Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 juni 2014

Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt aan de heer Henri BOGAERT, Commissaris bij het Plan, met ingang van 1 mei 2014 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een r De heer Henri BOGAERT wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren.

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2014011333
pub.
05/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014003202 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende wijzigingen aan sommige bepalingen van de bijzondere loopbaan en van de bezoldigingsregeling van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van drie effectieve leden en van drie plaatsvervangende leden van de raad van bestuur van het Bureau voor Normalisatie sluiten wordt aan de heer Henri BOGAERT, Commissaris bij het Plan, met ingang van 1 mei 2014 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer Henri BOGAERT wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren.

^