aangegeven waarde. § 2. De schadevergoedingen en interesten die verschuldigd zijn in geval van verlies, diefstal of beschadiging bij de uitreiking van een internationale postzending in België, naar aanleiding van een postdienst uitgevoerd in het kader van een openbare dienst, zijn onderworpen aan dezelfde plafonds als deze waarin de Wereldpostconventie en zijn reglementen voorzien."

Art. 7.Artikel 4 en 5 van hetzelfde besluit worden opgeheven.

Art. 8.In hetzelfde besluit wordt hoofdstuk IV, dat artikel 6 bevat, en hoofdstuk V, die artikel 7 bevat, opgeheven.

Art. 9.In artikelen 8 en 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "aangewezen leverancier van de universele postdienst" worden telkens vervangen door de woorden "aanbieder van de universele dienst";2° het woord "36, 2° " wordt telkens vervangen door het woord "34, 2° ".

Art. 10.In artikel 13, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "De postoperator" vervangen door de woorden "De aanbieder van postdiensten".

Art. 11.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1 opgeheven.

Art. 12.In hetzelfde besluit wordt de bijlage 2 vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Art. 13.De minister bevoegd voor Postdiensten is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst sluiten houdende reglementering van de postdienst.

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van de artikelen 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en ter bepaling van de plafonds voor de schadevergoedingen en interesten die de aanbieders van postdiensten verschuldigd zijn in geval van extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst. BIJLAGE 2 Individuele vergunning voor de verstrekking van een brievenpostdienst die deel uitmaakt van de universele dienst Informatie vereist voor een individuele vergunning voor de levering van brievenpost, bedoeld in artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Bijkomende documenten mogen worden toegevoegd teneinde uw aanvraag te verduidelijken.

De elementen die als vertrouwelijk moeten worden behandeld, moeten worden aangeduid.

Definities

postdiensten :

diensten die bestaan in het ophalen, het sorteren, het vervoeren en het bestellen van postzendingen.

De verlening van postdiensten door de natuurlijke of rechtspersoon van wie de post afkomstig is, wordt niet opgenomen in de definitie.

aanbieder van postdiensten :

onderneming die een of meer postdiensten aanbiedt.

distributie :

het proces gaande van de sortering in het distributiecentrum tot de bestelling van de postzendingen aan de geadresseerden.

postzending :

geadresseerde zending in de definitieve vorm die een aanbieder van postdiensten verzorgt.

Naast brievenpost worden bijvoorbeeld als postzending aangemerkt : boeken, catalogi, kranten, tijdschriften en postpakketten die goederen met of zonder handelswaarde bevatten.

brievenpost :

een op enigerlei fysieke drager aangebrachte schriftelijke mededeling die wordt vervoerd en besteld op het door de afzender op de zending zelf of op de omslag daarvan vermelde adres. Boeken, catalogi, kranten en tijdschriften worden niet als brievenpost aangemerkt.

universele dienstverlening :

de universele postdienst omvat de volgende verrichtingen :

- het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 kg;

- het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten tot 10 kg;

- de distributie van de postpakketten ontvangen vanuit andere Lidstaten tot 20 kg;

- de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde;

- de universele postdienst omvat zowel de nationale als de grensoverschrijdende diensten.

aangetekende zending :

een dienst die bestaat in de garantie op forfaitaire basis tegen de risico's van verlies, diefstal of beschadiging, waarbij de afzender, in voorkomend geval op zijn verzoek, een bewijs ontvangt van de datum van afgifte of de bestelling van de postzending aan de geadresseerde.

zending met aangegeven waarde :

een dienst die bestaat in de verzekering van de postzending voor de door de afzender aangegeven waarde tegen verlies, diefstal of beschadiging.

grensoverschrijdende post :

post afkomstig uit of verzonden naar een andere staat.

vergunning :

een machtiging die door het Instituut wordt verleend en waarbij aan een aanbieder van nationale en grensoverschrijdende inkomende brievenpost die deel uitmaakt van de universele dienst, specifieke rechten worden verleend of waarbij de activiteiten van die aanbieder aan specifieke verplichtingen worden onderworpen en waarbij de aanbieder niet gerechtigd is de desbetreffende rechten uit te oefenen alvorens hij het door het Instituut genomen besluit heeft ontvangen.

essentiële eisen :

niet-economische redenen van algemeen belang die een staat ertoe kunnen bewegen voorwaarden inzake het aanbieden van postdiensten op te leggen. Deze redenen zijn het vertrouwelijke karakter van de brievenpost, de veiligheid van het functioneren van het netwerk op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de naleving van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en regelingen voor sociale zekerheid die in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn vastgelegd en/of via collectieve onderhandelingen tussen de nationale partners zijn overeengekomen, in overeenstemming met het communautaire en het nationale recht, en, in gerechtvaardigde gevallen, de bescherming van gegevens, de bescherming van het milieu en de ruimtelijke ordening. Gegevensbescherming kan bestaan uit de bescherming van persoonsgegevens, het vertrouwelijke karakter van informatie die wordt doorgegeven en/of opgeslagen, alsmede de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Formulier voor de aanvraag van een individuele vergunning voor de verstrekking van een brievenpostdienst die deel uitmaakt van de universele dienst 1. Identificatie van de aanvrager 1° de naam van de postoperator : 2° het volledige adres van de aanbieder van postdiensten waartoe de gebruikers zich kunnen richten in België. De aanvraag mag uitsluitend door de exploitant (de aanbieder van de postdienst) worden ingediend. De exploitant is de verantwoordelijke voor de verstrekte dienst.

De onder deze rubriek ingevulde gegevens zullen opgenomen worden in de lijst van de vergunninghouders gepubliceerd op de web site van het BIPT. 1.1 Natuurlijke persoon

Naam en voornaam


Adres


Contactpersoon


Logo


Web site


Herkenningsteken aangebracht op de postzendingen


Aanspreekpunt voor de gebruikers


Ondernemingsnummer


Telefoon


Fax


e-mail


1.2 Rechtspersoon

Naam van de vennootschap

Vorm van de vennootschap

Adres van de vennootschap

Contactpersoon

Logo

Web site

Herkenningsteken aangebracht op de postzendingen

Aanspreekpunt voor de gebruikers

Ondernemingsnummer

Telefoon

Fax

e-mail


Gevolmachtigde (*)

Naam en voornaam


Functie

(*) De gevolmachtigde die de rechtspersoon vertegenwoordigt dient zijn functie te vermelden en zijn mandaat te rechtvaardigen. De bewijsstukken dienen bij het dossier te worden gevoegd.


2. Gegevens in verband met de dienst 2.1 Functionele beschrijving van de dienst(en)/de activiteiten 2.1.1 Naam van de dienst (hier dient de naam van de dienst te worden opgegeven die aan de gebruikers zal worden meegedeeld, niet de naam van de exploitant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Omschrijving van de dienst (hier dient een gedetailleerde beschrijving te worden gegeven van wat elk product en elke dienst uiteindelijk zal bieden aan de gebruiker en van de voorwaarden voor exploitatie. Gelieve in het bijzonder voor elk product en elke dienst te specificeren wat de wijze van ophaling en de wijze van uitreiking is en het betrokken marktsegement - of het gaat om professionele of particuliere gebruikers - en te preciseren of het binnenlandse en/of inkomende grensoverschrijdende post betreft ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.3 Omschrijving van de verschillende functies van de dienst (Welke mogelijkheden biedt de dienst aan de gebruiker en hoe heeft deze toegang tot de dienst (procedure), bijvoorbeeld : de bestelfrequentie, de leveringstermijn, het soort van ophaling, het bewijs van levering, de aantekening, ...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4. Financieel plan Gelieve een financieel plan toe te voegen waaruit blijkt dat de onderneming in staat is tot een normale uitoefening voor de voorgenomen bedrijvigheid met naleving van de kwaliteitsnormen over ten minste twee jaar. Dit plan bevat de volumes en omzetcijfers van het laatste boekhoudkundige jaar, alsook de geraamde volumes en omzetcijfers voor enerzijds de gewone brievenpostzendingen die deel uitmaken van de universele dienst en anderzijds voor de ingeschreven brievenpostzendingen. 2.2 Geografische dekking voor distributie De aanvrager van een vergunning verbindt zich ertoe om de verplichting tot territoriale dekking van de distributie in acht te nemen in elk van de drie gewesten na de 5 jaar die volgen op de aanvang van de activiteiten, volgens deze verdeelsleutel : o na 1 jaar : 10 % o na 2 jaar : 20 % o na 3 jaar : 40 % o na 4 jaar : 60 % o na 5 jaar : 80 % Gelieve de gemeenten (met postcode) aan te duiden waarin uw onderneming de distributie zal verzorgen na 1 jaar : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Overige verplichtingen voor de houders van een vergunning - Na 2 jaar activiteit, een distributie van tweemaal per week garanderen;

Gelieve toe te lichten hoe deze verplichting zal worden nagekomen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - De verplichting in acht nemen om een tarief per klant te hanteren dat gelijk is over het hele grondgebied dat is onderworpen aan de dekkingsverplichting, ongeacht de plaats van ophaling en bestelling;

Gelieve toe te lichten hoe deze verplichting zal worden nagekomen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Voldoen aan de regelmaat en de betrouwbaarheid van de diensten. In geval van onderbreking of stopzetting van de verrichtingen, is de aanbieder van postdiensten verplicht het Instituut onmiddellijk, en de gebruikers zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Onder betrouwbaarheid wordt verstaan dat de dienstenaanbieder voldoende middelen en met name een minimale infrastructuur, voldoende personeel en een gepast werkprocédé inzet om de verplichtingen van zijn vergunning te kunnen nakomen;

Gelieve toe te lichten hoe deze verplichting zal worden nagekomen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - De verplichting vervullen om een dienst voor onbestelbare zendingen te verstrekken conform artikel 66 van het koninklijk besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende reglementering van de postdienst sluiten houdende reglementering van de postdienst;

Gelieve toe te lichten hoe deze verplichting zal worden nagekomen : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - De verplichting in acht nemen om een reguleringsbijdrage te betalen die bestaat uit een vast bedrag van 0,1% van de omzet uit de postactiviteiten van de onderneming die een omzet heeft van meer dan 500.000 euro, alsook desgevallend een aanvullende bijdrage overeenkomstig artikel 148septies/1 van de wet; - De verplichting in acht nemen om een ombudsbijdrage te betalen indien er meer dan 12 ontvankelijke klachten zijn tegen de onderneming en indien haar omzet groter is dan 500.000 euro. - Elke fysieke persoon die activiteiten van ophalen, sorteren of distributie van brievenpost uitvoert, wordt vermoed te zijn tewerkgesteld op basis van een arbeidsovereenkomst met een aanbieder van postdiensten of een uitzendbureau voor rekening van wie één of meer van de bovenvermelde activiteiten worden uitgevoerd, zonder dat het bewijs van het tegendeel kan worden geleverd, buiten de tewerkstelling onder een administratiefrechtelijk statuut. 2.4. Algemene verplichtingen voor alle aanbieders van postdiensten De aanvrager van een individuele vergunning verbindt zich ertoe de bepalingen uit artikel 148bis van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten in acht te nemen, met name : - de essentiële eisen; - het verbod om zendingen die aan de buitenkant opschriften zouden dragen die duidelijk strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde willens en wetens te vervoeren en te bestellen; - de verplichting om jaarlijks aan het Instituut de omzet mee te delen die is behaald in het kader van de activiteiten met betrekking tot de postdiensten; - de verplichting een transparante, eenvoudige en goedkope procedure in te stellen voor de billijke en snelle behandeling van klachten van gebruikers; - de verplichting om de gebruikers van postdiensten via de website en via alle commerciële contracten in te lichten over de mogelijkheid om een beroep te doen op de ombudsdienst voor de postsector; - de verplichting om alle personeelsleden en in het bijzonder de personeelsleden van commerciële diensten, klantenrelaties en informatiediensten, in te lichten over de beroepsmogelijkheden van de gebruikers bij de ombudsdienst en om daartoe de meest geschikte communicatiemiddelen te gebruiken; op verzoek van de gebruiker de contactgegevens van de ombudsdienst voor de postsector verschaffen; - een persoon aanwijzen die bevoegd wordt verklaard om de aanbieder van postdiensten te vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met de ombudsdienst voor de postsector; - de verplichting om de personen belast met de bestelling van geadresseerde postzendingen identificeerbaar maken voor de bevolking en erop toezien dat de postzendingen, met uitzondering van de kranten, zijn voorzien van een herkenningsteken aan de hand waarvan kan worden bepaald welke aanbieder van die dienst de zending heeft behandeld. 2.5 Onderneming actief in de volgende categorieën van diensten, met inbegrip van de dochterondernemingen (aanvinken a.u.b.) :

Gewone brievenpost die deel uitmaakt van de universele dienst

Ingeschreven brievenpost

Ophaling


Sortering


Vervoer


Distributie


Echt en waarachtig verklaard Te .......................

Op ... / ... / ...

Naam en handtekening (*) (*) In geval van een rechtspersoon dient het formulier te worden ondertekend door de persoon (personen) die bevoegd is (zijn) om de rechtspersoon te verbinden, met vermelding van zijn (hun) functie (functies).

Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/01/2006 pub. 17/01/2006 numac 2006014009 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten tot toepassing van de artikelen 142, § 4, 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en ter bepaling van de plafonds voor de schadevergoedingen en interesten die de aanbieders van postdiensten verschuldigd zijn in geval van extracontractuele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, beschadiging en/of vertraging van een postzending tijdens de uitvoering van een postdienst in het kader van een openbare dienst. FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^