Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014003227 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B - voor de overdracht van al de rechten en plichten van de verzekeringscontracten niet-leven van het(...) type wet prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014003232 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale B De groepsverzekeringsovereenkomsten waarin Fidea NV geen leidende verzekeraar is en de lopende rent(...) type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009291 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies type wet prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014015082 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010 (2) type wet prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, tot invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een beroepsverleden van 40 jaar type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeiders met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 inzake de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de afwijkingen van de vijfdagenweek type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 103, gesloten op 27 juni 2012 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014003216 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Raad van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën Verkiezing van de leden Overeenkomstig artikel 6 van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën zoals gew Effectieven : Frank Blomme (N) Nancy Van Den Broeck (N) Guido Debie (N) Yve(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014009216 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014009218 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, me(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014009217 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4, m(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014009285 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014, is op haar verzoek, ontslag verleend aan Mevr. Hertay, F., uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik. Dit besluit heeft uitwerking met ingang Bij koninklijk besluit van 24 april 2014, is op zijn verzoek ontslag verleend aan de heer Pain,(...) type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014009284 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het gedeeld gebruik van antennesites type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011273 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 2011 tot vaststelling van de Ethische Code voor de telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduiding van kappersdiensten type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 22/05/2014 numac 2014014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/12/2009 pub. 22/05/2014 numac 2014014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 22/05/2014 numac 2014014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende langere en zwaardere slepen in het kader van proefprojecten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 22/05/2014 numac 2014014205 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende invoering van de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of in het buitenland en het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014014230 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de taalkennis in de burgerluchtvaart type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende de oprichting van een dienst Bijzondere Evaluatie van de Internationale Samenwerking type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014022208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014024155 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt Mevr. Annick Poncé, geboren op 23 december 1968, bevorderd met ingang van 1 april 2014 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur-generaal in de klasse N type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 9.000.000 EUR aan het Jules Bordetinstituut in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 03/02/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor de bedienden uit de voedingsindustrie type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of ouder zijn, zoals eerder verlengd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013 type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 56 jaar met een lange loopbaan (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014000360 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2013 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing type ministerieel besluit prom. 18/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014029295 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie Télé MB

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigings-regeling van de contractuele personeelsleden van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014031409 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203200 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden betreffende de erkenning van de opleidingscentra voor de zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en van hun centrumdirecteur type besluit van de waalse regering prom. 08/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor het centrum voor de validering van de vaardigheden FOREm - Management & Handel, dat voor het beroep autoverkoper gecontroleerd is

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN tot op de sluitingsdatum van het ond(...)

document

type document prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014203357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers De vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13191) werd afgesloten op 17 april 2014(...) Er zijn 13 geslaagden. type document prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014203363 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige functionele analisten De vergelijkende selectie van Franstalige functionele analisten (niveau A) voor de Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) (AFG13214) werd afgesloten op (...) Er zijn 3 geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014203365 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers IT De vergelijkende selectie van Franstalige servicedesk medewerkers IT (niveau C) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG13192) werd afgesloten op 16 mei (...) Er zijn 7 geslaagden. type document prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014203378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau 1) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (AFG13196) werd afgesloten op 9 mei 2014. Er zijn 57 geslaagden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014003187 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 januari 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, wordt de heer Thierry P.M.C. HEYNEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. B Bij koninklijk besluit van 5 januari 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014,(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014203338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** inspecteurs voor de regio **** **** vergelijkende selectie van **** inspecteurs voor de regio **** (niveau ****) voor de **** **** Integratie, Arm(...) Er zijn 6 geslaagden. (...)

document

type document prom. -- pub. 22/05/2014 numac 2014003215 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Mandaat van korpschef. - Benoeming Bij besluit van 24 april 2014 van het interministerieel Comité van de Inspectie van financiën, wordt de Heer Pierre Reynders, lid van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën, benoemd tot korpsche
^